Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Pracovní poměry > Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)

7.3 Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)

Evidenční listy důchodového pojištění, neboli ELDP, vede firma pro každého pojištěnce vždy za daný kalendářní rok a předkládá je České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) prostřednictvím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Všeobecné zásady pro vyplnění ELDP jsou platné od 1. ledna 2014.

V agendě Pracovní poměry doplňte ještě před vystavením ELDP všechny potřebné údaje. V poli Druh poměru na záložce Pracovní poměr naleznete číselník druhů poměrů platný pro vybraný rok. Nastavení tohoto údaje má vliv na správné vyplnění kódu na ELDP.

Na záložce Doplňkové údaje v sekci Důchodové pojištění vyplňte pole Typ ELDP. Uvádí se ve tvaru dvojčíslí, které označuje charakter údajů vykazovaných na ELDP ve vztahu k trvání výdělečné činnosti konkrétního pojištěnce.

Nejčastěji používané typy:

 • Typ 01 – Uvádí se, pokud výdělečná činnost zaměstnance ke dni odesílání ELDP v průběhu daného kalendářního roku trvá. Dále v případě odesílání ELDP po uzavření celého kalendářního roku, kdy výdělečná činnost pojištěnce po 31. 12. u zaměstnavatele nadále trvá. Tento typ je v programu PAMICA automaticky přednastaven.
 • Typ 02 – Uvádí se, pokud výdělečná činnost zaměstnance byla v průběhu daného kalendářního roku ukončena nebo k jejímu ukončení došlo k 31. 12.
 • Typ 51 – Uvádí se, pokud zaměstnavatel vyhotovuje opravný ELDP po zjištění, že vykázané údaje na již odeslaném ELDP (s hodnotou 01) byly původně uvedeny chybně nebo došlo k jejich změně z důvodu vzniku nové skutečnosti.
 • Typ 52 – Uvádí se, když zaměstnavatel vyhotovuje opravný ELDP po zjištění, že vykázané údaje na již odeslaném ELDP (s hodnotou 02) byly původně uvedeny chybně nebo došlo k jejich změně z důvodu vzniku nové skutečnosti.

Do pole Pošta vyplňte jenom prvních pět písmen z názvu dodací pošty. Pokud toto pole nevyplníte, na ELDP se vytiskne prvních pět písmen z názvu, který máte uvedený v poli Obec z adresy trvalého pobytu zaměstnance.

Pole Stav podání vás upozorňuje na to, v jakém stavu se evidenční list důchodového pojištění nachází (např. před odevzdáním).

Pokud máte vyplněné údaje v agendě Pracovní poměry a rovněž máte vystavené mzdy zaměstnanců, můžete provést zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, a to povelem Podání ELDP, který najdete v agendě Pracovní poměry v nabídce Záznam. Pokud nebudete mít před zpracováním ELDP provedený žádný výběr, pak povelem Podání ELDP vystavíte ELDP pro všechny zaměstnance do agendy Podání ELDP, kterou naleznete v nabídce Podání. Počet zaměstnanců, pro které chcete vystavit ELDP, můžete omezit výběrem v agendě Pracovní poměry.

Vytvořené evidenční listy pro jednotlivé zaměstnance a jejich pracovní poměry se zobrazí na záložce Položky. Každý záznam má tři řádky. V jednotlivých polích evidenčního listu jsou některé údaje již předvyplněny z vystavených mezd, pracovního poměru a z agendy Personalistika. Vygenerované hodnoty si zkontrolujte a podle potřeby je změňte. Hodnoty z ostatních polí se přenesou přímo do samotného tiskopisu ELDP.

Do pole Kód se vyplňuje trojmístný údaj, který umožňuje rozlišit charakter údajů jednotlivých řádků.

