Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Mzdy > Definice složek nepřítomnosti

13.7 Definice složek nepřítomnosti

Agenda Definice složek nepřítomnosti obsahuje jednotlivé typy nepřítomnosti. V této agendě můžete kopií stávajících složek nepřítomností vytvořit podrobnější seznam typů nepřítomností (například odlišit různé druhy placeného volna) a umožnit tak detailnější sledování obdobných typů nepřítomností.

Definice složek nepřítomnosti

Pro zápis jednotlivých druhů nepřítomností zaměstnance, např. nemoc, neplacené volno, ošetřovné, otcovská, je nutné vystavit mzdu na začátku měsíce.

V agendách mezd jednotlivých měsíců se nepřítomnost v průběhu konkrétního měsíce zapisuje do tabulky Složky nepřítomnosti, a to prostřednictvím nabídky, kterou vyvoláte stisknutím pravého tlačítka myši. Pro každý typ nepřítomnosti v daném měsíci zvolte samostatnou složku nepřítomnosti. Správné vyplnění všech nepřítomností má zásadní vliv na výpočet a výstupní sestavy mezd.

Záznamy v tabulce Složky nepřítomnosti vymažete a zadáte znovu jenom v případě, že mzdy nebyly dosud zaúčtovány. Pokud chcete provést opravu složky nepřítomnosti ve mzdách, které jsou už zaúčtované, zrušte zaúčtování mezd, opravte zadanou nepřítomnost a poté mzdy znovu zaúčtujte.

Skupina Nemoc (složky H01 – H18)

Pro zápis jednotlivých druhů nepřítomnosti zaměstnance (složky H01 – H18, např. nemoc, ošetřovné atd.) je nutné mít vystavené mzdy pro daný měsíc.

V případě dlouhodobé nepřítomnosti (např. nemoc, mateřská dovolená, rodičovský příspěvek), která potrvá déle než 56 kalendářních dnů, se automaticky vygeneruje upomínka na mimořádnou lékařskou prohlídku, kterou by měl zaměstnanec absolvovat.

H01 – Nemoc

Pro výpočet náhrady mzdy zadejte do polí ZačátekKonec období trvání nemoci. Data můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře, který vyvoláte v daném poli přes znak šipky. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo konce nemoci ještě odpracoval část směny, snižte hodnoty v polích Nemoc první den nebo Nemoc poslední den o daný počet odpracovaných hodin. V případě, že má výpočet náhrady mzdy navázat na předchozí neschopnost, je nutné přednastavit pole Navazuje na předchozí a dále pole Pořadové číslo dne nemoci. Do těchto polí můžete zadat počet pracovních, resp. kalendářních dní nepřítomnosti z předchozího měsíce, na kterou chcete navázat. Počet dní, které uvedete v poli Pořadové číslo dne nemoci je rozhodující pro správný výpočet náhrady mzdy navazující nemoci. Pořadové číslo dne nemoci využijete pro ruční zadání pouze v prvním měsíci zpracování mezd v programu PAMICA.

Pro výpočet náhrady mzdy můžete uvést průměrný výdělek ručně do pole Průměrný výdělek. Pokud jej zadáte ručně, náhrady se stanoví bez ohledu na vypočtený průměrný výdělek. Uvedením data do pole Náhradu platit od určíte, od kterého dne mají být zaměstnanci náhrady vyplaceny. Na základě doručení dokladu Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti můžete v poli Výplata náhrady stanovit,  ve kterém měsíci budou náhrady mzdy vyplaceny.

Pokud zaměstnanec nedodrží stanovený léčebný režim, můžete zadat nižší náhradu mzdy v poli Snížení náhrady, kde uvedete procentní výši, na kterou mají být náhrady mzdy sníženy.

Do pole Číslo rozhodnutí o DPN uveďte číslo z dokladu Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pro uplatnění nároku na nemocenské dávky. Tyto údaje budete mít vytištěny na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Dávka nemocenského pojištění náleží od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Dávku vyplatí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Do pole eNeschopenka se vloží číslo eNeschopenky v případě hromadného vložení eNeschopenek nebo výběrem z výklopného seznamu.

Jsou-li nepřítomnosti H01 – Nemoc vytvořeny z eNeschopenek, automaticky se v dialogu těchto složek nepřítomností při jejich ukončení nastaví pole Vystavit HZUPN. Pokud jsou nepřítomnosti vkládány ručně, případně importovány z docházkového systému, a nejsou navázány na eNeschopenky, je nutné pole Vystavit HZUPN nastavit ručně. Nastavení tohoto pole má vliv na to, zda bude pro daného zaměstnance vygenerováno HZUPN povelem Podání HZUPN z nabídky Záznam.

Podobné nastavení se týká i následujících složek:

H02 – Karanténa

H03 – Nemoc – pracovní úraz

Pro vyplacení náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu zatrhněte volbu Náhrada za ztrátu na výdělku.

H04 – Nemoc z povolání

H05 – Ošetřovné

Do polí ZačátekKonec zadejte délku trvání ošetřovného. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře, který vyvoláte v daném poli, když kliknete na znak šipky. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo konce ošetřování ještě odpracoval část směny, snižte o odpovídající počet odpracovaných hodin hodnoty v polích Ošetřovné první den, případně Ošetřovné poslední den. Pokud má výpočet dávek navázat na předchozí pracovní neschopnost, je nutné zatrhnout pole Navazuje na předchozí. Pořadové číslo dne nemoci využijete pro ruční zadání pouze v prvním měsíci zpracování mezd v programu PAMICA.

Při střídání ošetřujících osob nebo při opětovném zadání ošetřovného po přerušení, zadejte počet dnů nároku na dávku v poli Nárok.

Do pole Číslo rozhodnutí o DPN uveďte číslo z dokladu Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) pro uplatnění nároku na ošetřovné. Toto ošetřovné vyplatí zaměstnanci příslušná okresní správa sociálního zabezpečení na základě tiskové sestavy Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, kterou si vytisknete v programu PAMICA.

Od roku 2009 dávky nemocenského pojištění vyplácí příslušná OSSZ od prvního dne nepřítomnosti. Zaměstnavatel k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství přiloží vyplněný tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a tyto formuláře neprodleně předá příslušné OSSZ.

Podobné nastavení platí také pro složku H06 – Ošetřovné – osamělý pracovník.

H07 – Peněžitá pomoc v mateřství

Do pole Začátek zadejte datum začátku peněžité pomoci v mateřství. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře, který zobrazíte kliknutím na znak šipky. V poli Podpůrčí doba zvolte délku podpůrčí doby (počet týdnů trvání PPM), na základě které se dopočítá konec peněžité pomoci v mateřství. Pokud zaměstnankyně v den začátku peněžité pomoci v mateřství ještě odpracovala část směny, snižte hodnotu v poli Nepřítomnost první den o odpovídající počet odpracovaných hodin. V případě, že má výpočet dávek navázat na předchozí pracovní neschopnost, je nutné zatrhnout pole Navazuje na předchozí. Pořadové číslo dne nemoci využijete pro ruční zadání pouze v prvním měsíci zpracování mezd v programu PAMICA.

H08 – Mateřská dovolená – rodičovský příspěvek

Pro evidenci nepřítomnosti zaměstnance zadejte příslušná data do polí ZačátekKonec období trvání mateřské dovolené – rodičovský příspěvek.

H09 – Náhrada za ztrátu na výdělku

Pokud potřebujete provést opravu náhrady za ztrátu na výdělku, zadejte do pole Dávky hodnotu 0, do pole Počet hodin hodnotu 1 a do pole Průměrný výdělek kladnou nebo zápornou částku opravy.

Pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku zadejte do polí ZačátekKonec období, za které má být tato náhrada vyplacena. Do pole Dávka (náhrada za nemoc) uveďte výši dávek, resp. náhrady mzdy za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Do následujícího pole uveďte odpovídající počet hodin. Pole Průměrný výdělek využijete pouze v případě, že se výše průměrného hodinového výdělku neshoduje s vypočteným výdělkem za dané čtvrtletí. Náhrada za ztrátu na výdělku se poté stanoví z tohoto ručně zadaného průměru, a to bez ohledu na vypočtený průměrný výdělek.

H11 – Oprava náhrady mzdy

Pokud potřebujete provést opravu náhrady mzdy, zadejte částku do pole Náhrada mzdy (+/-) nebo do pole Náhrada mzdy nadstandardní (+/-).

H12 – Pracovní neschopnost bez nároku na nemocenské

Do polí ZačátekKonec zadejte období trvání pracovní neschopnosti bez nároku na nemocenské dávky. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře. Pokud zaměstnanec v den začátku nemoci ještě odpracoval část směny, snižte hodnotu v poli Nepřítomnost první den o odpovídající počet odpracovaných hodin. Pokud má nepřítomnost navázat na předchozí neschopnost, musíte zatrhnout pole Navazuje na předchozí a dále vyplnit pole Pořadové číslo dne nemoci. V tomto poli je možné zadat počet kalendářních dní nepřítomnosti z předchozího měsíce, na který chcete navázat. Pořadové číslo dne nemoci využijete pro ruční zadání pouze v prvním měsíci zpracování mezd v programu PAMICA.

Dávky vyplácí správa sociálního zabezpečení přímo zaměstnanci. V programu PAMICA se neevidují.

Zaměstnanec nemá nárok na náhradu mzdy ani na nemocenské dávky, pokud si pracovní neschopnost způsobil úmyslně.

H13 – Individuální výpočet náhrady mzdy z redukovaného PV

Do polí ZačátekKonec zadejte období trvání nepřítomnosti, abyste mohli provést výpočet náhrady mzdy. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo konce nepřítomnosti ještě odpracoval část směny, snižte hodnoty v polích Nemoc první den nebo Nemoc poslední den o odpovídající počet odpracovaných hodin.

Pokud má výpočet náhrady mzdy navázat na předchozí neschopnost, musíte zatrhnout pole Navazuje na předchozí a dále vyplnit pole Pořadové číslo dne nemoci. V těchto polích je možné zadat počet pracovních, resp. kalendářních dní nepřítomnosti z předchozího měsíce, na který chcete navázat. Počet dní v poli Pořadové číslo dne nemoci je rozhodující pro správný výpočet náhrady mzdy u navazující nemoci. Pořadové číslo dne nemoci využijete pro ruční zadání pouze v prvním měsíci zpracování mezd v programu PAMICA.

Skupina Nemoc (složky H01 – H18)

Pro výpočet náhrady mzdy můžete uvést průměrný výdělek ručně do pole Průměrný výdělek. Náhrady se stanoví z tohoto ručně zadaného průměrného výdělku, a to bez ohledu na vypočtený průměrný výdělek. Uvedením data do pole Náhradu platit od můžete určit, od jakého dne mají být zaměstnanci náhrady vyplaceny. Na základě doručení dokladu Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti v poli Výplata náhrady stanovíte, ve kterém měsíci budou náhrady mzdy vyplaceny.

Zaměstnanci je možné poskytnout náhradu mzdy vyšší, než je zákonem stanovená náhrada mzdy. Jedná se o tzv. nadstandardní náhradu mzdy. V polích Náhrada 1.-3. denNáhrada od 4. dne můžete zadat procentní sazbu náhrady, která je odlišná od standardního výpočtu předepsaného legislativou. Zadaná procenta se vztahují k redukovanému průměrnému výdělku. Takto spočítaná náhrada mzdy nesmí být nižší než náhrada spočítaná standardním způsobem. Částka náhrady mzdy, která převyšuje zákonem stanovenou výši, podléhá dani z příjmů a případným odvodům na sociální a zdravotní pojištění. (O nadstandardní výši náhrady mzdy budou tedy automaticky navýšeny základy sociálního, resp. zdravotního pojištění a základ daně z příjmu.)

H14 – Individuální výpočet náhrady mzdy z PV

Do polí ZačátekKonec zadejte období trvání nepřítomnosti, abyste mohli provést výpočet náhrady. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo v den ukončení nepřítomnosti ještě odpracoval část směny, snižte hodnoty v polích Nemoc první den nebo Nemoc poslední den o tento počet odpracovaných hodin. Pokud má výpočet náhrady mzdy navázat na předchozí neschopnost, je nutné zatrhnout pole Navazuje na předchozí a dále vyplnit pole Pořadové číslo dne nemoci. Do těchto polí můžete zadat počet pracovních, resp. kalendářních dní nepřítomnosti z předchozího měsíce, na který chcete navázat. Počet dní v poli Pořadové číslo dne nemoci je rozhodující pro správný výpočet náhrady mzdy u navazující nemoci.

Do pole Průměrný výdělek můžete ručně uvést výši průměrného výdělku a vypočítat tak náhradu mzdy. Z tohoto ručně zadaného průměrného výdělku se náhrady stanoví bez ohledu na vypočtený průměrný výdělek. Uvedením data do pole Náhradu platit od můžete určit, od kterého dne mají být zaměstnanci náhrady vyplaceny. Na základě doručení dokladu Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti můžete v poli Výplata náhrady stanovit, ve kterém měsíci budou zaměstnanci náhrady mzdy vyplaceny.

V případě nedodržení léčebného režimu podle zákoníku práce, můžete zadat nižší náhradu mzdy v poli Snížení náhrady, kde v procentech uvedete výši, na kterou mají být náhrady mzdy poníženy. Zaměstnanci je možné poskytnout náhradu mzdy vyšší, než je zákonem stanovená náhrada mzdy, tzv. nadstandardní náhradu mzdy. V polích Náhrada 1. - 3. denNáhrada od 4. dne můžete zadat procentní sazbu náhrady, která je odlišná od standardního výpočtu předepsaného legislativou. Zadaná procenta se vztahují k průměrnému výdělku (bez redukce). Takto spočítaná náhrada mzdy nesmí být nižší než náhrada spočítaná standardním způsobem. Náhrada mzdy, která převyšuje zákonem stanovenou výši, podléhá dani z příjmů a případným odvodům na sociální a zdravotní pojištění. (O nadstandardní výši náhrady mzdy budou tedy automaticky navýšeny základy sociálního, resp. zdravotního pojištění a základ daně z příjmů.)

H15 – Otcovská

Do polí ZačátekKonec zadejte období trvání otcovské poporodní péče, tzn. otcovské. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře, který vyvoláte v daném poli přes šipku. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo konce otcovské ještě odpracoval část směny, ponižte o tento počet odpracovaných hodin hodnoty v polích Nepřítomnost první den anebo Nepřítomnost poslední den. Podpůrčí doba u otcovské je 7, resp. od roku 2022, 14 kalendářních dní.

H16 – Dlouhodobé ošetřovné

Do polí Začátek Konec zadejte období trvání dlouhodobého ošetřovného. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře, který vyvoláte v daném poli přes šipku. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo konce dlouhodobého ošetřovného ještě odpracoval část směny, ponižte o tento počet odpracovaných hodin hodnoty v polích Ošetřovné první den, případně Ošetřovné poslední den. V případě, kdy výpočet dávek má navázat na předchozí pracovní neschopnost, je nutné přednastavit pole Navazuje na předchozí. Pořadové číslo dne nemoci využijete pro ruční zadání pouze v prvním měsíci zpracování mezd v programu PAMICA.

Do pole Číslo rozhodnutí uveďte číslo z Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče pro uplatnění nároku na dlouhodobé ošetřovné, které vyplatí příslušná OSSZ.

Pečující osoby se mohou v průběhu péče střídat s tím, že podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné se zjišťují jen ke dni prvního poskytování dlouhodobé péče.

O tuto dávku si požádá sám zaměstnanec prostřednictvím Žádosti o dlouhodobé ošetřovné, k této žádosti bude nutné připojit tiskopis o potřebě poskytování dlouhodobé péče, který vydá ošetřující lékař lůžkového zařízení, a dále písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ni pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné. Po obdržení žádosti o dlouhodobé ošetřovné odešle zaměstnavatel na správu sociálního zabezpečení spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI) i Žádost o dlouhodobé ošetřovné předloženou zaměstnancem.

Nárok na dávku nevzniká ze zaměstnání malého rozsahu ani dohody o provedení práce.

Podpůrčí doba dlouhodobého ošetřovného je maximálně 90 kalendářních dnů.

H17 – Krizové ošetřovné

Do polí Začátek a Konec zadejte období trvání ošetřovného. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře, který vyvoláte v daném poli přes šipku. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo konce ošetřování ještě odpracoval část směny, ponižte o tento počet odpracovaných hodin hodnoty v polích Ošetřovné první den, resp. Ošetřovné poslední den. V případě, kdy výpočet dávek má navázat na předchozí pracovní neschopnost, je nutné přednastavit pole Navazuje na předchozí. Pořadové číslo dne nemoci využijete pro ruční zadání pouze v prvním měsíci zpracování mezd v programu PAMICA.

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění nově umožnuje vystřídání osob během potřeby ošetřování. Při střídání ošetřujících osob, nebo při zadání ošetřovného po přerušení, zadejte počet dnů nároku na dávku v poli Nárok.

Do pole Číslo rozhodnutí uveďte číslo ze Žádosti o vzniku potřeby ošetřování (péče) pro uplatnění nároku na ošetřovné, které vyplatí příslušná OSSZ. Jedná se o nárok na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Na ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení mají nárok i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, a to dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Zaměstnancům s těmito dohodami, kteří čerpají krizové ošetřovné zadané složkou nepřítomnosti H17, je v programu PAMICA umožněno vygenerovat podání Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI). Podmínkou pro nárok na ošetřovné je účast na nemocenském pojištění v měsíci vzniku potřeby ošetřování, nebo v předchozích třech kalendářních měsících před jejím vznikem.

H18 – Příspěvek při karanténě

Zaměstnanec má v období od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 a od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022 po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény nárok na příspěvek při karanténě ve výši až 370 Kč za den. Příspěvek při karanténě se vypočítá ve složce H02 Karanténa automaticky. Pokud potřebujete provést opravu příspěvku při nařízené karanténě, zadejte ve složce H18 částku do pole Příspěvek (+/-). Příspěvek při karanténě se zaúčtuje do mezd běžného měsíce.

Nadstandardní náhradu mzdy poskytnete zaměstnanci prostřednictvím složek nepřítomnosti H13 a H14.

Skupina Dovolená, překážky v práci (složky V01 – V21)

Pro zápis jednotlivých druhů nepřítomností zaměstnance (např. dovolená, náhrada svátku, placené volno atd.), které spadají do skupiny Dovolená, překážky v práci (složky V01 – V21) je nutné mít vystavené mzdy pro daný měsíc.

V agendách mezd jednotlivých měsíců se zaměstnancova nepřítomnost v průběhu konkrétního měsíce zapisuje do tabulky Složky nepřítomnosti, a to prostřednictvím nabídky, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši. Pro každý typ nepřítomnosti v jednom měsíci zvolte samostatnou složku. Správné vyplnění nepřítomností má zásadní vliv na výpočet a výstupní sestavy mezd.

Záznamy v tabulce Složky nepřítomnosti je možné vymazat a znovu zadat pouze v případě, že dosud nebyly mzdy zaúčtovány. Chcete-li provést opravu složky nepřítomnosti ve mzdách, které jsou již zaúčtované, zrušte nejprve zaúčtování mezd, opravte tuto nepřítomnost, a mzdy znovu zaúčtujte.

V01 – Dovolená

Do polí ZačátekKonec zadejte období trvání dovolené. Tato data slouží k výpočtu náhrady mzdy za dovolenou. Zapsat je můžete buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo v den konce dovolené pracoval, zapište délku dovolené do polí Dovolená první den nebo Dovolená poslední den. V poli Čerpáno je uveden počet hodin dovolené podle zvoleného rozvrhu pracovní doby konkrétního zaměstnance.

V01d – Dovolená ve dnech

Do polí Začátek a Konec zadejte období trvání dovolené. Tato data slouží k výpočtu náhrady mzdy za dovolenou. Zapsat je můžete buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo v den konce dovolené pracoval, zapište délku dovolené do polí Dovolená první den nebo Dovolená poslední den. (Hodnota 1 znamená dovolenou celý den, 0,5 – dovolená polovinu dne, 0 – dovolená v daný den nebyla čerpána). V poli Čerpáno je uveden počet dní dovolené podle zvoleného rozvrhu pracovní doby konkrétního zaměstnance.

V02 – Náhrada svátku

Do polí ZačátekKonec zadejte období trvání svátků. Tato data poslouží k výpočtu náhrady za svátek. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře. Počet hodin pro výpočet náhrady se spočítá z rozvrhu pracovní doby. Můžete je však libovolně upravit v poli Hodiny svátku. Tato složka nepřítomností se automaticky vygeneruje při vystavení časové a úkolové mzdy v měsíci, kdy den svátku připadá na pracovní den zaměstnance (u měsíční mzdy je náhrada za státní svátky už zahrnuta v měsíční mzdě). Pokud chcete státní svátky platit náhradou také u měsíční mzdy, zatrhněte volbu Měsíční mzdy - svátky platit náhradou v agendě Nastavení/Globální nastavení/Nastavení. I v tomto případě se po vystavení mzdy automaticky vygeneruje složka Náhrada svátku.

V03 – Placené volno

Pro výpočet náhrady za placené volno zadejte období trvání placeného volna do polí ZačátekKonec. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo v den ukončení placeného volna odpracoval část směny, snižte o počet odpracovaných hodin hodnoty v polích Volno první den nebo Volno poslední den.

Konkrétně může jít o důležité osobní překážky, za které se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy - svatba, pohřeb atd. (Jiné důležité osobní překážky v práci upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)

V04 – Neplacené volno

Do polí ZačátekKonec zadejte období trvání neplaceného volna. Tato data vám slouží pro evidenci nepřítomnosti zaměstnance. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo v den ukončení neplaceného volna odpracoval část směny, snižte o počet odpracovaných hodin hodnoty v polích Volno první den nebo Volno poslední den.

V05 – Neomluvená nepřítomnost

Dobu trvání neomluvené nepřítomnosti zaměstnance zadáte do polí ZačátekKonec. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo v den ukončení neomluvené nepřítomnosti odpracoval část směny, snižte o počet odpracovaných hodin hodnoty v polích Nepřítomnost první den nebo Nepřítomnost poslední den.

V06a – Prostoje §207a

Pokud potřebujete provést výpočet náhrady mzdy v situaci, kdy je překážka ze strany zaměstnavatele dle §207a, zadejte trvání překážky do polí ZačátekKonec. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo ukončení překážky ze strany zaměstnavatele neodpracoval část směny, zapíšete počet těchto neodpracovaných hodin do polí Zameškal první den nebo Zameškal poslední den. Pro výpočet výše náhrady stanovte procentní sazbu do pole Sazba náhrady %. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Tato sazba je automaticky přednastavena a můžete ji v případě potřeby upravit. Tuto složku použijete v případě, že zaměstnanec nemůže konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, závadu v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami. Jedná se o prostoj.

V06b – Překážky na straně zaměstnavatele § 207b

Pro výpočet náhrady při překážkách na straně zaměstnavatele dle § 207b zadejte do polí ZačátekKonec období trvání překážky. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo ukončení překážky ze strany zaměstnavatele neodpracoval část směny, zapíšete počet těchto neodpracovaných hodin do polí Zameškal první den nebo Zameškal poslední den. Pro výpočet výše náhrady stanovte procentní sazbu do pole Sazba náhrady %. Zaměstnanci v tomto případě přísluší náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Sazbu náhrady můžete dle potřeby upravit. Tuto složku použijete v důsledku přerušení práce způsobeném nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí.

V06c – Překážky na straně zaměstnavatele - ostatní

Pro výpočet náhrady při ostatních překážkách na straně zaměstnavatele zadejte do polí ZačátekKonec období trvání překážky. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo ukončení překážky ze strany zaměstnavatele neodpracoval část směny, zapíšete počet těchto neodpracovaných hodin do polí Zameškal první den nebo Zameškal poslední den. Pro výpočet výše náhrady stanovte procentní sazbu do pole Sazba náhrady %. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Výchozí sazbu je možné upravit dle vašich potřeb. Tuto složku použijete v případě, kdy zaměstnanec nemohl konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedené v § 207. Jedná se také o případy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).

V07 – Vojenské cvičení

Pro výpočet náhrady za vojenské cvičení zadejte období trvání vojenského cvičení do polí Začátek a Konec. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo v den ukončení vojenského cvičení odpracoval část směny, snižte o počet těchto odpracovaných hodin hodnoty v polích Nepřítomnost první den nebo Nepřítomnost poslední den.

V09 – Mimo evidenci, pevnou částkou

Pro evidenci nepřítomnosti zaměstnance zadejte období trvání nepřítomnosti do polí ZačátekKonec. Vypočítanou náhradu zadejte přímo do pole Částka.

