Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam předpisů

Seznam předpisů a témat

Seznam předpisů k 1. 3. 2021

Aktuální informace MZv k cestám do zahraničí
Aktuální informace týkající se řízení EU vůči dovozům ze třetích zemí; nově zahájená šetření, uložená opatření a jejich změny, vypršení platnosti
Aktuální informace týkající se řízení EU vůči dovozům ze třetích zemí; nově zahájená šetření, uložená opatření a jejich změny, vypršení platnosti.
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality červenec 2016
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality červenec 2016 II
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality květen 2016
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality květen 2016 II
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality květen 2016 III
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - březen 2013
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - květen 2013
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - leden 2014
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - prosinec 2013
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - únor 2013
Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality srpen 2016
CEB - Rozvojová banka Rady Evropy - 17. 8. 2020
Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky
Co je třeba splňovat při uvádění roušek a respirátorů na trh? Poradí průvodce
COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí - 24. 1. 2021
COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí - 31. 1. 2021
Č. j.: MZDR 20599/2020-20/MIN/KAN, MZDRX01B7BPT Ochranné opatření
Často kladené dotazy k technické specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG)
Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - technické dotazy a odpovědi
Často kladené otázky k nařízení (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování textilních výrobků
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - úplné znění novelizovaných účetních standardů č. 701 až 710 s vyznačením změn, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “České účetní standardy pro podnikatele”)
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “České účetní standardy pro podnikatele”), ve znění pozdějších sdělení
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro finanční instituce“)
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro pojišťovny“), platný stav k 1. 1. 2018
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání")
Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
D - 332 Sdělení MF ČR k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
D - 333 Sdělení k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami
D-100 Pokyn o prominutí příslušenství daně z nemovitostí
D-103 Pokyn o uplatňování DPH u některých motorových vozidel
D-104 Pokyn o prominutí daně z příjmů - 1994
D-110 Pokyn o prodloužení lhůty daňového přiznání při ověření závěrky auditorem
D-112 Pokyn o uplatňování silniční daně v roce 1995
D-114 Pokyn o prokazování prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostí
D-115 Postup při převodu elektrických přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací
D-119 Pokyn o DPH u reklamy, propagace a inzerce
D-120 Pokyn o prominutí daně a penále u daní z příjmů
D-121 Pokyn o uplatňování DPH při prodeji losů
D-122 Pokyn o prominutí DPH při prodeji ojetých osobních automobilů
D-123 Pokyn k § 40 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty
D-125 Pokyn pro vyřizování odvolání proti vyměření daně
D-126 Pokyn k vrácení daně při výrobě bionafty
D-127 Pokyn o postupu při uplatňování silniční daně
D-128 Pokyn o ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitostí
D-129 Pokyn k daňovému posuzování pracovního oblečení poskytovaného zaměstnancům
D-132 Pokyn k uplatňování zákona o daních z příjmů
D-133 Pokyn o prominutí soudních poplatků ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností
D-134 Pokyn o prominutí některých správních poplatků obecně prospěšným společnostem
D-135 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot - 1995
D-136 Pokyn k uplatňování zákona o daních z příjmů
D-137 Oznámení k zákonu o daních z příjmů za zdaňovací období 1995
D-142 Pokyn o prominutí DPH v případě "technicky zhodnocených" automobilů
D-144 Pokyn o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení
D-146 Pokyn k některým změnám v silniční dani v roce 1996
D-147 Pokyn k provádění likvidace neplatných tiskopisů
D-148 Stanovení jednotných kursů dle § 38 zákona o daních z příjmů
D-149 Pokyn k uplatňování DPH organizačních složek zahraničních osob
D-15 Pokyn o uplatňování DPH při obchodní činnosti
D-150 Pokyn k uplatňování osvobození od silniční daně
D-151 Pokyn k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů
D-152 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot - 1996
D-153 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmu
D-154 Pokyn k postupu při zdaňování nerezidentů
D-155 Pokyn o prominutí penále
D-156 Pokyn o prominutí daně z nemovitostí
D-157 Pokyn o uplatňování DPH při bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997
D-159 Pokyn k zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízení
D-165 Pokyn o DPH v celních skladech a celních pásmech
D-167 Pokyn k postupu při zrušení registrace plátce DPH
D-168 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících
D-170 Pokyn o dodatečných daňových přiznáních, vypořádání nároku na odpočet u DPH
D-171 Pokyn o vymezení předmětu daně z přidané hodnoty
D-172 Pokyn k přepočtu úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu
D-173 Pokyn o uplatňování DPH u majetkového vkladu a při prodeji podniku
D-174 Pokyn k postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly
D-175 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot v roce 1997
D-176 Pokyn o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1997 dle § 38 zákona o daních z příjmů
D-177 Pokyn k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů
D-179 Pokyn k uplatňování zákona o daních z příjmů
D-180 Pokyn k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 9 písm. ch) zákona o daních z příjmů
D-181 Pokyn o uplatňování DPH u pronájmu a podnájmu nemovitostí, u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí
D-182 Pokyn o uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče
D-183 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů
D-184 Pokyn o důsledcích vymáhání peněžních prostředků daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelny
D-188 Pokyn o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1998 dle § 38 zákona o daních z příjmů
D-190 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů
D-193 Pokyn o rozhodnutí o prominutí části daně z přidané hodnoty
D-194 Rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostí
D-195 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty v pojišťovnictví
D-199 Závazný výklad o způsobu vybírání srážkové daně z úrokových příjmů
D-202 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu
D-203 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1999
D-204 Pokyn o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1999 dle § 38 zákona o daních z příjmů
D-205 Rozhodnutí o prominutí daně silniční
D-206 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě
D-207 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích
D-209 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty u bytových družstev
D-210 Pokyn o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží
D-212 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností
D-213 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
D-214 Pokyn o uplatňování daně z nemovitostí u stavebních pozemků
D-218 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů
D-219 Pokyn o registraci daňových subjektů
D-22 Pokyn o prominutí DPH u zboží a nemovitostí
D-220 Pokyn o uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2001
D-221 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2000
D-222 Pokyn o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2000 dle § 38 zákona o daních z příjmů
D-223 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování příspěvku na další hlavní jídlo u zaměstnavatelů
D-225 Pokyn k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek
D-227 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty u osobních automobilů
D-228 Pokyn k postupu při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení
D-229 Pokyn k vymezení pojmu "alkoholické nápoje"
D-230 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001
D-231 Pokyn o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2001 dle § 38 zákona o daních z příjmů
D-232 Pokyn o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
D-233 Sdělení ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod
D-234 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy podle § 829 OZ
D-237 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní
D-238 Přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví družstev
D-239 Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodních
D-240 Informace k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví, daní z příjmů a o osvobození od správních a soudních poplatků
D-247 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů
D-248 Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou
D-249 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2002
D-250 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona o daních z příjmů
D-252 Pokyn - podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)
D-253 Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí
D-254 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 281/1996 Sb.)
D-256 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2003 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
D-257 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2003
D-259 Pokyn o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
D-260 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
D-261 Rozhodnutí o prominutí daně silniční
D-262 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 19/2004 Sb. m. s.)
D-263 Pokyn o prominutí daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
D-264 Pokyn o prominutí odvodu a penále vydávaný v návaznosti na úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 1201 ze dne 26. 11. 2003
D-265 Pokyn o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
D-266 Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně
D-267 Sdělení k vymezení pojmu „Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství“ pro účely daně z příjmů fyzických osob
D-268 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Spojenými arabskými emiráty
D-269 Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG
D-270 Rozhodnutí o snížení daně silniční
D-271 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 132/2003 Sb. m. s.)
D-272 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty
D-273 Pokyn o prominutí penále na dani z převodu nemovitostí
D-274 Pokyn k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005
D-275 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb.)
D-276 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004
D-277 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění
D-279 Pokyn o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
D-280 Pokyn o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí
D-281 Pokyn o zastavení vyplácení bonifikací finančními úřady
D-282 Sdělení k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru
D-283 Pokyn o prominutí zvýšení daně z nemovitostí
D-285 Pokyn k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti
D-286 Pokyn ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR
D-287 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
D-288 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů
D-290 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
D-291 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
D-292 Sdělení k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami
D-293 Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
D-294 Pokyn o rozhodnutí o prominutí spotřební daně
D-295 Sdělení pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy
D-296 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2005
D-297 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2005 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
D-298 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách
D-299 Osvobození od poplatkové povinnosti
D-300 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
D-301 Pokyn o prominutí penále a úroku z prodlení na dani z převodu nemovitostí
D-302 Pokyn o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
D-303 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
D-304 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006)
D-305 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 83/2006)
D-306 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006
D-307 Pokyn o podpoře de minimis
D-308 Pokyn o stanovení lhůt v daňovém řízení
D-309 Prominutí úroku z prodlení
D-310 Pokyn k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005
D-311 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)
D-312 Pokyn ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím
D-313 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č.7/2003 Sb.m.s.)
D-314 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.)
D-315 Pokyn k uplatňování smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
D-316 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
D-317 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007
D-318 Pokyn o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
D-319 Pokyn, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)
D-320 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008
D-321 Pokyn o jednotném kurzu stanoveném podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění (dále jen“zákon o daních z příjmů“)
D-322 Pokyn o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
D-323 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
D-324 Výklad pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob (§ 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
D-325 Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
D-327 Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
D-329 Pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení
D-330 Pokyn, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)
D-331 Pokyn, kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky.
D-336 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
D-337 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
D-338 Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 67/1996)
D-339 Pokyn o zrušení pokynu č. D-279 o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
D-340 Pokyn o zrušení Pokynu č. D - 280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí
D-341 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 120/2009)
D-342 Pokyn o rozhodnutí o prominutí daně silniční
D-343 Pokyn k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009
D-345 Pokyn ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků
D-346 Pokyn k prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
D-347 Pokyn o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních
D-348 Pokyn o stanovení lhůt při správě daní
D-349 Pokyn, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky
D-50 Pokyn o obvyklé ceně u DPH
D-61 Pokyn o DPH při přechodu majetku státu
D-62 Pokyn o vypořádání odpočtu DPH
D-64 Pokyn o DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě
D-68 Pokyn o uplatňování zákona o dani silniční
D-71 Pokyn o zdaňování příjmů fyzických osob z nájemného
D-76 Pokyn o zdaňování příjmů z pronájmu nebytových prostor
D-79 Pokyn k postupu při zdaňování příjmů umělců
D-81 Pokyn o DPH při bezúplatném převodu elektrických přípojek a majetku na obec
D-82 Výklad k § 9 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí
D-83 Pokyn k ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi
D-88 Pokyn o prominutí DPH u zboží ze SR
D-89 Pokyn o prominutí příslušenství daně z nemovitostí
D-94 Pokyn o DPH u zastavárenské činnosti
Daň z elektřiny
Daň z pevných paliv
Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
Daňová kontrola
Daňový kalendář pro rok 2006
Daňový kalendář pro rok 2007
Daňový kalendář pro rok 2008
Daňový kalendář pro rok 2010
Daňový kalendář pro rok 2011
Daňový kalendář pro rok 2012
Daňový kalendář pro rok 2013
Daňový kalendář pro rok 2014
Daňový kalendář pro rok 2015
Daňový kalendář pro rok 2016
Daňový kalendář pro rok 2017
Daňový kalendář pro rok 2018
Daňový kalendář pro rok 2019
Deklarace práv dítěte
Deklarace, kterou se Česká republika připojila k Mnohostranné dohodě příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech
Dekret o znárodnění soukromých pojišťoven
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém
Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé
Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
Dekret prezidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
Dekret prezidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy
Dekret prezidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů
Dekret prezidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
Dekret prezidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
Dekret prezidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci
Dekret prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
Dekret prezidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry, ve znění vládního nařízení
Dekret prezidenta republiky o změnách v oblasti filmu
Dekret prezidenta republiky o znárodnění akciových bank
Dekret prezidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
Dekret prezidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
Do oranžové kategorie zemí se přesune Maďarsko a Rakousko
Dodatek č. 4 GFŘ č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Dodatek č. 5 GFŘ č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací
Dodatek k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky uzavřené 4. prosince 1994
Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání
Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva
Dohoda mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o leteckých službách
Dohoda mezi MF ČR a MF SR o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daně
Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským
Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou
Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a vrácení měnového zlata
Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy
Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie
Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou
Dohody o ochraně investic sjednávané EU
Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organisácie
Dokumenty ke stažení pro účastníky III. pilíře
Dopis ministra zdravotnictví Romana Prymuly lékařům
Doplnění článku - Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
Doplnění Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Doplnění stanoviska k pojmu „hlavní činnost“ v § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách
Doplňující informace MF ČR pro plátce daně ze závislé činnosti ke sdělení zveřejněnému dne 6. ledna 2016
Doporučení Komise Evropských společenství ze dne 10. ledna 2008 o opatřeních k usnadnění budoucího přechodu na euro
Doporučení MF ČR spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Doporučení MŠMT pro hodnocení tohoto pololetí
Doporučení Rady týkající se směrnice k mezinárodní ochraně spotřebitelů před podvodnými a nepoctivými obchodními praktikami
Dotazy a odpovědi k uplatňování zákona č. 1/2009 Sb., jímž se s účinností od 1. 1. 2009 mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Dotazy daňových poplatníků ke zrušení povinnosti platit zálohy v roce 2009 na daních z příjmů
Dotazy k nařízení EP a Rady č. 305/011/EU
DPH - návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2011
DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání
Dublinská konvence týkající se určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 1. 2. 2021
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 10. 1. 2021
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 14. 12 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 14. 2. 2021
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 18. 1. 2021
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 2. 12 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 20. 11 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 21. 12. 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 22. 2. 2021
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 23. 10. 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 27. 12. 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 27. 2. 2021
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 29. 1. 2021
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 29. 10. 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 4. 11 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 7. 12 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 8. 10. 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 9. 9. 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády Českérepubliky - co aktuálně platí - 26. 9. 2020
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády Českérepubliky - co aktuálně platí - 30. 10. 2020
Důležité informace vlády České republiky - Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru
Důležité kontakty a odkazy v souvislosti s epidemií koronaviru
Důležité upozornění MPO k podávání žádostí k zahraničnímu obchodu se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru
Elektronická komunikace daňového subjektu se správcem daně
Evropská úmluva o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32)
Evropská unie zjednoduší obchod se zbožím
Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování publikovány v Úředním věstníku Evropské unie
Finanční správa upozorňuje na důležitost podpisu v žádosti o vrácení přeplatku
Finanční správa zveřejnila interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů
Finanční zpravodaj č. 9 z roku 2017
Finanční zpravodaj číslo 5 z roku 2019
Fotovoltaické elektrárny a daň z nemovitostí
Informace - MF ČR předloží návrh na půlroční úvěrové moratorium
Informace - Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - od 1. 4. 2011
Informace - Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech § 42 a 43 zákona o DPH
Informace - tisková zpráva MF ČR - GFŘ - Podmínkou pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je bezchybně zpracovaný projekt
Informace - Změna v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení - od 1. 4. 2011
Informace a často kladené dotazy (FAQ) MŠMT pro oblast VŠ a VaV - pandemie
Informace akreditovaným subjektům působícím v rozsahu nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
Informace Celní správy České republiky pro cestující při dovozu zboží na území EU ze třetích zemí (nečlenské země EU)
Informace Celní správy ČR
Informace Celní správy ČR - daně v celní správě
Informace Celní správy ČR - množstevní limity na dopravované zboží pro fyzické osoby, množstevní limity na dovoz zboží pro fyzické osoby
Informace Celní správy ČR - odbavování poštovních zásilek na odd. 023.1 – Celní pošta, nákupy přes internet
Informace Celní správy ČR - vrácení daně z přidané hodnoty zahraniční fyzické osobě zaplacené v ceně zboží nakoupeného v České republice
Informace Celní správy ČR o padělcích pro humanitární účely
Informace Celní správy ČR o podílu na ochraně práv duševního vlastnictví
Informace České průmyslové zdravotní pojišťovny - bankovní účty pro plátce pojistného
Informace ČNB - Jiří Rusnok hostem Dvaceti minut Radiožurnálu - Snížení základní úrokové sazby a další kroky ČNB
Informace ČNB - Otázky a odpovědi k tématu udělení oprávnění k činnosti nebankovním poskytovatelům
Informace ČNB - Prohlášení o dodržování Globálního kodexu devizového trhu
Informace ČNB a MF ČR o doporučení prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura
Informace ČNB o snížení úrokových sazeb - 27. 9. 2012
Informace ČNB o úrokových sazbách - repo sazba, diskontní sazba, lombardní sazba
Informace ČNB o zvýšení úrokových sazeb od 28. 6. 2018
Informace ČNB o zvýšení úrokových sazeb od 4. 8. 2017
Informace ČOI - oznamování předváděcích prodejních akcí
Informace ČOI - podání stížnosti, podnětu, dotazu
Informace ČOI - pro prodejce zboží a služeb
Informace ČOI - rady a informace, práva spotřebitelů
Informace ČOI - reklamace zboží a služeb
Informace ČOI - uvedení výrobku na trh
Informace ČR o uplatňování DPH v energetice - podle některých ustanovení energetického zákona
Informace ČTÚ a MPO: Nižší rozlišení obrazu ve streamu pomůže snížit přetížení datových sítí
Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události
Informace Finanční správy ČR o vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí
Informace Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel k osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof
Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů, ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - fyzické osoby
Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů, ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - právnické osoby a zákon o rezervách
Informace Generálního ředitelství cel - Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (CETA)
Informace Generálního ředitelství cel - Prodloužení přechodného období v rámci Systému registrovaných vývozců (REX)
Informace GFŘ - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob - 2013
Informace GFŘ - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob - 2014
Informace GFŘ - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob - 2015
Informace GFŘ - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů právnických osob - 2014
Informace GFŘ - k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017
Informace GFŘ - k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2015 (dále jen „zákon o DPH“)
Informace GFŘ - kontrolní hlášení DPH
Informace GFŘ - Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření k postupu při registraci smlouvy o důchodovém spoření
Informace GFŘ - platba na neregistrovaný účet plátce DPH
Informace GFŘ - platby na zrušené účty FÚ
Informace GFŘ - ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty
Informace GFŘ - speciální postavení manželů v řízení o dani z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Informace GFŘ - změny u daně z nabytí nemovitých věcí od 1. 1. 2014
Informace GFŘ a MF ČR k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
Informace GFŘ daňovým subjektům z pohledu daní k řešení důsledků povodní, která zasáhla území ČR v červnu 2013
Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 3
Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 4
Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (nespolehlivý plátce)
Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-0122871
Informace GFŘ k aplikaci § 44 ZDPH - Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Informace GFŘ k aplikaci § 7 zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí - uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb
Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, - ve znění Dodatku č. 1.
Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016
Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny
Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací
Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH
Informace GFŘ k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí - při nabytí práva stavby
Informace GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou
Informace GFŘ k daňovému posouzení výstupu procesu registrace
Informace GFŘ k dotazům k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH
Informace GFŘ k institutu ručení podle ustanovení § 109 a § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011
Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013
Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016
Informace GFŘ k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vydané ve Sbírce zákonů pod č. 212/2011
Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací
Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek
Informace GFŘ k osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření
Informace GFŘ k placení daně z nemovitostí
Informace GFŘ k placení daně z nemovitostí - úrok z prodlení
Informace GFŘ k placení daně z nemovitostí na rok 2013
Informace GFŘ k postupu při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek
Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2014
Informace GFŘ k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb
Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH
Informace GFŘ k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu
Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty
Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH od 1. 4. 2019 (zákon č. 80/2019 Sb.).
Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2
Informace GFŘ k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013
Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017
Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v některých specifických případech provádění platebních transakcí
Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. 4. 2012
Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank
Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností
Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013
Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015
Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 - ustanovení § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty
Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů po revizích 1. 7. 2019
Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017
Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů
Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019
Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016
Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech
Informace GFŘ k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
Informace GFŘ ke změnám právní úpravy daňové exekuce v oblasti podávání opravných prostředků dlužníkem proti exekučním úkonům účinným od 1. 1. 2014
Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020
Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020
Informace GFŘ ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Informace GFŘ ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí
Informace GFŘ o elektronickém podávání přiznání k DPH od 1. 1. 2014
Informace GFŘ o uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaci
Informace GFŘ o vyřizování vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti, oznámení o změně trvalého pobytu či o změně příjmení
Informace GFŘ o změnách u daně z nemovitostí od 1. 1. 2014
Informace GFŘ o změnách v placení daní - Daň z nemovitých věcí od 1. 1. 2014
Informace GFŘ týkající se množících se případů záměny daně z převodu nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí
Informace GFŘ ve věci lhůty pro podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob dle § 38m zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, po novele provedené zákonem č. 192/2012 Sb.
Informace GFŘ ve věci nové právní úpravy zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní a krajské úřady
Informace GFŘ ve věci registrace a podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob podílových fondů - aktualizované znění
Informace GFŘ ze dne 11. 12. 2013 k postupu daňových subjektů při podávání žádostí podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
Informace jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013
Informace k "Podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy"
Informace k § 92a zákona o DPH (novela 2011) - Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti
Informace k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Informace k dani z nabytí nemovitých věcí od 1. 1. 2014
Informace k daňovému režimu příjmů plynoucích zaměstnaneckým advokátům podle novelizovaného zákona o advokacii
Informace k daňovému řádu
Informace k Elektronické licenční správě
Informace k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH
Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) tohoto zákona
Informace k novele zákona o DPH od 1. 1 .2010 - zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (změny sazeb DPH)
Informace k osvobození od daně u přirážky k cestovní službě § 89, která zahrnuje nakoupenou leteckou přepravu
Informace k osvobození od daně u služeb souvisejících s prodejem letenek podle novely zákona o DPH platné od 1. 1. 2005
Informace k ověřování dokumentů - legalizaci
Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014
Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013
Informace k registraci právnické osoby, která nebyla založena za účelem podnikání a osoby povinné k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
Informace k uplatnění § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 2005
Informace k uplatnění DPH při platbě předem a případné změně sazby daně
Informace k uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem v daňových přiznáních k daním z příjmů za rok 2009
Informace k uplatňování daně z přidané hodnoty u bytové výstavby
Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.
Informace k uplatňování osvobození od DPH u výchovných a vzdělávacích činností podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Informace k uplatňování zákona o DPH č. 235/2004 Sb. při uskutečňování výzkumných projektů
Informace k uplatňování ZDPH a způsob výpočtu poměrné části nároku na odpočet daně u církví a církevních společností
Informace k uvádění pyrotechnických výrobků na trh
Informace k zahrnování příjmů nebo výnosů z finančních činností do obratu pro účely DPH
Informace k zákonu o dani z nemovitostí - Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků
Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
Informace ke komoditní burze
Informace MF - o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“)
Informace MF ĆR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 1. čtvrtletí 2019
Informace MF ĆR , GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021
Informace MF ČR - „Vylité pivo“ bude osvobozeno od daně, prodlouží se lhůta pro skladování a doprodej cigaret i pro nárokování vratky daně ze zelené nafty
Informace MF ČR - 31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“
Informace MF ČR - Agentura Fitch zvýšila ratingové hodnocení České republiky
Informace MF ČR - Akciové společnosti ovládané ČR - MF 2017
Informace MF ČR - Akciové společnosti ovládané ČR - MF 2018
Informace MF ČR - Aktualizovaná daňová predikce pro ÚSC - dopady COVID-19 - k 21. 4. 2020
Informace MF ČR - aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2014
Informace MF ČR - aktuálně k dani z příjmů fyzických osob - 2012
Informace MF ČR - aktuálně k daním z příjmů - 2013 - zaměstnavatelé, zaměstnanci, tiskopisy
Informace MF ČR - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2012
Informace MF ČR - Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017
Informace MF ČR - Alena Schillerová diskutovala v Otázkách Václava Moravce o návrhu státního rozpočtu
Informace MF ČR - Alena Schillerová hostem Dvacet minut Radiožurnálu
Informace MF ČR - Alena Schillerová k opatřením proti koronaviru pro TV Barrandov
Informace MF ČR - Alena Schillerová pro forbes.cz: K prosperitě se neproškrtáme, potřebujeme masivně investovat
Informace MF ČR - Alena Schillerová pro MF DNES: Bez investic na dluh to nejde
Informace MF ČR - Alena Schillerová pro Radiožurnál k jednání s bankami o Covid III
Informace MF ČR - Alena Schillerová v Českém rozhlasu k parametrům Pětadvacítky pro OSVČ
Informace MF ČR - Alena Schillerová v Partii debatovala o nových opatřeních na podporu ekonomiky
Informace MF ČR - Alena Schillerová v pořadu Otázky Václava Moravce diskutovala o daňových reformách a státním rozpočtu
Informace MF ČR - Alena Schillerová v pořadu Partie diskutovala o chystaných daňových změnách
Informace MF ČR - Alena Schillerová v Ranním interview na Radiožurnálu
Informace MF ČR - Alena Schillerová v Událostech komentáře: Důchodce rozhodně podpoříme
Informace MF ČR - Alena Schillerová ve Dvacítce Radiožurnálu
Informace MF ČR - Alena Schillerová ve Výzvě Seznam Zpráv
Informace MF ČR - Alena Schillerová vysvětluje záměr MF snížit a zpřehlednit zdanění práce
Informace MF ČR - Alena Schillerová: Daně odložit lze, další vlnu EET ne
Informace MF ČR - Alena Schillerová: EET se stala součástí naší ekonomiky
Informace MF ČR - Alena Schillerová: Kdo vymění teplé jídlo za chleba?
Informace MF ČR - Alena Schillerová: Navrhnu, ať řešíme důchodový věk
Informace MF ČR - Alena Schillerová: Stav veřejných financí je vynikající
Informace MF ČR - Alena Schillerová: veřejné finance jsou stále ve špičkové kondici
Informace MF ČR - Alena Schillerová: Vybudování on-line finančního úřadu je pro mě prioritou číslo jedna
Informace MF ČR - Alena Schillerová: Zájmy naší země jsou pro mě na prvním místě
Informace MF ČR - Aplikace daňového řádu v poplatkovém řízení
Informace MF ČR - Bankovní daň nebude
Informace MF ČR - Bude stát kompenzovat náhrady mezd?
Informace MF ČR - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy - 2. 4, 2015
Informace MF ČR - Centrální nákup automobilů ušetřil 220 mil. Kč
Informace MF ČR - Centrální nákup počítačů ušetřil státu miliony, zapojila se poprvé také samospráva
Informace MF ČR - Certifikace a akreditace
Informace MF ČR - Co přináší stravenkový paušál
Informace MF ČR - Časté dotazy a odpovědi ke kontrolnímu hlášení
Informace MF ČR - Často kladené dotazy k přezkoumávání hospodaření územních celků
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - operativní účetní záznamy
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - aktualizace ke dni 1.11.2013
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ke dni 23. 12. 2019
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy - VII 16. 7. 2020
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy - VIII 4. 12. 2020
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy I - 1. 2. 2018
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy II - 26.4 . 2019
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy III - 7. 8. 2019
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy IV - 23. 12. 2019
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy V - 12. 5. 2020
Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy VI - 24. 6. 2020
Informace MF ČR - Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi
Informace MF ČR - Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi - II.
Informace MF ČR - Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi - III.
Informace MF ČR - Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi IV.
Informace MF ČR - často kladené dotazy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Informace MF ČR - Často kladené otázky k příkazovým blokům - platným s účinností od 1. 7. 2017
Informace MF ČR - Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě
Informace MF ČR - Česká republika zavede digitální daň ve výši 7 % - Tisková zpráva
Informace MF ČR - České daňové správy daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní
Informace MF ČR - České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Informace MF ČR - číselník účelových znaků
Informace MF ČR - číselník účelových znaků 2018
Informace MF ČR - číselník účelových znaků 2018 II.
Informace MF ČR - Číselník účelových znaků 2018 III
Informace MF ČR - Číselník účelových znaků 2020
Informace MF ČR - čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí:
Informace MF ČR - Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2018
Informace MF ČR - ČR již zavedla dluhovou brzdu do svého právního systému
Informace MF ČR - ČR požádala o 2,4 miliardy korun z evropského Fondu solidarity
Informace MF ČR - ČR schválila evropský program půjček za 100 mld. EUR, pomůže zaplatit kurzarbeit
Informace MF ČR - Další dotazy a odpovědi k problematice daně z nemovitých věcí od 1. 1. 2014
Informace MF ČR - daň z nemovitostí, daň ze staveb, zrušení osvobození u zateplení staveb, zrušení osvobození u novostaveb a bytů, zateplení, úprava místního koeficientu
Informace MF ČR - daň z nemovitých věcí v roce 2016
Informace MF ČR - daň z přidané hodnoty - Nejčastější dotazy ke skupinové registraci k DPH
Informace MF ČR - Daně jednoduše a online nebo mírnější sankce. Vláda schválila proklientský daňový balíček
Informace MF ČR - Daně nezvedáme, prostě je lépe vybíráme
Informace MF ČR - Daňové pokyny
Informace MF ČR - Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019
Informace MF ČR - Daňové přiznání lze podat i jednoduše
Informace MF ČR - daňové zvýhodnění v roce 2015
Informace MF ČR - daňové zvýhodnění v roce 2015 - u zaměstnavatele
Informace MF ČR - Daňový balíček přináší stravenkovou revoluci i vyšší příjmy pro obce
Informace MF ČR - Daňový balíček reflektující poznatky odborníků na závislosti míří do třetího čtení
Informace MF ČR - Do českého zdravotnictví míří 420 milionů korun z Fondů EHP
Informace MF ČR - Do milionu bez papírování. Paušální daň usnadní živnostníkům život
Informace MF ČR - Dohoda FATCA - informace ke srážení částky odpovídající dani Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy ze zahraničních průtokových platebInformace MF ČR - Dohoda FATCA - informace ke srážení částky odpovídající dani Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy ze zahraničních průtokových plateb
Informace MF ČR - Dohoda s MŽP: Na boj se suchem a následky klimatických změn půjde dalších 250 mil. Kč
Informace MF ČR - Dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus
Informace MF ČR - Dohody EU se 3. státy k CRS
Informace MF ČR - Dohody EU se 3. státy k CRS - ledem 2017
Informace MF ČR - Doporučení OECD k ochraně spotřebitele v oblasti spotřebitelského úvěru
Informace MF ČR - dotaz ke zdanění prodeje rodinného domu daní z převodu nemovitostí
Informace MF ČR - Dotaz na činnosti poskytované v hotelovém zařízení - uplatnění DPH - aktualizováno k 1. 7. 2020
Informace MF ČR - Dotazník k využívání FKSP
Informace MF ČR - Dotazy a odpovědi k paušální dani
Informace MF ČR - dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce
Informace MF ČR - DPH - zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop )
Informace MF ČR - Drobná úprava na Neprodukčním prostředí RVO a Produkčním prostředí RVO
Informace MF ČR - Důležité informace k paušální dani od 1. 1. 2021
Informace MF ČR - Dvaadvacáté kolo Účtenkovky už zná své výherce
Informace MF ČR - EB - Rozvojová banka Rady Evropy
Informace MF ČR - EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn
Informace MF ČR - EIB - Evropská investiční banka
Informace MF ČR - EIB - Evropská investiční banka I.
Informace MF ČR - EIB - Evropská investiční banka II.
Informace MF ČR - EIB - Evropská investiční banka III. - 2020
Informace MF ČR - EIB - Evropská investiční banka IV. - 2020
Informace MF ČR - elektronická evidence tržeb
Informace MF ČR - Elektronická evidence tržeb - Průvodce pro podnikatele
Informace MF ČR - Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola Zdroj: MF ČR
Informace MF ČR - elektronická podatelna MF ČR
Informace MF ČR - elektronické podání a DIS, změna daňového řádu
Informace MF ČR - elektronické podání a DIS, změna daňového řádu (Informace GFŘ)
Informace MF ČR - elektronické podání Oznámení FATCA
Informace MF ČR - Euroskupina diskutovala hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19
Informace MF ČR - Evropská komise uveřejnila legislativní návrhy reagující na důsledky pandemie COVID-19 a legislativní návrhy týkající se benchmarků
Informace MF ČR - FAÚ přitvrdil v boji proti podvodům, loni podal o pětinu více trestních oznámení
Informace MF ČR - Finanční správa bude při zajišťování daně postupovat vstřícněji
Informace MF ČR - Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele
Informace MF ČR - Finanční správa ČR usnadní placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání
Informace MF ČR - Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů a provozování hotovostních pokladen
Informace MF ČR - Finanční správa pracuje s informacemi z EET výhradně v souladu s daňovým řádem
Informace MF ČR - Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení
Informace MF ČR - Finanční správa se ve výběrových řízeních striktně řídí zákonem o státní službě
Informace MF ČR - Finanční správa vychází vstříc veřejně prospěšným poplatníkům a zvyšuje limit pro uplatnění výjimky
Informace MF ČR - finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku
Informace MF ČR - formulář - záruční listina
Informace MF ČR - formulář Kontrolní hlášení DPH je již k dispozici na testovacím serveru Daňového portálu
Informace MF ČR - Formuláře
Informace MF ČR - Formuláře - Záruční listiny - 2017
Informace MF ČR - Formuláře - Záruční listiny - 2019
Informace MF ČR - Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty - 2017
Informace MF ČR - Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty - 2019
Informace MF ČR - GFŘ - Byla odstartována „Pětadvacítka“ - Tisková zpráva
Informace MF ČR - GFŘ - Dostupnost a kvalita služeb zůstane i po optimalizaci pracovišť Finanční správy zachována
Informace MF ČR - GFŘ - Finanční správa představuje jednodušší a efektivnější způsob dražeb - Tisková zpráva
Informace MF ČR - GFŘ - Finanční správa přináší souhrn nejčastějších chyb v daňových přiznáních -tisková zpráva
Informace MF ČR - GFŘ - Finanční správa se zaměřila na kontrolu poskytovatelů ubytovacích služeb přes elektronické platformy -Tisková zpráva
Informace MF ČR - GFŘ - Finanční správa startuje Projekt Daně a cla do škol Tisková zpráva
Informace MF ČR - GFŘ - Forma a struktura podání daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání pro právnické a fyzické osoby po novele zákona č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních
Informace MF ČR - GFŘ - Lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně ze zelené nafty po novele zákona č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních
Informace MF ČR - GFŘ - otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Informace MF ČR - GFŘ - oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016
Informace MF ČR - GFŘ - podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016
Informace MF ČR - GFŘ - V prosinci vyprší platnost u 10 tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET - Tisková zpráva
Informace MF ČR - GFŘ - Závislost na jediném dodavateli IT systému ADIS po 30 letech skončí - Tisková zpráva
Informace MF ČR - GFŘ k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů
Informace MF ČR - GFŘ k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani
Informace MF ČR - GFŘ se neztotožňuje se závěry kontroly (NKÚ) zaměřené na správu DPH při přeshraničním elektronickém obchodování
Informace MF ČR - GFŘ určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte
Informace MF ČR - hlavní změny ve zdaňování příjmů a nejvýznamnější změny zákona o daních z příjmů - zák. č. 545/2005 Sb.