 • První znak tohoto údaje se vyplňuje hodnotou 1 – 9 a A – Z. Tento znak označuje druh výdělečné činnosti a umožňuje rozlišení více pracovních vztahů u téhož zaměstnavatele.
 • Druhý znak kódu identifikuje situaci, kdy jsou po skončení výdělečné činnosti (účasti na důchodovém pojištění) dodatečně zúčtovány příjmy započitatelné do vyměřovacího základu P – příjmy. Ostatní znaky, jako D – důchodový věkV – výjimka musíte na druhé místo kódu uvést ručně. Nepřichází-li uvedení druhého znaku v úvahu, uveďte znaménko plus.
 • Poslední znak trojmístného kódu se vyplňuje jen v případech, kdy je zaměstnanec výdělečně činný u obchodní společnosti. Pokud je u něho v prvním údaji uvedena hodnota 1 – 9 nebo A – J, L, N, P, S nebo T – Z a byl alespoň jeden den v rámci daného kalendářního roku (části kalendářního roku) členem statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva, členem dozorčí rady, případně společníkem obchodní společnosti, uvádí se údaj: S – statutární zástupce obchodní společnosti nebo družstva. Pokud nepřichází vyplnění třetího znaku v úvahu, uveďte znaménko plus (+). Od roku 2014 se již písmeno S na třetí pozici kódu neuvádí, bude uvedeno vždy znaménko plus.

Do pole MR – zaměstnání malého rozsahu se uvádí:

A – V případech, že se ve smyslu § 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jedná o zaměstnání malého rozsahu (přichází v úvahu u činností vymezených § 5 odst. 1. pís. a), c), f), j), v), w) a x) zákona č. 155/1995 Sb.).

N – V případech, že se ve smyslu § 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nejedná o zaměstnání malého rozsahu a dále u zaměstnání uzavřených na základě dohody o provedení práce.

Do polí Od – Do se uvádí výdělečná činnost započatá před kalendářním rokem, který je vykazován, a trvá i po jeho uplynutí. Uvede se 1. 1. – 31. 12. Jedná-li se o výdělečnou činnost navázanou v průběhu kalendářního roku, případně na dobu celého kalendářního roku, uvedete do pole Od den vniku účasti na nemocenském pojištění, tj. den nástupu do zaměstnání apod. Do pole Do uvedete den ukončení výdělečné činnosti (např. 30. 6.), případně 31. 12., trvá-li výdělečná činnost k tomuto datu nebo k tomuto datu skončila.

Pole Od – Do zůstanou nevyplněna za situace, že je v daném řádku po skončení výdělečné činnosti vykazován dodatečně zúčtovaný příjem, který je započitatelný do vyměřovacího základu.

Při opakovaném zahájení výdělečné činnosti v témže kalendářním roce po přerušení se pokračuje v záznamech na tomtéž ELDP. Údaje se zaznamenávají na jeho druhém, případně třetím řádku s uvedením nového intervalu Od – Do.

Do pole Dny se uvádí počet kalendářních dnů trvání pojištění v daném kalendářním roce. PAMICA toto pole vyplní počtem kalendářních dnů, který odpovídá období od data vstupu do zaměstnání do data odchodu. Pokud není datum odchodu vyplněno, počítá se s obdobím do konce příslušného kalendářního roku.

Do celkového součtu dnů se podle § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nezahrnují kalendářní měsíce, ve kterých nebyl zaměstnanec ve smyslu § 11 odst. 2 tohoto zákona účasten důchodového pojištění.

Do počtu kalendářních dnů se zahrnují vyloučené doby.

Pole 1, 2, ...., 11, 12, a 1 – 12 představují číselné označení jednotlivých kalendářních měsíců daného kalendářního roku (1 – 12 = všechny měsíce kalendářního roku). Znakem X můžete označit kalendářní měsíce trvání výdělečné činnosti, které se nepovažují za dobu důchodového pojištění.

Do pole Vyloučené doby se uvádí doba trvání omluvných důvodů podle § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tj. doba dočasné pracovní neschopnosti, kterou si zaměstnanec nezpůsobil úmyslně, doba karantény, doba po kterou trvala potřeba ošetřování člena rodiny, doba před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejvýše však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně předcházel dni porodu.

Pokud jde o poživatele plného invalidního nebo starobního důchodu, vykazuje se doba trvání pracovní neschopnosti bez ohledu na délku podpůrčí doby pro výplatu nemocenského.

Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání na základě dohody o provedení práce, vykazuje se pouze doba trvání té pracovní neschopnosti, která započala v měsíci, ve kterém byla splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění (tj. bylo dosaženo rozhodného příjmu 2 500 Kč, příp. 10 001 Kč).

Vyloučené doby se vykazují v počtu kalendářních dnů (nikoli pracovních) a neodečítají se z celkového počtu dnů uvedených v poli Dny.

Podle ustanovení § 16 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění se vyloučené doby na ELDP vykazují jen v případě, že se nekryjí s dobou:

– pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

– za kterou náležela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležící za pracovní úraz (nemoc z povolání) podle ustanovení § 371 zákoníku práce.

V takových případech nelze tyto doby považovat za vyloučené, a tedy je ani vykazovat do sloupce Vyloučené doby na ELDP.

V poli Vyměřovací základ se uvádí úhrn zúčtovaných příjmů započitatelných do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného. Vyměřovací základ se do ELDP uvádí v plné výši bez ohledu na skutečnost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální vyměřovací základ.

V případě, že podáváte opravný ELDP (kódy 51, 52), doplňte datum původního ELDP. Datum původního ELDP, jehož se oprava týká, zadáte na záložce Položky v agendě Podání ELDP při vystavení ELDP, a to do pole Datum opravy. Toto datum můžete zadat do již vystaveného ELDP prostřednictvím agendy Podání/Podání ELDP. Učiníte tak výběrem záložky Položky, do které dopíšete datum původního ELDP do pole Datum opravy.

V tiskových sestavách agendy Podání ELDP, které vyvoláte klávesovou zkratkou CTRL+T, naleznete formulář Evidenční list důchodového pojištění. Pokud v levé části zrušíte zatržení položky Tisk do originálního formuláře a zvolíte náhled na ELDP, můžete si vytvořený ELDP prohlédnout a zkontrolovat. Pokud chcete odevzdat vytvořený ELDP, doporučujeme zatrhnout položku Tisk do originálního formuláře. Pak vložte originální formulář do tiskárny a data do něj vytiskněte.

V programu PAMICA si můžete ve vystavených mzdách, pro kontrolu vyloučených dob, přidat sloupec Vyloučené doby ELDP.

Pro písemné odevzdání ELDP si v agendě Podání ELDP můžete z nabídky Záznam zvolit povel Odevzdat ELDP. Zatrhnete volbu Podat písemně a zadáte datum a čas odevzdání. Tímto povelem se evidenční listy důchodového pojištění uzavřou a dále je není možné upravovat ani smazat. Uzavření slouží pro vaši kontrolu. I zpětně se dozvíte, jakým způsobem jste ELDP odevzdali a kdy. V případě chybného odevzdání je nutné nesprávně vyplněný ELDP vystavit znovu a teprve potom odevzdat. V tomto případě musíte na nový ELDP doplnit datum původního ELDP do pole Datum opravy na záložce Položky.

V agendě Pracovní poměry na záložce Doplňkové údaje v poli Stav podání můžete sledovat, v jakém stavu jsou evidenční listy důchodového pojištění. V případě, že jsou vystaveny, zobrazí se zde Před odevzdáním. Pokud už jste v agendě Podání ELDP zvolili způsob odevzdání písemně, zobrazí se stav Odevzdáno písemně.

ELDP můžete odeslat přímo z programu PAMICA elektronicky. Jak?

Otevřete agendu Podání ELDP a přes nabídku Záznam zvolte povel Odevzdat ELDP. Zobrazí se Průvodce pro elektronické podání ELDP, ve kterém zvolíte možnost Podat elektronicky.

Zde je přednastavena adresa: https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission a vy kliknete na tlačítko Další. Na druhé stránce průvodce pro elektronické podání ELDP vyberte cestu k podpisovému certifikátu.

Odeslání je možné provést z programu PAMICA, pokud máte nainstalovány všechny tři druhy certifikátů (kvalifikovaný podpisový certifikát, šifrovací certifikát a certifikát autority).

Přesný postup je následující:

Pokud jsou podmínky ohledně instalace certifikátů splněny, odešlete ELDP z programu PAMICA elektronicky, a to v agendě Podání ELDP. Zde v nabídce Záznam pomocí povelu Odevzdat ELDP spustíte Průvodce elektronickým podáním ELDP. Na druhé straně průvodce zatrhnete volbu Podepsat data certifikátem a nastavíte cestu k uloženému certifikátu. Stiskem tlačítka Další přejdete na třetí stranu průvodce, kde se vám zobrazí výsledek kontroly vstupních údajů.

Případné nalezené chyby na odevzdávaných ELDP zde budou vypsány. Abyste mohli ELDP úspěšně odeslat, je zapotřebí všechny chyby opravit. Teprve až bude výsledek kontroly v pořádku, klikněte na tlačítko Další. Na čtvrté stránce uvedete variabilní symbol, který byl firmě přidělen při její registraci, a e-mail, na který budou automaticky zaslány informace o průběhu a výsledku zpracování každého podání. Na této stránce také zvolíte způsob odeslání dat, a to buď Odeslat ELDP na VREP, nebo Uložit ELDP do souboru. Pokud vyberete uložení ELDP do souboru, můžete nastavit složku a název souboru pro uložení datové věty. V případě, že zvolíte odeslání na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP), se po kliknutí na tlačítko Další začne PAMICA automaticky přihlašovat přes internet k tomuto portálu a ELDP se začne odesílat. Pokud by PAMICA nenašla potřebné nebo správně vybrané certifikáty, zobrazí vám v dialogovém okně upozornění.

Dokončením všech kroků v průvodci dojde k odeslání dat na VREP. Stav podání ELDP můžete zjistit po odeslání v agendě Elektronická podání, do které budete přepnuti ihned po odeslání ELDP. Agendu ale otevřete i přes nabídku Podání/Elektronická podání. Zde přes nabídku Záznam zvolíte povel Zjistit stav el. podání.

V agendě Pracovní poměry můžete vybrat vždy jednoho zaměstnance a přes povel Podání ELDP v nabídce Záznam vystavit Evidenční list důchodového pojištění pouze pro tohoto konkrétního zaměstnance.

Pokud nebudou některé evidenční listy na OSSZ přijaty, změňte u nich na záložce Položky stav podání na Nepřijato a vystavte je znovu.

Pokud zvolíte volbu Uložit ELDP do souboru, máte ELDP uloženy v souboru pod svým názvem a ve složce, kterou jste si zvolili v průvodci. Takto uložené ELDP můžete kdykoli odeslat.

Všechny už vytvořené ELDP naleznete v nabídce Podání/Podání ELDP, kde je můžete zkontrolovat, popřípadě kdykoli vytisknout.

Hlavní zásady vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění naleznete v § 38 a 39 zákona č. 582/1991 Sb. Použít můžete také Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP platné od 1. 1. 2012 a jejich součást, kterou je Metodická pomůcka k vyplňování ELDP od 1. 1. 2012.

Příklad 1 – Pracovní poměr ukončený

139_ELDP.png

Evidenční list zaměstnance za rok 2014, u kterého:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou se sjednaným příjmem 22 500 Kč měsíčně trval od 2. 1. 2006 do 31. 5. 2014,
 • dočasná pracovní neschopnost byla od 7. 5. do 10. 6. 2014,
 • zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v měsíci červnu 2014 zúčtoval náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou ve výši 3 333 Kč,
 • dosažený vyměřovací základ činil celkem 93 913 Kč.

Příklad 2 – Dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou (zaměstnání malého rozsahu)

140_ELDP.png

Evidenční list zaměstnance za rok 2014, u kterého:

 • pracovní poměr na dobu určitou se sjednaným příjmem 1 500 Kč měsíčně (jde o zaměstnání malého rozsahu) trval od 4. 1. do 31. 10. 2014,
 • zaměstnanec začal vykonávat práci 6. 1. 2014
 • dočasná pracovní neschopnost byla v době od 25. 1. do 11. 3. 2014,
 • v jednotlivých měsících byly zaúčtovány tyto příjmy:
  Leden 2 560 Kč,
  Únor 0 Kč,
  Březen 1 048 Kč,
  Duben 1 500 Kč,
  Květen 1 620 Kč,
  Červen 1 610 Kč,
  Červenec 1 550 Kč,
  Srpen 1 060 Kč,
  Září 2 580 Kč,
  Říjen 1 990 Kč.