Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.8 Tisk sestav

Záznamy (doklady, adresy), které máte zapsány v programu POHODA, můžete vytisknout jednotlivě, nebo v celé řadě soupisek a přehledů. Takovým výstupům říkáme tiskové sestavy. Rozděleny jsou do několika kategorií, kdy každá má svoji ikonu.

Tisk sestav Dokladové sestavy
Tisk sestav Grafy
 Dokladové sestavy Grafy Tiskopisy
 Dokladové sestavy Grafy Štítky
 Tiskopisy Štítky Soupisky
 Tiskopisy Štítky Kontrolní sestavy
 Soupisky Kontrolní sestavy Přehledy
 Soupisky Kontrolní sestavy Sestavy ve formátu HTML

Všechny výše uvedené sestavy jsou přizpůsobeny pro tisk na formát A4. Následující tři typy sestav se tisknou na jiné formáty.

 Přehledy Sestavy ve
  formátu HTML Dopisní obálky
 Přehledy Sestavy ve
  formátu HTML Poštovní poukázky
 Dopisní
  obálky Poštovní poukázky Sestavy pro pokladní tiskárny

Záznamy se tisknou vždy tak, jak jsou v tabulce konkrétní agendy vybrány a setříděny. Můžete si tedy vytisknout jakýkoli jejich výběr a pořadí.

Pokud máte v agendě Globální nastavení zatrženo použití cizích měn, jsou vám k dispozici sestavy Objednávka v cizí měně a Faktura v cizí měně, a to anglicky, německy a francouzsky.

Dokladové sestavy

Sestavy, které zobrazují jeden záznam o formátu A4 na výšku, označujeme ikonou Dokladové sestavy. Jde především o účetní doklady typu pokladní doklad, faktura atd.

POHODA umožňuje i hromadný tisk dokladů. Stačí, když si vyberete požadované záznamy, stisknete současně klávesovou zkratku CTRL+T nebo ikonu tiskárny na panelu nástrojů, pak v dialogovém okně zvolíte dokladovou sestavu a stisknete tlačítko Vytisknout vše. Náhled výchozí tiskové sestavy, která je vyznačena tučně v seznamu sestav agendy, otevřete klávesovou zkratkou CTRL+SHIFT+T.

Prostřednictvím programu REPORT Designer můžete tiskové sestavy upravit podle svých požadavků.

Tiskopisy

Sestavy s ikonou Tiskopisy jsou navrženy shodně s úředním vzorem, a proto jim říkáme tiskopisy. Nemusíte je přepisovat do originálních formulářů. Po vytisknutí je můžete odevzdat na příslušný úřad či instituci.

Příklady tiskopisů obsažených v programu POHODA: Přiznání k dani z přidané hodnoty, Příkaz k úhradě, Přehled o výši pojistnéhoPřehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele a řada dalších. V účetnictví ještě naleznete tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha ve zkráceném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu nebo Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu.

Soupisky

Sestavám, které řádkově zobrazují buď všechny, anebo jen vybrané záznamy, ať už na výšku Soupisky či šířku Soupisky, říkáme soupisky. Takto označené sestavy respektují aktuální výběr záznamů. Soupisky s ikonou Soupisky naproti tomu obsahují všechny záznamy agendy bez ohledu na výběr.

Ve většině soupisek rozlišujeme:

 • hlavičku soupisky, která obsahuje název a popis sloupců,
 • tělo soupisky, které zobrazuje všechny záznamy patřící do soupisky,
 • patičku soupisky, která shrnuje nebo doplňuje výše uvedené údaje.

Typickou soupiskou jsou například sestavy Vydané faktury, Seznam číselných řad apod.

Přehledy

Přehledové sestavy Přehledy poskytují uživateli ekonomického systému POHODA souhrnné informace o stavu jeho účetnictví, zásob, financí, uskutečněných prodejích apod.

Grafy

Grafy, podobně jako přehledy, poskytují uživateli systému POHODA souhrnné informace o stavu jeho účetnictví, zásob, financí, uskutečněných prodejích atd. Navíc však obsahují grafickou interpretaci zahrnutých údajů. Najdete je pod ikonou Grafy. Patří mezi ně např. Měsíční fakturace, Měsíční přehled prodeje, Vývoj kurzů a další. Sestava obsahuje kromě grafu také tabulku číselných hodnot.

Štítky

Štítky

POHODA obsahuje několik variant sestav pro tisk na archy samolepicích štítků.

Adresní štítky jsou ideální pro přípravu hromadné korespondence. Před tiskem doporučujeme setřídit vybrané záznamy podle PSČ.

POHODA nabízí kromě adresních štítků i štítky, které můžete využít např. pro tisk cenovek, čárových kódů nebo inventárních štítků. Všechny tiskové sestavy samozřejmě respektují i váš aktuální výběr záznamů. Před tiskem sestavy typu Štítky můžete upravit tiskový výstup v dialogovém okně.

Do pole Pozice prvního štítku zadejte první volný štítek na archu. Díky volbě Tisknout štítky nastavíte, zda chcete tisknout zleva doprava či shora dolů. Volbu Dodržet zvolený počet štítků na stránce nezaškrtávejte, chcete-li, aby okraje sestavy mohly ovlivnit počet štítků, který se vejde na stránku.

Kontrolní sestavy

Kontrolní sestavy

Kontrolní sestavy Kontrolní sestavy slouží ke kontrole správnosti zaúčtování a k případnému dohledání chybně zaúčtovaných dokladů. Příkladem kontrolní sestavy je Kontrola zaúčtování dokladů. Před vyvoláním této sestavy je možné v dialogovém okně Tisk v poli Účet (MD/DAL) zadat číslo účtu. Sestava pracuje tak, že je-li doklad zaúčtován na jiné číslo účtu, než je uvedeno v poli Účet (MD/DAL), program vždy nahlásí chybu, a to i v případě, kdy je doklad zaúčtován správně, avšak na jiný účet. Sestava takto upozorňuje na netypické zaúčtování pro danou agendu.

Sestavy ve formátu HTML

Sestavy, které jsou označeny ikonou Sestavy ve formátu HTML, můžete odesílat e-mailem. Pomocí tlačítka Náhled v dialogovém okně Tisk zobrazíte sestavu ve svém internetovém prohlížeči, odkud ji můžete rovnou vytisknout. Prostřednictvím tlačítka Odeslat vložíte sestavu jako přílohu e-mailu.

Ve formátu HTML jsou v programu POHODA k dispozici sestavy: Faktura, Nabídka, Poptávka, Poptávka s cenami, Objednávka, Objednávka s cenami, Potvrzení přijetí objednávky, Dodací list, Koncový, Dealerský ceník a další.

Dopisní obálky

Tyto sestavy Dopisní obálky jsou určeny pro přímý potisk poštovních obálek několika nejobvyklejších a nejvyužívanějších formátů. Obsahují nejen adresu příjemce, ale i adresu odesílatele.

Přímo v dialogovém okně tisku můžete na záložce Tisk určit adresu příjemce, která má být na obálce vytištěna. Nabídnuta vám bude adresa hlavní, dodací nebo obě. Zatržením volby Bez duplicit vyloučíte duplicitní tisky v případě, že jsou obě adresy totožné.

Na záložce Tiskárna můžete pomocí přepínače nastavit tzv. menší formáty. To znamená, že si určíte, kam se bude zvolená adresa tisknout. Zda vpravo nahoru, vpravo na střed nebo vlevo dolů. Tato volba je vhodná např. u tiskáren s nástavcem pro vedení papíru.

Pokud se vám na tiskárně nedaří docílit správného potisku, ani po přesném zasunutí poštovní poukázky do podavače, můžete upravit umístění přímo v dialogovém okně Tisk. V případě většího nesouladu proveďte optimalizaci v programu REPORT Designer.

Poštovní poukázky

Sestavy speciálních formátů mají označení Poštovní poukázky. Patří sem především poštovní poukázky a balíkové průvodky, které se tisknou přímo do poštovních formulářů, např. Poštovní poukázka (typ C 117+), Balík do ruky atd. Sestavy jsou určeny hlavně pro tisk z agend pohledávek (Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky). V takovém případě obsahují nejen adresu odesílatele a příjemce, ale také částku, částku slovy a variabilní symbol platby.

Sestavy je možné tisknout také z adresáře. V tomto případě můžete částku doplnit v dialogovém okně Tisk.

Sestavy pro pokladní tiskárny

Sestavy, které jsou označeny ikonou Sestavy pro pokladní tiskárny, jsou určeny pro tisk v pokladních tiskárnách. Sestavy pro pokladní tiskárnu sice nemůžete zobrazit v náhledu, ale můžete editovat jejich podobu. Tisk na pokladní tiskárnu se neprovádí v grafice, ale ve znacích. Pokud zakoupená tiskárna nemá vlastní ovladač, je možné do operačního systému Windows nainstalovat obecnou tiskárnu.

Důležité je nastavit vstupní formát dat na RAW. Toto nastavení je možné provést u obecné tiskárny prostřednictvím povelu Vlastnosti/Detaily/Zařazování/Formát dat/RAW.

Sestava je definována v textovém souboru (HDDoklad.txt pro agendu Pokladna PHDoklad.txt pro agendu Prodejna) v adresáři Tisk. Sestavu si můžete upravit tak, že zkopírujete soubor do adresáře Tisk\Edit, zrušíte atribut jen pro čtení a soubor v programu Poznámkový blok upravíte podle potřeby. Musíte však dodržet správný formát souboru.

Informace o formátu souboru naleznete v nápovědě.

Pokud u vaší tiskárny nelze papír odtrhnout těsně nad tiskovou hlavou, je nutné každý paragon dotisknout několika prázdnými řádky. Je-li pro vás tato metoda nehospodárná, pak doporučujeme, abyste prvních několik řádků, které obsahují obvykle identifikační údaje firmy, přesunuli ze začátku sestavy na její úplný konec. Hlavička paragonu se tak bude tisknout zároveň s předchozím dokladem, přičemž místo pro odtržení zůstane nad ní. Počítejte s tím, že první doklad, který takto vytisknete, hlavičku obsahovat nebude. Vytiskněte tedy nejdříve testovací paragon. Každý další paragon už bude kompletní.

Tisk sestavy

Podle ikony sestavy, uvedené před jejím názvem, poznáte typ sestavy.
Tisk sestavy
 • Otevřete příslušnou agendu a vyberte si doklad, který chcete vytisknout. Chcete-li tisknout více záznamů najednou, vyberte požadované záznamy a v případě potřeby proveďte jejich setřídění.
 • Stiskněte tlačítko Tisk sestavy nebo klávesovou zkratku CTRL+T.
 • Zvolte tiskovou sestavu z nabídnutého seznamu tiskových sestav agendy. Strom sestav můžete rozbalovat klávesami plus (+) a mínus (–) na numerické části klávesnice. Dialogové okno zvětšíte podle potřeby uchopením za jeho pravý nebo dolní okraj, resp. pravý dolní roh.
 • Před tiskem nastavte počet kopií a případně i další parametry, které naleznete v levé části dialogového okna Tisk.
 • Stiskněte tlačítko Vytisknout pro tisk sestavy nebo tlačítko Náhled, abyste si mohli sestavu ještě před tiskem prohlédnout.

Export do PDF

Výchozí hodnoty pro nastavení elektronického podpisu zadejte v agendě Uživatelské nastavení/PDF elektronický podpis.

Stisknutím povelu PDF v dialogovém okně Tisk vytvoříte dokument ve formátu PDF. Hromadný export do formátu PDF vyvoláte pomocí povelu Exportovat vše do PDF. Tiskovou sestavu ve formátu PDF odešlete e-mailem povelem Odeslat PDF e-mailem. Otevře se vám nová zpráva ve výchozím, resp. SMTP klientovi elektronické pošty. Sestava ve formátu PDF je připojena ke zprávě ve formě přílohy. Máte-li nastaveného SMTP klienta, můžete hromadně odesílat sestavy prostřednictvím povelu Odeslat vše e-mailem. Povel Odeslat PDF datovou schránkou slouží k odeslání sestavy pomocí datové schránky. Export tiskových sestav probíhá na základě parametrů, které můžete definovat v Nastavení PDF…. K PDF souboru můžete připojit i elektronický podpis. Nabídku těchto povelů najdete ve výklopném seznamu tlačítka PDF přímo v dialogovém okně Tisk.

Dialogové okno tisku

Povel Tiskové sestavy otevře hlavní dialogové okno pro nastavení tisku, výběr a nastavení tiskové sestavy, popis sestavy, náhled a vlastní tisk. Umožňuje také přidávat nové tiskové sestavy. Dialogové okno tisku obsahuje záložky Tisk, Tiskárna, Sestava a A4.

Výchozí sestava

Výchozí sestava, která se automaticky zobrazuje v náhledu zvoleném přímo z agendy (zobrazení také pomocí klávesové zkratky CTRL+SHIFT+T), je zvýrazněna tučným písmem. Vy máte pochopitelně možnost nastavit si jako výchozí tu sestavu, kterou nejčastěji tisknete a používáte.

Výběr výchozí sestavy:

 • Kliknutím myši vyberte sestavu, kterou požadujete nastavit jako výchozí.
 • Stiskněte pravé tlačítko, zobrazí se místní nabídka.
 • Levým tlačítkem vyberte povel Nastavit jako výchozí sestavu pro všechny firmy nebo Nastavit jako výchozí sestavu pro aktuální firmu.
 • Druhá možnost je stisknout klávesu SHIFT a kliknout na požadovanou sestavu.
Ve většině případů je výrobcem programu nastavena výchozí sestava na první dokladovou sestavu v nabídce tiskových sestav konkrétní agendy.

Svázané sestavy

Svázané sestavy

Ke každé dokladové tiskové sestavě můžete připojit několik vedlejších sestav, které se pak budou automaticky tisknout spolu s hlavní sestavou. Například s vydanou fakturou tak můžete zároveň vytisknout i napojený dodací list či výdejku.

Pokud chcete změnit pořadí svázaných sestav ve stromu, použijte ikony šipek v pravém horním rohu dialogového okna.

V dialogovém okně Tisk použijete u hlavní sestavy povel Vytvořit svázanou sestavu, který naleznete v místní nabídce zobrazené přes pravé tlačítko myši. Zobrazí se dialogové okno Svázané sestavy se seznamem všech dokladových sestav konkrétní agendy. Po výběru sestav, které chcete svázat s hlavní sestavou, se všechny zatržené sestavy přesunou do sekce Oblíbené a svázané sestavy.

Dialogové okno Svázané sestavy slouží i pro pozdější úpravy vazeb mezi sestavami. Vyvoláte jej povelem Upravit svázání sestav z místní nabídky nebo ikonou Svázané sestavy. Povel Odstranit ze svázaných sestav smaže všechny vazby mezi hlavní sestavou a svázanými sestavami.

Při tisku se postupně vytisknou všechny sestavy, při odesílání sestav ve formátu PDF e-mailem se všechny sestavy automaticky vloží do e-mailu jako přílohy.

Záložka Tisk

Záložka Tisk

Úvodní strana dialogového okna slouží především k nastavení parametrů tisku zvolené sestavy. Při procházení seznamem sestav se její obsah v dolní části dynamicky mění. V horní části je zobrazena tiskárna pro vybranou sestavu. Kliknutím na text Tiskárna můžete nastavit některé parametry ovladače tiskárny.

Dále je uveden přednastavený počet kopií pro vybranou sestavu, pole pro nastavení oboustranného tisku a datum tisku. Datum tisku u většiny sestav definuje den, ke kterému je tištěna, a u některých sestav (např. Přehled denních tržeb atd.) definuje den, ke kterému jsou vypočteny hodnoty. U vybraných sestav je možné přímo uvést začátek a konec období. Před tiskem sestavy typu štítky si můžete zvolit, jakou adresu na ně tisknout. Některé sestavy umožňují zadat ještě další parametry tisku.

Bližší popis naleznete v interaktivní nápovědě, kterou si zobrazíte stiskem klávesy F1.

Záložka Tiskárna

Záložka Tiskárna

Pod záložkou Tiskárna můžete určit výchozí tiskárnu pro tisk z programu POHODA. Na tuto tiskárnu se budou tisknout všechny sestavy, které nemají vlastní nastavení tiskárny uvedené pod záložkou Sestava.

Volbu Nastavit formát papíru na ovladač tiskárny lze vypnout v případě problémů nebo při tisku na traktorový (tabelační) papír.

Volba Ovladač tiskárny podporuje kopie je po instalaci vypnutá, takže POHODA posílá k tisku každou kopii zvlášť. U některých ovladačů můžete zapnutím této volby tisk urychlit.

Volba Barvy převést na černou umožní správný tisk na některých černobílých tiskárnách.

Přepínačem Menší formáty se určí, na kterou část papíru mají být tištěny sestavy pro obálky, poštovní poukázky atd. Je vhodná u tiskáren s nástavcem pro vedení papíru.

Záložka Sestava

Pokud nepotřebujete individuální nastavení jednotlivých sestav, ponechte tato nastavení prázdná.
Záložka Sestava

Pod záložkou Sestava můžete provést nastavení tisku pro konkrétně vybranou sestavu.

U vámi zvolené sestavy můžete snadno nastavit (předdefinovat) počet kopií, oboustranný tisk nebo okraje tisku. Pokud nechcete nebo nemůžete tisknout všechny sestavy na jediném typu tiskárny, můžete zde provést dílčí nastavení tiskáren k dalším sestavám. Sestavám můžete přiřadit také libovolné síťové tiskárny. V případě síťových verzí programu POHODA si každý počítač v síti udržuje vlastní nastavení tisku.

Záložka A4

Záložka A4

Záložka A4 slouží k nastavení okrajů pro všechny sestavy formátu A4 najednou. Tuto možnost uvítáte v okamžiku, kdy vaše tiskárna v základním nastavení od výrobce tiskne sestavy posunuté.

Pokud chcete upravit okraje, zobrazte si nejprve náhled a rozmyslete si, jak nejlépe okraje posunout.

Hodnoty pro nastavení okrajů určují relativní posun (+/–). Nastavení Vlevo na –10 znamená, že se tiskne o jeden centimetr doleva, +10 představuje tisk o jeden centimetr doprava. Nastavení Nahoře na –10 zmenší horní okraj o jeden centimetr, nastavení Dole na +10 zvětší dolní okraj o jeden centimetr.

Náhled sestavy

Náhled sestavy

Před tiskem sestavy se můžete v náhledu podívat, jak bude sestava vypadat na papíře.

 • V dialogovém okně Tisk stiskněte tlačítko Náhled.
 • Náhled si můžete zvětšit klávesou + (plus) a zmenšit klávesou – (mínus). Velikost zobrazení změníte i pomocí zkratky Ctrl + kolečko myši, která bude sestavu plynule zvětšovat nebo zmenšovat, nebo na nástrojové liště nastavte procentuální hodnotu přiblížení.
 • Na nástrojové liště najdete i ikony pro jednoduché nastavení zobrazení stránek na monitoru. Ikonou Náhled sestavy nastavíte zobrazení aktuální stránky na celou šířku obrazovky, ikonou Náhled sestavy zobrazíte celou stránku, kterou navíc můžete kombinovat s aktivním náhledem dvou stran vedle sebe.
 • Stiskem tlačítka Tisk můžete ještě v režimu náhledu upravit rozsah tisku. Až poté zvolte Vytisknout.
 • Tlačítkem Zavřít náhled (příp. klávesou Esc) se vrátíte do agendy.
Rozsah tisku si můžete zvolit pouze z náhledu.

Náhled výchozí tiskové sestavy, která je zvýrazněna tučně v seznamu sestav agendy, je možné otevřít přímo klávesovou zkratkou CTRL+SHIFT+T nebo tlačítkem Náhled sestavy na nástrojové liště. Stiskem tlačítka Tisk v náhledu můžete určit rozsah tisku, počet kopií a poté sestavu vytisknout.

Nástrojová lišta náhledu obsahuje tyto povely:

Náhled sestavy

Zavřít náhledALT+F4, ESC
Tiskové sestavyCTRL+T
Tisk dokumentuALT+T
PrvníHOME
PředchozíALT+P
DalšíALT+A
PosledníEND
Více stranALT+D
ZvětšitALT+V
ZmenšitALT+M
Zvětšení
Celá stránka
Na celou šířku
Editor sestavALT+R
Export do formátu PDF
Exportovat sestavu do PDF a vložit do emailu
Export sestavyALT+E
Záloha sestavyALT+Z
Místní nápovědaCTRL+F1

Export sestavy z náhledu

Zálohu sestavy můžete poslat komukoli e-mailem spolu s odkazem na stránku: www.stormware.cz/ke-stazeni, kde příjemce získá prohlížeč REPORT Viewer, ve kterém lze sestavu zobrazit i vytisknout, i když příjemce nevlastní software POHODA.
Export sestavy z náhledu

Tiskovou sestavu lze z náhledu exportovat do několika běžných formátů, abyste je mohli poslat třeba e-mailem.

Záloha sestavy z náhledu

Tiskovou sestavu můžete z náhledu uložit do souboru. Soubory s tiskovými zálohami se ukládají do adresáře Tisk/Zálohy. Zálohovanou sestavu kdykoli otevřete povelem Zálohování/Načíst tiskovou zálohu… z nabídky Soubor a z náhledu je pak možné sestavu vytisknout v původním tvaru. Do tiskové zálohy se neukládá logo firmy, aby zálohované soubory zabíraly méně místa na disku. Tiskové zálohy můžete využít k zasílání sestav e-mailem mezi dvěma uživateli programu POHODA.

Tiskové zálohy jsou spolehlivým způsobem archivace důležitých údajů z účetnictví, např. přiznání k DPH, peněžního deníku nebo některých jiných sestav a tiskopisů, u kterých chcete mít zaručen původní vzhled i po letech.

REPORT Designer

REPORT Designer

Editor sestav REPORT Designer zajišťuje komfortní uživatelskou úpravu tiskových sestav všech produktů STORMWARE Office. Instalován je zdarma s každým zakoupeným produktem.

V této příručce v krátkosti přiblížíme některé funkce, které jsou důležité při práci s uživatelskými sestavami.

Máte-li právo upravovat sestavy pomocí programu REPORT Designer, zpřístupní se v programu POHODA tato tlačítka:

 • tlačítko Přidat, resp. Smazat uživatelskou sestavu v dialogovém okně Tisk, které založí/smaže novou uživatelskou sestavu do/ze stromové struktury,
 • tlačítko REPORT Designer v náhledu sestavy, kterým otevřete sestavu v editoru sestav a můžete ji začít upravovat.

Z hlediska práce s programem REPORT Designer dělíme tiskové sestavy do tří skupin:

Originální předlohy

Originální
  předlohy

Tiskové sestavy typu Originální předloha jsou soubory vytvořené výrobcem a umístěné ve složce Tisk v instalační složce programu POHODA. Soubory mají příponu rph a mají nastavený atribut jen ke čtení.

Uživatelské náhrady originálu

Ve stromu tiskových sestav poznáte uživatelskou náhradu originální sestavy podle upraveného vzhledu její ikony.

Tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu jsou soubory, které si uživatel vytvořil sám tak, že upravil originální předlohu pomocí programu REPORT Designer. Naleznete je ve složce Tisk/Edit. Sestava tohoto typu nemá vlastní záznam v seznamu sestav, protože přímo nahrazuje originální sestavu výrobce. Chcete-li opět používat originální verzi sestavy, použijte funkci Smazat uživatelskou sestavu.

Uživatelské sestavy

Uživatelské náhrady originálu

Tiskové sestavy typu Uživatelská sestava jsou soubory vytvořené uživatelem pomocí funkce Přidat uživatelskou sestavu a poté upravené v editoru sestav REPORT Designer. Soubory jsou umístěné ve složce Tisk/Copy.

Povely pro přidání či smazání uživatelské sestavy naleznete v místní nabídce. Vyvoláte ji stiskem pravého tlačítka myši ve stromu sestav.

Od jakékoliv sestavy zvolené v seznamu sestav, je možné odvodit libovolný počet uživatelských sestav. Sestava je uvedena ve stromové struktuře sestav v samostatné větvi pod názvem, který si definoval uživatel. V každé účetní jednotce můžete vytvořit různé uživatelské sestavy. Chcete-li doplnit nebo změnit atributy uživatelské sestavy, použijte funkci Vlastnosti sestavy. Pro odstranění uživatelské sestavy použijte povel Smazat uživatelskou sestavu.

Export upravených uživatelských tiskových sestav z jednoho programu POHODA do druhého proveďte v dialogovém okně Tisk, kde označte příslušnou sestavu a poté na ni klikněte pravým tlačítkem myši. V zobrazené místní nabídce zvolte povel Export uživatelské sestavy. Naopak import takovýchto uživatelských sestav proveďte přes nabídku Soubor/Import sestavy…

Kontrola uživatelských sestav

Kontrolu uživatelských sestav můžete provádět prakticky kdykoliv, rozhodně ji ale doporučujeme po každé aktualizaci programu POHODA. Její průběh můžete kdykoliv přerušit a zobrazit si výsledek již zkontrolovaných sestav. Pokud je v tiskové sestavě použito neexistující databázové pole, POHODA vás na tuto skutečnost upozorní. Kontrolu snadno provedete prostřednictvím povelu Soubor/Kontrola sestav…