Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6.2 Předkontace

Pro každý typ předkontace si můžete nadefinovat libovolný počet členění, která využijete při analýze svých příjmů a výdajů.

Předkontace určuje především zaúčtování dokladu do příslušných sloupců peněžního deníku, resp. rozlišuje záznamy v agendě Nepeněžní deník.

Předkontace

Zakládáte-li novou účetní jednotku, je seznam předkontací vyplněn standardními předkontacemi. Můžete si jej samozřejmě doplnit, stávající názvy předkontací a jejich zkratky upravit, případně odstranit předkontace, které nebudete používat. Jednoduše si seznam uzpůsobíte podle svých zvyklostí a potřeb.

Každé předkontaci, kterou si v programu vytvoříte, přiřaďte určitý Typ předkontace. Program definuje několik desítek typů předkontací, které vycházejí z legislativní úpravy účetnictví. Názvy jednotlivých typů předkontací začínají písmeny, která sama napovídají, pro které doklady je daný typ předkontace určený a často používaný.

Předkontace pro příjmové doklady

Pro příjmové doklady jsou určeny předkontace typu P (příjem) PN (příjem nedaňový). Pro příjmy, které jsou výsledkem podnikatelské činnosti a zvyšují jak stav peněžních prostředků (účet, hotovost), tak základ daně z příjmů, použijte následující typy předkontací. Daň z přidané hodnoty zaúčtovanou u těchto příjmů (pouze u plátce DPH) zaúčtuje POHODA do sloupce deníku DPH příjem, přičemž do základu daně z příjmů se nepromítne.

 • Pzboží P Prodej zboží
 • Pslužb P Prodej výrobků a služeb
 • Post P Ostatní příjem

Nedaňové příjmy jsou ty, které nejsou výsledkem podnikatelské činnosti, a proto z nich neplatíte daň z příjmů. Zvyšují stav peněžních prostředků, ale základ daně z příjmů neovlivňují. U tohoto druhu příjmů není možné uplatnit DPH, a proto se zde DPH nesleduje. Výjimkou je typ PNodph Nedaňový příjem s plněním DPH, který umožňuje zaúčtovat méně obvyklé případy.

 • PNstav PN Počáteční stav. Stavy bankovních účtů a pokladen na začátku roku.
 • PNúvr PN Úvěr. Hodnota přijatých finančních prostředků z úvěrů.
 • PNzdr PN Příjem zdaněný srážkou u zdroje. Příjem, který už byl zdaněn a daň byla odvedena.
 • PNdot PN Dotace, půjčka. Vypůjčené prostředky, které nemají charakter úvěrů a nechceme sledovat jejich splácení.
 • PNodph PN Příjem nadměrného odpočtu DPH. Nadměrný odpočet vrácený plátci DPH správcem daně.
 • PNpdph PN Nedaňový příjem s plněním DPH. Umožňuje zaúčtovat případy, kdy příjem sice nesouvisí s podnikáním a nezvyšuje tedy základ daně z příjmů, ale DPH je nutno přiznat a odvést správci daně.
 • PNost PN Ostatní příjem nedaňový. Vlastní vklady peněžních prostředků do podnikání, dary a ostatní nedaňové příjmy.

Pro účtování peněz na cestě se používají zvláštní typy předkontací, které zvýší stav peněžních prostředků o uvedenou částku. POHODA tyto předkontace zároveň automaticky zaúčtuje do deníku jako Průběžný výdej. Takto zaúčtujete příjmovým pokladním dokladem příjem do pokladny u částky převáděné z účtu.

 • Cpříjem C Peníze na cestě – příjem.

Předkontace pro výdajové doklady

Pro výdajové doklady jsou určeny předkontace typu V (výdaj), VR (výdaj režijní)VN (výdaj nedaňový). Předkontace typu V se používají pro výdaje, kterými dosahujeme, zajišťujeme a udržujeme příjmy charakteru přímých nákladů.

Tyto výdaje snižují jak stav peněžních prostředků, tak i základ daně z příjmů. Daň z přidané hodnoty zaúčtovanou u těchto dokladů (pouze u plátce DPH) zaúčtuje program do sloupce deníku DPH výdej, přičemž do snížení základu daně z příjmů se nepromítne.

Zaúčtují-li DPH neplátci daně, potom se do příslušného sloupce peněžního deníku (např. Materiál) započítá cena včetně DPH. Základ daně z příjmů se u neplátce sníží o jím zaplacenou DPH.

 • Vmat V Materiál. Výdaje na nákup materiálu a zásob určených k dalšímu zpracování.
 • Vzboží V Zboží. Výdaje na nákup zboží určeného k prodeji.
 • Vdm V Drobný majetek. Výdaje na nákup drobného majetku neinvestiční povahy.
 • Vmzdy V Mzdy pracovníků. Výdaje na mzdy pracovníků.
 • Vfzam V Odvod do fondů za zaměstnance. Platby sociálního a zdravotního pojištění stržené zaměstnancům.
 • Vffir V Odvod do fondů za zaměstnance – firma. Platby sociálního a zdravotního pojištění placeného firmou za zaměstnance. O tyto platby nelze snížit výdaje při uplatnění paušální sazby výdajů.
 • Vost V Ostatní výdaj. Pro zaúčtování ostatních výdajů, které si můžete rozčlenit podle své potřeby.
 • VRcen VR Ceniny. Zaúčtuje se nákup cenin (stravenky, poukázky na PHM a podobně).
 • VRost VR Ostatní režijní výdaj. Slouží pro zaúčtování všech ostatních režijních výdajů. Chcete-li sledovat tyto výdaje podle druhu, doplňte si vlastní členění (například režijní materiál, telefonní poplatky, nájemné, úklid, pohonné hmoty atd.).

Nedaňové výdaje jsou ty, které nejsou určené pro dosažení, zajištění a udržení příjmů, a proto se z hlediska daně z příjmů za výdaje nepovažují. Tyto výdaje snižují stav peněžních prostředků, ale základ daně z příjmů neovlivní. Odpočet DPH není možné uplatnit, a proto se zde DPH nesleduje. Výjimkou jsou předkontace VNodph Nedaňový výdaj s odpočtem DPH, VNm Nákup dlouhodobého majetku a VNrez Výdaje na účely kryté rezervou, kde se DPH u plátců daně započítá do daňového přiznání k DPH.

 • VNosob VN Převody pro osobní potřebu. Výběr peněžních prostředků na osobní výdaje nesouvisející s podnikáním (např. na provoz domácnosti).
 • VNm VN Nákup dlouhodobého majetku. Nákup dlouhodobého majetku nelze zahrnout do výdajů na podnikání najednou. Do výdajů se dostává formou odpisů. U plátce DPH se zaúčtovaná DPH nezapočítá do vstupní ceny majetku, takže se odpisuje pouze z ceny bez DPH. Daň se započítá do daňového přiznání k DPH. Nárok na celý odpočet DPH vzniká za předpokladu, že plátce použije majetek plně pro svou ekonomickou činnost. U neplátce DPH je vstupní cenou majetku cena včetně DPH.
 • VNdph VN Odvod DPH – daňová povinnost. Odvod DPH vyplývající z daňového přiznání k DPH plátce DPH není daňový výdaj.
 • VNdzp VN Odvod daně z příjmů. Odvod daně z příjmů (případně zálohy) není daňový výdaj.
 • VNpp VN Penzijní pojištění. Odvod penzijního připojištění není daňovým výdajem.
 • VNžp VN Životní pojištění. Odvod životního pojištění není daňovým výdajem.
 • VNzdp VN Zálohy daně z příjmů. Odvod záloh daně z příjmů není daňovým výdajem.
 • VNodph VN Nedaňový výdaj s odpočtem DPH. Slouží pro zaúčtování méně častých případů, kdy výdaj nesnižuje základ daně z příjmů, ale zaplacenou DPH je možné uplatnit. Má smysl pouze pro plátce DPH.
 • VNrez VN Výdaje na účely kryté rezervou. Úhrada výdajů na účely kryté zákonnou rezervou.
 • VNsú VN Splátka úvěrů (bez úroků). Úhrada splátek úvěrů není považována za výdaj na podnikání. Likvidací splátky snížíte celkový úvěr.
 • VNost VN Ostatní výdaj nedaňový.
 • VNfpoj VN Odvod do fondů pojištění za podnikatele. Platby sociálního a zdravotního pojištění, které za sebe platí podnikatel, nejsou daňově uznatelným výdajem. V případě uplatnění paušálních výdajů není možné pro účely výpočtu základu daně z příjmů uplatnit žádné jiné výdaje, tedy ani pojistné placené OSVČ za sebe a ani za zaměstnance.

Pro účtování peněz na cestě se používají zvláštní typy předkontací, které sníží stav peněžních prostředků o uvedenou částku a zároveň ji zaúčtují do deníku jako Průběžný příjem. Takto zaúčtujete na základě výpisu z banky výdej z účtu u částky převáděné na pokladnu.

 • Cvýdaj C Peníze na cestě – výdaj.

Převod z roku na rok

Pro nastavení počátečních stavů vedení daňové evidence, které neovlivní stav peněžních prostředků, se používá zaúčtování typu Převod. Při prvním zavedení daňové evidence se tyto údaje zadají ručně, při přechodu z roku na rok je už POHODA automaticky vytvoří.

 • Xppříj X Průběžný příjem – roční převod. Tato předkontace se používá, pokud nebyly průběžné příjmy a výdaje na konci roku vyrovnané a průběžné příjmy byly vyšší než průběžné výdaje. Dojde k zaúčtování rozdílu mezi průběžnými příjmy a výdaji. Zadaný údaj se započítá do sloupce Průběžný příjem.
 • Xpvýd X Průběžný výdaj – roční převod. Jde o podobný princip, který jsme popsali u předchozí předkontace. Použije se, pokud průběžné výdaje byly vyšší než průběžné příjmy. Rozdíl mezi průběžnými výdaji a příj­my se započítá do sloupce Průběžný výdaj.

Nepeněžní operace

K zápisu nepeněžních operací je určena agenda Nepeněžní deník. Smyslem všech nepeněžních operací je úprava daňového základu bez toho, aby byl ovlivněn stav peněžních prostředků na účtech či v hotovosti.

 • Zpříjem Z Příjmy zvyšující základ daně. Používá se pro zaúčtování částek, které zvyšují základ daně z příjmů.
 • Zvýdaj Z Výdaje snižující základ daně. Používá se pro zaúčtování částek, které snižují základ daně z příjmů. (Vy, jako podnikatel, vložíte do podnikání zásoby, které jste si pořídili před zahájením činnosti, a právě zde je zařadíte do výdajů.)
 • ZP§5,23 Z Příjmy zvyšující základ daně – § 5 a § 23. Tato předkontace je určena především pro uživatele programu TAX. Záznamy s touto předkontací se při načtení dat do programu TAX automaticky přenesou do přílohy č. 1 oddíl E daňového přiznání.
 • ZV§5,23 Z Výdaje snižující základ daně – § 5 a § 23. Uvedená předkontace je určena především pro uživatele programu TAX. Záznamy s touto předkontací se při načtení dat do programu TAX automaticky přenesou do přílohy č. 1 oddíl E daňového přiznání.
 • Ztrez Z Tvorba zákonné rezervy. Využívá se výhradně pro vytvoření zákonné rezervy. POHODA eviduje celkovou výši rezerv a inventární knihu rezerv musí vést podnikatel ručně.
 • ZNpříjem Z Nedaňový příjem. Používá se pro zaúčtování částek, které nezvyšují základ daně z příjmů, např. vystavení daňového dokladu pro odpočet DPH při pořízení zboží z EU v agendě Interní doklady.
 • ZNvýdaj Z Nedaňový výdaj. Slouží pro zaúčtování částek, které nesnižují základ daně z příjmů, např. vystavení daňového dokladu pro přiznání k DPH při pořízení zboží z EU v agendě Interní doklady.
 • Zoakt Z Opravná daňová položka – aktivní. Aktivní opravná položka snižuje daňový základ.
 • Zopas Z Opravná daňová položka – pasivní. Pasivní opravná položka zvyšuje daňový základ.
 • ZNoakt Z Opravná položka – aktivní. Aktivní opravná položka nesnižuje daňový základ.
 • ZNopas Z Opravná položka – pasivní. Pasivní opravná položka nezvyšuje daňový základ.

Speciální předkontace

Nezaúčtované doklady zkreslují výstupy z účetnictví; před jejich tiskem je třeba všechny doklady zaúčtovat. Kontrolní sestavy naleznete v agendě Peněžní deník.

Součástí seznamu předkontací v agendách prvotních dokladů (zobrazíte jej stiskem klávesy F4 v poli Předkontace) jsou navíc předkontace Nevím Ručně.

Speciální předkontace
Opravíte-li doklad s předkontací Ručně, je třeba jej rovněž přeúčtovat ručně.

Předkontaci Nevím použijte, když chcete rozhodnutí o správném zaúčtování odsunout. Tato předkontace negeneruje zápis do peněžního deníku.

Předkontaci Ručně použijte jen ve výjimečných případech, kdy nechcete položkový doklad rozúčtovat podle položek, ale chcete zvolit odlišné zaúčtování a zapsat je přímo do deníku. Po uložení dokladu s předkontací Ručně vám budou nabídnuté záznamy peněžního deníku, do kterých doplníte zaúčtování ručně, popřípadě provedete rozúčtování.