Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Zásoby > Účtování způsobem B

7.5 Účtování způsobem B

Materiál

Na účtu 112 se účtuje pouze na začátku (při otevírání účetních knih ve prospěch účtu 701) a na konci účetního období. Z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste vedli analytickou evidenci o pohybech skladových zásob, kterou program POHODA plně umožňuje.

Pořizování skladových zásob účtujete přímo na vrub účtu 501 a ve prospěch účtu 321 při dodávce materiálu na fakturu v agendě Přijaté faktury, resp. ve prospěch účtu 211 při úhradě materiálu hotově v agendě Pokladna.

Materiál

V případě materiálu pořízeného vlastní výrobou účtujete v agendě Interní doklady na vrub účtu 501 a ve prospěch účtu 585, resp. 586 (jedná-li se o náklady spojené s vlastní dopravou).

Při prodeji materiálu je třeba vystavit fakturu v agendě Vydané faktury s předkontací 311/642, resp. pokladní doklad v agendě Pokladna s předkontací 211/642.

Účtování na konci roku

Na konci roku provedete v agendě Interní doklady přeúčtování počátečního stavu materiálu do spotřeby (501/112) a inventuru skladových zásob. Můžete využít tiskovou sestavu Inventurní soupis, kterou vytisknete z agendy Zásoby, nebo sestavu Podklady pro zpracování inventury v agendě Inventura. Po zjištění skutečného stavu zásob zaúčtujete opět v agendě Interní doklady konečný stav zásob materiálu zjištěný při inventarizaci (včetně přebytků a ztrát do normy přirozených úbytků) na účty 112/501. Manko do normy přirozených úbytků zaúčtujete na účty 501/112 a případné manko nad normu zaúčtujete na účty 549/112. Pohodlnější způsob však nabízí agenda Inventura, která vám zaúčtování inventurních rozdílů výrazně usnadní. (Více informací jsme připravili do další kapitoly.)

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) pořídila od dodavatele XY na fakturu 10 tun písku v hodnotě 3 000 Kč + 21 % DPH. Zároveň s materiálem bylo dodáno 1 000 ks cihel po 5 Kč + 21 % DPH. Dodavatel si účtoval i dopravné ve výši 1 000 Kč + 21 % DPH. Zaúčtujte a ve správných částkách zadejte do ekonomického systému POHODA.

Řešení: Vytvoříte příjemku na jednotlivé druhy materiálu v pořizovacích cenách. Z nabídky Záznam povelem Vedlejší náklady vložíte na příjemku položku vedlejších nákladů a zadáte cenu dopravy. Zásoby se na sklad přijmou s cenou zvýšenou o vedlejší náklady, rozpočítané v poměru cen obou druhů zásob (volitelně lze zvolit i výpočet podle poměru množství jednotlivých položek). Z příjemky potom vytvoříte fakturu přijatou.

AgendaOperaceČástkaMDDal
PohybyPísek3 375*
Cihly5 625*
Přijaté fakturyPísek3 000501321
21 % DPH z písku630343321
Cihly5 000501321
21 % DPH z cihel1 050343321
Dopravné1 000501321
21 % DPH210343321
Celkem bez DPH9 000
21 % DPH celkem1 890

* Cena materiálu v příjemce včetně „rozpuštěného“ dopravného.

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) nakoupila 100 ks materiálu za hotové v ceně 1 000 Kč + 21 % DPH a vlastní výrobou vytvořila 40 ks materiálu v ceně 200 Kč. V průběhu roku prodala na fakturu 30 ks materiálu v ceně 400 Kč + 21 % DPH.

Celková hodnota materiálu na účtu 112 ke dni 1. 1. byla 900 Kč (45 ks), na konci roku bylo při inventuře zjištěno, že na skladě se fyzicky nachází 150 ks materiálu (místo 155), přičemž norma přirozených úbytků je 2 ks. Proveďte zaúčtování včetně převodů na konci roku.

DatumAgendaOperaceKusyČástkaMDDal
1. 1.Počáteční stav účtůPočáteční stav45900112701
V účetním obdobíPokladnaNákup materiálu1001 000501211
DPH 21 %210343211
Interní dokladyVlastní výroba40200501585
Vydané fakturyProdej materiálu30400311642
DPH 21 %84311343
31. 12.Interní dokladyPřeúčtování počátečního stavu do spotřeby 45 900 501 112
Manko (do normy)222,70501112
Manko (nad normu)334,05549112
Konečný stav zásob1501 702,70112501

Materiál se ocení v průměrných cenách: 2 100 Kč/185 ks = 11,3513 Kč za kus, manko 3 ks = 34,05 Kč, konečný stav 150 ks = 1 702,70 Kč.

V případě, že by účetní jednotka nebyla plátcem DPH, bude do pořizovací ceny zásob započítána i DPH. Pořizovací cenu materiálu by při nákupu za hotové zaúčtovala na 501/211 nikoli v částce 1 000 Kč, ale 1 210 Kč.

Zásoby vlastní výroby

Všechny druhy nedokončené výroby evidujete v agendě Zásoby jako typ Výrobek. Prostřednictvím agendy Výroba zaznamenáváte jejich přírůstky a úbytky stejně jako u materiálu. Při účtování zásob vlastní výroby způsobem B se změna stavu zásob neúčtuje a z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste si vedli správnou skladovou evidenci. Tu v programu POHODA umožňuje agenda Pohyby.

Na konci účetního období provedete v agendě Interní doklady přeúčtování počátečního stavu (58*/12*) a poté obráceně zaúčtování konečného zůstatku zásob vlastní výroby zjištěného při inventarizaci včetně přebytků (12*/58*).

Při prodeji výrobků postupujete v agendě Vydané faktury stejně jako při prodeji materiálu, ale jen s tím rozdílem, že účtujete ve prospěch účtu 601.

Zásoby vlastní výroby

Zboží

Při účtování zboží způsobem B budete postupovat stejně jako při účtování materiálu. Musíte však nahradit účet 501 účtem 504, účet 112 účtem 132, účet 119 účtem 139 a účet 642 účtem 604.

Účetní souvztažnosti pro zásoby – metoda B

OperaceMDDal
Nákup materiálu na fakturu
– cena bez daně501321
– DPH343321
Přepravné materiálu placené v hotovosti
– cena bez daně501211
– DPH343211
Přepravné materiálu vlastními auty501586
Nevyfakturované dodávky koncem roku501389
Materiál na cestě koncem roku119501
Manka a škody zjištěné inventarizací549112
Přebytek při inventarizaci112648
Převod počáteční zásoby koncem roku501112
Převod konečné zásoby koncem roku zjištěné podle skladové evidence112501
Nákup zboží na fakturu
– cena bez daně504321
– DPH343321
Přepravné zboží vlastními auty504586
Nevyfakturované dodávky zboží koncem roku504389
Zboží na cestě koncem roku139504
Manka a škody u zboží zjištěné inventarizací549132
Přebytek zboží při inventarizaci132648
Převod počáteční zásoby zboží koncem roku504132
Převod konečné zásoby zboží koncem roku zjištěné132504
podle skladové evidence