Informace MF ČR - hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Informace MF ČR - Hospodaření systému důchodového pojištění
Informace MF ČR - Hospodaření systému důchodového pojištění - 20. 8. 2020
Informace MF ČR - Hospodaření systému důchodového pojištění 20. 3. 2019
Informace MF ČR - Hospodaření systému důchodového pojištění 20. 4. 2020
Informace MF ČR - Hospodaření systému důchodového pojištění 22. 7. 2019
Informace MF ČR - Hospodaření územních rozpočtů za rok 2019
Informace MF ČR - II. pilíř - Důchodové spoření (ukončení)
Informace MF ČR - IMF - Mezinárodní měnový fond
Informace MF ČR - Informace k novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017 (zákon č. 170/2017 Sb.)
Informace MF ČR - Informace o majetkových účastech držených vládním sektorem v soukromých a veřejných společnostech - 2019
Informace MF ČR - Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám
Informace MF ČR - Informační systém o státní podpoře stavebního spoření
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 1. 7. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 10. 9. 2018
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 19. 11. 2018
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 23. 9. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 24. 9. 2018
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 3. 6. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 1. 1. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 11. 6. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 16. 7. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 17.9.2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 19. 3. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 2. 4. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 2. 6. 2020
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 24. 9. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 25. 12. 2018
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 25. 6. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 28. 5. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 29. 1. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 3. 9. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 4. 5. 2020
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 5. 8. 2020
Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 8. 1. 2019
Informace MF ČR - Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 1. 1. 2017
Informace MF ČR - Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 10. 8. 2018
Informace MF ČR - Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 13. 7. 2018
Informace MF ČR - Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 20. 7. 2018
Informace MF ČR - Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 27. 8. 2018
Informace MF ČR - Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda
Informace MF ČR - Jak je to s možností osvobodit knihy od DPH?
Informace MF ČR - Jak je to s ošetřovným, když jsou zavřené školy?
Informace MF ČR - jak správně zaplatit daň celnímu úřadu - 2016
Informace MF ČR - Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu - 2018
Informace MF ČR - Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu - 2020
Informace MF ČR - jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - 2012
Informace MF ČR - jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016
Informace MF ČR - jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2017
Informace MF ČR - Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018
Informace MF ČR - jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa - 2015
Informace MF ČR - Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa - 2017
Informace MF ČR - Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa - 2018
Informace MF ČR - Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa - 2019
Informace MF ČR - JCR zvýšila ratingové hodnocení České republiky
Informace MF ČR - Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky míří na vládu
Informace MF ČR - Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky schválena vládou
Informace MF ČR - Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Poslanci schválili paušální daň pro živnostníky
Informace MF ČR - Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Sněmovna podpořila paušální daň pro živnostníky
Informace MF ČR - Jednorázové a přechodné operace
Informace MF ČR - Jednotný dotační portál
Informace MF ČR - k posouzení plných mocí a doručovacích adres orgány finanční správy
Informace MF ČR - k ustanovení § 14a zákona o místních poplatcích
Informace MF ČR - Kalendář zveřejňování
Informace MF ČR - Kalendář zveřejňování statistických informací požadovaných zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Informace MF ČR - kdo je povinen od 1. ledna 2004 vést "podvojné" účetnictví
Informace MF ČR - Když se posouvá datum podání daňového přiznání, platí toto i pro přehledy ČSSZ?
Informace MF ČR - Klientský přístup a snazší orientace v daních. Spuštění on-line finančního úřadu se blíží
Informace MF ČR - Kodex správy a řízení společností ČR (2018)
Informace MF ČR - komentář k určování obvyklé ceny
Informace MF ČR - Komise schválila návrh na obecný reverse chargé
Informace MF ČR - Kompenzační bonus (podzim 2020) - nejčastější otázky a odpovědi - 20. 1. 2021
Informace MF ČR - Kompenzační bonus (podzim 2020) - nejčastější otázky a odpovědi - 22. 1. 2021
Informace MF ČR - Kompenzační bonus bude od února 1 000 Kč denně, dosáhne na něj více lidí
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro dohodáře a OSVČ s dohodou prošel Senátem
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro DPP a DPČ - nejčastější otázky a odpovědi
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi - 1. 8. 2020
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi - 12. 5. 2020
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi - X
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi II
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi III
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi IV
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi V
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi VI
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi VIII
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro podnikatele - 5. 11. 2020
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro podnikatele (podzim 2020) - nejčastější otázky a odpovědi - 3. 12. 2020
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání schválen
Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání schválen II
Informace MF ČR - Kompletní technická specifikace - RVO
Informace MF ČR - Konsolidační manuál pro rok 2017
Informace MF ČR - kontrolní hlášení - nově existuje možnost prominout pokutu
Informace MF ČR - Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán
Informace MF ČR - legální provozovatelé internetových kursových sázek
Informace MF ČR - Legislativní rámec a historie - Peněžní prostředky státní pokladny, jejich správa a řízení likvidity státní pokladny
Informace MF ČR - lex GATCA - informace k novele zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Informace MF ČR - lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí končí v pondělí 2. února 2015
Informace MF ČR - Loss carryback je levná a rychlá pomoc pro malé i velké firmy
Informace MF ČR - Majetkové účasti držené vládním sektorem v soukromých a veřejných společnostech k 30. 11. 2018
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28. 2. 2019
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 29. 2. 2020
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30. 11. 2018
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30. 11. 2019
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30. 11. 2020
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30. 4. 2019
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30. 4. 2020
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 1. 2018
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 1. 2021
Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 10. 2014
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 12. 2017
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 12. 2018
Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 3. 2015
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 3. 2020
Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 5. 2016
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 5. 2019
Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 7. 2016
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 7. 2018
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 7. 2019
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 7. 2020
Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 8. 2014
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 8. 2016
Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 8. 2019
Informace MF ČR - Marie Bílková jmenována náměstkyní ministryně
Informace MF ČR - Martin Janeček: Online finanční úřad ušetří lidem spoustu času a práce
Informace MF ČR - MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce
Informace MF ČR - Median: Většina lidí chce místo stravenek dostávat peníze
Informace MF ČR - Méně daňové administrativy pro podnikatele díky rozšíření paušální daně
Informace MF ČR - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2019
Informace MF ČR - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2019 II
Informace MF ČR - metodici EET odpovídali čtenářům iDNES.cz
Informace MF ČR - metodické pokyny 27. 7. 2016
Informace MF ČR - Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Informace MF ČR - Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (verze 1.0)
Informace MF ČR - Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021 - 2027 (s účinností od 1. ledna 2021)
Informace MF ČR - Metodický popis - Fiskální údaje SR a OSS za rok 2017
Informace MF ČR - Metodický popis - Fiskální údaje za státní fondy (2017)
Informace MF ČR - metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. srpna 2016)
Informace MF ČR - metodika řízení rizik ve veřejné správě
Informace MF ČR - Metodika tvorby PAP pro rok 2017 (CSÚIS)
Informace MF ČR - mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky
Informace MF ČR - Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce
Informace MF ČR - mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu
Informace MF ČR - Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP)
Informace MF ČR - MF ČR předkládá vládě návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví
Informace MF ČR - MF navrhuje dočasné vyjmutí zrakově postižených podnikatelů z evidence tržeb
Informace MF ČR - MF navrhuje posílit program na opravy škol a školek o 3,1 miliardy korun
Informace MF ČR - MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou
Informace MF ČR - MF posílá do připomínkového řízení návrh zákona o digitální dani
Informace MF ČR - MF posílá vládě návrh zákona o digitální dani
Informace MF ČR - MF předloží návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí
Informace MF ČR - MF předloží návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí II
Informace MF ČR - MF přichází s rovnými pravidly DPH u dodání zboží ze zahraničí
Informace MF ČR - MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ I
Informace MF ČR - MF upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci
Informace MF ČR - MF vykazuje pohledávky za EK správně, programové období stále nebylo uzavřeno
Informace MF ČR - MF vyplatí příspěvky obcím, celkem obdrží 13,4 miliardy
Informace MF ČR - MF vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic
Informace MF ČR - MIB - Mezinárodní investiční banka
Informace MF ČR - Ministerstvo financí intenzivně pracuje na přípravě spuštění Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, které je plánováno přibližně v polovině tohoto roku.
Informace MF ČR - Ministerstvo financí prodlouží termín pro daňové přiznání, promine některé pokuty a 3 měsíce nebude pokutovat dodržování EET
Informace MF ČR - Ministerstvo financí představilo pokračování Pětadvacítky, Finanční správa vyplatila již 1,9 miliardy
Informace MF ČR - Ministerstvo financí připravuje rozpočtové provizorium
Informace MF ČR - Ministerstvo financí varuje před využíváním služby DCC
Informace MF ČR - Ministerstvo financí varuje před výzvou k úhradě poplatku za evidenci subjektu v registru
Informace MF ČR - Ministerstvo financí vydává účetní závěrku České republiky za rok 2018
Informace MF ČR - Ministerstvo financí zvítězilo ve dvou arbitrážích, tribunál zamítl nároky podnikatele Fischera ve výši 10 miliard
Informace MF ČR - Ministerstvo spravedlnosti bude hospodařit s 31 mld. Kč
Informace MF ČR - Ministerstvo uzavřelo se společností UBER daňové memorandum
Informace MF ČR - ministr financí navrhl změny v Zákoně o evidenci tržeb
Informace MF ČR - Ministryně financí hostem pořadu Otázky Václava Moravce
Informace MF ČR - Ministryně financí vyzvala poskytovatele nebankovních půjček k aktivní pomoci klientům
Informace MF ČR - Ministři financí diskutovali hospodářská opatření reagující na pandemii COVID-19
Informace MF ČR - Místní poplatek z ubytovací kapacity - využité lůžko a den
Informace MF ČR - Místo třech odvodů jeden. MF nabídne živnostníkům paušální daň
Informace MF ČR - Mnohostranná dohoda (CbCR)
Informace MF ČR - Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)
Informace MF ČR - MOderní a JEdnoduché daně nebo mírnější sankce. MF představilo novelu daňového řádu
Informace MF ČR - Modernizace hotelu Thermal se soustředí na snížení energetické náročnosti
Informace MF ČR - Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Informace MF ČR - možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO - 2017
Informace MF ČR - možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO - 2019
Informace MF ČR - možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO - 2020
Informace MF ČR - Možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou do 31. května 2017
Informace MF ČR - MP/ 2/2019 - Obec jako opatrovník nezletilého spoluvlastníka nemovitosti
Informace MF ČR - MP/04/2018 Zavedení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku po rekonstrukci ČOV
Informace MF ČR - MP/05/2017 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - Předvolební propagační akce (aktualizováno ke dni 21. 6. 2019)
Informace MF ČR - MP/05/2019 - Dobrovolný svazek obcí v postavení stavebníka vodovodu nebo kanalizace
Informace MF ČR - MP/06/2018 - Mezinárodní spolupráce při vyměřování a vymáhání místních poplatků
Informace MF ČR - MP/06/2020 - Poplatek z pobytu - Osvobození osob pečujících o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci
Informace MF ČR - MP/07/2018 - Užívání veřejného prostranství za účelem umístění zařízení sloužícího pro prodej a poskytování služeb
Informace MF ČR - MP/07/2019 - Automatizovaný přístup do registrů nebo evidencí
Informace MF ČR - MP/07/2020 - Poplatek z pobytu – Zpoplatnění pobytu poskytnutého na základě jiné než ubytovací smlouvy
Informace MF ČR - MP/08/2018 - Zastavení exekuce vedené soudním exekutorem v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu PL ÚS 9/15 ze dne 8. 8. 2017
Informace MF ČR - MP/08/2019 - Vybírání místního poplatku z pobytu v případě pobytů delších než 60 dnů
Informace MF ČR - MP/09/2018 - Vyměření místního poplatku za komunální odpad zemřelému poplatníkovi
Informace MF ČR - MP/09/2019 - Zpoplatnění rodičů doprovázejících děti při pobytu v dětské léčebně poplatkem z pobytu Zdroj: MF ČR - odbor 39 - Správní činnosti
Informace MF ČR - MP/09/2020 - Poplatek za komunální odpad - Vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku z moci úřední
Informace MF ČR - MP/1/2019 - Osvobození od místního poplatku ze psů
Informace MF ČR - MP/10/2018 - Placení místního poplatku za komunální odpad osobami vlastnícími bytový dům
Informace MF ČR - MP/10/2020 - Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku - Lhůta pro vydání obecně závazné vyhlášky
Informace MF ČR - MP/11/2018 - Příspěvek pro pěstouny z hlediska možnosti uplatnit nárok na sníženou sazbu místního poplatku ze psů
Informace MF ČR - MP/11/2020 - Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku - Stanovení poplatku vlastníkovi pozemku, který v době zavedení poplatku nebyl stavebním pozemkem
Informace MF ČR - MP/12/2018 - Využívání údajů z informačního systému cizinců
Informace MF ČR - MP/13/2018 - Ohlášení údaje rozhodného pro osvobození nebo úlevu
Informace MF ČR - MP/14/2018 - Placení místního poplatku za komunální odpad cizinci
Informace MF ČR - MP/15/2018 - Možnost uplatnění úroku z neoprávněného jednání správce daně
Informace MF ČR - MP/25/2018 - Placení místního poplatku za komunální odpad cizinci
Informace MF ČR - MP/26 - 2018 - Obec jako opatrovník nezletilého spoluvlastníka nemovitosti
Informace MF ČR - MP/27 - 2018 - Přechod poplatkové povinnosti na poručníka nezletilého
Informace MF ČR - MP/28 - 2018 - Osvobození od místního poplatku za komunální odpad spoluvlastníka nemovitosti
Informace MF ČR - MP/29 - 2018 - Podání žádosti o prominutí místního poplatku za komunální odpad
Informace MF ČR - MP/30 - 2018 - Osvobození osob pobývajících v zahraničí od místního poplatku za komunální odpad
Informace MF ČR - MP/31 - 2018 - Placení místního poplatku ze psů v případě úhynu psa
Informace MF ČR - MP/32/2018 - Využívání údajů podle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích
Informace MF ČR - MP/33/2018 - Zveřejnění osobních údajů a výše platebních povinností na alonži složenky
Informace MF ČR - MP/34/2018 - Vyměření uhrazeného místního poplatku a zvýšení místního poplatku (k MP/24/2018)
Informace MF ČR - MP/35/2018 - Vyměření již uhrazeného místního poplatku a oznámení platebního výměru (k MP/24/2018)
Informace MF ČR - MP/36/2018 - Možnost prokázání údajů rozhodných pro osvobození od místního poplatku čestným prohlášení
Informace MF ČR - Musím platit zálohy na daně?
Informace MF ČR - Můžu získat bezúročný úvěr na podnikání?
