Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

9.2 Kontrolní hlášení

Základní právní úpravou kontrolního hlášení je zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Plátce – právnická osoba podává kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na své zdaňovací období.

Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně či čtvrtletně) do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

POHODA vytváří kontrolní hlášení na základě daňových dokladů zapsaných v agendách Pokladna, Banka (pouze DE), Vydané fakturyOstatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazkyInterní doklady. Do kontrolního hlášení vstupují doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu/doručení spadající do zvoleného období (stejně jako u přiznání k DPH) a mají přiřazené příslušné členění DPH s vyplněným polem Sekce v Kontrolním hlášení.

Provázání kontrolního hlášení a přiznání k DPH

Pořadí, ve kterém se vystaví kontrolní hlášení a přiznání k DPH za zdaňovací období, je nepodstatné. Důležité je, aby byly v obou dokumentech správně obsažené veškeré doklady.

KH – část APřiznání k DPH – řádekKH – část BPřiznání k DPH – řádek
A.1.25B.1.10, 11
A.2.3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13B.2.40, 41 nad 10 000 Kč včetně DPH
A.3.26B.3.40, 41 do 10 000 Kč včetně DPH
A.4.1, 2 nad 10 000 Kč včetně DPH
A.5.1, 2 do 10 000 Kč včetně DPH

Sekce v Kontrolním hlášení

Pokud budete potřebovat některé doklady zařadit do přiznání k DPH, ale z kontrolního hlášení vyloučit, nastavte u příslušného členění DPH typ Nezahrnovat. V tomto případě doporučujeme vytvořit novou zkratku členění DPH (např. kopií původního členění).

V prvé řadě doporučujeme správně nastavit agendu Členění DPH, která má zásadní vliv na to, do jakého řádku kontrolního hlášení vstoupí daňový doklad. V agendě Členění DPH doplňte, resp. zkontrolujte pole Sekce v Kontrolním hlášení. Pro přehlednost se názvy typů v tomto poli převzaly z jednotlivých částí kontrolního hlášení.

Sekce v Kontrolním hlášení

Pro uskutečněná plnění se nabízí typy A.1., A.2., A.3., A.4., A.5.Nezahrnovat.

Pro přijatá plnění jsou to typy B.1., B.2. B.3.Nezahrnovat.

Sekce v Kontrolním hlášení

Na následujícím obrázku naleznete seznam základních zkratek členění DPH s přiřazenou sekcí pro kontrolní hlášení.

Program POHODA podle jednotlivých typů členění DPH (které mimo jiné rozhodují o zařazení do příslušného řádku přiznání k DPH) pole automaticky vyplní podle jednotlivých sekcí Kontrolního hlášení. Členění DPH doporučujeme před prvním vystavením kontrolního hlášení zkontrolovat a případně upravit vstup do tohoto hlášení.

Sekce v Kontrolním hlášení

Automatická kontrola limitu 10 000 Kč

Tuzemská plnění, která spadají do řádku 1, resp. 2 přiznání k DPH (resp. 40 a 41), se do kontrolního hlášení vykazují v návaznosti na limit 10 000 Kč včetně DPH. Necháte-li např. u členění „UD – Tuzemské plnění“ předvyplněnou hodnotu A.4., A.5., POHODA automaticky doklad zařadí do sekce kontrolního hlášení dle jeho výše. Doklad s částkou nižší než limit vstoupí do sekce A.5., v opačném případě do sekce A.4.

Stanovený limit také platí pro přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu, tj. vyplňuje se řádek 40, 41 přiznání k DPH. Pro automatickou kontrolu limitu u členění DPH, např. PD – Tuzemské plnění, použijte hodnotu B.2.B.3.

Existují speciální případy, kdy plnění vstupuje do části A.5. bez ohledu na limit. Jedná se například o situace:

– když odběratel nemá tuzemské DIČ,

– když nesdělí své DIČ a má se za to, že vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani.

Doklady nad 10 000 Kč včetně DPH bez vyplněného DIČ a s členěním, které má v poli Sekce v Kontrolním hlášení vyplněnou kombinaci sekcí A.4, A.5, resp. B.2, B.3, automaticky vstoupí do sekce A.5, resp. B.3. Máte-li v agendě Globální nastavení/Daně/Kontrolní hlášení zatrženou volbu Kontrolovat doklady vstupující do KH, POHODA na tuto funkčnost upozorní při uložení dokladu. Dále vás upozorní i na doklady, které vstupují do kontrolního hlášení do sekce A.4, resp. B.2 a nemají vyplněné pole DIČ.

U prodejek, které jsou nad limit 10 000 Kč včetně DPH a zároveň mají uvedeno DIČ, se při jejich zaúčtování vytváří samostatné záznamy. Pro ostatní doklady se vytvoří jeden souhrnný doklad. K těmto dokladům se nastaví členění DPH dle agendy Globální nastavení/Sklady/Prodejky část Kontrolní hlášení.

Další speciální případové vysvětlení pro stanovení tohoto limitu naleznete v pokynech ke kontrolnímu hlášení na stránkách www.financnisprava.cz.

Zvláštní režimy DPH

U zvláštních režimů dle § 89 a § 90 zákona o DPH se do kontrolního hlášení uvádí základ daně a daň týkající se pouze přirážky. Pokud do tohoto režimu spadáte, museli jste již tento postup dodržovat i pro přiznání k DPH.

V agendě Členění DPH se nachází pole Kód režimu plnění, které ovlivní vyplnění stejnojmenného sloupce v sekci A.4.

Kód režimu plnění:

– kód 0 pro běžné plnění (je nastaven jako výchozí hodnota),

– kód 1 pro § 89 ZDPH – Zvláštní režim pro cestovní službu,

– kód 2 pro § 90 ZDPH – Zvláštní režim pro použité zboží.

Máte-li více druhů režimů, je nutné na každý kód vytvořit samostatné členění DPH.

Jaké vybrat členění DPH, aby doklad vstoupil do správné sekce v kontrolním hlášení, a další užitečné informace získáte na www.stormware.cz/videonavody/.

Datum kontrolního hlášení

V případě části A kontrolního hlášení (uskutečněná plnění) se u polí DUZP, DPPD a DUP uvádí stejné datum, jaké je uvedeno v poli Datum zd. plnění. V části B kontrolního hlášení (přijatá plnění) se u pole DPPD uvádí původní datum, kdy vznikla dodavateli povinnost přiznat daň (neboli datum uskutečnění zdanitelného plnění, tj. DUZP). Pro samotný vstup dokladu do kontrolního hlášení za příslušné období je vždy ale podstatné datum odpočtu/doručení, resp. datum zdanitelného plnění, stejně jako je tomu u přiznání k DPH.

Připomeňme si, že součtové řádky přiznání k DPH musí vždy souhlasit s řádky kontrolního hlášení. Pokud pole Datum KH DPH vyplníte, toto datum se pouze převezme na tiskovou sestavu Kontrolní hlášení (například u sekce B.2. se jedná o sloupec DPPD). Do jakého období se doklad zařadí i nadále ovlivňuje u závazků pole Datum odpočtu/doručení.

Pole Datum KH DPH je možné vyplnit v agendách Přijaté faktury, Ostatní závazky, Pokladna (typ Výdej), Vydané faktury (typ Opravný daňový doklad) a Interní doklady.

Datum kontrolního hlášení

Vyplníte ho v případě, kdy datum není shodné s datem odpočtu/doručení. Pokud nebude vyplněné, program POHODA převezme údaj z pole Datum odp./doruč., resp. Datum zd. plnění (pouze u interních dokladů).

Evidenční číslo daňového dokladu

Do kontrolního hlášení vstupuje evidenční číslo daňového dokladu uvedené dodavatelem na daňovém dokladu při jeho vydání. Toto číslo je známé jak poskytovateli, tak příjemci zdanitelného plnění.

POHODA u pohledávek načte údaj z pole Číslo, u interních dokladů a ostatních pohledávek prioritně použije pole Ev. č. KH DPH.

Ev. č. KH DPH je také možné používat v agendě Vydané faktury. Ve výchozím stavu je tato volba v programu POHODA vypnuta. Dle potřeb ji aktivujte v agendě Globální nastavení/Daně/Kontrolní hlášení pomocí volby Používat Ev. č. KH DPH ve vydaných fakturách.

Pole Ev. č. KH DPH ve vydaných fakturách využijí především účetní firmy, které zpracovávají účetnictví plátcům DPH. Jedná se např. o situaci, kdy klient vystavuje daňové doklady pod číslem, které neodpovídá číselné řadě používané účetní firmou. V tomto případě můžete vložit původní číslo daňového dokladu použité klientem do pole Ev. č. KH DPH, ze kterého následně vstoupí do kontrolního hlášení. Při využití tohoto pole se již pro účely kontrolního hlášení nebere zřetel na pole Číslo.

U závazků POHODA načte hodnotu z pole Doklad, u interních dokladů použije Ev. číslo KH DPH. V případě interních dokladů vytvořených prostřednictvím funkce Vyměření DPH se do pole přenese hodnota z pole Doklad přijaté faktury (resp. pokladny nebo ostatního závazku). Necháte-li pole nevyplněné, pro kon­trolní hlášení zůstane evidenční číslo daňového dokladu prázdné.

Vystavení kontrolního hlášení

Vystavení kontrolního hlášení

K vystavení a evidenci kontrolních hlášení a opravných/následných kontrolních hlášení slouží agenda Kontrolní hlášení v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty. Nové kontrolní hlášení vytvoříte klávesou INSERT (jako obvykle při založení nového záznamu agendy). Otevře se dialogové okno pro zpracování kontrolního hlášení.

V něm vyberete zdaňovací období a požadovaný druh kontrolního hlášení. Program POHODA nabízí jednotlivé měsíce či čtvrtletí podle toho, zda je plátce právnickou nebo fyzickou osobou. Sledované období je navázáno na pole Stav uvedené v agendě Účetní jednotky.

Rychlá odpověď na výzvu

Pokud vás správce daně vyzve k podání kontrolní hlášení a jste přesvědčeni o správnosti naposledy podaného hlášení (nebo ve sledovaném období nemáte povinnost podat hlášení), při sestavení kontrolního hlášení využijte pole Rychlá odpověď na výzvu. Jako reakci na výzvu správci daně také vyplňte pole Číslo jednací výzvy. Program POHODA vystaví nulové hlášení pouze s identifikačními údaji o plátci.

Pole vyplní plátce následovně:

P – Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení – volba se použije jako jedna z možných reakcí na došlou výzvu správce daně, přičemž jakákoliv výzva se doručuje až po uplynutí lhůty pro určitý úkon. Při použití této možnosti se podává následné kontrolní hlášení.

B – Nemám povinnost podat kontrolní hlášení – volba připadá v úvahu za předpokladu, že plátce neuskutečnil ve lhůtě pro podání řádného kontrolního hlášení žádné podání, neboť se domnívá, že mu nevznikla povinnost. Při použití této možnosti se podává řádné kontrolní hlášení.

Řádné kontrolní hlášení

Do jakého období kontrolního hlášení zdrojové doklady vstoupily, jednoduše zjistíte pomocí sloupce Období KH, který naleznete v jednotlivých agendách, například Vydané faktury.

Pokud agenda dosud neobsahuje kontrolní hlášení za zvolené období, POHODA vystaví řádné kontrolní hlášení. Program automaticky zpracuje kontrolní hlášení z údajů uvedených v daňových dokladech a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Hodnoty, které do kontrolního výkazu vstupují, naleznete v agendě Položky kontrolního hlášení.

Je-li kontrolní hlášení vystavené a na dokladu vstupujícím do kontrolního hlášení dodatečně změníte údaje nebo do evidence zadáte nový doklad, v agendě Položky kontrolního hlášení ke změně nedojde. Změnu stavu aktualizujete sestavením nového kontrolního hlášení.

Prostřednictvím kontrolní tiskové sestavy Změny v kontrolním hlášení zobrazíte soupisku všech změněných, resp. přidaných a smazaných dokladů, které budou zahrnuty do nově vytvořeného kontrolního hlášení.

Řádné kontrolní hlášení

Doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění spadající do zvoleného období a u členění DPH mají vyplněné pole Sekce v Kontrolním hlášení, se označí v tabulce agendy pomocí sloupce Období KH zkratkou zdaňovacího období, kdy ve sloupci je uvedeno číslo měsíce nebo kvartálu, např. leden 2022. Tyto doklady nejsou uzamčené kvůli případným opravám.

Dokud není řádné kontrolní hlášení označené příznakem El. odesláno, můžete jej vystavovat opakovaně. Původní řádné hlášení se přitom přejmenuje na Neoficiální a zůstane v evidenci. Můžete jej samozřejmě také smazat.

Opravné/následné kontrolní hlášení

Pokud má řádné hlášení příznak El. odesláno, půjde vystavit opravné řádné nebo následné kontrolní hlášení, které slouží k opravě údajů uvedených v předchozích podáních.

Opravné – nahrazuje již podané řádné kontrolní hlášení, a to pouze pokud neuplynula lhůta pro podání tohoto řádného kontrolního hlášení, tj. do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, resp. kvartálu (ve spojitosti s právnickou, resp. fyzickou osobou). V opravném kontrolním hlášení se uvádí znovu všechny údaje, v agendě Položky kontrolního hlášení budou uvedené všechny údaje ze zdrojových dokladů s promítnutím oprav. K předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží.

U následného kontrolního hlášení však navíc přibylo pole Důvod pro podání násl. KH zjištěny dne. Vyplňte do něj datum, kdy jste zjistili důvod pro podání následného hlášení. Pokud vás správce daně vyzval k odstranění pochybností a vystavili jste následné kontrolní hlášení s číslem jednací výzvy, pole Důvody pro podání násl. KH zjištěny dne již nevyplňujte.

Následné – povinnost podat následné kontrolní hlášení vzniká v případě, že plátce zjistí po uplynutí lhůty k podání řádného kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje. Následné kontrolní hlášení se podává do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů. Nepodává se pouze jako rozdíl proti dříve podanému kontrolnímu hlášení, ale znovu – tedy jako úplné se všemi údaji za předmětné období s promítnutím oprav. V následném kontrolním hlášení se uvádí znovu všechny údaje, v agendě Položky kontrolního hlášení budou uvedené všechny údaje ze zdrojových dokladů s promítnutím oprav.

Opravné/následné – podává se v případě, kdy plátce zjistí chybné údaje a termín pro podání následného kontrolního hlášení ještě neuběhl.

Opravné/následné kontrolní hlášení

Opravné nebo následné hlášení vystavíte standardním způsobem. Vložíte nový záznam (klávesou INSERT) a v dialogovém okně Vystavení Kontrolního hlášení vyberete v poli Druh typ Opravné řádné nebo Následné. Opakovaným vystavením opravného hlášení se původní přejmenuje na opravné řádné neoficiální a zůstane v evidenci (stejný princip platí i u následného hlášení). Jakmile bude mít opravné řádné hlášení také příznak El. odesláno, máte možnost vystavit znovu opravné řádné nebo následné hlášení a zahrnout tak změny provedené od posledního vystaveného hlášení.

Agenda Položky kontrolního hlášení

Doklady, které do kontrolního hlášení vstupují, najdete v agendě Položky kontrolního hlášení. Tuto agendu otevřete z vytvořeného záznamu kontrolního hlášení pro příslušné období dvojklikem myši, klávesou ENTER nebo pomocí místní nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši a zvolením povelu Otevřít hláše.

Agenda Položky kontrolního hlášení

V agendě naleznete také tiskovou sestavu Položky kontrolního hlášení.

Agenda obsahuje řadu záložek pojmenovaných podle sekcí kontrolního hlášení, v nichž se automaticky zobrazují jednotlivé doklady, které do hlášení vstupují. Jednoduše si tak veškeré tyto doklady zkontrolujete. U vybraných sekcí můžete provádět úpravy některých polí přímo v této agendě. Nedojde ale ke změně dat na zdrojovém dokladu. Údaj zůstane zachovaný pro elektronické podání a případné vystavení následujícího kontrolního hlášení typu Opravné či Následné.

V agendě Položky kontrolního hlášení provádí POHODA kontroly a zjišťuje, zda jsou načtené záznamy správně zadané. Chybně vyplněnou položku označí červeně, popřípadě zobrazí ve formuláři agendy varování s popisem upozornění. Pokud v sestaveném hlášení najdete chybu, která se přenesla už z dokladu, doporučujeme upravit daný zdrojový doklad a znovu spustit zpracování kontrolního hlášení.

Odeslání kontrolního hlášení elektronickou cestou

S odesláním vám pomůže Průvodce pro elektronické podání (detailněji je průvodce popsaný v interaktivní nápovědě programu), kterého spustíte povelem Záznam/Operace/Odeslání kontrolního hlášení...

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně ve zveřejněném formátu a struktuře. Hlášení můžete odeslat automaticky přímo na Daňový portál Finanční správy nebo prostřednictvím datové schránky. Podání máte možnost provést také ručně přes internetové stránky Finanční správy ČR.

Odeslané kontrolní hlášení je ve formuláři indikováno příznakem El. odesláno. Budete-li chtít příznak zrušit (např. v případě, že nedojde k samotnému odeslání XML souboru prostřednictvím aplikace EPO), použijte povel Záznam/ Elektronicky odesláno.

Elektronická podání, která byla odeslaná na Daňový portál Finanční správy (EPO), naleznete v agendě Soubor/Datová komunikace/Elektronická podání. Pro zjištění stavu konkrétního podání využijte v agendě Kontrolní hlášení povel Otevřít podání dostupný na záložce El. podání.

Při elektronickém podání POHODA kontroluje, zda po vystavení hlášení byly zapsané nové doklady nebo provedené změny, které mohou ovlivnit úplnost hlášení. Pokud program takové doklady nalezne, zobrazí se upozornění. V tomto případě doporučujeme zkontrolovat tiskovou sestavu Změny v kontrolním hlášení. Jedná-li se o změny, které nemají vliv na samotné kontrolní hlášení, upozornění berte pouze jako informativní a pokračujte v podání datové věty. V opačném případě vystavte nové kontrolní hlášení.

ID datové schránky nebo e-mail pro účely doručování písemností vydaných správcem daně souvisejících s kontrolním hlášením doplňte do agendy Globální nastavení/Daně/Kontrolní hlášení.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Ke kontrole hodnot, které vstupují do hlášení, můžete využít sestavu Kontrolní hlášení. Jedná se pouze o kontrolní opis, který nemůžete použít k podání na finanční úřad.

Kontrolní sestava Doklady nezahrnuté v kontrolním hlášení obsahuje doklady, které mají v sekci pro kontrolní hlášení nastavený typ Nezahrnovat.

Pro kontrolu konkrétního období přiznání DPH a kontrolního hlášení můžete využít sestavu Kontrolní řádky na přiznání DPH.

Ke každému hlášení je také možné vytisknout soupisku daňových dokladů zahrnutých do kontrolního hlášení, a to prostřednictvím tiskové sestavy Položky kontrolního hlášení, kterou naleznete ve stejnojmenné agendě.

Podrobnější informace ke kontrolnímu hlášení naleznete na stránkách Finanční správy přímo v pokynech ke kontrolnímu hlášení na

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-dph/soubory-ke-stazeni

Doporučujeme také využít interaktivní nápovědu programu POHODA, kde jsou zmíněné i další specifické případy týkající se například vystavování opravných daňových dokladů, kdy je nutné rozlišovat kvůli kontrolnímu hlášení, zda se jedná o § 42 – Oprava základu daně a oprava výše daně, nebo o § 43 – Oprava výše daně v jiných případech zákona o DPH.