Odemkněte potenciál systému POHODA

9.5 One Stop Shop

Pokud poskytujete služby, nebo dodáváte zboží osobě nepovinné k dani v rámci EU, jsou tato dodání vždy zdaňována v místě příjemce služby nebo zboží. Od 1. července 2021 máte možnost dobrovolně se zaregistrovat na Daňovém portále Finanční správy přes aplikaci EPO a vstoupit do tohoto zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. One Stop Shopu (OSS).

Nastavení režimu OSS

Abyste měli vše v programu POHODA správně nastavené, je třeba nejprve zatrhnout v agendě Globální nastavení/Daně/DPH – ostatní volby Nabízet historické sazby DPH One Stop Shop (OSS).

Zatržením volby One Stop Shop (OSS) se zpřístupní agenda Sazby DPH v EU v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty, kde si můžete evidovat státy spotřeby Evropské unie včetně platných sazeb DPH, do kterých uvedené služby poskytujete. Zároveň se zpřístupní i agenda Přiznání OSS, která slouží k vystavení a rovněž archivaci přiznání v tomto režimu.

Pokud vedete účetnictví, můžete k základní a oběma sníženým sazbám DPH připojit také analytické účty. Uvedené částky DPH na dokladech vystavených v režimu OSS se následně zaúčtují analyticky.

Vystavení dokladu v režimu OSS

Doklad v režimu OSS vystavíte povelem Záznam/OSS… Přístupný je pouze v agendách Pokladna (příjem), Banka (příjem – pouze DE), Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Přijaté objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Výdejky Interní doklady. Po zvolení povelu se zobrazí dialogové okno, kde vyberete příslušný stát spotřeby a druh dodání. Tímto krokem se zároveň automaticky přednastaví výše DPH, jejíž hodnotu si POHODA vezme právě z agendy Sazby DPH v EU.

Výchozí hodnoty v polích Druh dodání, Důkazní prostředky a Členění DPH můžete nastavit v agendě Uživatelské nastavení v sekci Doklady.

Doklad se označí příznakem např. OSS SK, snadno si tak můžete dle sloupce OSS vyfiltrovat potřebné záznamy a získat přehled o fakturaci do konkrétního státu EU.

Pokud máte v agendě Sazby DPH v EU zadanou cizí měnu, potvrzením dialogového okna One Stop Shop (OSS) automaticky založíte doklad v cizí měně.

V dialogovém okně One Stop Shop (OSS) také můžete vybrat důkazní prostředky (např. bankovní informace nebo fakturační adresu zákazníka), které jsou důležité ke stanovení místa plnění. Dále v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování můžete nastavit druh dodání, jenž poskytujete osobě nepovinné k dani v rámci státu Evropské unie. Po vystavení Přiznání OSS se tyto údaje přenesou na záložku Podklady.

K dokladům, které vytvoříte v režimu OSS, můžete přiřadit členění DPH typu R (např. RDzasEU). Tato členění použijete u uskutečněných plnění, u kterých potřebujete uvést částku DPH odváděnou, resp. nárokovanou v jiném členském státě a zároveň se toto plnění musí projevit v tuzemském přiznání, do kterého vstupuje základ daně.

Přiznání OSS

V programu POHODA také umožňujeme prostřednictvím agendy Přiznání OSS vystavovat daňové přiznání v tomto režimu. Agendu naleznete v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty.

Podkladem pro sestavení Přiznání OSS v ekonomickém systému POHODA jsou doklady zapsané v agendách Pokladna (příjem), Banka (příjem – pouze DE), Vydané faktury, Ostatní pohledávky Interní doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění spadající do zvoleného období a jsou v režimu OSS… (označeny příslušným státem spotřeby).

Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. Podáváte-li první daňové přiznání pouze za část zdaňovacího období, v agendě Globální nastavení/Daně/DPH – ostatní vyplňte pole Registrace od.

Daňové přiznání je evidováno v eurech. Doklady pro Přiznání OSS, které máte evidované v jiné měně než EUR, se přepočítají směnným kurzem Evropské cen­trální banky, který je nutné zadat ručně do agendy Kurzový lístek s typem kurzu Směnný ECB (OSS). Kurz zadáte s datem posledního dne zdaňovacího období.

Sestavení přiznání OSS se z agendy spouští klávesou INSERT, která otevře dialogové okno. Program automaticky zpracuje přiznání z údajů uvedených v dokladech a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Celkovou hodnotu DPH v eurech uvede ve formuláři, stejně tak jedinečné referenční číslo.

Referenční číslo program POHODA generuje automaticky, a to ve tvaru: kód státu identifikace, DIČ DPH a zdaňovací období.

Přiznání OSS je pouze řádné a lze jej vystavovat a odesílat opakovaně. Termín pro podání je poslední den kalendářního měsíce, který následuje po skončení zdaňovacího období (tj. po kalendářním čtvrtletí). V případě, že je ve zmíněném termínu podáno více daňových přiznání za stejné zdaňovací období, je platné naposledy podané přiznání.

Přes nabídku Záznam/Operace povelem Vystavit závazek… vytvoříte předpis k platbě do agendy Ostatní závazky. Předkontace, číselná řada a variabilní symbol závazku se přednastaví stejně jako u přiznání k DPH dle nastavení v agendě Globální nastavení/Daně, resp. DPH. Do zprávy pro příjemce se uvede jedinečné referenční číslo daňového přiznání pro příslušné čtvrtletí.

Opravy

Případné opravy je nutné řešit pomocí opravných daňových dokladů vystavených v agendě Vydané faktury. V dialogovém okně pro vstup dokladu do režimu OSS prostřednictvím údaje v poli DUZP původ. dokl. a dále dle data zdanitelného plnění na opravném daňovém dokladu určíte, jestli má doklad vstoupit do přiznání OSS do položek, nebo má být vykázán jako oprava. Pokud je opravný daňový doklad vystaven v období po termínu odevzdání přiznání OSS a vztahuje se k jinému zdaňovacímu období (DUZP původ. dokl. je z jiného čtvrtletí), tak je automaticky vykázán v přiznání OSS jako oprava.

V rámci režimu OSS není možné vystavit opravné, následné, resp. dodatečné přiznání OSS.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V nabídce tiskových sestav naleznete například Přiznání k dani One Stop Shop. Jedná se pouze o kontrolní opis, který nelze použít k podání na finan­ční úřad. Ke každému přiznání je také možné vytisknout soupisku daňových dokladů zahrnutých do přiznání, a to prostřednictvím tiskových sestav Podklady k přiznání One Stop Shop a rozšířenou verzi Podklady k přiznání One Stop Shop (důkazní prostředky). Tiskové sestavy jsou rozdělené podle jednotlivých států spotřeby.

Odeslání přiznání OSS

S odesláním vám pomůže Průvodce pro elektronické podání (detailněji je průvodce popsaný v interaktivní nápovědě programu), kterého spustíte povelem Záznam/Operace/Odeslání přiznání OSS…

Osoba povinná k dani podává daňová přiznání pouze přes aplikaci OSS. Do aplikace OSS se můžete přihlásit kvalifikovaným certifikátem nebo pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky (ověřenou identitou podatele). Program POHODA vygeneruje datovou větu ve formátu XML, kterou ručně načtěte do této aplikace.

V případě přiznání OSS je místně příslušný Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno 1.