Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 2. 2015

Novinky ve verzi WINLEX 2015, stav k 1. 2. 2015

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2015, stav k 1. 2. 2015
Předchozí verze: WINLEX 2015, stav k 15. 1. 2015
K dispozici od: 3. 2. 2015

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. únoru 2015 přes 70 nových a novelizovaných předpisů. Nyní obsahuje více než 8 500 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů k 1. 2. 2015


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. únoru 2015 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
 • Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek,
 • Vyhláška o některých dokladech o vzdělání,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství,
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 • Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • Materiály z Finančního zpravodaje č. 1/2015, zejména:
 • Pokyn GFŘ č. D-20 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění,
 • Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení,
 • komentáře a důvodové zprávy k jednotlivý právním normám.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Rovněž tak Ministerstvo vnitra vydalo ve Sbírce zákonů opravu závažné chyby – opravu chybných termínů v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace