Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam oblastí

Seznam oblastí v programu WINLEX

 • Advokacie a notářství
 • Armáda, vojáci, obrana státu
 • Autorské právo, průmyslová práva, ochranné známky, ochrana práv k duševnímu vlastnictví
 • Banky, Česká národní banka, bankovnictví, směnárenství, pojišťovnictví
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci práce
 • Bezpečnostní sbory, policie, bezpečnost státu
 • Burzy
 • Byty, bydlení, nájmy, bytová výstavba, nebytové prostory
 • Cenné papíry
 • Cenové předpisy, oceňování majetku
 • Cestovní náhrady
 • Církve, náboženské společnosti, náboženské vyznání
 • Cizinci, azyl
 • Cla, celní předpisy, celní správa, celní orgány, devizové předpisy
 • Daň silniční
 • Daň z nabytí nemovitých věcí – do 31. 12. 2013 daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daně a poplatky
 • Daně z příjmů
 • Daňový řád, správa daní a poplatků, územní finanční orgány
 • Doprava
 • Elektronické komunikace, pošty
 • Elektronický podpis
 • Energetika vč. jaderné energetiky
 • Exekuce
 • Fondy
 • Hornictví, těžba, důlní činnost, geologie
 • Hospodářská soutěž
 • Chemické látky
 • Insolvenční řízení - konkurs
 • Katastr nemovitostí, zeměměřičství
 • Kolektivní investování, investiční společnosti, investiční fondy
 • Kontrola, inspekce
 • Krizové stavy, krizové řízení, havárie, integrovaný záchranný systém
 • Kultura
 • Legislativa EU
 • Mediální předpisy, audiovize, reklama
 • Mezinárodní smlouvy, mezinárodní dohody, mezinárodní organizace
 • Motorová vozidla
 • Mzdové a platové předpisy
 • Náhrada škody, odpovědnost za škodu
 • Nález, sdělení, informace Ústavního soudu
 • Nezisková sféra, nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení
 • Obaly
 • Obce, kraje
 • Občanská a politická práva, lidská práva, boj proti diskriminaci
 • Občanské právo procesní
 • Občanské právo, občanský zákoník, prováděcí a související předpisy
 • Obchod zahraniční
 • Obchodní právo, podnikání
 • Obchodní, občanské právo
 • Odpady
 • Ochrana osobních údajů
 • Ochrana spotřebitele
 • Ochrana utajovaných informací
 • Ostatní
 • Památky, archivnictví
 • Podniková ekonomie
 • Poplatky
 • Potraviny, potravinářská výroba
 • Pozemní komunikace
 • Požární ochrana, hasiči
 • Pracovněprávní předpisy, kolektivní vyjednávání
 • Pracovní právo, sociální zabezpečení, zaměstnanci
 • Procesní právo
 • Přestupky, správní delikty, pokuty
 • Rehabilitace, odškodnění, restituce, privatizace, transformace
 • Rejstřík trestů
 • Rodinné právo, děti, mladiství, mládež
 • Rozhodčí řízení, arbitráž, výkon rozhodčích nálezů
 • Rozpočtová pravidla, rozpočty
 • Řidiči
 • Sázkové hry, loterie
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 • Sociální zabezpečení včetně důchodového pojištění, spoření a připojištění
 • Soudy, soudci, vyšší soudní úředníci, soudní poplatky
 • Spotřební daně
 • Správní řád
 • Správní soudnictví
 • Statistika, výkaznictví, měření, normalizace, technické požadavky, zkušebnictví
 • Státní hranice, ochrana státních hranic
 • Státní občanství, evidence obyvatelstva, občanské průkazy, cestovní doklady, pasy
 • Státní zastupitelství
 • Stavební zákon, územní plánování a rozvoj, stavebnictví
 • Školy, vzdělávání, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborná způsobilost, věda, výzkum
 • Trestní právo hmotné
 • Trestní právo procesní vč. postihování korupce
 • Účetnictví, auditoři, daňoví poradci
 • Ústava, ústavní zákony
 • Veřejná správa a samospráva
 • Veřejné zakázky
 • Veterinární péče
 • Volby, referendum, prezident republiky, parlament, politické strany a hnutí
 • Volný čas, rekreace, cestovní ruch, turistika, sport včetně boje proti dopingu ve sportu
 • Výkon trestu odnětí svobody, vazba, vězeňství
 • Zaměstnanost
 • Zbraně, střelivo, výbušniny, pyrotechnika
 • Zdravotní péče a pojištění, lékaři, zdravotničtí pracovníci, nemoci z povolání, lázeňství, minerální vody, léčiva, hygiena, ochrana zdraví, návykové látky
 • Zemědělství, půda, lesy, myslivost, ochrana zvířat, vodní hospodářství
 • Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky