Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.3 Odpočet záloh podle § 37a

V agendě Globální nastavení v sekci Pohledávky je k dispozici pole Odpočet záloh podle § 37a. Zákon o DPH upravuje v § 37a pravidla pro odpočet zdanitelných plnění z přijatých záloh ve vypořádací faktuře. Základ pro výpočet DPH se spočítá z rozdílu mezi základem daně ve vypořádací faktuře a základem daně z přijatých záloh. Při vložení nového dokladu v agendě Vydané faktury se převezme toto výchozí nastavení. Každý uložený záznam si u sebe uchovává informaci o tom, zda byl založen s výpočtem podle §37a, nebo bez tohoto výpočtu. Změnu výpočtu můžete provést prostřednictvím povelu Odpočet záloh podle §37a… z nabídky Záznam/Operace.

Protože v minulosti použití tohoto postupu s sebou přinášelo některé problémy, ukážeme si postup výpočtu na následujícím příkladu. Zálohová faktura a daňový doklad k přijaté platbě byly vystaveny ještě před 1. 4. 2019, kdy platil způsob výpočtu DPH shora přes koeficient.

Příklad: Dne 20. 3. 2019 byla vystavena zálohová faktura na 1 210 Kč (částka včetně daně). Faktura byla proplacena 28. 3. 2019 a téhož dne byl vystaven daňový doklad na 1 210 Kč (základ daně 999,94 Kč, DPH 210,06 Kč, výpočet daně z celkové částky včetně daně platný před 1. 4. 2019). Dne 6. 4. 2019 byla vystavena vypořádací faktura se zdanitelným plněním ve výši 1 210 Kč (základ 1 000 Kč, DPH 210 Kč) a zároveň byl proveden odpočet zálohy v celkové částce 1 210 Kč. Zatímco byste očekávali, že bylo vše vyřízeno, na faktuře zbývá k likvidaci ještě 7 haléřů. Pokud bude zálohová faktura (včetně úhrady a daňového dokladu k záloze) vystavena po 1. 4. 2019, od kterého platí jiný výpočet daně shora, k rozdílu částek základu daně a DPH již nedojde.

Jak došlo k rozdílu?

Plnění 1 210 Kč, základ 1 000 Kč, DPH 210 Kč

Záloha 1 210 Kč, základ 999,94 Kč, DPH 210,06 Kč

Rozdíl základu daně na vypořádací faktuře činí 0,06 Kč (1 000 - 999,94). Výše DPH z rozdílu je 0,01 Kč, celkem tedy zbývá doplatit 0,07 Kč (1 000 + 210,06 + 0,01 - 1 210). Rozdíl je způsoben tím, že se u některých plnění počítá daň ze základu (výpočet zdola) a u jiných z celkové částky (výpočet shora). V případě, že se použije stejná metoda výpočtu daně, k rozdílům nedochází.

Jak tuto situaci řešit?

Díky právní úpravě výpočtu DPH z částky včetně daně platné od 1. 4. 2019 k popisovanému rozdílu částek základu daně a daně již nedochází.