Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Objednávky > Obecná pravidla soutěží na Facebooku a Instagramu

Obecná pravidla soutěží na Facebooku a Instagramu

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

I.1.
Pořadatelem soutěží je: STORMWARE, s.r.o.
IČ: 25313142, DIČ: CZ25313142
se sídlem: Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24515.

Kontaktní údaje:
Email: marketing@stormware.cz
Telefon: 567 112 611
Web: www.stormware.cz
(dále jen „Pořadatel“)

I.2
Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

I.3
Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

II. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

II.1
Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku či Instagramu, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let.

II.2
Výhercem se může stát pouze účastník soutěže s doručovací adresou na území České republiky.

II.3
Do soutěže se uživatel obvykle zapojí přidáním komentáře pod určený příspěvek se správnou odpovědí, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním fotky. Přesná pravidla stanoví Soutěžní příspěvek.

II.4
Termín konání soutěže je oznámen v Soutěžním příspěvku.

III. VÝHRA A KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCŮ

III.1
Výherci budou ze soutěžících vybráni způsobem uvedeným v Soutěžním příspěvku.

III.2
Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 7 dnů od uvedeného data konce soutěže a vyzváni, aby stránku kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.

III.3
Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 10 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.

IV. CENY

IV.1
Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

IV.2
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno.

IV.3
Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

IV.4
Výhry budou výhercům předány buď elektronickou formou v případě poukazu, hmotné výhry budou zaslány poštou na výhercem uvedenou adresu v České republice. Při vrácení zásilky neproběhne žádný další pokus o doručení a výherce bude mít možnost si do 7 dnů od vrácení výhru vyzvednout v sídle organizátora, jinak výhra propadne.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

V.1
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit či pozastavit, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže vrozporu s dobrými mravy.

V.2
Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

V.3
Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen či zablokován; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

V.4
Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

VI. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

VI.1
Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové či instagramové jméno a případně doručovací adresa/e-mailová adresa) za účelem nabízení obchodu a služeb a budou vymazány do 1 roku po ukončení soutěže, pokud nebude existovat pro zpracování těchto OÚ jiný právní důvod. S osobními údaji bude v ostatním nakládáno v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VII.1
Soutěžní příspěvky nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy.

VII.2
Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

VII.3
Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

VII.4
Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmysl poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže, byť ve stadiu pokusu, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2022.

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 494557 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: