Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Objednávky > Oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém STORMWARE s.r.o

STORMWARE s.r.o. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, které primárně přijímají a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

STORMWARE přijímá a vyřizuje oznámení podaná fyzickými osobami, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:
a) zaměstnanec, který pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;
b) bývalý zaměstnanec společnosti;
c) uchazeč o zaměstnání u společnosti;
d) osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž;
e) osoba, která je nebo byla společníkem společnosti;
f) osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu společnosti;
g) osoba, která buď přímo, anebo nepřímo vykonává či vykonávala pro společnost externí dodavatelskou činnost na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznámení můžete podat libovolným způsobem

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedeného telefonního kontaktu
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

Příslušná osoba STORMWARE s.r.o. podle zákona o ochraně oznamovatelů:

Mgr. Tomáš Prchal, +420 567 112 635, prchal@stormware.cz

Poštovní adresa: STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, 586 01 Jihlava (při využití tohoto způsobu podání uveďte na obálku NEOTVÍRAT a k rukám jméno příslušné osoby)

Další kanály a možnosti pro podání oznámení o protiprávním jednání

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení z hlediska působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a z hlediska příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. Následně tedy oznámení předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení, inspekčním orgánům apod.). Na rozdíl od výše uvedených příslušných osob, které přijímají a vyřizují oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, však pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti neprovádí žádné prošetřování oznámeného protiprávního jednání u organizace, ve které k němu mělo dojít ani následně nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/