Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Zásoby > Účtování způsobem A

7.4 Účtování způsobem A

Při skladových operacích vytváří POHODA účetní záznamy automaticky. Zaúčtování je jiné pro materiál, zboží a zásoby vlastní výroby. Účty, na které budete účtovat, zadáte na čtyřech místech:

 • agenda Globální nastavení
  V sekci Sklady A zpřístupníte účtování skladové evidence způsobem A. Pak zadáte čísla účtů, na které se mají účtovat jednotlivé druhy zásob souvztažně k účtům nastaveným v agendě Zásoby, resp. Sklady. Potřebujete-li například z důvodu legislativních změn použít v následujícím roce jiné účty, zatrhněte volbu Použít jiné účty pro následující období. Tím zpřístupníte novou sekci Sklady A (přelom), ve které zadáte požadované účty pro následující účetní období.
 • agenda Zásoby
  Každé zásobě na její skladové kartě v této agendě přiřaďte odpovídající druh zásob, který ovlivní zaúčtování příjmů a výdejů, příp. nastavte analytický účet pro sledování pohybů.
 • agenda Sklady
  V této agendě můžete zadat čísla účtů, na kterých se budou sledovat pohyby zásob, u nichž neuvedete analytické členění.
 • vytvořené doklady typu Příjemka a Výdejka
  Pokud chcete provést zaúčtování na jiný souvztažný účet než ten, který máte uvedený v agendě Globální nastavení, zadejte požadovaný účet do pole Účet přímo v příjemce/výdejce, a to ve formuláři nebo u jednotlivých položek. Tento účet má prioritu před účtem v agendě Globální nastavení. Blíže viz schémata na dalších stranách.

Příjem zásoby

Když přijímáte zásobu, postupuje POHODA při vytváření účetního zápisu takto:

 • strana MD – zvýšení stavu zásoby
  1. Zkontroluje, jestli má některá položka příjemky zadaný analytický účet na skladové kartě (v agendě Zásoby). Pokud ano, převezme ho do účetního zápisu. Pokud ne, následuje bod číslo 2.
  2. Podle druhu zásoby, který je uveden na skladové kartě, převezme účet zadaný v agendě Sklady.
 • strana Dal – odpis z účtu pořízení zásoby
  1. Zkontroluje, jestli má některá položka příjemky v poli Účet definováno analytické členění účtu. Pokud ano, převezme ho do účetního zápisu. V opačném případě následuje bod číslo 2.
  2. Ověří, zda má příjemka zadáno číslo účtu ve formuláři v poli Účet. Jestliže ano, převezme ho do účetního zápisu pro všechny položky, které nemají vyplněný konkrétní účet. Pokud ne, přichází na řadu třetí bod.
  3. S ohledem na druh zásoby, který je uveden na skladové kartě, převezme POHODA účet definovaný vGlobální nastavení pro všechny položky, které nemají vyplněn konkrétní účet.

Výdej zásoby

Při výdeji zásoby postupuje POHODA při vytváření účetního zápisu následujícím způsobem:

 • strana MD – evidence výdeje na nákladovém účtu
  1. Zkontroluje, jestli má některá položka výdejky v poli Účet zadáno analytické členění účtu. Pokud ano, převezme ho do účetního zápisu. Pokud ne, následuje bod číslo 2.
  2. Ověří, jestli má výdejka zadáno číslo účtu ve formuláři v poli Účet. V kladném případě ho převezme do účetního zápisu pro všechny položky, které nemají vyplněn konkrétní účet. V opačném následuje třetí bod.
  3. Podle druhu zásoby, který je uveden na skladové kartě, převezme účet definovaný v agendě Globální nastavení pro všechny položky, které nemají vyplněn konkrétní účet.
 • strana Dal – snížení stavu zásoby
  1. Zkontroluje, zda má některá položka výdejky uvedeno analytické členění účtu na skladové kartě (v agendě Zásoby). Jestliže ano, převezme ho do účetního zápisu, v opačném případě následuje druhý bod.
  2. Podle druhu zásoby, který je uveden na skladové kartě, převezme účet z agendy Sklady.

Na následujícím schématu jsou na příkladu příjmu materiálu znázorněna všechna dostupná nastavení účtů i s obrázky.

Výdej zásoby

Na schématu jsou na příkladu výdeje materiálu znázorněna všechna dostupná nastavení účtů i s obrázky.

Výdej zásoby

Materiál

Nákup materiálu se účtuje na účet 111 – Pořízení materiálu (111/321 nebo 111/211). Na něm se shromažďují i vedlejší pořizovací náklady. V případě materiálu pořízeného vlastní výrobou účtujete v příjemce na vrub účtu 111 a ve prospěch účtu 585.

Materiál přijatý na sklad a řádně převzatý skladníkem se eviduje na účtu 112 – Materiál na skladě (112/111).

Pořízení materiálu přímým nákupem můžete účtovat na účet 112, tedy bez využití účtu 111 (112/321 nebo 112/211).

Výdej materiálu do výroby se účtuje na nákladový účet 501 – Spotřeba materiálu a souvztažně se sníží zůstatek na účtu 112 (501/112).

Materiál

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) pořídila od dodavatele XY na fakturu 100 plátů pozinkovaných plechů v hodnotě 20 000 Kč + 21 % DPH. 20 plátů bylo předáno do výroby. Proveďte zaúčtování všech souvisejících účetních operací.

Při výdeji se uplatní vážená nákupní cena. Cena nákupu byla 200 Kč za kus, vážená cena vlivem minulých dodávek za vyšší ceny 204 Kč za kus.
AgendaOperaceČástkaMDDal
Přijaté fakturyPlech pozinkovaný20 000111321
s příjmem na sklad21 % DPH4 200343321
Automaticky zaúčtováno20 000112111
VýdejkyVyskladnění materiálu4 080501112

Zásoby vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby se evidují na účtech skupiny 12, ve které jsou k dispozici samostatné účty pro každý druh zásob. Účtování o přírůstku a úbytku zásob vlastní výroby probíhá v zásadě vždy na účtech účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Změnu stavu zásob na jiný druh (například nedokončená výroba se převádí do výrobků) můžete účtovat dvěma způsoby:

 • souvztažně na účty skupiny 58

Například převod nedokončené výroby do výrobků se zaúčtuje dvěma účetními zápisy – úbytek nedokončené výroby zaúčtujete na 581/121 a přírůstek výrobků na 123/583. V programu POHODA doporučujeme používat právě tento postup.

Zásoby vlastní výroby

 • změnou stavu účtů ve skupině 12

Předešlý případ by se zaúčtoval přímo na účtech zásob 123/121.

O způsobu účtování rozhodujete sami a měli byste ho dodržovat po celé účetní období.

Zboží

Při účtování zboží se postupuje stejně jako při účtování materiálu, jen nahradíte účty jinými (účet 501 účtem 504, účet 112 účtem 132, účet 119 účtem 139 a účet 642 účtem 604).

Počáteční stavy

Počáteční stavy

Pro úplnost připomínáme, že počáteční stavy skladových zásob zadáte při zahájení práce v programu do agendy Příjemky jako první příjemku, ve které vyplníte u každé zásoby odpovídající počáteční množství. Vzhledem k tomu, že počáteční stavy účtů třídy 1 zadáváte v agendě Počáteční stavy, je nutné u této příjemky zvolit povel Neúčtovat z nabídky Záznam, jinak by došlo k dvojímu zaúčtování skladových pohybů. Až provedete datovou uzávěrku, vše potřebné pro začátek dalšího účetního období se nastaví automaticky.

Účetní souvztažnosti pro zásoby – metoda A
Operace MD Dal
Nákup materiálu na fakturu
– cena bez daně111321
– DPH343321
Přepravné materiálu placené v hotovosti
– cena bez daně111211
– DPH343211
Přepravné materiálu vlastními auty111586
Nevyfakturované dodávky koncem roku111389
Materiál na cestě koncem roku119111
Příjem materiálu na cestě v dalším roce112119
Manka a škody zjištěné inventarizací549112
Přebytek při inventarizaci112648
Přírůstek nedokončené výroby121581
Úbytek nedokončené výroby581121
Přírůstek polotovarů122582
Úbytek polotovarů582122
Přírůstek výrobků123583
Úbytek (prodej) výrobků583123
Nákup zboží na fakturu
– cena bez daně131321
– DPH343321
Přepravné zboží vlastními auty131586
Nevyfakturované dodávky zboží koncem roku131389
Zboží na cestě koncem roku139131
Manka a škody u zboží zjištěné inventarizací549132
Přebytek zboží při inventarizaci132648