Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

13.1 Historické mzdy

Agenda Historické mzdy slouží pro zadání některých údajů z minulých mezd, které jsou potřebné pro následné zpracování mezd v programu PAMICA. Tímto způsobem můžete navázat mzdovou agendu na systém, který používáte v současnosti, a zajistit tak správné provádění výpočtu průměrných výdělků pro pracovněprávní účely, stanovení vyměřovacích základů sociálního, resp. zdravotního pojištění, pro sledování limitu maximálního vyměřovacího základu. Dále je v ní možné nastavit příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a příspěvek na penzijní připojištění pro možné navázání výpočtu osvobozeného příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů.

Historické mzdy můžete vložit do programu PAMICA ručně, a to povelem Vložit z nabídky Záznam/Editace nebo klávesou INSERT. Tento povel otevře dialogové okno Vložení historické mzdy, ve kterém zvolíte zaměstnance, pracovní poměr a období, od kterého chcete začít doplňovat historické mzdy.

V oddílu Průměrný výdělek můžete zadávat údaje pouze za kalendářní čtvrtletí, které předchází období prvního zpracování mezd v programu PAMICA. Do pole Mzda zadejte hrubý výdělek určený pro výpočet průměrného výdělku pro pracovněprávní účely. Počet odpracovaných hodin v daném měsíci uveďte do pole Hodiny. Do pole Úvazek uveďte fond pracovní doby zaměstnance zjištěný z plánovaného rozvrhu pracovní doby. Zadání úvazku je potřebné jenom v případě prémií za více období. Dále je možné v poli Navíc prémie zadat částkou prémie za delší období vyplacené zaměstnanci v daném měsíci. V poli Počet čtvrtletí uveďte hodnotou 1 až 4 odpovídající počet období, na základě kterých bude vypočtena alikvotní část prémie připadající na čtvrtletí pro výpočet průměrného výdělku.

Do oddílů Sociální pojištění Zdravotní pojištění nastavte údaje pro správné stanovení výše vyměřovacího základu sociálního, resp. zdravotního pojištění, pro sledování dosažení limitu maximálního vyměřovacího základu.

Do pole Příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění můžete uvést celkovou výši příspěvku zaměstnavatele, kterou zaměstnavatel zaměstnanci na životní pojištění, resp. penzijní připojištění již poskytl. PAMICA v rámci sledovaného období hlídá legislativní částku 50 000 Kč, která je osvobozena od daně ze závislé činnosti.

Agenda Historické mzdy se automaticky předvyplní, když provedete import dat z ekonomického systému POHODA. Více informací naleznete v kapitole 3/1 Zavedení účetní jednotky v části Založení účetní jednotky importem dat z programu POHODA.

V agendě Historické mzdy se importem z programu POHODA přenesou data na záložky Příjem za pracovní poměr, Vyúčtování mzdy za zaměstnance a také se automaticky doplní záložka Historické mzdy. Takto provedeným importem dat má účetní jednotka agendu Historické mzdy automaticky předvyplněnou daty z předchozích let zpracovaných v programu POHODA.