Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Objednávky > Licenční smlouva

Aktuální znění licenční smlouvy

Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností STORMWARE s.r.o., IČ: 25313142, se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 24515 (dále jen „STORMWARE“), v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v aktuálním znění. Další práva a povinnosti smluvních stran, včetně záručních podmínek a omezení odpovědnosti za vady, jsou stanoveny Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřením této smlouvy Vlastník licence a Uživatel zároveň vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Licenční smlouva je uzavřena otevřením obalu s médii, instalací Softwarového produktu, registrací Softwarového produktu nebo převodem licence, a to tím okamžikem, který nastane nejdříve.

I. LICENČNÍ PRÁVO. Na základě této licenční smlouvy se udělují následující práva:
1) Softwarový produkt může Uživatel instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jinak užívat (dále jen „Užívat“) v takové variantě, k jaké vlastní licenci, a pouze na tolika počítačích a způsobem, jaký odpovídá typu vlastněné licence dle odstavce 2. „Počítačem“ se rozumí počítač, pracovní stanice, terminál, příruční PC, zařízení typu pager, „inteligentní telefon“ nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k Softwarovému produktu.

2) PODLE TYPU VLASTNĚNÉ LICENCE SE UDĚLUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:

a) ZÁKLADNÍ LICENCE PRO JEDEN POČÍTAČ (nesíťová licence). Licence opravňuje instalovat a spouštět jednu kopii Softwarového produktu na jednom Počítači. Vyhrazený síťový server lze využívat pouze k administraci Softwarového produktu, nikoliv jako pracovní stanici. Licence neopravňuje ke spouštění Softwarového produktu současně na různých Počítačích.

b) ZÁKLADNÍ SÍŤOVÁ LICENCE PRO (N) POČÍTAČŮ (označovaná NET(N)). Licence opravňuje instalovat produkt na vyhrazený síťový server a na dalších (N) klientských Počítačích nainstalovat a spouštět klientskou verzi Softwarového produktu. Klientská verze Softwarového produktu může pracovat výlučně s daty uloženými na síťovém serveru. Na vyhrazeném síťovém serveru lze licenci využívat pouze k administraci Softwarového produktu. Pokud síťový server slouží zároveň jako stanice pro práci se Softwarovým produktem, může být klientská verze Softwarového produktu nainstalována pouze na dalších (N-1) Počítačích. Licence neopravňuje k lokální instalaci Softwarového produktu na klientské Počítače.

c) SÍŤOVÁ PŘÍDAVNÁ LICENCE PRO DALŠÍCH (X) POČÍTAČŮ (označovaná CAL(X)). Licence opravňuje instalovat a spouštět klientskou verzi Softwarového produktu na dalších (X) Počítačích za předpokladu, že Vlastník licence vlastní základní síťovou licenci, resp. základní licenci pro jeden Počítač u produktů PAMICA a TAX. Klientská verze Softwarového produktu může pracovat výlučně s daty uloženými na síťovém serveru. Licence neopravňuje k lokální instalaci Softwarového produktu na Počítač.

d) NESÍŤOVÁ PŘÍDAVNÁ LICENCE PRO DALŠÍ POČÍTAČ (označovaná MLP). Licence opravňuje Vlastníka licence k jejímu Užití na dalším Počítači v lokálním režimu, což znamená, že produkt i data jsou umístěna na tomto lokálním Počítači. Licence neopravňuje k Užívání Softwarového produktu v síťovém režimu. Licenci není možné využít v režimu Pobočkového zpracování dat. Licence na Softwarový produkt neopravňuje ke spouštění Softwarového produktu současně na různých Počítačích.

e) DOPLNĚK ZÁKLADNÍ LICENCE. Některé Softwarové produkty mohou být označeny jako doplněk základní licence (například POHODA PZD). Tyto doplňky mohou být používány pouze současně se základní licencí pro jeden Počítač nebo se základní síťovou licencí pro (N) Počítačů, včetně přídavných licencí k základním licencím.

f) ROZŠÍŘENÍ LICENCE NA JEDNU AFILACI (označovaná Afilace Add.). Afilační licence opravňuje k Užití produktu zaměstnanci (Uživateli) jedné jiné osoby, která je ve vztahu Afilace k Vlastníkovi licence. K Užití produktu Uživatelem je zapotřebí dále klientská licence. Afilační licence neopravňuje k instalaci další serverové instance.

