Odemkněte potenciál systému POHODA

9.4 Registrace DPH v EU

Registrace DPH v EU

Pokud jste plátci daně z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie, umožňuje vám program POHODA evidovat státy, ve kterých jste zaregistrováni, včetně přidělených DIČ, a vystavovat doklady s možností zadání sazby DPH platné pro příslušný členský stát.

Registrace

V agendě se neeviduje tuzemské DIČ.

Tento režim je nutné aktivovat v agendě Globální nastavení v sekci Daně/DPH – ostatní, a to zatržením volby Registrace DPH v EU. Podmínkou je i zatržení volby Nabízet historické sazby DPH. Tím se v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty zpřístupní agendy Registrace DPH v EU a Sazby DPH v EU. Do agendy Registrace DPH v EU zapište všechna daňová identifikační čísla, která vám byla v jiných členských státech EU přidělena, vyplňte data počátků registrací a uveďte adresu své provozovny v těchto zemích.

Pokud neuvedete datum ukončení registrace, předpokládá se, že je daná registrace stále v platnosti.

Registrace

Sazby DPH v EU

Účetní jednotky vedoucí účetnictví mohou k základním, sníženým, resp. druhým sníženým sazbám DPH přiřadit také analytické účty. Částky DPH vyčíslené na dokladech vystavených v režimu registrace DPH v EU se pak zaúčtují analyticky.

V této agendě můžete k jednotlivým zemím na záložce Sazby DPH zadat procentní sazby DPH. Pokud je v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny povolena práce s cizími měnami, můžete vybrané zemi přiřadit měnu, ve které se automaticky založí doklad vytvářený v režimu Registrace DPH pro tuto zemi EU. Pole pro analytické účty u základní, snížené a příp. druhé snížené sazby DPH vyplňte tehdy, když chcete částku DPH v dané sazbě účtovat na zvláštní analytické účty založené v agendě Účtová osnova. Když zaúčtujete doklad s DPH v režimu Registrace DPH v EU, POHODA automaticky změní v předkontaci použitý účet 343000 na zvolený analytický účet, takže není zapotřebí vytvářet předkontace s analytickými účty.

Sazby DPH v EU

Daňový doklad k zálohové faktuře, která je vystavena v režimu Registrace DPH v EU, bude vystaven také v režimu Registrace DPH v EU a použije se u něj aktuální tuzemská sazba daně. Sazbu daně zkontrolujte a příp. ji na daňovém dokladu upravte ručně.

Vystavení dokladu v režimu registrace DPH v EU

Obvyklým způsobem (např. klávesou INSERT) založte nový doklad. Režim registrace DPH v EU aktivujete povelem Záznam/Registrace DPH v EU V dialogovém okně Registrace DPH v EU vyberte požadované DIČ podle státu, jehož se uskutečněné plnění týká. Do polí Základní sazba, Snížená sazba, resp. Snížená sazba 2 se automaticky doplní sazby DPH uvedené u vybrané země v agendě Sazby DPH v EU. Sazbu můžete ručně změnit. Upozorňujeme, že toto dialogové okno není možné vyvolat opakovaně. Potvrzením údajů v dialogovém okně se založí doklad v režimu registrace DPH v EU, který je v dolním levém rohu formuláře označen příznakem zvolené registrace.

Pokud je v agendě Sazby DPH v EU v poli Měna zadána cizí měna, potvrzením dialogového okna Registrace DPH v EU se automaticky založí doklad v cizí měně.

Na položkách dokladu se po výběru sazby DPH Hist. zákl. s., Hist. sníž. s., resp. Hist. sníž. s. 2 vkládají do pole DPH % sazby uvedené v dialogovém okně.

Režim je možné používat v těchto agendách programu POHODA: Pokladna, Banka (pouze DE), Interní doklady, PřijatéVydané nabídky, Přijaté Vydané poptávky, PřijatéVydané objednávky, VydanéPřijaté faktury, VydanéPřijaté zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, PříjemkyVýdejky.

Po uložení dokladu v tomto režimu můžete vytisknout sestavy s DIČ uvedeným v agendě Registrace DPH v EU.

Pokud je záznam v agendě Registrace DPH v EU platný i v následujícím účetním období, převede se automaticky datovou uzávěrkou do dalšího roku. V jiném případě se převede pouze tehdy, když existuje pro danou registraci doklad převáděný do dalšího účetního období.

Vkládání zásob a přenos mezi doklady

Skladové zásoby se do dokladů vytvořených v režimu registrace DPH v EU vkládají se sazbou DPH zvolené země. Jaká sazba DPH (základní, snížená, resp. druhá snížená) bude ke skladové položce přiřazená, se řídí podle sazby DPH uvedené v poli DPH nákup, resp. DPH prodej, v agendě Zásoby.

Skladové položky se přenáší mezi doklady vytvořenými v režimu registrace DPH v EU zároveň se zahraničními sazbami DPH uvedenými v přenášeném dokladu. Pokud jde o přenosy, u kterých se mění typ dokladu z nákupu na prodej (např. přenos vydané poptávky do vydané nabídky), nastaví se u skladových položek na nově vytvořeném dokladu zahraniční sazba DPH dané země EU podle typu sazby DPH prodej v agendě Zásoby. Změní-li se při přenosu typ dokladu z prodeje na nákup (např. přenos vydané nabídky do vydané objednávky), nastaví se u skladových položek u nově vytvořeného dokladu zahraniční sazba DPH podle typu sazby DPH nákup v agendě Zásoby.

Při přenosu položek mezi doklady, kdy přenášený doklad je v režimu registrace DPH v EU a nově vytvářený doklad není, dojde k přenosu položek se sazbou DPH dle naší legislativy.

Přenesení položek z jednoho dokladu do jiného je možné pouze v případě, že je přenášený a nově vytvářený doklad ve stejném režimu registrace DPH, anebo je jeden z dokladů v režimu registrace a druhý bez registrace DPH v EU.

Přiznání k DPH

Dokladům vytvořeným v režimu registrace DPH v EU můžete přiřadit členění DPH typu R (např. RDzasEU). Tato členění použijete u těch uskutečněných plnění, u kterých potřebujete vyčíslit částku DPH odváděnou, resp. nárokovanou v jiném členském státě, ale zároveň se tato plnění musí projevit v tuzemském přiznání. Do něj vstupuje pouze základ daně. S doklady vytvořenými v režimu registrace DPH v EU můžete pracovat jako s jakýmikoliv jinými.

Doporučujeme vám, abyste si vytvořili různá členění DPH, např. podle jednotlivých řádků přiznání.

U dokladů, které vstupují pouze do přiznání jiného členského státu, použijete členění DPH Nezahrnovat do přiznání DPH.

Pokud je místo plnění v jiném členském státě EU, uplatňují se při vystavování daňových dokladů pravidla daného členského státu. POHODA vypočítá daň automaticky podle české legislativy, a proto v případě potřeby vypočítanou daň upravte ručně nebo zvolte jiný způsob zaokrouhlení dokladu.

Sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty podávaného v jiném členském státě EU vám usnadní tisková sestava Podklady k dani z přidané hodnoty zemí EU. Najdete ji v agendě Přiznání DPH v dialogovém okně Tisk.