Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam oblastí

Seznam oblastí v programu WINLEX

 • Advokacie a notářství
 • Architekti, architektura
 • Archivnictví, spisová služba
 • Armáda, ozborjené síly, vojáci, branná povinnost, obrana státu
 • Autorské právo, průmyslová práva, ochranné známky, ochrana práv k duševnímu vlastnictví
 • Banky, Česká národní banka, bankovnictví, platební styk, bankovky, mince
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci práce
 • Bezpečnostní sbory, policie, bezpečnost státu
 • Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Burzy
 • Byty, bydlení, nájmy, bytová výstavba, budovy, nebytové prostory
 • Cenné papíry
 • Cenové předpisy, oceňování
 • Cestovní náhrady
 • Církve, náboženské společnosti, náboženské vyznání, náboženské přesvědčení
 • Cizinci, azyl
 • Cla, celní předpisy, celní správa, celní orgány
 • Daň silniční
 • Daň z nabytí nemovitých věcí – do 31. 12. 2013 daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daně a poplatky
 • Daně z příjmů
 • Daňový řád, správa daní a poplatků, Finanční správa ČR, územní finanční orgány
 • Děti, mladiství, mládež, daňové právo
 • Devizové předpisy, směnárenství
 • Doprava, přeprava
 • Dotace
 • Družstevní záložny – spořitelní a úvěrní družstva
 • Elektronické komunikace, elektronické úkony, elektronické informace, datové schránky, pošty
 • Elektronický podpis
 • Energetika vč. jaderné energetiky, plynárenství
 • Evidence tržeb, elektronická evidence tržeb
 • Exekuce, exekutoři, Komora exekutorů České republiky
 • Fondy
 • Hazardní hry
 • Hornictví, těžba, důlní činnost, geologie, geologické práce
 • Hospodářská soutěž, ochrana hospodářské soutěže
 • Chemické látky
 • Insolvenční řízení – konkurs
 • Investice, investiční pobídky
 • Katastr nemovitostí, zeměměřičství
 • Knihovnictví, knihovny
 • Kolektivní investování, investiční společnosti, investiční fondy
 • Kontrola, inspekce, evidence
 • Krizové stavy, krizové řízení, havárie, integrovaný záchranný systém
 • Kultura
 • Legislativa EU
 • Majetek, majetkové účasti
 • Mediální předpisy, audiovize, reklama
 • Mezinárodní sankce
 • Mezinárodní smlouvy, mezinárodní dohody, mezinárodní organizace
 • Minimální mzda
 • Motorová vozidla
 • Mzdové a platové předpisy, peněžní náležitosti
 • Náhrada škody, odpovědnost za škodu
 • Nález, sdělení, informace Ústavního soudu
 • Nezisková sféra, nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení
 • Obaly
 • Obce, kraje
 • Občanská a politická práva, lidská práva, boj proti diskriminaci
 • Občanské právo procesní
 • Občanské právo, občanský zákoník, prováděcí a související předpisy
 • Obchod mezinárodní, zahraniční, dovoz, vývoz
 • Odpady
 • Ochrana osobních údajů
 • Ochrana spotřebitele, Česká obchodní inspekce
 • Ochrana utajovaných informací
 • Ostatní
 • Památky
 • Podnikání
 • Podnikání na kapitálovém trhu
 • Podniková ekonomie
 • Pohonné hmoty
 • Pojišťovny, zajišťovny, pojišťovnictví
 • Poplatky
 • Potraviny, potravinářská výroba
 • Pozemní komunikace
 • Požární ochrana, hasiči
 • Pracovněprávní předpisy, kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání
 • Pracovní právo, zaměstnanci
 • Procesní právo
 • Přestupky, správní delikty, pokuty
 • Radioaktivní látky, ionizující, neionizující záření
 • Rehabilitace, odškodnění, restituce, privatizace, transformace
 • Rejstřík trestů
 • Rozhodčí řízení, arbitráž, výkon rozhodčích nálezů
 • Rozpočtová pravidla, rozpočty
 • Řidiči, řidičské průkazy, autoškoly
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 • Sociální zabezpečení, podpora, pomoc v hmotné nouzi, důchodové pojištění, důchodové spoření a připojištění, životní pojištění
 • Soudy, soudci, vyšší soudní úředníci, soudní poplatky
 • Spotřebitelský úvěr
 • Spotřební daně
 • Správní řád
 • Správní soudnictví
 • Statistika, klasifikace, číselníky, výkaznictví, základní registry
 • Státní hranice, ochrana státních hranic
 • Státní občanství, evidence obyvatelstva, matriky, ověřování listin, občanské průkazy, cestovní doklady, pasy, víza
 • Státní správa a samospráva, státní služba, střet zájmů, veřejná podpora
 • Státní zastupitelství, dříve prokuratura, státní zástupci
 • Státnost, státní symboly, vyznamenání, ocenění - za mimořádné činy, za práci, zásluhy apod.
 • Stavební spoření, stavební spořitelny
 • Stavební zákon, územní plánování a rozvoj, stavebnictví, stavební výrobky
 • Svobodný přístup k informacím
 • Školy, vzdělávání, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborná způsobilost, věda, výzkum
 • Taxislužba
 • Technické požadavky, technické normy, posuzování shody, označení CE, měření, metrologie, normalizace, zkušebnictví
 • Trest odnětí svobody, jeho výkon, vazba, vězeňství, vězeňská služba
 • Trestní právo hmotné
 • Trestní právo procesní vč. postihování korupce
 • Účetnictví, audit, daňové poradenství
 • Úhrady
 • Ústava, ústavní zákony
 • Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
 • Veřejné zakázky
 • Veterinární péče
 • Volby, referendum, prezident republiky, parlament, politické strany a hnutí
 • Volný čas, svátky, rekreace, cestovní ruch, turistika, sport včetně boje proti dopingu ve sportu
 • Vyvlastnění, náhrada za vyvlastnění
 • Zaměstnanost
 • Zbraně, střelivo, vojenský materiál, výbušniny, pyrotechnika
 • Zdravotní péče a pojištění, úrazové pojištění, lékaři, zdravotničtí pracovníci, nemoci z povolání, zdravotně postižení, lázeňství, minerální vody, léčiva, hygiena, ochrana zdraví, návykové látky
 • Zemědělství, rostlinolékařská péče, půda, lesy, myslivost, ochrana zvířat, vody, vodní hospodářství
 • Znalci a tlumočníci
 • Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky