Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

5.18 Podrobné nastavení

Základní nastavení účetnictví provedete ve stromové struktuře agendy Globální nastavení v sekcích Doklady (Číslování, Členění), Historie, Platby (Pokladna, Poplatky, Přeplatky) a Daně (DPH, DPH – ostatní, Kontrolní hlášení, Daň z příjmů).

205_doklady.png

Doklady

Pokud chcete, aby vám program POHODA na dokladových sestavách zobrazoval QR kód, nechte zatrženu volbu Povolit zobrazení QR kódu. Kód QR platby slouží pro načtení do bankovní aplikace v telefonu nebo tabletu. Pro správné generování QR platby je nutné mít na dokladu částku k úhradě větší než nula, u bankovních údajů mít správný formát IBAN, který nastavíte v agendě Nastavení/Bankovní účty, a forma úhrady musí být Příkazem.

Čtečka QR kódu se zavádí v agendě Hardware jako klasická čtečka čárového kódu.

Kód QR faktura slouží pro načtení některých informací o účetních datech obsažených na dokladu, například číslo faktury, adresa, částka. Načtením QR kódu se vytváří pouze bezpoložkové doklady. Tato data lze pomocí QR čtečky načíst do jakéhokoli ekonomického systému, který toto načítání podporuje (např. program POHODA).

Na vybraných tiskových sestavách si můžete podle potřeby zobrazovat i jednotkovou cenu bez daně. Stačí zatrhnout volbu Tisknout jednot. cenu bez DPH na sestavách. Zatržení této volby se projeví na tiskových sestavách agend Pokladna, Banka (pouze u daňové evidence), Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Interní doklady a Prodejky.

Volba se týká pouze položkových dokladů, na nichž je alespoň jedna položka uvedená v cenách včetně DPH. Nesmí se ale jednat o položku typu Uhrazená záloha. V případě, že na položkovém dokladu nebude uvedená ani jedna položka včetně daně, na tiskových sestavách se jednotková cena bez DPH nezobrazí.

Pokud chcete, aby se na dokladových tiskových sestavách v záhlaví dokladu zobrazoval název vaší firmy, zatrhněte volbu Tisknout název firmy v záhlaví. Volba se týká např. sestav Faktura, Objednávka, Daňový doklad atd.

V poli Rozvržení adresy a loga vyberete možnost zobrazování sídla vaší firmy, loga a případně provozovny na dokladových tiskových sestavách.

Máte-li zapnutou volbu Sumarizovat položky se stejnou předkontací, pak POHODA sečte položky prvotního dokladu se stejnou předkontací do jednoho řádku deníku. Výhodou je značná úspora objemu databáze účetní jednotky. Nevýhodou může být ovšem nepřehledné označení řádků v deníku (text zaúčtování se zobrazuje u všech položek stejný podle textu dokladu).

Při vypnuté sumarizaci se zaúčtují do deníku položky prvotního dokladu zvlášť. Peněžní deník, resp. Nepeněžní deník je tak tvořen položkami dokladů. Výhodou je přesnější označení řádků deníku (text zaúčtování vstupuje z položek dokladu).

Číslování

V této části se provádí souhrnné nastavení číslování dokladů a jejich členění. Zatržením volby Uživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele zajistíte, aby byly číselné řady automaticky zvoleny v závislosti na přihlášeném uživateli. Aktivaci této volby zvlášť doporučujeme u síťové verze programu POHODA, kdy v jedné agendě pracuje současně více uživatelů na různých stanicích síťové instalace.

Nastavení číselných řad pro konkrétního uživatele provedete v sekci Číselné řady v agendě Uživatelské nastavení.

V agendě Pokladna může být praktické používat pro každou pokladnu zvláštní řadu. Zvolenou řadu pro pokladnu je vhodné používat i v momentě, kdy se uživatelé, resp. pracovníci odpovědní za pokladnu, změní. Požadujete-li vázat automatické zvolení číselné řady v závislosti na vybrané pokladně, aktivujte Nastavení volby číselných řad hotovostních dokladů dle zvolené pokladny.

Členění

Používání středisek, činností a zakázek je volitelné. Pokud nepotřebujete členit doklady podle uvedených kritérií, zrušte zatrhnutí u příslušných voleb. Práce s programem bude přehlednější a rychlejší.

Zatrhnete-li volbu Uzavřením zakázky uzamknout pole Zakázka, nebudete mít možnost zpětně měnit u vytvořených dokladů pole Zakázka.

Volbu Uzavřené zakázky nepřevádět datovou uzávěrkou nechte zatrženou, pokud nechcete, aby se zakázky se stavem uzavřená přenesly datovou uzávěrkou do dalšího účetního období.

Pokud je volba Zapnuto neaktivní, skryje POHODA pro lepší přehlednost záložku Historie záznamu z agend a příslušné kontrolní tiskové sestavy.

Historie

POHODA zaznamenává a vede evidenci oprav dokladů tak, jak ukládá zákon o účetnictví, a to prostřednictvím volby Evidovat historii změn. Pokud nechcete u některé agendy historii změn záznamů sledovat, zrušte u ní zatržení volby Zapnuto.

Pokud evidujete historie změn, můžete prostřednictvím povelu Označit vše, resp. Zrušit označení nastavit stejnou volbu u všech agend najednou. Povel se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši na záhlaví sloupce Zapnuto, resp. Záložka.

Záložka Historie záznamu se zpřístupní v těch agendách, u kterých bude zatržena volba Záložka. Pokud tak neučiníte, uživatelé u vybraných agend záložku neuvidí, ale historie se bude dál na pozadí zaznamenávat. Tuto záložku bude mít i přesto zobrazenou uživatel, který má přiřazenou administrátorskou funkci Zobrazit záložku Historie nebo je administrátorem programu POHODA.

Historii lze zaznamenávat v těchto agendách: Zakázky, Banka, Pokladna, Interní doklady, Přijaté a Vydané nabídky, Přijaté a Vydané poptávky, PřijatéVydané objednávky, Přijaté Vydané faktury, Přijaté a Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky Ostatní závazky, Zásilky, Příkazy k úhradě, Příjemky, Výdejky, Výroba, Převod, Reklamace, Servis, Prodejky, Položky kontrolního hlášení, Kasa a v programu POHODA Kasa Offline.

Historii oprav dokladů můžete navíc sledovat i v agendách Dlouhodobý majetek, Drobný majetek, Leasingový majetek, Adresář, Zásoby, Personalistika, Vozidla, Kniha jízd, Tuzemské cestovní příkazyZahraniční cestovní příkazy.

Pokud v agendě opravíte údaj, který patří mezi sledované náležitosti, uloží se původní verze dokladu automaticky na záložku Historie záznamu. Na uvedené záložce jsou barevně označeny smazané, změněné a nově vložené údaje. Ve sloupcích EditovalDatum editace se zobrazí iniciály uživatelů, kteří záznam měnili, datum a čas editace.

Historické verze všech změn jsou poté k dispozici v agendě Historie záznamu, kterou otevřete prostřednictvím ikony PU5_ikona_Historie_zaznamu_filtr_smazane_zmeny.png, kterou naleznete na záložce Historie záznamu v jednotlivých agendách. Pomocí ikony PU5_ikona_Historie_zaznamu_vsechny_zmeny.png se také přepnete do agendy Historie záznamů, ale program automaticky vyfiltruje všechny smazané záznamy v dané agendě. Zobrazit si je můžete na tiskové sestavě Historie smazaných dokladů.

Díky historii zpětně kdykoliv zjistíte, který uživatel (pracovník) v jakém termínu neuložil prodejku, smazal doklad nebo dodatečně upravoval položky prodejky, což minimalizuje i případné podvodné jednání zaměstnanců.

Platby

V části Platby si snadno nastavíte texty, kterými budou označené doklady vzniklé likvidací. Ty potom POHODA automaticky doplní číslem a volitelně ještě text­em z likvidovaného dokladu. Chcete-li texty namísto evidenčního čísla doplnit číslem přijatého dokladu, tzn. číslem faktury z pole Doklad, zatrhněte volbu Vložit č. přijatého dokladu.

Vytvořené faktury jsou označeny v poli X, snadno je proto vyberete podle označení.

Volbu Po plné likvidaci vydané proforma faktury vystavit fakturu (daňový doklad) bez upozornění zatrhněte, jestliže chcete automaticky vytvořit fakturu při likvidaci vydané zálohové faktury typu proforma. Jakmile všechny likvidace dokončíte, otevřete agendu Vydané faktury, kde pečlivě zkontrolujte likvidací vystavené faktury, vytiskněte je a zašlete odběratelům. Tento způsob je rychlejší, pokud obvykle likvidujete větší počet pohledávek zároveň.

208_platby.png

Necháte-li pole s uvedenou volbou nezatrženo, POHODA se sama nejprve dotáže, zda chcete fakturu vytvořit. Při ruční likvidaci bude dotazy zobrazovat při každé plné likvidaci proforma faktury. Vaším souhlasem se rovnou otevře agenda Vydané faktury, už nastavená na právě založené faktuře, kterou po ověření uložte klávesami CTRL+ENTER. Pro další likvidaci se přepněte zpět do agendy Pokladna, resp. Banka.

Likvidovat dle členění na střediska, činnosti a zakázky je volba, kterou zatrhněte, když chcete promítnout do účetnictví členění na střediska, činnosti a zakázky uvedené v záhlaví a položkách likvidovaného dokladu. Necháte-li volbu nezatrženou, likvidace promítne do účetnictví pouze předkontace likvidovaného dokladu, členění na střediska, činnosti a zakázky v položkách ignoruje.

Úhrada bude v peněžním deníku rozúčtována nejen podle polí Středisko, Činnost Zakázka, ale i podle předkontací uvedených v položkách likvidovaného dokladu.

Pokud chcete při převodu peněz mezi bankou a pokladnou automaticky nabízet tvorbu párového dokladu, ponechte zatrženou volbu Při převodu peněz mezi bankou a pokladnou automaticky nabízet tvorbu párového dokladu. V opačném případě volbu odtrhněte.

Pokladna

V oddílech Příjem a Výdej nastavte nejobvyklejší zaokrouhlení přijatých a vydaných pokladních dokladů, které se bude automaticky nastavovat u nových dokladů.

Změnu zaokrouhlení konkrétního dokladu můžete provést povelem Záznam/Zaokrouhlení… Samostatně lze nastavit zaokrouhlení DPH a zaokrouhlení celkové částky dokladu.

Zatržením volby Vypočíst DPH ze zaokrouhlení se DPH na dokladech vypočítá ze základu daně včetně zaokrouhlení.

Poplatky

V této sekci můžete uvést předkontaci pro zaúčtování provize při načítání plateb od společnosti PayU Czech Republic a pro zaúčtování poplatků při načítání avíza od ČS, ČSOB, KB a UniCredit Bank.

Přeplatky

V sekci Přeplatky máte možnost povolit použití přeplatků a nastavit jejich automatické účtování. Můžete je ale evidovat pouze v českých korunách v agendě Banka.

Zatržením volby Automatizovat práci s přeplatky POHODA umožní provést úhradu ve vyšší hodnotě, než je uvedená na faktuře. Rozdíl mezi hodnotou faktury a skutečnou úhradou je evidován v agendě Banka na záložce Položky dokladu jako přeplatek. Přeplatky členíme na drobné a velké.

Za drobné přeplatky se považují částky od 0‚01 do hodnoty zadané v poli Limit pro drobný přeplatek včetně. Při úhradě faktury program kontroluje částku k likvidaci, která je vyšší než hodnota nezlikvidované faktury. Ověřuje, zda se vejde do zadaného limitu.

Pokud ano, je vytvořen doklad o úhradě, ve kterém bude první položka představovat skutečnou úhradu faktury a druhá přeplatek. Tento přeplatek se zaúčtujepodle nastavené předkontace v agendě Globální nastavení v sekci Platby/Přeplatky, a to zvlášť pro příjmové a výdajové bankovní doklady. Drobný přeplatek se účtuje přímo do nákladů (resp. výdajů)nebo výnosů (resp. příjmů).

Za velké přeplatky se považují částky, které převyšují hodnotu zadanou v poli Limit pro drobný přeplatek. Pokud se jedná o částku, která přesahuje zadaný limit, vytvoří se doklad o úhradě, ve kterém bude první položka skutečná úhrada faktury a druhou položkou je velký přeplatek. Daný přeplatek se zaúčtuje podle nastavené předkontace v agendě Globální nastavení sekce Platby/Přeplatky, a to zvlášť pro příjmové (proúčtování s účtem 325 – Ostatní závazky, v daňové evidenci s předkontací PNpřepl.) a výdajové bankovní doklady (proúčtování s účtem 315 – Ostatní pohledávky, v daňové evidenci s předkontací VNpřepl).

Na částku velkého přeplatku se automaticky vytvoří ostatní závazek, resp. pohledávka s předkontací (Globální nastavení sekce Platby/Přeplatky) a číselnou řadou podle agendy Uživatelské nastavení/Přeplatky. Pokud budete likvidovat vydané faktury ve vyšší částce, pak se na daný rozdíl vytvoří ostatní závazek. Pro likvidaci přijaté faktury ve vyšší částce se na vzniklý rozdíl vytvoří ostatní pohledávka. Další informace naleznete v interaktivní nápovědě přímo v programu POHODA.

Daně

Ve skupině Finanční úřad doplňte všechny údaje, které jsou potřebné při tisku oficiálních tiskopisů, např. daňového přiznání k dani z přidané hodnoty nebo vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Do pole Hl. činnost vepište své dvě hlavní podnikatelské činnosti, přičemž formulaci druhé činnosti zapíšete na nový řádek pole, a to po stisku klávesové zkratky SHIFT+ENTER. V poli Dat. schránka můžete uvést ID datové schránky, které se použije pro automatické odeslání přiznání do datové schránky úřadu.

Možnost nastavení jména a příjmení osoby oprávněné k podpisu na formulářích Ministerstva financí využijete v okamžiku, kdy je odlišná od osoby plátce. Údaje o podepisující osobě vyplníte pouze v případě, když jsou tiskopisy zpracovány a podány zástupcem za daňový subjekt, např. daňovým poradcem.

Nemáte-li žádného zástupce, zvolte Bez podepisující osoby. Tyto údaje se vyplní na formulářích Ministerstva financí v části Údaje o podepisující osobě.

Trvalý pobyt fyzické osoby – tyto údaje vyplňte pouze v případech, kdy fyzická osoba nemá sídlo nebo provozovnu v místě trvalého pobytu. Pokud tyto hodnoty nevyplníte, budou údaje na 1. stranu tiskopisu např. přiznání k DPH vstupovat z příslušných polí agendy Účetní jednotky.

DPH

Správné nastavení údajů o konkrétním plátci DPH má podstatný vliv na korektnost výpočtů, které program POHODA provádí. Zvolte, jestli jste plátci nebo neplátci DPH po celý účetní rok. Pokud se stáváte plátcem či neplátcem DPH v průběhu roku, vyberte Změna režimu v průběhu kalend. roku a zatrhněte volby u těch měsíců, ve kterých jste byli plátci DPH. Stáváte-li se plátci DPH, nezapomeňte určit své zdaňovací období.

Jste-li podle § 6g až 6l zákona o DPH identifikovanou osobou, zatrhněte volbu Identifikovaná osoba. Nabídka je přístupná pouze u neplátců DPH. Podrobnější informace naleznete v nápovědě programu POHODA.

210_DPH.png

Pro automatické vytvoření závazku na daňovou povinnost, resp. pohledávky pro nadměrný odpočet DPH dle potřeb nastavte číselnou řadu ve skupině Číselná řada pro přiznání k DPH.

Předkontaci pro automaticky vytvořenou ostatní pohledávku, resp. vytvořený ostatní závazek můžete zadat v poli Vlastní daňová povinnost, resp. Nadměrný odpočet DPH.

Pokud vyžadujete přesné sledování DPH podle snížené, resp. základní sazby DPH v účetním deníku, uveďte v sekci Analytické účty požadované analytické členění účtu 343. V agendě Předkontace budou poté vytvořeny předkontace pouze se syntetickými účty 343.

DPH – ostatní

Zatržením volby Nabízet historické sazby DPH můžete zadávat do dokladů vytvářených k aktuálnímu datu sazby DPH, které byly platné v dřívějších letech. Na položkách dokladu stačí vybrat u požadované položky v poli DPH typ Hist. sníž., resp. Hist. zákl. sazba a v poli DPH % uvést požadovanou sazbu DPH. Na základě těchto údajů POHODA automaticky spočítá novou výši DPH. Při použití historických sazeb se hodnoty ve formuláři seskupují v rámci základní, snížené, resp. nulové sazby. Tuto možnost využijete především při změně sazeb DPH, kdy k vyúčtování dokladů (např. zálohových faktur) dochází až v následujících letech. Přidáním sloupce Hist. sazby zjistíte, u jakého dokladu byly historické sazby DPH použity.

Volbu Registrace DPH v EU zatrhněte, jste-li plátci daně z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie a potřebujete-li na dokladech vyčíslovat zahraniční DPH. Více se o vystavení dokladů v režimu registrace DPH v EU dočtete v kapitole Registrace DPH v EU.

Pokud poskytujete telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobě nepovinné k dani v rámci EU, můžete dobrovolně vstoupit do zvláštního režimu jednoho správního místa. V tomto případě zatrhněte volbu Mini One Stop Shop (MOSS). Více se dozvíte v kapitole Mini One Stop Shop (MOSS).

Ve skupině Zvláštní režimy najdete volbu Maloobchod. Tu mají zatrženou plátci, kteří používali podle § 91 zákona č. 234/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu. § 91 byl novelou zákona s účinností od 1. 7. 2017 zrušen. Firmy, které vedly maloobchod, mohou tento zvláštní režim dále používat pouze po dobu sjednanou s finančním orgánem.

Řadíte-li se mezi neplátce DPH, můžete si zatržením volby Evidovat DPH u výdajů neplátce ověřit, jestli pro vás není výhodnější stát se plátcem DPH.

Aktivováním volby Kontrolovat toleranci DPH bude program kontrolovat, zda zadaná výše DPH odpovídá základu daně nebo zadané odchylce. Jakmile při ukládání dokladu částka DPH přesáhne vaši nastavenou toleranci, POHODA na tuto skutečnost upozorní. Odchylku DPH můžete stanovit buď pevnou částkou v českých korunách, anebo částkou procentuální. Poté, co si jednu z variant vyberete, doplňte požadovanou pevnou částku, resp. procento odchylky.

Jednou z povinných náležitostí daňového dokladu je daňové identifikační číslo odběratele, resp. dodavatele (DIČ). Funkce Kontrolovat DIČ u dokladů vás při uložení vydané, resp. přijaté faktury a vydané, resp. přijaté zálohové faktury upozorní na nevyplněné pole DIČ.

Kontrolní hlášení

Volbu Používat Ev. číslo KH DPH ve vydaných fakturách zatrhněte, chcete-li zobrazovat pole Ev. č. KH DPH také v agendě Vydané faktury pro potřeby kon­trolního hlášení. Pole využijí především účetní firmy, které zpracovávají účetnictví plátcům DPH. Jedná se například o situaci, kdy klient vystavuje daňové doklady pod číslem, které neodpovídá číselné řadě používané účetní firmou.

Do polí Dat. schránka, resp. E-mail uveďte Vaše ID datové schránky, resp. e-mailovou adresu pro účely doručování písemností vydaných správcem daně souvisejících s kontrolním hlášením. Jeden z těchto údajů musí být vyplněný.

Daň z příjmů

Prodloužený termín podání přiznání je možnost, kterou si zatrhněte, pokud odevzdáváte přiznání v prodlouženém termínu, například když využíváte služeb daňového poradce. Jestliže budete přepnuti do následujícího účetního období pomocí funkce Účtování na přelomu roku, po překročení tohoto termínu vás POHODA upozorní na nevhodnost práce v takovém režimu.

Volbu Při výpočtu používat paušální výdaje zatrhněte, chcete-li, aby program při výpočtu daně použil paušální výdaje. Jde o možnost, která je přístupná pouze u fyzických osob (viz agenda Účetní jednotky). Pro přechod z vykazování skutečných výdajů na uplatnění paušálních výdajů je nutné splnit další podmínky, proto tento krok konzultujte s daňovým poradcem.

V poli Hl. příjem vyberte daňový typ příjmů, který je hlavním zdrojem vašich příjmů. K němu budou při zpracování podkladů pro daň z příjmů fyzických osob přiřazené všechny doklady, které nemají vyplněné pole Činnost. Detailněji je toto popsáno v části, která se věnuje dani z příjmů.