Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6.1 Základní principy a metody

Základním stavebním prvkem daňové evidence je Peněžní deník. Ten se v ekonomickém systému POHODA vytváří automaticky na základě dokladů zadaných v agendách Pokladna Banka. Typ předkontace určuje, jedná-li se o daňový či nedaňový příjem, resp. výdaj, a zároveň do jakých sloupců peněžního deníku má být uvedená částka rozúčtována.

Doklady jsou do peněžního deníku automaticky zaúčtovány s datem platby a jednotlivé příjmy a výdaje můžete sledovat v členění na střediska a zakázky. Ke každému záznamu můžete uvést informaci o činnosti, kterou využijete k rozlišení dílčích základů daně z příjmů. Ve výjimečných případech můžete provést ruční rozúčtování přímo v agendě Peněžní deník.

Účetní zápisy, které upravují základ daně z příjmů, ale neovlivňují stav peněžních prostředků v hotovosti nebo na bankovních účtech, zadáváte přímo do agendy Nepeněžní deník, resp. Interní doklady.

Program POHODA nepodporuje: pomocnou knihu o finančním majetku, knihu oceňovacích rozdílů k nabytému majetku, knihu zákonných rezerv, ani knihu o dalších složkách majetku neuváděných v účetních knihách.