Afilace znamená vztah k Vlastníkovi licence a kterékoli právnické osobě, kterou vlastní, která vlastní jeho, nebo která je společně s ním vlastněna. Vlastnictví pro účely této definice znamená minimálně 50% přímý nebo přepočtený majetkový podíl.

g) BEZÚPLATNÉ LICENCE. Softwarové produkty označené jako START (start verze), DEMO (demoverze) nebo freeware lze získat od STORMWARE bezúplatně a lze je Užívat na libovolném počtu Počítačů a volně je bezplatně šířit. K těmto Softwarovým produktům neposkytuje STORMWARE žádné záruky, neodpovídá za vady ani škodu.

h) LICENCE PRO ŠKOLY (označovaná jako POHODA EDU). Licence je určena pouze pro účely výuky ovládání programu a výuky vedení účetnictví. Tato licence je poskytována zdarma školám registrovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které v rámci svého učebního plánu nabízejí výuku účetnictví. Dále mohou licenci využít i komerční vzdělávací organizace, a to po předložení živnostenského listu na pořádání kurzů. Licenci je možné používat na neomezeném počtu Počítačů.

i) Doplněk Business Intelligence Komplet a Business Intelligence Lite. Licence opravňuje Vlastníka základní licence pro jeden Počítač nebo základní síťové licence pro (N) Počítačů aktuální verze produktu POHODA SQL nebo POHODA E1 k Užití doplňku s neomezeným počtem přiřazených účetních jednotek (IČ) v případě Business Intelligence Komplet, resp. s jednou přiřazenou účetní jednotkou (IČ) v případě Business Intelligence Lite.

3) POVINNÁ AKTIVACE. Pokud nedojde k aktivaci licencované kopie způsobem popsaným při spuštění Softwarového produktu, jsou licenční práva udělená touto smlouvou omezena na prvních třicet (30) dnů po první instalaci Softwarového produktu. Jestliže dojde k úpravě hardware Počítače nebo inovaci Softwarového produktu, může být nutné Softwarový produkt znovu aktivovat. V Softwarovém produktu jsou obsaženy technologické prostředky, které byly navrženy s cílem zabránit použití tohoto softwaru bez licence. Společnost STORMWARE použije tyto prostředky k potvrzení, že Uživatel Užívá legálně licencovanou kopii Softwarového produktu. Jestliže neužívá licencovanou kopii Softwarového produktu, nesmí Softwarový produkt ani inovace Softwarového produktu instalovat. Údaje, které jsou odesílány společnosti STORMWARE k aktivaci, jsou během aktivace zobrazeny Uživateli. Softwarový produkt může pro svůj provoz vyžadovat občasné spojení s aktivačním/licenčním serverem pro účely reportingu použití licencí.

4) TERMINÁLOVÝ PROVOZ. Pokud je Softwarový produkt provozován na Počítači v terminálovém režimu nebo podobnými prostředky, kdy s Počítačem může pracovat více Uživatelů současně, je nutné vyčlenit síťovou licenci pro každého Uživatele přistupujícího na tento Počítač, kterému je umožněno spouštění Softwarového produktu. Tento uživatel je zároveň oprávněn spouštět pouze jednu kopii Softwarového produktu. Uživatel produktu POHODA, který má vyčleněnu síťovou klientskou licenci na svém vyhrazeném Počítači, nepotřebuje pro přístup ke stejné instalaci programu v terminálovém režimu další licenci. Pro potřeby této smlouvy se za vyhrazený Počítač považuje Počítač, který nepoužívá jiný Uživatel.

Vlastník licence může umístit Softwarový produkt na cizí, pronajatý hardware v datových centrech nebo u jiných provozovatelů, musí však zajistit dodržení ustanovení této licenční smlouvy, zejména odst. 5 této smlouvy.

5) ŽÁDNÝ PRONÁJEM/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB. PRÁCE PRO JINÉ SUBJEKTY. Je zakázáno Softwarový produkt pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití (pokud není v této smlouvě nebo Všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak), s výjimkou případů, kdy:

a) Třetí osoba zajišťuje provozní potřeby Vlastníka licence a současně v produktu pracuje pouze s účetní jednotkou Vlastníka licence, např. externí účetní.

b) U produktu POHODA a doplňků Business Intelligence Komplet a Business Intelligence Lite: Třetí osoba splňuje podmínky Afilace a její přístup je pokryt Afilační licencí k produktu POHODA.

c) U produktu POHODA NET(N) a doplňků Business Intelligence Komplet a Business Intelligence Lite: Třetí osobou je klient účetní firmy nebo jeho zaměstnanec a přistupuje k síťové verzi Softwarovému produktu, kde Vlastníkem licence je účetní firma, která zpracovává účetnictví pro potřeby klienta. Klient je oprávněn přistupovat pouze ke své účetní jednotce. Vztah účetní firma a její klient je pro potřeby této smlouvy definován takto: účetní firma podniká na základě živnosti pro vedení účetnictví a fakticky zpracovává účetnictví klienta, včetně účetních a daňových uzávěrek, a smluvně zodpovídá za správné zpracování účetnictví klienta.

Ve všech případech musí být pro tyto osoby vyčleněna licence k Softwarovému produktu.

Na jedné licenci Softwarového produktu (s výjimkou doplňku Business Intelligence Lite) může Vlastník licence současně zpracovávat ekonomickou agendu jiným subjektům v rámci vedení účetnictví na zakázku pro jiný subjekt.

S výjimkou uvedených případů mohou licenci k Softwarovému produktu Užívat pouze pracovníci Vlastníka licence, tj. není dovoleno sdílení síťových nebo nesíťových licencí pracovníky více subjektů.

Pokud chce jiný subjekt Užívat Softwarový produkt, musí být Vlastníkem základní licence k Softwarovému produktu, nejedná-li se o vztah vymezený shora v tomto odstavci pod písm. a) až c).

6) INOVACE. Softwarové produkty STORMWARE podléhají ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku zveřejnění dané verze Softwarového produktu. Při inovaci Softwarových produktů (SERVIS, upgrade) je Vlastník licence povinen uzavřít novou licenční smlouvu vztahující se na inovovaný Softwarový produkt, a to některým ze způsobů vymezených v úvodním ustanovení této smlouvy.

7) ODDĚLENÍ SOUČÁSTÍ. Licence se vydává na Softwarový produkt jako celek, včetně všech jeho inovací. Jeho komponenty nelze oddělovat, instalovat či spouštět na více Počítačích, než je uvedeno v čl. I. odst. 2 této smlouvy.

8) ZPĚTNÁ ANALÝZA NENÍ POVOLENA. Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Softwarový produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Softwarového produktu, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Softwarového produktu, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy STORMWARE. O těchto znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost.

II. AUTORSKÉ PRÁVO. Softwarový produkt dodaný s tímto licenčním ujednáním je majetkem společnosti STORMWARE a jejích smluvních partnerů. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Doprovodnou dokumentaci k Softwarovému produktu nelze kopírovat.

III. UKONČENÍ LICENCE. Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření a zaniká odstoupením od smlouvy ze strany STORMWARE v případech, kdy dojde k porušení licenčních nebo autorských práv nebo k jinému podstatnému porušení povinností Vlastníka licence nebo Uživatele uvedených v této smlouvě či Všeobecných obchodních podmínkách nebo k nepodstatnému porušení povinností, není-li na výzvu STORMWARE sjednána do 5 dnů náprava tohoto nepodstatného porušení povinností.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Další práva a povinnosti jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách STORMWARE.

Verze dokumentu: 3.4
Datum revize: 10. 6. 2019

Licenční smlouvu si můžete ve formátu PDF stáhnout odsud.

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 502832 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: