Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

9.3 Souhrnné hlášení

Plátce, který poskytuje pouze služby s místem plnění v jiném členském státě Evropské unie, podává souhrnné hlášení shodně se svým přiznáním k DPH. Čtvrtletní plátci DPH, kteří poskytují pouze služby do jiného členského státu EU a další plnění do jiného členského státu EU nemají, mohou odevzdávat souhrnné hlášení také čtvrtletně. Jestliže v některém měsíci roku má v souhrnném hlášení také jiná plnění než služby, musí začít odevzdávat měsíční hlášení, a to zpětně od prvního měsíce čtvrtletí, ve kterém tuto skutečnost zjistil.

POHODA vytváří souhrnné hlášení na základě daňových dokladů zapsaných v agendách Pokladna, Banka (pouze DE), Vydané faktury, Ostatní pohledávkyInterní doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění spadající do zvoleného období, DIČ členských států EU a mají členění DPH s vyplněným polem Kód pro Souhrnné hlášení.

Kódy pro souhrnné hlášení:

– kód 0 slouží pro dodání zboží do jiného státu EU,

– kód 1 slouží pro přemístění obchodního majetku plátcem do jiné členské země,

– kód 2 slouží pro dodání zboží prostřední osobou při třístranných obchodech,

– kód 3 slouží pro poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (s výjimkou služeb, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně) osobě registrované k dani v jiném členském státě, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služeb.

Vystavení souhrnného hlášení

K vystavení a evidenci souhrnných hlášení a následných souhrnných hlášení slouží agenda Souhrnné hlášení v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty. Nové souhrnné hlášení vytvoříte klávesou INSERT (jako při založení nového záznamu v ostatních agendách). Otevře se dialogové okno pro zpracování souhrnného hlášení. V něm vyberete zdaňovací období a požadovaný druh hlášení.

Zdaňovacím obdobím jsou jednotlivé měsíce nebo čtvrtletí v závislosti na nastavení v agendě Globální nastavení/Daně/DPH. Čtvrtletní plátci DPH mohou vystavovat souhrnné hlášení za čtvrtletí, ale i měsíce.

Souhrnné hlášení se podává za každý kalendářní měsíc, a to do 25. dne následujícího kalendářního měsíce.

Řádné souhrnné hlášení

Pokud agenda dosud neobsahuje souhrnné hlášení za zvolené období, bude vystaveno řádné souhrnné hlášení. Program automaticky zpracuje souhrnné hlášení z údajů uvedených v daňových dokladech a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Celkovou hodnotu plnění uvede ve formuláři. Na záložce Položky jsou uvedeny doklady, které souhrnné hlášení ovlivňují. Na záložku Call-off stock můžete ručně zapisovat údaje, které se týkají přemístění zboží v režimu skladu (tzv. call-off stock). V případě, že po vystavení souhrnného hlášení došlo ke změně nebo zadání nových dokladů, je možné údaje zaktualizovat pomocí povelu Aktualizace souhr. hlášení z nabídky Záznam/Operace.

Doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění spadající do zvoleného období, se označí na formuláři zkratkou zdaňovacího období před polem Členění DPH, kdy v závorce je uvedeno číslo měsíce nebo kvartálu, např. SH(1q). Tyto doklady nejsou uzamčeny proti opravám.

Sestavu Podklady pro souhrnné hlášení můžete tisknout pro všechna vystavená hlášení.

Dokud není řádné souhrnné hlášení označeno příznakem El. odesláno, můžete jej vystavovat opakovaně. Původní řádné hlášení se přitom přejmenuje na Neoficiální a zůstane v evidenci. Můžete jej samozřejmě smazat.

Řádné souhrnné hlášení

Následné souhrnné hlášení

Pokud má řádné hlášení příznak El. odesláno, půjde vystavit pouze Následné souhrnné hlášení, které slouží k opravě údajů uvedených v předchozích podáních. Podává se do 15 dnů od data zjištění chybných informací.

Údaje o zástupci můžete vyplnit v agendě Globální nastavení/Daně.

Následné souhrnné hlášení vystavíte standardním způsobem. Vložíte nový záznam (klávesou INSERT) a v dialogovém okně Vystavení souhrnného hlášení vyberete v poli Druh typ Následné. Opakovaným vystavením následného hlášení se původní přejmenuje na Následné neof. a zůstane v evidenci. Jakmile bude mít následné hlášení také příznak El. odesláno, vystaví se znovu následné hlášení a zahrne změny provedené od posledního vystaveného následného hlášení.

Odeslání souhrnného hlášení elektronickou cestou

Souhrnné hlášení se odevzdává pouze v elektronické podobě. Ekonomický systém POHODA umožňuje podání souhrnného hlášení na Daňový portál Finanční správy v elektronické podobě v souladu s platnou legislativou.

S odesláním vám pomůže Průvodce pro elektronické podání (detailněji je průvodce popsán v interaktivní nápovědě k programu), kterého spustíte povelem Záznam/Operace/Odeslání souhr. hlášení…

Za pomoci průvodce vytvoříte soubor XML, jehož struktura odpovídá specifikaci stanovené Ministerstvem financí. Hlášení můžete odeslat automaticky přímo na Daňový portál Finanční správy nebo prostřednictvím datové schránky. Podání máte možnost provést také ručně přes internetové stránky Finanční správy ČR.

Odeslané souhrnné přiznání je ve formuláři indikováno příznakem El. odesláno. Budete-li chtít příznak zrušit (např. v případě, že nedojde k samotnému odeslání XML souboru prostřednictvím aplikace EPO), použijte povel Záznam/Elektronicky odesláno.

Tiskové sestavy

Ke kontrole hodnot, které vstupují do hlášení, můžete využít sestavu Souhrnné hlášení. Jedná se pouze o kontrolní opis, který nemůžete použít k podání na finanční úřad. Doklady, u nichž bylo za vybrané období použito členění DPH, které spadá do souhrnného hlášení, a které nemají zadáno DIČ (nebo je uvedeno v nesprávném formátu), do souhrnného hlášení nevstoupí a zobrazí se na sestavě Doklady nezařazené v souhrnném hlášení.

Pro hlášení odeslané prostřednictvím datové schránky si můžete vytisknout sestavu Dodejka/Doručenka datové zprávy.
Tiskové sestavy
Správné zadání DIČ znamená, že máte uveden kód země a alespoň pět znaků.

Ke každému hlášení je také možné vytisknout soupisku daňových dokladů zahrnutých do souhrnného hlášení, a to prostřednictvím tiskové sestavy Podklady pro souhrnné hlášení. Na tiskovou sestavu Kontrola dokladů pro souhrnné hlášení vstoupí všechny doklady, které jsou součástí souhrnného hlášení, rozdělené podle jednotlivých měsíců, resp. čtvrtletí.