Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6.4 Nepeněžní deník

Agenda Nepeněžní deník je určena pro zadání účetních zápisů, které zvyšují nebo snižují základ daně z příjmů, ale neovlivňují stav peněžních prostředků v hotovosti nebo na běžných účtech.

Nepeněžní operace můžete účtovat kdykoliv v průběhu roku.

Typickým příkladem jsou odpisy dlouhodobého majetku, které vytváří program POHODA automaticky na základě majetku zapsaného v agendě Majetek. Dále sem patří účtování aktivních/pasivních opravných položek, tvorba zákonných rezerv, darované zásoby a zásoby vložené jako věcný vklad do podnikání a pořízené před začátkem podnikání.

Nepeněžní deník

Jednotlivé záznamy můžete do agendy Nepeněžní deník zapisovat buď přímo, anebo automaticky zápisem v agendě Interní doklady. Do této agendy je možné zapsat i nepeněžní operace, které ovlivňují daň z přidané hodnoty.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách si můžete vytisknout například soupisku dokladů nepeněžních operací nebo přehledy všech nepeněžních pohybů za zadané období, přehledně rozdělené podle jednotlivých předkontací nebo jejich typů.