Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Zásoby > Účtování způsobem B

7.5 Účtování způsobem B

Materiál

Na účtu 112 se účtuje pouze na začátku (při otevírání účetních knih ve prospěch účtu 701) a na konci účetního období. Z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste vedli analytickou evidenci o pohybech skladových zásob, kterou program POHODA plně umožňuje.

Pořizování skladových zásob účtujete přímo na vrub účtu 501 a ve prospěch účtu 321 při dodávce materiálu na fakturu v agendě Přijaté faktury, resp. ve prospěch účtu 211 při úhradě materiálu hotově v agendě Pokladna.

Materiál

V případě materiálu pořízeného vlastní výrobou účtujete v agendě Interní doklady na vrub účtu 501 a ve prospěch účtu 585, resp. 586 (jedná-li se o náklady spojené s vlastní dopravou).

Při prodeji materiálu je třeba vystavit fakturu v agendě Vydané faktury s předkontací 311/642, resp. pokladní doklad v agendě Pokladna s předkontací 211/642.

Účtování na konci roku

Na konci roku provedete v agendě Interní doklady přeúčtování počátečního stavu materiálu do spotřeby (501/112) a inventuru skladových zásob. Můžete využít tiskovou sestavu Inventurní soupis, kterou vytisknete z agendy Zásoby, nebo sestavu Podklady pro zpracování inventury v agendě Inventura. Po zjištění skutečného stavu zásob zaúčtujete opět v agendě Interní doklady konečný stav zásob materiálu zjištěný při inventarizaci (včetně přebytků a ztrát do normy přirozených úbytků) na účty 112/501 a případné manko nad normu zaúčtujete na účty 549/112. Pohodlnější způsob však nabízí agenda Inventura, která vám zaúčtování inventurních rozdílů výrazně usnadní. (Více informací jsme připravili do další kapitoly.)

Příklad: Účetní jednotka, která je plátce DPH, pořídila od dodavatele XY na fakturu 10 tun písku v hodnotě 3 000 Kč + 21 % DPH. Zároveň s materiálem bylo dodáno 1 000 ks cihel po 5 Kč + 21 % DPH. Dodavatel si účtoval i dopravné ve výši 1 000 Kč + 21 % DPH. Zaúčtujte a ve správných částkách zadejte do ekonomického systému POHODA.

Řešení: Vytvoříte příjemku na jednotlivé druhy materiálu v pořizovacích cenách. Z nabídky Záznam povelem Vedlejší náklady vložíte na příjemku položku vedlejších nákladů a zadáte cenu dopravy. Zásoby se na sklad přijmou s cenou zvýšenou o vedlejší náklady, rozpočítané v poměru cen obou druhů zásob (volitelně lze zvolit i výpočet podle poměru množství jednotlivých položek). Z příjemky potom vytvoříte fakturu přijatou.

Agenda Operace Částka MD Dal
Pohyby Písek 3 375*
Cihly 5 625*
Přijaté faktury Písek 3 000 501 321
21 % DPH z písku 630 343 321
Cihly 5 000 501 321
21 % DPH z cihel 1 050 343 321
Dopravné 1 000 501 321
21 % DPH 210 343 321
Celkem bez DPH 9 000
21 % DPH celkem 1 890

* Cena materiálu v příjemce včetně „rozpuštěného“ dopravného.

Příklad: Účetní jednotka, která je plátce DPH, nakoupila 100 ks materiálu za hotové v ceně 1 000 Kč + 21 % DPH a vlastní výrobou vytvořila 40 ks materiálu v ceně 200 Kč. V průběhu roku odprodala na fakturu 30 ks materiálu v ceně 400 Kč + 21 % DPH.

Celková hodnota materiálu na účtu 112 ke dni 1. 1. byla 900 Kč (45 ks), na konci roku bylo při inventuře zjištěno, že na skladě se fyzicky nachází 150 ks materiálu (místo 155), přičemž norma přirozených úbytků je 2 ks. Proveďte zaúčtování včetně převodů na konci roku.

Datum Agenda Operace Kusy Částka MD Dal
1. 1. Počáteční stav účtů Počáteční stav 45 900,00 112 701
V účetním období Pokladna Nákup materiálu 100 1 000,00 501 211
DPH 21 % 210,00 343 211
Interní doklady Vlastní výroba 40 200,00 501 585
Vydané faktury Prodej materiálu 30 400,00 311 642
DPH 21 % 84,00 311 343
31. 12. Interní doklady Přeúčtování počátečního stavu do spotřeby 45 900,00 501 112
Manko 3 34,05 549 501
Konečný stav zásob 150 1 702,70 112 501

Materiál se ocení v průměrných cenách: 2 100 Kč/185 ks = 11,3513 Kč za kus, manko 3 ks = 34,05 Kč, konečný stav 150 ks = 1 702,70 Kč.

V případě, že by účetní jednotka nebyla plátcem DPH, bude do pořizovací ceny zásob započítána i DPH. Pořizovací cenu materiálu by při nákupu za hotové zaúčtovala na 501/211 nikoli v částce 1 000 Kč, ale 1 210 Kč.

Zásoby vlastní výroby

Všechny druhy nedokončené výroby evidujete v agendě Zásoby jako typ Výrobek. Prostřednictvím agendy Výroba zaznamenáváte jejich přírůstky a úbytky stejně jako u materiálu. Při účtování zásob vlastní výroby způsobem B se změna stavu zásob neúčtuje a z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste si vedli správnou skladovou evidenci. Tu v programu POHODA umožňuje agenda Pohyby.

Vždy na začátku účetního období se v agendě Interní doklady převede počáteční stav na vrub účtu z účtové skupiny 12 a ve prospěch účtu z účtové skupiny 58.

Na konci účetního období musíte ve stejné agendě nejprve převést počáteční stav (58*/12*) a poté obráceně zaúčtovat konečný zůstatek zásob vlastní výroby zjištěný při inventarizaci včetně přebytků (12*/58*).

Při prodeji výrobků postupujete v agendě Vydané faktury stejně jako při prodeji materiálu, ale jen s tím rozdílem, že účtujete ve prospěch účtu 601.

Zásoby vlastní výroby

Zboží

Při účtování zboží způsobem B budete postupovat stejně jako při účtování materiálu. Musíte však nahradit účet 501 účtem 504, účet 112 účtem 132, účet 119 účtem 139 a účet 642 účtem 604.

Účetní souvztažnosti pro zásoby – metoda B

Operace MD Dal
Nákup materiálu na fakturu
– cena bez daně 501 321
– DPH 343 321
Přepravné materiálu placené v hotovosti
– cena bez daně 501 211
– DPH 343 211
Přepravné materiálu vlastními auty 501 586
Nevyfakturované dodávky koncem roku 501 389
Materiál na cestě koncem roku 119 501
Manka a škody zjištěné inventarizací 549 112
Přebytek při inventarizaci 112 648
Převod počáteční zásoby koncem roku 501 112
Převod konečné zásoby koncem roku zjištěné podle skladové evidence 112 501
Nákup zboží na fakturu
– cena bez daně 504 321
– DPH 343 321
Přepravné zboží vlastními auty 504 586
Nevyfakturované dodávky zboží koncem roku 504 389
Zboží na cestě koncem roku 139 504
Manka a škody u zboží zjištěné inventarizací 549 132
Přebytek zboží při inventarizaci 132 648
Převod počáteční zásoby zboží koncem roku 504 132
Převod konečné zásoby zboží koncem roku zjištěné 132  504
podle skladové evidence