Informace MF ČR - Na investice a provoz hasičů půjde více peněz
Informace MF ČR - Na podporu lidských práv, inkluzi Romů a potírání násilí na ženách půjde z Norských fondů přes půl miliardy
Informace MF ČR - Na podporu státní správy půjde z fondů EHP a Norska téměř 150 milionů korun
Informace MF ČR - Na stravenkovém paušálu vydělají firmy i zaměstnanci
Informace MF ČR - Nabídka nepotřebného movitého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo financí – osobní motorová vozidla - Veřejná aukce
Informace MF ČR - Nájemné z bytů se během mimořádných opatření nebude zvyšovat
Informace MF ČR - Nájemné z bytů se během mimořádných opatření nebude zvyšovat II
Informace MF ČR - Náklady na účtenkovou loterii
Informace MF ČR - nález Ústavního soudu č. 162/2014 Sb. ke slevě na dani pro starobní důchodce
Informace MF ČR - Namísto složenky e-mail. Finanční správa takto může poslat poplatníkům údaje pro placení daně z nemovitých věcí
Informace MF ČR - Národní strategie ochrany
Informace MF ČR - Nárok osob s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření
Informace MF ČR - Nárok osob s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijního spoření
Informace MF ČR - Nárok státních příslušníků Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na státní podporu stavebního spoření
Informace MF ČR - Nárok státních příslušníků Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na státní podporu stavebního spoření 19. 10. 2020
Informace MF ČR - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935
Informace MF ČR - Nařízení o sekuritizaci publikováno v Úředním věstníku Evropské unie
Informace MF ČR - návrh Nařízení o správě dat v kontextu finančního trhu a finančních služeb
Informace MF ČR - Návrh revidované Národní strategie finančního vzdělávání
Informace MF ČR - návrh účtování o DPH při pořízení zboží z jiného členského státu EU a o přijetí platby
Informace MF ČR - Návrh z dílny MF přispěje k omezení přeshraničních daňových úniků v Evropské unii
Informace MF ČR - Navrhujeme offline režim EET pro podnikatele s nízkými tržbami - Alena Schillerová
Informace MF ČR - Neexistuje reálný důvod pro vynětí sociálních služeb z EET
Informace MF ČR - nejčastěji kladené otázky k pokutovým blokům
Informace MF ČR - nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6
Informace MF ČR - Neplatičům daní z řad uživatelů Uberu i Airbnb každý den nabíhají pokuty z prodlení
Informace MF ČR - NERV projedná novelu, která umožní zpětné umoření daňové ztráty
Informace MF ČR - Neziskové organizace evidují pouze příjmy z podnikání
Informace MF ČR - Nová funkcionalita elektronického přístupu ke správě majetkového účtu - Žádost o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty
Informace MF ČR - nová pravidla zdaňování u DPH z některých služeb – „Mini One Stop Shop“
Informace MF ČR - nové sankce OSN proti ISIL a Al-Kajdá - 2016 I
Informace MF ČR - nové sankce OSN proti ISIL a Al-Kajdá - 2016 II
Informace MF ČR - nové sankce OSN vůči Středoafrické republice
Informace MF ČR - nové sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině od 12. září 2014
Informace MF ČR - Nové účty pro placení daně z hazardních her - Finanční zpravodaj č. 4 z roku 2017
Informace MF ČR - Novela daňového řádu přinese přehledný a transparentní sankční systém
Informace MF ČR - Novela nařízení o fondech EuVECA a EuSEF publikována v Úředním věstníku Evropské unie
Informace MF ČR - Novela pravidel rozpočtové odpovědnosti zmírní negativní dopady koronavirové pandemie
Informace MF ČR - Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech publikována ve Sbírce zákonů
Informace MF ČR - novela zákona o DPH od 1. 1. 2010
Informace MF ČR - Novela zákona o evidenci tržeb míří do Senátu
Informace MF ČR - Novela zákona o místních poplatcích v senátní verzi by ztratila svůj smysl
Informace MF ČR - Novela zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny
Informace MF ČR - novela zákona o pohonných hmotách
Informace MF ČR - Novela zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložena Poslanecké sněmovně
Informace MF ČR - Nový kompenzační bonus (2021) - nejčastější otázky a odpovědi
Informace MF ČR - Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Informace MF ČR - Nyní se nemusí evidovat tržby
Informace MF ČR - Obce a města mohou bez obav investovat do svého rozvoje
Informace MF ČR - Obědy zdarma
Informace MF ČR - Od 1. května se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra zboží a služeb
Informace MF ČR - Od příštího roku by se měly zvednout výdajové paušály
Informace MF ČR - odboru 73 k usnesení vlády č. 493 ze dne 30. dubna 2020 o přijetí krizového opatření
Informace MF ČR - odboru 73 k usnesením vlády České republiky o přijetí krizových opatření - zákaz provozu heren a kasin
Informace MF ČR - odpovědi na dotazy ke správním řízením o zrušení povolení k provozování loterií, která jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí
Informace MF ČR - odpovědi na nejčastěji kladené dotazy - k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů - od 1.1.2012
Informace MF ČR - Odpovědnost za přestupky – časová působnost
Informace MF ČR - OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Informace MF ČR - OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj II
Informace MF ČR - Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH jsou zakotveny v zákoně
Informace MF ČR - Online daně budou jako elektronické bankovnictví, říká Martin Janeček
Informace MF ČR - Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února
Informace MF ČR - Oprávnění k činnosti - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
Informace MF ČR - Optimalizace finančních úřadů povede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity Finanční správy
Informace MF ČR - Orgán obce kompetentní k uložení odvodu své příspěvkové organizaci podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb.
Informace MF ČR - Organizace Společného nákupu
Informace MF ČR - Orgány oprávněné k regulaci a kontrole cen
Informace MF ČR - Orgány oprávněné k regulaci a kontrole cen 2017 - II
Informace MF ČR - osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země (celní režim 42)
Informace MF ČR - Osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje
Informace MF ČR - Otázky - Účetní výkaznictví státu
Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit
Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit - 2017
Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit 2018
Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit 2019 I
Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit 2019 II
Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit 25. 2. 2021
Informace MF ČR - otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí
Informace MF ČR - Otázky a odpovědi k zákonu o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášce - květen 2017
Informace MF ČR - Oznámení podle § 38da zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
Informace MF ČR - Papírový režim EET v detailu
Informace MF ČR - Parlament schválil návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí
Informace MF ČR - Parlament schválil novelu, která dočasně umožní ČNB pružněji reagovat na aktuální situaci na finančním trhu
Informace MF ČR - Parlament schválil start další fáze EET či možnost zvláštního režimu pro nejmenší podnikatele
Informace MF ČR - Parlament schválil trvalé osvobození od daně u „vylitého piva“
Informace MF ČR - Parlament umožnil změny v harmonogramu přípravy rozpočtu
Informace MF ČR - Paušálně bude letos platit daně a pojistná zhruba 60 tisíc živnostníků
Informace MF ČR - Paušální daň pro živnostníky - 9. 12. 2020
Informace MF ČR - Peněžní fondy obce
Informace MF ČR - Peněžní plnění nahrazující úrok
Informace MF ČR - Peníze místo stravenek a vyšší příjmy obcím. Vláda schválila daňový balíček
Informace MF ČR - Pětadvacítka pro OSVČ - 7. 5. 2020
Informace MF ČR - Pětadvacítka pro OSVČ a společníky malých s. r. o. 7. 5. 2020
Informace MF ČR - placení daní na zrušené účty finančních úřadů
Informace MF ČR - placení daní pomocí daňové složenky v roce 2006 a 2007
Informace MF ČR - Placení správních poplatků kolkovými známkami
Informace MF ČR - placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016
Informace MF ČR - Plán legislativních prací MF ČR na rok 2020
Informace MF ČR - Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem
Informace MF ČR - Platební karty České národní banky
Informace MF ČR - platná legislativa - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v EU
Informace MF ČR - platná legislativa - pojišťovnictví a penzijní produkty
Informace MF ČR - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2019
Informace MF ČR - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2019
Informace MF ČR - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2020
Informace MF ČR - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2018
Informace MF ČR - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2019
Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 1. čtvrtletí 2021
Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2021
Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2018
Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2019
Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2017
Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2018
Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2019
Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2020
Informace MF ČR - Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2
Informace MF ČR - podmínky pro povolování centrálního loterního systému a koncových interaktivních videoloterních terminálů dle § 2 písm. l)
Informace MF ČR - podmínky pro povolování číselných loterií dle § 2 písm. c)
Informace MF ČR - Podmínky pro povolování dostihových sázek dle § 2 písm. k)
Informace MF ČR - podmínky pro povolování kursových sázek dle § 2 písm. h)
Informace MF ČR - podmínky pro povolování lokálních loterních systémů dle § 2 písm. n)
Informace MF ČR - podmínky pro povolování okamžitých loterií dle § 2 písm. d)
Informace MF ČR - podmínky pro povolování ostatních typů her dle § 50 odst. 3
Informace MF ČR - podmínky pro povolování sázek na sportovní výsledky dle § 2 písm. f)
Informace MF ČR - podmínky pro povolování sázkových her v kasinu dle § 2 písm. i)
Informace MF ČR - podmínky pro povolování výherních hracích přístrojů dle § 2 písm. e)
Informace MF ČR - Podnikatelé a pronajímatelé, máte možnost volby: Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění
Informace MF ČR - Podpora pro s.r.o. - 20. 5. 2020
Informace MF ČR - Podpora pro s.r.o. a nejčastější otázky a odpovědi - 6. 5. 2020
Informace MF ČR - Podpora zaměstnávání českých občanů v mezinárodních organizacích
Informace MF ČR - Podprogram 298213
Informace MF ČR - Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až červen 2018
Informace MF ČR - Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky
Informace MF ČR - Pomocný analytický přehled (PAP) - otázky a odpovědi - 20. 9. 2017
Informace MF ČR - Pomocný analytický přehled (PAP) - otázky a odpovědi II - 23. 12. 2019
Informace MF ČR - Pomocný analytický přehled (PAP) - otázky a odpovědi III - 4. 8. 2020
Informace MF ČR - Pomůžeme firmám, které Senát obětoval
Informace MF ČR - Poplatek za vydání rybářského lístku na dobu 30 dnů
Informace MF ČR - Pořizování a rozdávání ochranných pomůcek
Informace MF ČR - Poskytování dotací příspěvkovým organizacím obcí a krajů
Informace MF ČR - Poslanci schválili protikrizový daňový balíček
Informace MF ČR - Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2020
Informace MF ČR - Poslanci schválili upravenou novelu, která přinese online finanční úřad
Informace MF ČR - Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček
Informace MF ČR - Poslanecká sněmovna znovu projedná daňový balíček
Informace MF ČR - Poslední vlna EET se fakticky odkládá
Informace MF ČR - Postup při vracení poplatku podle § 254 daňového řádu
Informace MF ČR - postup při vyřizování stížností, petic a podnětů
Informace MF ČR - Postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu
Informace MF ČR - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019
Informace MF ČR - použití ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP)
Informace MF ČR - povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty
Informace MF ČR - Povinná náležitost mzdového listu
Informace MF ČR - povinnost platit zálohy na daně z příjmů v roce 2010
Informace MF ČR - povodně 2013 - postup při financování krizových situací a škod pro územně samosprávné celky a obce I
Informace MF ČR - povodně 2013 - postup při financování krizových situací a škod pro územně samosprávné celky a obce II
Informace MF ČR - povodně 2013 - postup při financování krizových situací a škod pro územně samosprávné celky a obce III
Informace MF ČR - Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění
Informace MF ČR - praktické informace ke kontrolnímu hlášení
Informace MF ČR - Pravda o daňovém balíčku a jeho vlivu na zdanění pronájmů
Informace MF ČR - Právní rámce - Právní předpisy v oblasti cen
Informace MF ČR - Právní rámce - Přehled platných právních předpisů a standardů v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskového sektoru
Informace MF ČR - Právní rámce - účetnictví
Informace MF ČR - Právní rámce k tématu ochrana spotřebitele
Informace MF ČR - právní rámce pro elektronickou fakturaci
Informace MF ČR - právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zákony a související právní předpisy
Informace MF ČR - Priority zadávání ekologických zakázek
Informace MF ČR - Priority zadávání ekologických zakázek 2018 I
Informace MF ČR - Priority zadávání ekologických zakázek 2018 II
Informace MF ČR - Priority zadávání ekologických zakázek 2019 I.
Informace MF ČR - Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 30. 4. 2021
Informace MF ČR - Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31. 10. 2020
Informace MF ČR - Program 29822
Informace MF ČR - Projekt GAUK č. 458218 - Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie řešený na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě Informace MF ČR - Projekt GAUK č. 458218 - Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie řešený na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě
Informace MF ČR - Prokazovat útratu za jídlo? Kočkopes
Informace MF ČR - Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu
Informace MF ČR - Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2019 ve stejném rozsahu
Informace MF ČR - Prostředky na sociální služby rostou. Obce se musí obracet na MPSV
Informace MF ČR - Protikrizový daňový balíček prošel podruhé Sněmovnou
Informace MF ČR - Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem
Informace MF ČR - První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazily do schránek poplatníků
Informace MF ČR - Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
Informace MF ČR - přehled aktuálně působících penzijních společností v ČR
Informace MF ČR - Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice
Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 6. 2019
Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 6. 2020
Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 9. 2017
Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 9. 2018
Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2018
Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31. 12. 2018
Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31. 12. 2020
Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31. 3. 2020
Informace MF ČR - přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2014
Informace MF ČR - Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (duben 2019) - tabulka
Informace MF ČR - přehled nejčastějších dotazů týkající se sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu
Informace MF ČR - přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016
Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017
Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018
Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019
Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020
Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021
Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021- 31. 12. 2020
Informace MF ČR - Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017
Informace MF ČR - Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018
Informace MF ČR - přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu podle stavu k 14. 1. 2013
Informace MF ČR - přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu podle stavu k 16. 6. 2014
Informace MF ČR - přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu podle stavu k 20. 5. 2016
Informace MF ČR - přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu podle stavu k 26. 10. 2017
Informace MF ČR - přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu podle stavu k 8. 7. 2019
Informace MF ČR - přehled privatizace akcií k 31. 12. 2013
Informace MF ČR - Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2018
Informace MF ČR - Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2019
Informace MF ČR - Přehled výsledků provozování hazardních her za rok 2017
Informace MF ČR - přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2015
Informace MF ČR - přehled základních změn podle novely zákona o DPH - 2015
Informace MF ČR - PŘEHLEDNĚ: Odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru
Informace MF ČR - PŘEHLEDNĚ: Odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru II
Informace MF ČR - přechodné období novely rozpočtových pravidel
Informace MF ČR - Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací bez souhlasu zřizovatele
Informace MF ČR - Příjmy ze závislé činnosti pro rok 2016/2017
Informace MF ČR - příklad výpočtu částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
Informace MF ČR - Přínosy a náklady EET na jednom místě
Informace MF ČR - Příprava státního rozpočtu na rok 2020: Prioritou je školství, růst životní úrovně a investic
Informace MF ČR - Příručka pro vnější hlášení v IMS
Informace MF ČR - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2016
Informace MF ČR - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2017
Informace MF ČR - Přístup k informacím z poplatkového řízení
Informace MF ČR - přiznání k dani z nemovitých věcí
Informace MF ČR - Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března
Informace MF ČR - Rada Ecofin: Německo představilo priority svého předsednictví. Ministři financí diskutovali o evropském plánu obnovy
Informace MF ČR - Rada pro veřejný dohled nad auditem
Informace MF ČR - Rating
Informace MF ČR - realizace dispozic s majetkem státu
Informace MF ČR - realizované transakce pro rok 2016
Informace MF ČR - realizované transakce pro rok 2016 II
Informace MF ČR - realizované transakce pro rok 2016 III
Informace MF ČR - Realizované transakce pro rok 2018
Informace MF ČR - Realizované transakce pro rok 2019
Informace MF ČR - Regulace mezibankovních poplatků umožnila snížení nákladů obcí na přijímání platebních karet
Informace MF ČR - Restaurace i firmy stravenkový paušál vítají
Informace MF ČR - reverse chargé I
Informace MF ČR - reverse chargé II
Informace MF ČR - Revize úroků je krokem ke spravedlivějšímu daňovému systému
Informace MF ČR - Rezort školství získá v roce 2020 další více než 1 mld. Kč
Informace MF ČR - režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů předmětu plnění ve Výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH od 1. 1. 2015 a od 1. 4. 2015
Informace MF ČR - režimu reverse charge budou podléhat i telekomunikační služby
Informace MF ČR - RISPF
Informace MF ČR - RISPF - 16. 8. 2019
Informace MF ČR - RISPF - 25. 3. 2019
Informace MF ČR - Rozhovor ministryně financí ke zdanění piva
Informace MF ČR - Rozhovor ministryně financí o paušální dani pro server podnikatel.cz
Informace MF ČR - Rozhovor ministryně financí pro Lidové noviny
Informace MF ČR - Rozhovor ministryně financí pro týdeník Respekt
Informace MF ČR - Rozhovor s Alenou Schillerovou o růstu minimální mzdy
Informace MF ČR - Rozhovor s Janem Procházkou o programu Záruka COVID Plus a aktuální agendě EGAPu
Informace MF ČR - Rozhovor s Janem Procházkou, generálním ředitelem pojišťovny EGAP - Záruky COVID plus už jedou
Informace MF ČR - Rozhovor s Tatjanou Richterovou na Radiožurnálu
Informace MF ČR - Rozhraní pro ověřování existence a plnoletosti hráčů hazardních her
Informace MF ČR - Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2019 až 2021
Informace MF ČR - Rozpočtové určení výnosu z pokut uložených rybářskou stráží ve více správních obvodech obcí s rozšířenou působností
Informace MF ČR - Rozpočtový proces bude pružněji reagovat na turbulentní vývoj ekonomiky
Informace MF ČR - Rozsah cenové regulace
Informace MF ČR - Rozsudek NSS k uplatnění úroků z neoprávněného jednání správce daně
Informace MF ČR - řešení možných individuálních likvidačních účinků odvodu z elektřiny ze slunečního záření
Informace MF ČR - s účinností zákona o evidenci tržeb se snižuje DPH u stravovacích služeb
Informace MF ČR - sankce OSN vůči KLDR
Informace MF ČR - sankce OSN vůči Středoafrické republice
Informace MF ČR - sankce proti Íránu
Informace MF ČR - sankce přijaté vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Informace MF ČR - sankce vůči Íránu
Informace MF ČR - Sazbový balíček MF reaguje na poznatky odborníků na závislosti
Informace MF ČR - Sazbový balíček MF reflektující poznatky odborníků na závislosti ve Sněmovně
Informace MF ČR - sazby daně z nemovitostí od 1. 1. 2010
Informace MF ČR - Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - 12. 8. 2020
Informace MF ČR - Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - 26. 1. 2017
Informace MF ČR - SDD v portfoliu ministerstva
Informace MF ČR - SDD v portfoliu ministerstva II
Informace MF ČR - SDD v portfoliu ministerstva III
Informace MF ČR - SDD v portfoliu ministerstva IV
Informace MF ČR - sdělení k § 3 odst. 1 písm. i) zákona o dani silniční
Informace MF ČR - Sdělení k tiskopisům za rok 2018 pro plátce daně ze závislé činnosti
Informace MF ČR - Sdílení dobré praxe
Informace MF ČR - sekundární předpisy EU - základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - právo EU - 27. 2016
Informace MF ČR - sekundární předpisy EU - základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - právo EU - 27. 8. 2019
Informace MF ČR - Senát dal zelenou půlročnímu odkladu splátek
Informace MF ČR - Senát schválil omezení sankcí u půjček pro OSVČ
Informace MF ČR - seznam aktuálně vydaných certifikátů CA
Informace MF ČR - seznam distributorů lihu k 7. 1. 2014
Informace MF ČR - Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH - platný ke dni 3. 12. 2018
Informace MF ČR - Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH a ZoL - platný ke dni 1. 12. 2020
Informace MF ČR - Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH a ZoL - platný ke dni 1. 8. 2020
Informace MF ČR - Seznam neplatných pokutových bloků
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 11. 7. 2019
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 12. 3. 2019
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 16. 7. 2020
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 17. 6. 2020
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 21. 8. 2019
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 22. 4.2020
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 28. 5. 2019
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 30. 7. 2019
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 4. 3. 2020
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 5. 2. 2019
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 6. 5. 2019
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 7. 1. 2019
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 7. 5. 2020
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 8. 4. 2020
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - IV. 23. 6. 2018
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - V. 30. 10. 2018
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - VI. 6. 12. 2018
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků 2018 I. 2. 1. 2018
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků 2018 II 15. 1. 2018
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků 2018 III 6. 2. 2018
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků 21. 6. 2019
Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků 6. 12. 2017
Informace MF ČR - Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I. pololetí 2018
Informace MF ČR - Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách - 2016
Informace MF ČR - Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách - 2017
Informace MF ČR - Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách - 2018
Informace MF ČR - Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách - 2018 II
Informace MF ČR - Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách 2020
Informace MF ČR - Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů a dealerů českých státních dluhopisů
Informace MF ČR - seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi)
Informace MF ČR - Seznam vstupních kontrol automatizovaných výstupů
Informace MF ČR - Seznam zmocněných příslušných orgánů podle zákona č. 335/2020 Sb.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2018 II.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2018 III.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2018 IV.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2018 V.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2018 VI.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2018 VII.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2019 I
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2019 II
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2019 III.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2019 IV.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2019 V.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2020 VI.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2020 VII.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek 2017 I.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek 2017 II.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek 2017 III.
Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek 2018 I.
Informace MF ČR - Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
Informace MF ČR - skupinová registrace k DPH (tisková zpráva)
Informace MF ČR - Sledování objednacích lhůt a elektronický poukaz umožní lépe zajistit dostupnost péče
Informace MF ČR - Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 30. 6. 2016
Informace MF ČR - Smluvní garance - sanace ekologických škod ke dni 30. 6. 2018
Informace MF ČR - Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31. 12. 2013
Informace MF ČR - Smluvní garance - sanace ekologických škod ke dni 31. 12. 2015
Informace MF ČR - Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31. 12. 2018
Informace MF ČR - Smluvní garance - sanace ekologických škod ke dni 31. 12. 2019
Informace MF ČR - Sněmovna dala zelenou pokračování Pětadvacítky, Finanční správa již vyplatila 3,4 miliardy
Informace MF ČR - Sněmovna přehlasovala senátní vratku, Finanční správa začne přijímat žádosti od společníků malých s.r.o.
Informace MF ČR - Sněmovna schválila 150 miliardové záruky na úvěry firmám
Informace MF ČR - Sněmovna schválila návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitost - tisková zpráva
Informace MF ČR - Sněmovna souhlasí s odkladem EET do konce roku 2020
Informace MF ČR - solventnost II - obecné pokyny EIOPA
Informace MF ČR - SP/01/2018 - Správní poplatky, které jsou příjmem rozpočtů územních samosprávných celků nelze platit kolkovými známkami
Informace MF ČR - SP/01/2020 - Vracení správního poplatku
Informace MF ČR - SP/01-2019 - Osvobození od správního poplatku II
Informace MF ČR - SP/02/2018 - Správní poplatek za ohledání místa
Informace MF ČR - SP/02/2019 - Správní poplatky vybírané zastupitelskými úřady
Informace MF ČR - SP/02/2020 – Zpoplatnění kopie ze spisu v přestupkovém řízení
Informace MF ČR - SP/03/2018 - Správní poplatek v případě zamítavého správního rozhodnutí
Informace MF ČR - SP/03-2019 - Zápis změny vlastníka a provozovatele v registru silničních vozidel
Informace MF ČR - SP/04/2018 - Osvobození od správního poplatku
Informace MF ČR - SP/05/2019 - Zvýšení správního poplatku
Informace MF ČR - SP/06/2019 - Výběr správního poplatku podle položky 3 písmeno a)
Informace MF ČR - SP/07/2019 - Ověřený výstup z informačního systému veřejné správy - položka 3 písmeno d)
Informace MF ČR - SP/08/2019 - Vyměření správního poplatku zaplaceného v nesprávné výši
Informace MF ČR - Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus)
Informace MF ČR - Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) - 4. 4. 2016
Informace MF ČR - Spočítejte si, zda se vám vyplatí paušální daň
Informace MF ČR - společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací ke dni 30. 6. 2015
Informace MF ČR - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30. 6. 2020
Informace MF ČR - společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací ke dni 30. 6. 2015
Informace MF ČR - společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací ke dni 30. 6. 2019
Informace MF ČR - společný standard pro oznamování (CRS)
Informace MF ČR - společný standard pro oznamování a společnou péči v oblasti informací o finančních účtech
Informace MF ČR - Správní poplatek za žádost o zrušení povolení k umístění herního prostoru
Informace MF ČR - Stabilita systému zdravotního pojištění meziročně vzrostla
Informace MF ČR - Standard finanční gramotnosti
Informace MF ČR - Stanovení výše náhrady škody
Informace MF ČR - Stanovisko k nakládání s trvale nepotřebným movitým majetkem státu
Informace MF ČR - Stanovisko k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)
Informace MF ČR - Stát a investor podepsali smlouvy k novému jadernému zdroji v Dukovanech, začíná další fáze přípravy
Informace MF ČR - Stát díky centrálním nákupům ušetřil již 3,3 mld. Kč
Informace MF ČR - Stát si draze rozhodně nepůjčuje
Informace MF ČR - státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2014
Informace MF ČR - státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
Informace MF ČR - Státní rozpočet v kostce - 2018
Informace MF ČR - Statut Auditního orgánu
Informace MF ČR - Stávající paušály jsou výhodné pro všechny
Informace MF ČR - strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016 - aktualizace na 2. pololetí
Informace MF ČR - Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 - aktualizace na 2. pololetí
Informace MF ČR - Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí
Informace MF ČR - Stravenkový paušál podpoří domácí ekonomiku, většina restaurací jej vítá
Informace MF ČR - Stravenkový paušál uleví zaměstnancům i podnikům
Informace MF ČR - Stravenky nerušíme, nabízíme volbu
Informace MF ČR - Stravenky pro další milion zaměstnanců. Bez poplatků a zbytečné administrativy
Informace MF ČR - Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Informace MF ČR - struktura daňových tiskopisů vydávaných MF ke stažení podle typu daně
Informace MF ČR - strukturální fondy
Informace MF ČR - Středa 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání
Informace MF ČR - Systém finanční kontroly
Informace MF ČR - Školství podle PES 3 od pondělí 7. 12. 2020
Informace MF ČR - TAIEX
Informace MF ČR - Taxislužba osobní na území obce
Informace MF ČR - Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory
Informace MF ČR - Technický standard kancelářských potřeb
Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon - CNG a elektromobily
Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon - CNG a elektromobily - 12. 8. 2019
Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon - CNG a elektromobily - 8. 4. 2019
Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na běžný pohon
Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na běžný pohon - 12. 8. 2019
Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na běžný pohon - 8. 4. 2019
Informace MF ČR - Technický standard pro xerografický papír
Informace MF ČR - technický standard služebních vozidel
Informace MF ČR - Technický standard úklidových služeb
Informace MF ČR - Termín Přehledu OSVČ za rok 2019 pro zdravotní pojišťovnu se také posouvá
Informace MF ČR - The Methodology of Pension Projections
Informace MF ČR - Tiskopisy k evidenci
Informace MF ČR - Tuzemským exportérům a firmám pomohou záruky „COVID plus“ na přelomu dubna a května
Informace MF ČR - TWINNING
Informace MF ČR - účetní konsolidace státu - informace o zpracovávání a vyhodnocení seznamů předaných spravujícími jednotkami ve stavu k 3. 12. 2015
Informace MF ČR - Účetní konsolidace státu - informace pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled (PKP)
Informace MF ČR - účetní konsolidace státu – nároky na výkaznictví obcí a dobrovolných svazků obcí
Informace MF ČR - Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017 a informace k partnerům uváděným v Části III Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)
Informace MF ČR - Účetní výkazy za Českou republiku
Informace MF ČR - Účetní výkazy za Českou republiku II
Informace MF ČR - Účetní výkazy za Českou republiku III
Informace MF ČR - Účetní výkazy za Českou republiku podle konsolidační vyhlášky státu a Zpráva o účetních výkazech za Českou republiku
Informace MF ČR - Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu
Informace MF ČR - Účtenkovka končí, zítra se bude losovat naposledy
Informace MF ČR - Účtenkovka končí. V dubnu bude poslední slosování
Informace MF ČR - Účtenkovka se mění. Vzroste počet výher i šance na výhru
Informace MF ČR - Účtenkovka startuje již 1. října
Informace MF ČR - Úlevy v daňové oblasti se rozšíří - 22. 3. 2020
Informace MF ČR - Úlevy v daňové oblasti se rozšíří - 9. 4. 2020
Informace MF ČR - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
Informace MF ČR - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech - 25. 6. 2016
Informace MF ČR - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech I
Informace MF ČR - Uplatnění DPH při likvidaci nepoužitelných léčiv
Informace MF ČR - uplatnění DPH u zdravotnických prostředků
Informace MF ČR - uplatnění zákona o DPH u divadel a orchestrů
Informace MF ČR - Uplatňování DPH a výše náhrady škody za likvidaci léčiv odevzdaných fyzickými osobami
Informace MF ČR - uplatňování DPH u přepravy a služeb přímo souvisejících po 1. 5. 2004
Informace MF ČR - Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019
Informace MF ČR - upozornění na možnost vyhledání kurzů cizích měn
Informace MF ČR - Upozornění na ukončení prodeje cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „P“ k 31. březnu 2016
Informace MF ČR - Upozornění na zveřejnění potvrzení ze závislé činnosti pro rok 2021
Informace MF ČR - úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29. 7. 2016
Informace MF ČR - úrokové sazby SDD - 13. 5. 2014
Informace MF ČR - Úrokové sazby SDD - 7. 6. 2019
Informace MF ČR - Úřední věstník EU - Pokyny pro vykazování nefinančních informací
Informace MF ČR - Ústavní soud potvrdil soulad vyššího zdanění herních automatů s ústavním pořádkem
Informace MF ČR - Úvěrové moratorium - nejčastější otázky a odpovědi
Informace MF ČR - úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru
Informace MF ČR - Úvěry v selhání
Informace MF ČR - Uveřejněna rozhodnutí orgánu ESMA o zavedení produktových intervencí v Úředním věstníku Evropské unie
Informace MF ČR - Uveřejnění seznamu zkouškových otázek podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Informace MF ČR - ÚZSVM snížil počet bezprizorních státních nemovitostí o více jak polovinu, pomáhá rozvoji obcí
Informace MF ČR - Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol
Informace MF ČR - V návaznosti na nepřesnosti, které byly publikovány v médiích v uplynulých dnech, chce Finanční správa uvést na pravou míru informace týkající se uzavřené smlouvy se společností IBM
Informace MF ČR - V přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo ke změně u příloh
Informace MF ČR - Veřejná konzultace Evropské komise k právnímu rámci ochrany intra-unijních investic
Informace MF ČR - Většina měst snížila cenu vodného a stočného
Informace MF ČR - Více času pro plošný reverse charge a užší provázanost daní s účetnictvím, žádají podnikatelé a odborníci
Informace MF ČR - Více peněz na silnice: ve skutečnosti a bez triků
Informace MF ČR - Vláda posvětila pokračování Pětadvacítky, Finanční správa již vyplatila 3,4 miliardy
Informace MF ČR - Vláda přijala opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 20,4 % HDP
Informace MF ČR - Vláda přijala opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 21,5 % HDP
Informace MF ČR - Vláda rozhodla o kompenzačním bonusu pro dohodáře a OSVČ s dohodou
Informace MF ČR - Vláda schválila balíček na snižování rizik v bankovnictví
Informace MF ČR - Vláda schválila balíček opatření z koncepce rozvoje kapitálového trhu
Informace MF ČR - Vláda schválila Liberační daňový balíček
Informace MF ČR - Vláda schválila moratorium na splátky úvěrů a hypoték
Informace MF ČR - Vláda schválila narovnání pravidel DPH u dodání zboží ze zahraničí
Informace MF ČR - Vláda schválila obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání
Informace MF ČR - Vláda schválila odklad elektronické evidence tržeb na 1. 1. 2023
Informace MF ČR - Vláda schválila podporu pro společníky malých s.r.o.
Informace MF ČR - Vláda schválila prodloužení daňových úlev, do konce roku se odkládá platba daně z nabytí nemovitosti
Informace MF ČR - Vláda schválila Sazbový balíček MF
Informace MF ČR - Vláda schválila start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší podnikatele
Informace MF ČR - Vláda schválila upravenou novelu, která přinese online finanční úřad
Informace MF ČR - Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí I
Informace MF ČR - Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí II
Informace MF ČR - Vláda ukončila cenové moratorium na nájemné z bytů
Informace MF ČR - Vládní záruky 2012 - 2015
Informace MF ČR - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů
Informace MF ČR - Výdaje na zajištění voleb v souvislosti s epidemiologickou situací
Informace MF ČR - Výhodná půjčka od Rozvojové banky Rady Evropy pomůže v boji s koronavirem
Informace MF ČR - Vyhodnocení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti do roku 2019
Informace MF ČR - Vyjádření ke zprávě NKÚ ohledně správy zahraničních pohledávek
Informace MF ČR - Vyměření místního poplatku za komunální odpad pěstounům
Informace MF ČR - Vyměřování místních poplatků podle zákona o místních poplatcích a daňového řádu a vzory platebních výměrů
Informace MF ČR - Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních jednotek zařazených do S.1313 - čtvrtletní 2017
Informace MF ČR - Výnosy SDD - 21. 1. 2021
Informace MF ČR - Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019
Informace MF ČR - Výroční zpráva OLAF za rok 2017
Informace MF ČR - Výroční zpráva OLAF za rok 2018
Informace MF ČR - Vyřizování žádostí o povolení zvláštního režimu evidence tržeb po dobu odkladu EET
Informace MF ČR - výsledky aukcí SDD za rok 2016
Informace MF ČR - výsledky aukcí SPP za rok 2016
Informace MF ČR - Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2015
Informace MF ČR - Vyšší ochrana před závislostmi a méně daňových výjimek. Parlament schválil daňový balíček na rok 2020
Informace MF ČR - Vývoj daňových příjmů obcí a krajů 2005 - 2017
Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017
Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019 - III.
Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019 I.
Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019 II.
Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019 IV.
Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019 V.
Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020 I.
Informace MF ČR - Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
Informace MF ČR - Vzor Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi ministerstvem financí a pověřujícím zadavatelem
Informace MF ČR - Vzory obsahu minimálních datových balíčků
Informace MF ČR - Vzory příkazových bloků
Informace MF ČR - Vzory příkazových bloků na rok 2018
Informace MF ČR - zadluženost územních rozpočtů v roce 2014
Informace MF ČR - Zadluženost územních rozpočtů v roce 2015
Informace MF ČR - Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) České republiky a role Ministerstva financí při její realizaci
Informace MF ČR - Zajišťovací příkazy
Informace MF ČR - Zákazníci směnáren získají možnost bez udání důvodu odstoupit od smlouvy
Informace MF ČR - základní otázky a odpovědi k problematice FATCA
Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30. 6. 2016 včetně komentáře
Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31. 12. 2015 včetně komentáře
Informace MF ČR - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31. 12. 2019 včetně Komentáře
Informace MF ČR - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31. 3. 2019 včetně Komentáře
Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech v ČR k 31. 12. 2014
Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31. 12. 2014
Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31. 12. 2015 včetně komentáře
Informace MF ČR - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31. 12. 2019 včetně Komentáře
Informace MF ČR - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31. 3. 2019 včetně Komentáře
Informace MF ČR - Zákon č. 25/2017 Sb.
Informace MF ČR - Zákon č. 25/2017 Sb. II
Informace MF ČR - Zákon o mezinárodní spolupráci - 2019 II.
Informace MF ČR - zákon o mezinárodní spolupráci 2016 I.
Informace MF ČR - Zákon o mezinárodní spolupráci 2016 II.
Informace MF ČR - Zákon o mezinárodní spolupráci 2019 - I.
Informace MF ČR - Zaměstnanci mohou využít zjednodušený formulář daňového přiznání k dani z příjmů
Informace MF ČR - Zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu ve vztahu k Tchaj-wanu
Informace MF ČR - Zástupci restaurací píšou poslancům: Většina z nás stravenkový paušál podporuje
Informace MF ČR - Závazky z činnosti veřejných společností - 30. 11. 2018
Informace MF ČR - Závazky z činnosti veřejných společností - 30. 11. 2020
Informace MF ČR - závazné posouzení u daní z příjmů (editační povinnost) od 1. 1. 2008
Informace MF ČR - zjednodušení elektronické komunikace s finanční správou
Informace MF ČR - Zkontrolujte včas platnost certifikátu ve vašem pokladním zařízení pro EET -Tisková zpráva
Informace MF ČR - Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 - osoby povinné k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu
Informace MF ČR - změny na dani silniční od 1. 1. 2008
Informace MF ČR - změny u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci reformy veřejných financí
Informace MF ČR - změny v oblasti DPH u služeb od 1. 1. 2010
Informace MF ČR - změny v příslušenství daně platné od 1. ledna 2007
Informace MF ČR - změny v zákoně o dani silniční schválené v zákonném opatření Senátu
Informace MF ČR - změny ze dne 22. 10. 2015 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Informace MF ČR - Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018
Informace MF ČR - Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018
Informace MF ČR - Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2018
Informace MF ČR - Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2019
Informace MF ČR - Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2018
Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2019
Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 29. 2. 2019
Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2018
Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2019
Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2020
Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2018
Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2019
Informace MF ČR - zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2016
Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2019
Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5.2 018
Informace MF ČR - Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR
Informace MF ČR - zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji s účinností od 29. května 2016
Informace MF ČR - Způsob svěření majetku zřizovatele příspěvkové organizaci
Informace MF ČR - Zrakově postižení podnikatelé budou dočasně vyjmuti z evidence tržeb
Informace MF ČR - Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí projedná koalice
Informace MF ČR - Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí projedná koalice a NERV
Informace MF ČR - Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí projedná koalice a NERV II
Informace MF ČR - Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se vrátilo do Sněmovny
Informace MF ČR - Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválila Sněmovna ve druhém čtení
Informace MF ČR - Zrušení superhrubé mzdy přinese daňovou úsporu všem zaměstnancům
Informace MF ČR - Zrušení superhrubé mzdy sníží odvodovou zátěž a zpřehlední daně
Informace MF ČR - zveřejnění kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Informace MF ČR - Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 15. 11. 2017
Informace MF ČR - Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 16. 1 .2018
Informace MF ČR - Zveřejňování návratných finančních výpomocí poskytnutých vlastní příspěvkové organizaci
Informace MF ČR - Zveřejňování schválených rozpočtových opatření
Informace MF ČR - Živnostníci si zaslouží podporu nejvíc ze všech, říká Alena Schillerová
Informace MF ČR - Živnostníci ušetří na pojistném
Informace MF ČR a FAÚ MF ČR - právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (ve zkratce AML a CFT)
Informace MF ČR a Finanční správy na rozšíření reverse charge u DPH na obiloviny a technické plodiny
Informace MF ČR a GFŘ - Resort financí zašle ocenění dvaceti nejvýznamnějším plátcům daně - společná tisková zpráva Ministerstva financí ČR a Finanční správy ČR
Informace MF ČR a MPO ČR - sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise
Informace MF ČR a MPO o postupu vývozů do Ruské federace v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU
Informace MF ČR a MPO pro vývozce do Ruské federace
Informace MF ČR- Jak je to s 15 tisíci Kč měsíčně pro OSVČ?
Informace MF ČR k § 36 odst. 11 zákona o DPH - s účinností od 1. ledna 2009
Informace MF ČR k § 36a zákona o DPH - stanovení základu daně ve zvláštních případech
Informace MF ČR k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí
Informace MF ČR k aplikaci Směrnice Rady 2003/48/ES
Informace MF ČR k aplikaci ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Informace MF ČR k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu
Informace MF ČR k dani silniční u vozidel provozovaných v zahraničí od zdaňovacího období 2009
Informace MF ČR k dani z nabytí nemovitých věcí
Informace MF ČR k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2016
Informace MF ČR k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)
Informace MF ČR k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)
Informace MF ČR k EET - o autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat výhradně elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na finančním úřadě
Informace MF ČR k elektronickému podání přihlášky k registraci
Informace MF ČR k EPO - přihlášky k registraci
Informace MF ČR k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD
Informace MF ČR k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD Financování územních rozpočtů a programové financování
Informace MF ČR k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky (podle § 156 a § 157 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
Informace MF ČR k možnosti vzdát se práva podat odvolání (rozklad) k určitému datu
Informace MF ČR k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně
Informace MF ČR k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemsku
Informace MF ČR k nabývání účinnosti daňového balíčku - k zákonu č. 609/2020Sb.
Informace MF ČR k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ve zdaňovacím období započatém v roce 2018
Informace MF ČR k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Informace MF ČR k novelám zákona o DPH
Informace MF ČR k novele zákona č. 246/2008 Sb., o dani silniční a změnách platných pro zdaňovací období roku 2008
Informace MF ČR k novele zákona o dani z nemovitostí
Informace MF ČR k novele zákona o daních z příjmů
Informace MF ČR k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Informace MF ČR k novému přiznání k dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2009
Informace MF ČR k podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem o zamezení dvojímu zdanění
Informace MF ČR k používání stávajících obálek s doručenkou v roce 2010
Informace MF ČR k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů, vykonávajících zaměstnání na palubách lodí
Informace MF ČR k problematice financování nakládání s historickým elektrozařízením podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Informace MF ČR k problematice financování nakládání s historickým elektrozařízením podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech - k informaci ze dne 23. 5. 2006
Informace MF ČR k problematice povinnosti vedení účetnictví fyzickými osobami
Informace MF ČR k promíjení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Informace MF ČR k protikrizovému balíčku MF
Informace MF ČR k provádění mezinárodních sankcí, stanovených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu
Informace MF ČR k průměrným cenám pohonných hmot pro podnikatele za rok 2009 a 2010
Informace MF ČR k přepočtu cizí měny na českou měnu
Informace MF ČR k registraci osoby povinné k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
Informace MF ČR k regulacím spotřebitelských úvěrů - produktová regulace
Informace MF ČR k tiskopisu Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Informace MF ČR k tiskopisům pro závislou činnost za zdaňovací období 2016
Informace MF ČR k uplatnění DPH u veřejných služeb v osobní dopravě
Informace MF ČR k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví
Informace MF ČR k uplatňování DPH pro územně samosprávné celky
Informace MF ČR k uplatňování DPH při pořádání výstav a veletrhů
Informace MF ČR k uplatňování DPH při poskytování finančních příspěvků z fondů EU
Informace MF ČR k uplatňování DPH při poskytování sociální pomoci
Informace MF ČR k uplatňování DPH při prodeji ojetého automobilu
Informace MF ČR k uplatňování DPH při vymezení místní komunikace k stání motorového vozidla
Informace MF ČR k uplatňování DPH u mýtného
Informace MF ČR k uplatňování DPH u produkčních služeb ve filmovém průmyslu
Informace MF ČR k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu
Informace MF ČR k uplatňování DPH u vratných obalů
Informace MF ČR k uplatňování sazeb DPH u sportovních činností
Informace MF ČR k uplatňování zákona o DPH při poskytnutí služby komisionáře v tuzemsku na základě komisionářské smlouvy
Informace MF ČR k uplatňování zákona o DPH při poskytování pracovní síly
Informace MF ČR k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008
Informace MF ČR k uplatňování zákona o DPH u vzdělávání po 1. 10. 2005
Informace MF ČR k úřednické zkoušce I.
Informace MF ČR k úřednické zkoušce II
Informace MF ČR k vedení účetnictví - v soustavě jednoduchého účetnictví
Informace MF ČR k vydávání dokladů o prodeji zboží nebo poskytnutí služby v souvislosti s novelou živnostenského zákona a účinnosti zákona o registračních pokladnách
Informace MF ČR k vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Informace MF ČR k zákonu č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, v oblasti majetkových daní.
Informace MF ČR k zániku stavebního pozemku jako předmětu daně z pozemků v souvislosti se vznikem zdanitelné jednotky jako předmětu daně ze staveb a jednotek
Informace MF ČR k zařazování zboží a služeb do Standardní klasifikace produkce (SKP)
Informace MF ČR k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018
Informace MF ČR k změnám při uplatňování úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně, k nimž dochází u zaměstnanců v r. 2006 aktuální novelou zákona o daních z příjmů - zákonem č. 545/2005 Sb.
Informace MF ČR k zveřejňování Cenového věstníku
Informace MF ČR ke smlouvě mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
Informace MF ČR ke správě daní z nemovitostí od 1. ledna 2013
Informace MF ČR ke stanovení 5% limitu pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem placeného na účet zaměstnance v roce 2007
Informace MF ČR ke stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na české koruny v případě uplatňování zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH
Informace MF ČR ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem
Informace MF ČR ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kyrgyzstánem
Informace MF ČR ke zdravotnímu a sociálnímu pojistnému
Informace MF ČR ke změnám bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění na základě vstupu v platnost mnohostranné daňové úmluvy
Informace MF ČR ke změně definice čisté prohry a definice identifikačních údajů v zákoně o hazardních hrách v kontextu přechodných ustanovení
Informace MF ČR ke změně zákona o dani z nemovitostí provedené zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů
Informace MF ČR ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
Informace MF ČR ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018
Informace MF ČR ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Informace MF ČR koordinaci postupu při provádění mezinárodních sankcí - Oznamovací povinnost
Informace MF ČR- Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 - 2020 - II
Informace MF ČR- Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 - 2020 - III
Informace MF ČR o aktualizaci seznamu povinně kotovaných dluhopisů na MTS
Informace MF ČR o aplikaci DPH po účinnosti zákona č. 120/2010 Sb.
Informace MF ČR o elektronickém podání a DIS, změně daňového řádu
Informace MF ČR o Evropské investiční bance
Informace MF ČR o financování neziskových organizací
Informace MF ČR o finančních nástrojích
Informace MF ČR o formátu adres v podaných žádostech o povolení loterie a jiné podobné hry
Informace MF ČR o jednotlivých změnách zákona o DPH podle oblastí, ve kterých dochází ke změnám
Informace MF ČR o postupu při stanovení sazby DPH periodického tisku a neperiodických publikací obsahujících reklamu
Informace MF ČR o postupu v případě vzniku přeplatku na správním poplatku dle § 7 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Informace MF ČR o procesním postupu při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a v souvislosti dosud nepřijaté novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Informace MF ČR o prvním slosování Účtenkovky
Informace MF ČR o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2017
Informace MF ČR o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019
Informace MF ČR o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) - pro rok 2014
Informace MF ČR o příspěvcích ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2013
Informace MF ČR o ratingu
Informace MF ČR o sazbách DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013
Informace MF ČR o sazebníku v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platný od 1. 12. 2013.
Informace MF ČR o seznamu akciových společností ovládaných ČR - MF s akciovým podílem 40 - 100 procent
Informace MF ČR o seznamu akciových společností ovládaných ČR - MF s akciovým podílem 40 - 100 procent - 2015
Informace MF ČR o seznamu provozovatelů loterií a sázkových her ke dni 1. 3. 2014
Informace MF ČR o seznamu provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - od 1. 2. 2014
Informace MF ČR o seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Informace MF ČR o schválení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Informace MF ČR o spotřebitelských loteriích podle ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb.
Informace MF ČR o správě pojistného na důchodové spoření ve II. pilíři
Informace MF ČR o tiskové konferenci Finanční správy dne 6. 10. 2016
Informace MF ČR o uplatnění DPH u obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Informace MF ČR o uplatňování daně při přeúčtování služeb a energií
Informace MF ČR o uplatňování DPH pro kraje a obce II
Informace MF ČR o uplatňování DPH při poskytování služeb
Informace MF ČR o uplatňování DPH při poskytování stravovacích služeb
Informace MF ČR o uplatňování DPH u bytových družstev
Informace MF ČR o uplatňování DPH u neziskových subjektů
Informace MF ČR o uplatňování DPH u organizačních složek státu
Informace MF ČR o uplatňování DPH u vratných obalů po 1. 5. 2004
Informace MF ČR o uplatňování DPH u výdeje a prodeje léčiv
Informace MF ČR o uplatňování DPH v souvislosti s přijetím a zaplacením zálohy
Informace MF ČR o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů
Informace MF ČR o uplatňování zákona o DPH při poskytnutí pracovní síly
Informace MF ČR o uplatňování zákona o DPH u činností příspěvkové organizace, která je zřízená veřejnoprávním subjektem (obcí)
Informace MF ČR o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
Informace MF ČR o úpravě přirážek dle přílohy č. 23 vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. (oceňovací vyhláška) uvedených v Cenovém věstníku č. 14 z roku 2010 v souvislosti s oddělením obce Libhošť od obce Nový Jičín a oddělením obce Petrov nad Desnou od obce Sobotín
Informace MF ČR o určení sazby daně při sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), účinné od 1.1.2009
Informace MF ČR o vrácení daně osobám registrovaným k DPH v jiném členském státě mimo ČR
Informace MF ČR o vrácení přeplatku na dani
Informace MF ČR o výsledcích kontrol v oboru vodovodů a kanalizací - rok 2019
Informace MF ČR o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD 2018
Informace MF ČR o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD 2019
Informace MF ČR o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD Financování územních rozpočtů a programové financování 2015
Informace MF ČR o změnách v oblasti DPH při vracení daně plátcům v jiných členských státech od 1. 1. 2010
Informace MF ČR o změnách v uplatňování DPH u přeshraničních služeb od 1. 1. 2010 - pravidla pro stanovení místa plnění, určení osoby povinné přiznat a zaplatit daň, související administrativní povinnosti
Informace MF ČR o změnách v zákoně o daních z příjmů, v daňovém řádu, v zákonu o dani z přidané hodnoty v roce 2015
Informace MF ČR o změně dne zaplacení daní finančnímu úřadu
Informace MF ČR o zpracování osobních údajů
Informace MF ČR osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla
Informace MF ČR- Poskytování darů obcí
Informace MF ČR pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2016
Informace MF ČR pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2017
Informace MF ČR pro konsolidované jednotky státu o předávání pomocných konsolidačních záznamů do CSÚIS
Informace MF ČR pro kraje a obce III
Informace MF ČR pro kraje a obce k dani z přidané hodnoty
Informace MF ČR pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku
Informace MF ČR pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Informace MF ČR pro poplatníky daně silniční - 2001
Informace MF ČR pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, které od 1. 1. 2016 přestává být součástí vojenského újezdu
Informace MF ČR pro potenciální žadatele o granty v rámci otevřených výzev EHP A Norských fondů 2009 – 2014 (Informační systém CEDR-MF- leden 2014)
Informace MF ČR pro příjemce výnosu daně z hazardních her
Informace MF ČR pro zastupitelstva obcí ohledně vydání obecně závazné vyhlášky podle § 4 odst. 1 písmeno v) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Informace MF ČR- Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem II
Informace MF ČR- Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem III
Informace MF ČR- Výkladové stanovisko odboru 73 k ustanovení § 17 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Informace MF ČR, Celní správy ČR - Posunutí data účinnosti vybírání DPH při dovozu zásilek s nižší hodnotou než 22 EUR e-commerce
Informace MF ČR, Celní správy ČR - zpět daň za pivo, zelenou naftu a doprodej tabákových výrobků do konce června 2020
Informace MF ČR, Daňové správy ČR - vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů
Informace MF ČR, Finanční správy k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 14. 10. 2020
Informace MF ČR, GFŘ - 1. červenec 2020 - poslední termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů - Tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Dovoz osobních ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků
Informace MF ČR, GFŘ - Finanční správa akceptuje zpřesnění judikatury Nejvyššího správního soudu ve věci prvního úplatného nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě
Informace MF ČR, GFŘ - Finanční správa od pondělí obnovuje provoz pracovišť v režimu 2 + 2 - Tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Finanční správa přijala ke zpracování 196 517 žádostí o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ - tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání - Tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Finanční správa vrátila poplatníkům na dani z příjmů fyzických osob už 11 974 901 325 Kč - Tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Finanční správa začala vracet přeplatky na dani z příjmů - Tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Finanční správa začíná zpracovávat a proplácet žádosti pro dohodáře
Informace MF ČR, GFŘ - Kompenzační bonus exekutorovi ani bance nepatří - tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Nové členění státu od 1. 1. 2021 povede k tomu, že některé spisy budou v rámci finančního úřadu umístěny na jiném územním pracovišti. Netýká se to i Vás?
Informace MF ČR, GFŘ - Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020
Informace MF ČR, GFŘ - Odhalení pokusů o zneužití kompenzačního bonusu - Tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Paušální daň - platba za leden a únor se blíž
Informace MF ČR, GFŘ - Podmínky pro získání kompenzačního bonusu pro OSVČ - tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Podnikatelé nebudou evidovat tržby do konce roku 2020 - Tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Podpisová aplikace Finanční správy - ePodpisFS v aplikacích Daňového portálu
Informace MF ČR, GFŘ - Poslanci schválili zákon o kompenzačním bonusu - Tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Projekt vedoucí ke zlepšení komunikace s daňovými subjekty byl kvůli pandemii odložen
Informace MF ČR, GFŘ - Provoz na finančních úřadech po skončení nouzového stavu
Informace MF ČR, GFŘ - Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus
Informace MF ČR, GFŘ - První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazí v těchto dnech do schránek poplatníků - Tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Při finančních problémech můžete požádat o odklad platby daně - tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - QR kód a internetové bankovnictví - to jsou hlavní způsoby platby daně z nemovitých věcí v době nouzového stavu - Tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Reakce GFŘ na reportáž: Výhody snů pro vybrané. Odhalili jsme fintu, jak se dá vyhnout daním
Informace MF ČR, GFŘ - Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí
Informace MF ČR, GFŘ - Sdělení pro plátce daně v souvislosti s prominutím daně z příjmů z peněžních náhrad za výkon pracovní povinnosti studentů dle krizového zákona
Informace MF ČR, GFŘ - Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí se posouvají - tisková zpráva
Informace MF ČR, GFŘ - Účastníky dražeb specifikuje zákon a rodinné příslušníky pracovníků Finanční správy nevylučuje
Informace MF ČR, GFŘ - Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb
Informace MF ČR, GFŘ - Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021 a daňový kalendář 2021
Informace MF ČR, GFŘ - Výměna certifikátů
Informace MF ČR, GFŘ - Změna v zasílání rozhodnutí v žádostech o vrácení DPH z EU dle Směrnice 2008/9, resp. § 82 zákona o DPH ze státu Bulharsko
Informace MF ČR, GFŘ - Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Informace MF ČR, GFŘ k dani z nemovitých věcí a k dani silniční na rok 2021
Informace MF ČR, GFŘ k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT)
Informace MF ČR, GFŘ k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021
Informace MF ČR, GFŘ k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru
Informace MF ČR, GFŘ k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti v oblastech ekonomiky, které byly bezprostředně omezeny v letních měsících roku 2020
Informace MF ČR, GFŘ k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020
Informace MF ČR, GFŘ k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020
Informace MF ČR, GFŘ k platbě zálohy na daň silniční k 15. 10. 2020 v souvislosti s prominutím úroků (COVID-19)
Informace MF ČR, GFŘ k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů
Informace MF ČR, GFŘ k promíjení DPH u dodání respirátorů
Informace MF ČR, GFŘ k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při splnění zákonných podmínek při nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě
Informace MF ČR, GFŘ k úhradě povinných testů na COVID-19
Informace MF ČR, GFŘ ke změně výše limitu úhrnné částky úroků
Informace MF ČR, GFŘ o aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock)
Informace MF ČR, GFŘ o podávání nových žádostí o kompenzační bonus v souvislosti s novými opatřeními souvisejícími s koronavirem
Informace MF ČR, GFŘ o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. 7. 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (tzv. DAC6) a XSD User Guide DAC6 v3.02
Informace MF ČR, GFŘ pro daňovou veřejnost
Informace MF ČR, GFŘ pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve znění Dodatku č. 1
Informace MF ČT - Na kulturu půjde příští rok dalších 440 milionů korun
Informace MF ČT - příklady k uplatnění sazby DPH
Informace MF, GFŘ k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu
Informace MFCR - 6 mýtů o zdanění nabytí bytové jednotky v rodinném domě
Informace MFČR - IS o platech
Informace MFČR - Upozornění na možnost vyřazení účtenek ze slosování
Informace MFČR A GFŘ k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020
Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Informace Ministerstva pro místní rozvoj - Ministerstvo představí 280 tipů na výlety k projektům podpořeným z evropských fondů
Informace Ministerstva pro místní rozvoj - MMR precizuje stavební zákon dle pokynů Legislativní rady vlády, znovu se bude projednávat na začátku srpna MMR precizuje stavební zákon dle pokynů Legislativní rady vlády, znovu se bude projednávat na začátku srpna
Informace Ministerstva pro místní rozvoj - Na rozvoj cestovního ruchu míří téměř 111 milionů korun
Informace Ministerstva pro místní rozvoj - Od dnešního dne je možné stáhnout slevový voucher do lázní
Informace Ministerstva pro místní rozvoj - Práva spotřebitelů v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Informace Ministerstva pro místní rozvoj - Zrušení zájezdu z důvodu šíření onemocnění COVID - 19
Informace Ministerstva vnitra - Ochranné pomůcky ve volbách - č . j. MV-94781-37/OV-2020 ze dne 10. srpna 2020, o zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky a ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020
Informace Ministerstva zahraničí - Cestování nesezdaných párů je nově možné i z vízových zemí
Informace Ministerstva zahraničí - Češi se opět setkají se svými trvalými partnery ze třetích zemí
Informace Ministerstva zahraničí - Chorvatsko zůstává minimálně do 7. září pro české turisty „zelené“
Informace Ministerstva zahraničí - Kanárské ostrovy - aktuální doporučení k cestám
Informace Ministerstva zahraničí - Maďarsko: Další opatření v zemi
Informace Ministerstva zahraničí - Mapa cestovatele COVID19
Informace Ministerstva zahraničí - MZV bojuje proti hackerům. Naplánovalo transformaci IT a hledá odborníky
Informace Ministerstva zahraničí - Německo: Přijatá opatření platná od 2. 11. 2020
Informace Ministerstva zahraničí - Německo: Přijatá opatření platná od 8. 11. 2020
Informace Ministerstva zahraničí - Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí - 2. 1. 2021
Informace Ministerstva zahraničí - Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí - 27. 10. 2020
Informace Ministerstva zahraničí - Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí - 28. 8. 2020
Informace Ministerstva zahraničí - Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí - 30. 10. 2020
Informace Ministerstva zahraničí - Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí - 30. 11. 2020
Informace Ministerstva zahraničí - Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí - 30. 9. 2020
Informace Ministerstva zahraničí - Stručný přehled důležitých změn při cestování do Velké Británie
Informace Ministerstva zdravitnictví - Výjimky z povinnosti nošení roušek se nově rozšiřují na děti do sedmi let v MŠ a dětských skupinách, umělce i moderátory za splnění přesných podmínek
Informace Ministerstva zdravotnictví - aktualizace mapy a údajů o stupních pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví v souvislosti s COVID-19, do oranžového stupně nyní spadá 28 okresů, v Praze přetrvává červený stupeň pohotovosti
Informace Ministerstva zdravotnictví - aktualizace mapy a údajů o stupních pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví v souvislosti s COVID-19, Praha je nadále v oranžovém stupni pohotovosti, hygienici přijmou další opatření
Informace Ministerstva zdravotnictví - Aktuální kvalita koupacích vod v České republice 4. 9. 2020
Informace Ministerstva zdravotnictví - Aktuální kvalita koupacích vod v České republice 7. 8. 2020
Informace Ministerstva zdravotnictví - Baleárské a Kanárské ostrovy se od pondělí zařadí na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19
Informace Ministerstva zdravotnictví - Deset nejčastěji kladených dotazů v souvislosti s pravidly k táborům a letním rekreacím 2020
Informace Ministerstva zdravotnictví - Do třetího stupně PES přejde Česko ve čtvrtek, rozhodla vláda
Informace Ministerstva zdravotnictví - Dohodovací řízení o úhradách na rok 2021 skončilo uzavřením 12 dohod
Informace Ministerstva zdravotnictví - Dostupnější moderní léky či více kompetencí pro sestry přináší jedna z největších novel za poslední dvě dekády
Informace Ministerstva zdravotnictví - Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2020 v Programu č. 2
Informace Ministerstva zdravotnictví - ECDC reaguje na výskyt nových mutací onemocnění covid-19, tzv. cestovatelský semafor doplní tmavě červená kategorie zemí
Informace Ministerstva zdravotnictví - Epidemická situace v České republice je nadále nepříznivá, vláda ČR omezila pohyb na Chebsku, Trutnovsku a Sokolovsku
Informace Ministerstva zdravotnictví - Epidemiologická data ukazují, že na horách je vyšší riziko nákazy onemocněním covid-19
Informace Ministerstva zdravotnictví - Epidemiologickou situaci bude nově znázorňovat systém hodnocení PES
Informace Ministerstva zdravotnictví - Hlavní hygienička Jarmila Rážová: Současná opatření potrvají ještě asi měsíc
Informace Ministerstva zdravotnictví - Index rizika je podle PES na hodnotě 62, vláda ČR projedná změnu stupně pohotovosti
Informace Ministerstva zdravotnictví - Index rizika PES je na hodnotě 86, k vysokým počtům nově diagnostikovaných pacientů přispívá i plošné antigenní testování
Informace Ministerstva zdravotnictví - Index rizika protiepidemického systému (PES) k 16. 12. 2020
Informace Ministerstva zdravotnictví - Irsko a Litva se přesunou do červené kategorie zemí, tmavě červené bude nově Chorvatsko a Madeira
Informace Ministerstva zdravotnictví - Jak chránit svou psychiku
Informace Ministerstva zdravotnictví - Kapacita nemocnic je v některých regionech vyčerpána, limitující je především nedostatek personálu
Informace Ministerstva zdravotnictví - Komunitní přenos covid-19 je již v pěti krajích
Informace Ministerstva zdravotnictví - Komunitní přenos covid-19 je nově v okresech Uherské Hradiště, Praha-západ a Praha-východ
Informace Ministerstva zdravotnictví - Koronavirus v České republice a ve světě
Informace Ministerstva zdravotnictví - Laboratoře budou informovat pacienta o pozitivním výsledku testu na covid-19 elektronicky
Informace Ministerstva zdravotnictví - Mapa stupňů pohotovosti: všechny okresy v ČR jsou bez rizika komunitního přenosu
Informace Ministerstva zdravotnictví - Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 19. 5. 2020
Informace Ministerstva zdravotnictví - Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 5. 5. 2020 do 11. 5. 2020
Informace Ministerstva zdravotnictví - Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 22. 6. 2020 do odvolání- Č. j.: MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN
Informace Ministerstva zdravotnictví - mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2
Informace Ministerstva zdravotnictví - Mimořádné opatření zkracuje karanténní opatření na deset dní
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ministerstvo podalo kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ministerstvo připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ministerstvo upravilo centrální rezervační systém
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ministerstvo zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání
Informace Ministerstva zdravotnictví - Mýty a fakta ohledně koronaviru
Informace Ministerstva zdravotnictví - Náměstkem pro zdravotní péči se stal Aleksi Šedo
Informace Ministerstva zdravotnictví - Národní strategie testování nemoci COVID-19 komplexně řeší přístup k testování a definuje páteřní síť laboratoří a odběrových míst
Informace Ministerstva zdravotnictví - Nařízení mimořádných opatření Krajských hygienických stanic
Informace Ministerstva zdravotnictví - Nové povinnosti nosit roušku
Informace Ministerstva zdravotnictví - Novým ministrem zdravotnictví je prof. Roman Prymula
Informace Ministerstva zdravotnictví - Obce dostanou důležitá zdravotnická data o COVID-19, SMO ČR a MZ se dohodly na spolupráci
Informace Ministerstva zdravotnictví - Od 1. září budou povinné roušky ve vybraných vnitřních prostorech
Informace Ministerstva zdravotnictví - Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací
Informace Ministerstva zdravotnictví - Od čtvrtka budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví - Od září budou povinné roušky ve veřejné dopravě a ve vybraných vnitřních prostorách
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 20. 7. 2020
Informace Ministerstva zdravotnictví - Pacienti mohou od pondělí sdílet svůj lékový záznam s lékaři, lékárníky a klinickými farmaceuty
Informace Ministerstva zdravotnictví - Po návratu z Řecka bude nově povinné podstoupit PCR test nebo nastoupit do karantény
Informace Ministerstva zdravotnictví - Počty hospitalizovaných pacientů neklesají, Česká republika proto zůstane v pátém stupni pohotovosti
Informace Ministerstva zdravotnictví - Premiér Babiš uvedl do funkce nového ministra zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví - Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb
Informace Ministerstva zdravotnictví - Příjezdový formulář pro potřebu zajištění opatření k ochraně veřejného zdraví - Public health Passenger Locator Form
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ranní interview na Radiožurnálu s ředitelem ÚZIS Ladislavem Duškem
Informace Ministerstva zdravotnictví - Seznam zemí podle míry rizika nákazy - 23. 11. 2020
Informace Ministerstva zdravotnictví - Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se nemění, nisterstvo zdravotnictví vydalo doporučení k chování v přímořských oblastech
Informace Ministerstva zdravotnictví - Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19
Informace Ministerstva zdravotnictví - Švédsko se od pondělí 27. 7. 2020 zařadí mezi země s nízkým rizikem nákazy
Informace Ministerstva zdravotnictví - Uvolňování opatření - co a kdy mohu?
Informace Ministerstva zdravotnictví - V Praze je počínající komunitní přenos nákazy covid 19
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ve většině evropských zemí je nízké riziko nákazy, Češi se budou muset prokázat negativním testem při příjezdu z Portugalska, Švédska a Slezského vojvodství
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví podpořila uvolňování zdravotní péče
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda jmenovala hlavní hygieničkou ČR Jarmilu Rážovou
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda navrhne poslancům prodloužení nouzového stavu do 3. prosince
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda od 25. května na základě příznivé epidemiologické situace zmírňuje povinnost nošení roušek na veřejnosti
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda od 5. října omezuje hromadné akce. Omezení čekají i střední, vyšší a vysoké školy
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda od středy zpřísní preventivní opatření, pošle ochranné pomůcky invalidním důchodcům
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda prodlouží program podpory zaměstnavatelů Antivirus B do konce roku, vyhlásila také další krizová opatření
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda schválila novelu zákona o návykových látkách, která rozšiřuje pěstování a umožňuje vývoz léčebného konopí
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda schválila zákon, který umožní vydat kompenzační úhradovou vyhlášku
Informace Ministerstva zdravotnictví - Výrobci dodali do ČR meziročně o 20 % víc chřipkových vakcín
Informace Ministerstva zdravotnictví - Výroční Cenu Makropulos za rok 2020 získala Česká alzheimerovská společnost
Informace Ministerstva zdravotnictví - Zájem o dotace pro zubaře a praktické lékaře nadále roste
Informace Ministerstva zdravotnictví - Zájem o očkování roste, vakcínu chce více než polovina lidí
Informace Ministerstva zdravotnictví - Základní informace o koronaviru, prevence a ochrana
Informace Ministerstva zdravotnictví - Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii covid-19 umožní Ministerstvu zdravotnictví vydávat některá opatření i bez nutnosti nouzového stavu
Informace Ministerstva zdravotnictví - Zaměstnavatelé budou povinni u vybraných zahraničních pracovníků vyžadovat negativní test na covid-19
Informace Ministerstva zdravotnictví - Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat sankce v podobě pokut za pozdní dodání přehledu za rok 2019
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy bude vyřazeno Španělsko
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy budou od 14. září vyřazeny Kanárské ostrovy
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy vypadne Francie a Irsko. Oranžové bude Bulharsko, Belgie a Maďarsko
Informace Ministerstva zdravotnictví - Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy vypadne Lotyšsko a Estonsko, do oranžové kategorie se přesunou Kypr a Baleáry
Informace Ministerstva zdravotnictví - Zrušení mimořádného opatření (Zrušení mimořádného opatření ze dne 10. 3. 2020 k osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách)
Informace Ministerstva zdravotnictví - Zrušení opatření obecné povahy ze dne 16. 3. 2020 k omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče
Informace Ministerstva zdravotnictví a MŠMT - Uvolňování a návrat do škol: jaká budou platit pravidla?
Informace Ministerstva zdravotnictví k obnovení provozu plaveckých bazénů
Informace Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu - hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května
Informace MK ČR - Kulturně-kreativnímu průmyslu pomůže nový dotační program
Informace MPO - "Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí" - Ekoaudit
Informace MPO - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva DUBEN 2020
Informace MPO - 2. výzva z programu COVID – NÁJEMNÉ. Stát pomůže podnikatelům s nájemným, dotace už nebude podmíněna slevou pronajímatele
Informace MPO - Administrativní spolupráce v EU se rozvíjí prostřednictvím IMI systému
Informace MPO - Adresář živnostenských úřadů
Informace MPO - Akta Světové poštovní unie - Istanbul, 2016
Informace MPO - Aktualizace programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
Informace MPO - Aktualizujeme: Seznam českých výrobců ochranných prostředků je nyní dostupný online Autor: CzechInvest
Informace MPO - Analýza vývoje ekonomiky - leden 2019
Informace MPO - autonomní celní suspenze a celní kvóty
Informace MPO - autonomní celní suspenze a celní kvóty 2015
Informace MPO - Bezpečnost, životní prostředí a komunikace. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Havlíček jednal se starosty kvůli úložišti radioaktivního odpadu
Informace MPO - bezpečnostní standard dodávek plynu chráněným zákazníkům
Informace MPO - Bezplatné energetické poradny EKIS se opět otevírají veřejnosti
Informace MPO - Boj s daňovými úniky a podvody funguje. Nyní je prioritou pomoc podnikatelům
Informace MPO - Brexit - přehled aktualit
Informace MPO - Cena EU za bezpečnost výrobků (Product Safety Award)
Informace MPO - Certifikovaná metodika: Eliminace investičních bariér
Informace MPO - Co čeká podnikatele v roce 2020? Přehled hlavních změn a podpory
Informace MPO - Corrigendum k Pokynům pro sestavení bezpečnostních listů
Informace MPO - časté dotazy k vývozu položek dvojího použití
Informace MPO – často kladené otázky a odpovědi k aktuálnímu zákonu o bezpečnostním materiálu
Informace MPO - Česká republika je mezi top 25 zeměmi podle Globálního inovačního indexu
Informace MPO - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Informace MPO - Český telekomunikační úřad oznámil vítěze aukce kmitočtů. Díky novým hráčům a větší konkurenci může dojít k dalšímu snížení cen mobilních dat
Informace MPO - Členské státy EU plánují v období 2017 - 2019 zhodnotit 117 chemických látek
Informace MPO - ČMZRB i CzechInvest pracují na tom, aby firmy dostaly pomoc co nejdříve
Informace MPO - ČMZRB schválila první žádosti o úvěr COVID I
Informace MPO - ČSN ONLINE
Informace MPO - Další krok v boji s tzv. energošmejdy. Vláda schválila novelu, která zavede registr zprostředkovatelů
Informace MPO - Další zdroje informací
Informace MPO - Definice rodinného podniku
Informace MPO - Desítkami miliard korun už pomohl stát firmám, OSVČ i zaměstnancům v kontextu s koronavirem. Další pomoc se chystá
Informace MPO - Digitální technické mapy krajů mají pomoct zrychlit stavební řízení. Se vznikem pomáhá MPO v rámci budování sítí pro vysokorychlostní internet
Informace MPO - Diskontování v systému investičních pobídek
Informace MPO - Dobrý sluha a zlý pán. Oheň? Nikoliv - pesticid!
Informace MPO - Dohoda o volném obchodu EU - Vietnam
Informace MPO - dokumenty související s prováděním živnostenských kontrol živnostenskými úřady
Informace MPO - doporučení pro e-commerce
Informace MPO - Dotace na projekty konkrétního subjektu
Informace MPO - dotazy k nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích
Informace MPO - dovoz pyrotechnických výrobků
Informace MPO - ECHA aktualizovala interaktivní příručku o bezpečnostních listech a expozičních scénářích
Informace MPO - ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie - 2016
Informace MPO - Energetické služby se zárukou - Energy Performance Contracting (EPC)
Informace MPO - Evropská komise zveřejnila Strategii pro plasty a další dokumenty k oběhovému hospodářství
Informace MPO - Expedice Tatra kolem světa 2 bude v roce 2021 objevovat Afriku.
Informace MPO - Export v kostce 2016 - aktualizovaná verze
Informace MPO - Exportéři potřebují hlavně možnost cestovat, pokles exportu je 70 %
Informace MPO - Finanční podpora firmám
Informace MPO - Firmám usnadní využívání elektromobilů příručka Daňové otázky elektromobility
Informace MPO - Firmy mohou začít žádat o dotace na vysokorychlostní internet
Informace MPO - Formulář pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence
Informace MPO - GDPR by mělo zvýšit ochranu osobních dat občanů a spotřebitelů
Informace MPO - Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017
Informace MPO - Hodnocení dopadů regulace – Regulatory Impact Assessment - RIA
Informace MPO - Hodnocení systému investičních pobídek
Informace MPO - Hodnotící zpráva o podmínkách na spotřebitelských trzích pro rok 2017
Informace MPO - hranice pro živnostenské podnikání pro služby hlídání a venčení psů
Informace MPO - Hyundai podpoří vítězné projekty hackathonu Hack the Crisis částkou 10 milionů korun
Informace MPO - Chráním sebe, chráním tebe!
Informace MPO - Identifikace právnické osoby dle názvu, sídla (popř. adresy) a IČ
Informace MPO - implementace povinnosti velkých podniků zpracovávat energetický audit
Informace MPO - Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014
Informace MPO - Iniciativa pro radikální zlepšení zásobování obyvatel potravinami
Informace MPO - INNOSUP
Informace MPO - INOVACE VI. - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Informace MPO - Instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění
Informace MPO - Investorem nových jaderných zdrojů v Česku bude Skupina ČEZ, shodla se na tom vláda
Informace MPO - Jak rozpoznat status malého a středního podniku? MPO pořádalo kulatý stůl
Informace MPO - Jak se stát energetickým specialistou?
Informace MPO - Jak urychlit vyřizování „ošetřovného“ OSVČ
Informace MPO - Jednotný registrační formulář
Informace MPO - Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek
Informace MPO - Klíčové české firmy ochrání před rizikovými investory zákon
Informace MPO - Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2017 - 2021
Informace MPO - Koncept větrání - pravidlo správné praxe
Informace MPO - konečný termín pro klasifikaci a označení chemických směsí podle nařízení CLP se blíží
Informace MPO - kontaktní místo pro stavební výrobky s označením CE podle nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích
Informace MPO - Kontrolní činnost odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2017
Informace MPO - Kybernetická bezpečnost sítí nové generace je pro stát prioritou
Informace MPO - Letos v říjnu by celá ČR měla využívat DVB-T2. Posunutí termínu přechodu kvůli koronaviru schválila vláda
Informace MPO - Malí a střední podnikatelé, kteří se zabývají těžkou dřeva napadeného kůrovcem, mohou využít zvýhodněné úvěry nebo záruky od ČMZRB
Informace MPO - Mapa - Subjekty pracující s umělou inteligencí v ČR
Informace MPO - Masky, diagnostika či dezinfekční svítidla. Další chytré projekty proti koronaviru dostanou podporu MPO z programu Czech Rise Up
Informace MPO - Metodická pracovní pomůcka - vztah mezi zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a zákonem č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Informace MPO - Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů (verze 2.1) společně s Prováděcími pokyny
Informace MPO - Metody pro senzibilizaci kůže nyní bez testování na zvířatech - předložte správné informace Informace MPO - Metody pro senzibilizaci kůže nyní bez testování na zvířatech - předložte správné informace
Informace MPO - Mimořádná opatření týkající se obchodu doznala změn, schválila se také další podpora podnikatelů a živnostníků
Informace MPO - mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Informace MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje termíny pro příjem žádostí u výzev OP PIK
Informace MPO - možné postihy porušení zákona č. 256/2001 Sb.
Informace MPO - Možnosti podpory v oblasti úspor energie
Informace MPO - MPO podpoří inovativní firmy, které bojují s pandemií koronaviru
Informace MPO - MPO podpoří sdílení poznatků pro boj proti koronaviru, vyhlásilo výzvu Inovační vouchery COVID-19
Informace MPO - MPO pomáhá předejít problémům způsobených suchem, podniky podporuje z OP PIK
Informace MPO - MPO v březnu vyplatilo téměř 1,4 miliardy korun z evropských fondů
Informace MPO - MPO vydává známky s rouškami jako poděkování záchranářům, hasičům a dobrovolníkům I
Informace MPO - MPO vydává známky s rouškami jako poděkování záchranářům, hasičům a dobrovolníkům II
Informace MPO - MPO vydává známky s rouškami jako poděkování záchranářům, hasičům a dobrovolníkům III
Informace MPO - MPO vyhlásilo V. výzvu programu podpory Úspory energie
Informace MPO - Na základě výzvy MPO vznikly nové balíčky služeb pro digitalizaci
Informace MPO - Národní ekonomická rada vlády obnovila činnost
Informace MPO - Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a Trestněprávní směrnice
Informace MPO - Nejčastější pochybení příjemců dotace (VŘ a ŽoPl)
Informace MPO - Nejlepší dostupné techniky (BAT
Informace MPO - Některá opatření v kontextu s koronavirem zmírnila, při nakupování je třeba dodržovat přísnější hygienická pravidla
Informace MPO - NEMOVITOSTI - ITI (Hradec-Pardubice) - II. výzva
Informace MPO - Nouzový stav se prodloužuje do 30. dubna, obnovuje se NERV
Informace MPO - Nová antidumpingová legislativa EU vůči dovozům ze třetích zemí
Informace MPO - Nová unijní pravidla pro prodej zboží
Informace MPO - Nová unijní úprava práv z vadného plnění
Informace MPO - nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot
Informace MPO - Novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění zákona č. 84/2015 Sb.
Informace MPO - Nový stavební zákon potřebujeme všichni, pomůže nám v nastartování ekonomiky po krizi
Informace MPO - O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady
Informace MPO - O Technologie COVID-19 je velký zájem, MPO je připraveno peníze navýšit
Informace MPO - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Informace MPO - Obchodní dohoda CETA slaví první výročí svého provádění
Informace MPO - Obchody i restaurace se při zlepšení epidemiologické situace otevřou naráz
Informace MPO - Ode dneška se můžete vydat na nákupy či do restaurace
Informace MPO - Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru
Informace MPO - omezení při obchodování mezi společnostmi se sídlem v České republice a se sídlem v Irácké republice
Informace MPO - Opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům
Informace MPO - opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků
Informace MPO - opatření při dovozu textilních výrobků
Informace MPO - Opatření v kontextu s koronavirem se uvolňují. Už zítra se otevřou řemeslné provozovny či farmářské trhy a budou se moct konat malé svatby
Informace MPO - Pandemie koronaviru urychluje digitalizaci a využívání inovací. Pomáhají zvládat nestandardní a krizové situace
Informace MPO - Pandemie přinesla pokles spotřeby i výroby elektřiny v celé Evropě, přenosová soustava ČR ale funguje bez problémů
Informace MPO - Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI 2.0 - RIV17
Informace MPO - Podnikání
Informace MPO - podnikání v oblasti dluhového poradenství
Informace MPO - Podnikáte v EU? Pomozte nám vyplněním online dotazníku odstraňovat bariéry na vnitřním trhu
Informace MPO - Podnikatelům by měla ubýt administrativa, počítá s tím plán MPO
Informace MPO - Podnikatelům se má rozšířit, pravidla pro překračování hranic dál uvolnit. Rozhodla o tom vláda
Informace MPO - Podpora nákupu elektromobilů
Informace MPO - Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Informace MPO - Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
Informace MPO - Pokyny k uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách
Informace MPO - Pomoc státu s nájemným: Dotační program MPO čeká evropská notifikace
Informace MPO - Popis a základní pojmy GDPR
Informace MPO - Poskytování exportních služeb bude zdarma až do konce roku 2020
Informace MPO - poslání MPO při dozoru nad komoditním trhem v ČR
Informace MPO - posuzování shody akumulátorů podle zákona č. 22/1997 Sb.
Informace MPO - Posuzování souladnosti právní úpravy okruhu plátců do vyrovnávacího fondu dle zákona o poštovních službách s právní úpravou EU
Informace MPO - Pověření Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. k provádění akreditace výrobců referenčních materiálů
Informace MPO - povinnost instalovat vodoměry a měřiče tepla v jednotlivých jednotkách ve Společenství vlastníků jednotek
Informace MPO - Povinnost označit reklamu dle § 5j i v případě rozhlasové reklamy
Informace MPO - povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky
Informace MPO - Povinnosti správců a zpracovatelů a práva subjektu údajů
Informace MPO - požadavky na stavební výrobky s označením CE
Informace MPO - požadavky na stavební výrobky s označením CE podle nařízení (EU) č. 305 z roku 2011, o stavebních výrobcích
Informace MPO - požadavky na stavební výrobky s označením CE podle nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích
Informace MPO - práva a povinnosti přírodních léčitelů
Informace MPO - Princip vzájemného uznávání na vnitřním trhu se zbožím
Informace MPO - Prioritou MPO je účinné využívání zdrojů, které je zásadní pro zajištění surovinové bezpečnosti státu
Informace MPO - Pro obnovu hospodářství po pandemii bude klíčový plně funkční vnitřní trh EU
Informace MPO - Pro úspěšné a rychlé ekonomické oživení EU je potřeba pokračovat v prohlubování vnitřního trhu
Informace MPO - Pro výuku na dálku mohly školy během nouzového stavu využívat Digitální pohotovost 4.0, kterou připravili sami učitelé. Mohla by se rozšířit dál
Informace MPO - Program COVID-Nájemné spuštěn, MPO začalo přijímat žádosti od podnikatelů
Informace MPO - Program podpory zaměstnaneckých míst Antivirus se prodlužuje do konce května, obnovují se parkovací zóny
Informace MPO - Program Úspory energie: bezúročné úvěry podnikatelům na projekty zaměřené na energetické úspory
Informace MPO - Prohlášení o konečném užití vojenského materiálu ve smyslu § 22 zákona č. 38/1994 Sb.
Informace MPO - prohlášení o přijímání písemností v rámci správních řízení vedených Licenční správou
Informace MPO - Projekty malých vodních elektráren, které přijaly dotace v rámci OP PIK
Informace MPO - Prostředky pro OKD, a.s.
Informace MPO - Provádění činnosti firmou, která pro ně nemá oprávnění
Informace MPO - Provádění kontrol v systému investičních pobídek
Informace MPO - provozování poradenské a konzultační činnosti na území České republiky
Informace MPO - Průměrná cena, za kterou byla v období 2013 - 2019 exportována elektřina z ČR
Informace MPO - Před 16 lety vstoupila ČR do Evropské unie. Vnitřní trh usnadnil cestování i obchodování
Informace MPO - Přehled čerpání účelové podpory
Informace MPO - přehled legislativy tykající se kapalných paliv
Informace MPO - přehled opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků
Informace MPO - Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům
Informace MPO - přehled sankcí EU vůči Ruské federaci, kontaktní místo
Informace MPO - přehled vyhlášek k zákonu č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
Informace MPO - Přehlednější portál s informacemi pro podnikatele
Informace MPO - přeshraniční poskytování služeb - osoby samostatně výdělečně činné
Informace MPO - přeshraniční spolupráce orgánů v členských státech EU
Informace MPO - Příručka postupů pro projekty společného zájmu
Informace MPO - Příručka pro zavádění informačního modelování staveb (BIM) evropským veřejným sektorem
Informace MPO - Příspěvek na provoz České agentury pro standardizaci v rove 2018
Informace MPO - Rada přijala pozici k návrhu nařízení o zákazu zeměpisného blokování
Informace MPO - Rádce (nejen pro začínající) podnikatele
Informace MPO - Rádce (nejen pro začínající) podnikatele 2018
Informace MPO - režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
Informace MPO - Roční přehled podnikatelů a živností
Informace MPO - Rodinné firmy mohou od začátku dubna využít ještě výhodnější financování
Informace MPO - Rodinné firmy se dočkaly, vláda schválila definici rodinného podnikání
Informace MPO - RoHS: 15. listopadu 2017 byla vyhlášena novela směrnice RoHS 2
Informace MPO - Role Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva vnitra ČR
Informace MPO - Rozhodování spotřebitelských a doménových sporů
Informace MPO - Řešení střetu zájmů podle § 33 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb.
Informace MPO - S materiálovým a energetickým využitím odpadů podnikatelům nově pomůže program Expanze
Informace MPO - sankce a zvláštní opatření (Írán, Sýrie, KLDR)
Informace MPO - sankce a zvláštní opatření (Ruská federace, Írán, Sýrie, KLDR)
Informace MPO - Se zavřením obchodů a dalších provozů se rozšiřuje podpora pro podnikatele
Informace MPO - Seznam držitelů koncese na alkohol
Informace MPO - Seznam právnických osob, ve kterých má MPO většinovou majetkovou účast
Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti digitální ekonomicky a ochrany spotřebitele v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti digitální ekonomiky a ochrany spotřebitele v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti energetiky v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti Evropské unie v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti podpory podnikání v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti průmyslu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti zahraničního obchodu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Informace MPO - seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
Informace MPO - Sídlo podnikání
Informace MPO - Sídlo společnosti
Informace MPO - Situační zpráva k brexitu
Informace MPO - služby ve WTO
Informace MPO - SME INSTRUMENT
Informace MPO - Směrnice OECD pro nadnárodní podniky
Informace MPO - snadné vyhledávání látek s harmonizovanou klasifikaci a označením
Informace MPO - Sociálně-ekonomické dopady, odborné souvislosti i časový harmonogram. Uhelná komise na prvním jednání stanovila klíčová témata a pracovní skupiny
Informace MPO - SPOJUJEME ČESKO: Zvládnout pandemii koronaviru pomáhají inovace a moderní technologie
Informace MPO - Spor taxislužeb s provozovatelem služby UBER
Informace MPO - Spouští se „ošetřovné“ OSVČ za duben. MPO očekává desítky tisíc žádostí
Informace MPO - Spouští se program na podporu udržení zaměstnanosti
Informace MPO - SSHR nakoupí do státních rezerv ochranné pomůcky pro případnou druhou vlnu pandemie
Informace MPO - Start podnikání v ČR: Společnost s ručením omezením lze založit za jediný den
Informace MPO - Statistiky z oblasti živnostenského podnikání
Informace MPO - Stavební prvek světlovod - sestava tubusových světlovodů
Informace MPO - Stažení chemických výrobků se zastaralým označením
Informace MPO - Stravovací zařízení dostanou 2,5 miliardovou pomoc z nového programu COVID - Gastro
Informace MPO - štítkování výrobků spojených se spotřebou energie
Informace MPO - štítkování výrobků spojených se spotřebou energie - 2015
Informace MPO - štítkování výrobků spojených se spotřebou energie - 2017
Informace MPO - Technologický zázrak. Na MPO se debatovalo o využití Center pro digitální inovace
Informace MPO - Terminologie používaná v souvislosti se Směrnicí o službách na vnitřním trhu
Informace MPO - Textilní režimy platné pro rok 2017
Informace MPO - The Country for the Future. Vláda schválila program, který pomůže firmám s inovacemi
Informace MPO - U obnovitelných zdrojů chceme přispět k cílům EU, musíme ale zohledňovat reálné podmínky a možnosti
Informace MPO - U podporovaných zdrojů energie dojde ke změnám. Rozhodla o tom vláda
Informace MPO - UBER -Rozsudkem ve věci C-434/15 Soudní dvůr EU klíčovým způsobem doplnil výklad práva týkající se služeb informační společnosti
Informace MPO - