Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Mzdy > Vystavit nové mzdy

13.4 Vystavit nové mzdy

Zavedení mezd provedete povelem Mzdy/Vystavit nové mzdy. Automaticky se vygenerují nové mzdové záznamy pro všechny zaměstnance, které máte uvedeny v agendě Personalistika a kteří mají pro aktuální měsíc uzavřený pracovní poměr v agendě Pracovní poměry. Pokud už jste mzdy generovali dříve, otevřete si mzdy aktuálního měsíce povelem Mzdy/Aktuální mzdy nebo Mzdy a dále vyberte příslušný měsíc. Otevře se agenda Mzdy se mzdovými záznamy daného měsíce.

Před každým zpracováním mezd je třeba zkontrolovat a případně upravit nastavení mezd v agendách Personalistika, Pracovní poměry a v případě změny legislativy i v agendě Legislativa. Úpravu je třeba provést před zpracováním mezd měsíce, od kterého změna platí.

Příklad zpracování mezd za jeden měsíc. Měli byste dodržet následující postup operací:

 1. V agendě Personalistika zkontrolujte a případně opravte veškeré údaje o zaměstnanci. Ověřte, eventuálně zadejte data na záložku Daně a pojistné. Pokud má některý z vašich zaměstnanců exekuce nebo zadáváte srážky na stravování zaměstnanců, vyplňte složky trvalých srážek na záložce Trvalé srážky. V případě dlouhodobých exekucí zadaných celkovou částkou ke sražení doporučujeme, abyste srážky vždy před vystavením mezd zkontrolovali.
 2. V agendě Pracovní poměry dále zkontrolujte všechny mzdové údaje, nástup a ukončení pracovního poměru, přednastavené složky mezd a případně je upravte na záložce Trvalé složky mzdy.
 3. Pokud máte agendy PersonalistikaPracovní poměry nastaveny, zvolte povel Mzdy/Vystavit nové mzdy.
 4. Zkontrolujte nebo upravte vygenerované mzdy zaměstnanců pro jednotlivé pracovní poměry. Prostřednictvím nabídky, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši na záložce Složky mzdy ve vystavené mzdě zaměstnance, je možné zaměstnanci dodatečně vložit složku mzdy trvalou nebo specifickou.
 5. V agendách mezd jednotlivých měsíců se nepřítomnost v průběhu daného měsíce zapisuje do tabulky Složky nepřítomnosti, a to prostřednictvím nabídky, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši. Pro každý typ nepřítomnosti v jednom měsíci zvolte samostatnou složku. Správné vyplnění nepřítomností má zásadní vliv na výpočet a výstupní sestavy mezd.
 6. Na záložce Srážky můžete zkontrolovat vygenerované srážky zaměstnanci a případně je upravit.
 7. Pokud požadujete rozúčtování mezd podle členění na střediska, činnosti a zakázky, můžete různé kombinace těchto členění nastavit na záložce Rozúčtování. Pro každou kombinaci členění zvolte samostatný řádek této tabulky a nastavte odpovídající procentní část.
 8. Pokud potřebujete opravit nastavení v agendách Personalistika nebo Pracovní poměry, můžete provést změnu v těchto agendách. Program vám při ukládání změny nabídne promítnutí této změny do mzdy, která je naposledy vystavena. Dále je možné smazat mzdy daného měsíce povelem Záznam/Editace/Smazat vše a následně vše opakovat znovu. Pokud povel Záznam/Editace/Smazat vše nenalézáte, pravděpodobně jste přihlášen jako uživatel, který nemá v přístupových právech povoleny administrátorské funkce. V takovém případě se musíte přihlásit jako admin a teprve pak zvolit povel Smazat vše. Pokud potřebujete smazat mzdu pouze jednoho zaměstnance, využijte nabídky Záznam/Editace/Smazat (nebo klávesovou zkratku CTRL+DELETE). Před smazáním mzdových záznamů si ale pro jistotu v agendě Pracovní poměry vytiskněte sestavy Přehled trvalých složekPřehled nepřítomností. Budete tak mít k dispozici správné podklady pro následné vystavení mezd.
 9. Vytiskněte všechny potřebné výstupní sestavy.
 10. Je-li vše v pořádku, proveďte zaúčtování záloh a mezd pomocí povelu z nabídky Záznam/Zaúčtovat v agendě Mzdy/příslušný měsíc.
 11. Z vygenerovaných závazků vytvořte příkaz k úhradě.
 12. Zjistíte-li po zaúčtování mezd chybu ve mzdách, nejprve zrušte zaúčtování mezd z nabídky Záznam/Zaúčtovat a poté smažte chybný údaj. Pak zadejte údaj správný a mzdy znovu zaúčtujte.
 13. Vytiskněte a odevzdejte potřebné formuláře na příslušné úřady.
 14. Zkontrolujte zaúčtování mezd v agendě Doklady.
Nutnou podmínkou pro správné výpočty náhrad je zadání všech nepřítomností do tabulky Složky nepřítomnosti ve vystavené mzdě.
Automaticky po vystavení prosincových mezd aktuálního roku umožní program vystavit mzdy v prvních měsících následujícího roku.