V10 – Mimo evidenci, bez náhrady

Pro evidenci nepřítomnosti zaměstnance zadejte období trvání nepřítomnosti do polí ZačátekKonec. U tohoto typu nepřítomnosti nenáleží zaměstnanci žádná mzda ani náhrada mzdy. Za dobu nepřítomnosti má zaměstnanec povinnost uhradit zdravotní pojištění z vyměřovacího základu ve výši minimální mzdy. Tato povinnost se nevztahuje na všechny zaměstnance (viz § 3 zákona číslo 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění).

V11 – Mimo evidenci, bez náhrady, neomluveno

Do polí ZačátekKonec zadejte období trvání nepřítomnosti zaměstnance. Zaměstnanci nepřísluší žádná mzda ani náhrada mzdy. Za dobu nepřítomnosti má zaměstnanec povinnost uhradit zdravotní pojištění z vyměřovacího základu ve výši minimální mzdy. Tato povinnost se nevztahuje na všechny zaměstnance (viz § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění).

V12 – Pracovní cesta

Do polí ZačátekKonec zadejte čas trvání pracovní cesty. Za nepřítomnost tohoto typu nebude vypočtena žádná náhrada mzdy.

V14 – Neplacené volno v souběhu s nemocí

Tato složka nepřítomnosti má nastavenou platnost do 12/2008 podle platné legislativy.

V15 – Neplacené volno (právní nárok)

Pro evidenci nepřítomnosti zaměstnance zadejte do polí ZačátekKonec období trvání neplaceného volna, na které měl zaměstnanec nárok podle právních předpisů. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo v den ukončení neplaceného volna odpracoval část směny, snižte o počet odpracovaných hodin hodnoty v polích Volno první den nebo Volno poslední den.

Zaměstnanci za dobu neplaceného volna nebude vypočtena žádná mzda ani náhrada mzdy.

V16 – Neplacené volno v souběhu s nemocí

Do polí ZačátekKonec zadejte období trvání tohoto souběhu. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo v den ukončení neplaceného volna ještě odpracoval část směny, snižte o počet odpracovaných hodin hodnoty v polích Nemoc první den nebo Nemoc poslední den. Jestliže nemoc pokračovala po ukončení neplaceného volna, zadejte odpovídající složku nepřítomnosti a zatrhněte na ní pole Navazuje na předchozí.

V17 – Neplacené volno (právní nárok) v souběhu s nemocí

Do polí ZačátekKonec zadejte období, ve kterém neplacené volno trvalo a na které měl zaměstnanec nárok. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo v den ukončení neplaceného volna odpracoval část směny, snižte o odpracované hodiny hodnoty v polích Nemoc první den nebo Nemoc poslední den. Zaměstnanci za dobu neplaceného volna nebude vypočtena žádná mzda ani náhrada mzdy. Jestliže nemoc pokračovala po ukončení neplaceného volna, zadejte odpovídající složku nepřítomnosti a zatrhněte na ní pole Navazuje na předchozí.

V18 – Sick days

Do polí Začátek Konec zadejte období poskytnutého placeného volna sick days. Náhrada se vypočte z hodin volna a průměrného výdělku a bude vynásobena zadanou procentní sazbou náhrady. V agendě Definice složek nepřítomností je možné pro tuto složku nepřítomnosti nastavit výchozí sazbu náhrady mzdy v %.

V19 – Náhradní volno za práci přesčas

Do polí ZačátekKonec zadejte období náhradního volna za práci přesčas, které bylo dohodnuto se zaměstnavatelem. Zadejte počet neodpracovaných hodin v první a poslední den volna. Za dobu volna nebude vypočtena žádná náhrada mzdy.

V20 – Náhradní volno za práci ve svátek

Do polí ZačátekKonec zadejte období náhradního volna za práci ve svátek, které bylo dohodnuto se zaměstnavatelem. Zadejte počet neodpracovaných hodin v první a poslední den volna. Za dobu volna bude vypočtena náhrada mzdy.

V21 – Akce pro děti a mládež

Pro výpočet náhrady za placené volno související s akcí pro děti a mládež zadejte do polí Začátek Konec období trvání placeného volna. Datum můžete zapsat buď ručně, nebo prostřednictvím kalendáře, který vyvoláte v daném poli přes šipku. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo konce placeného vola ještě odpracoval část směny, snižte hodnoty v polích Volno první den nebo Volno poslední den o odpovídající počet odpracovaných hodin. Zaměstnanci přísluší za podmínek uvedených v § 203a zákoníku práce náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce.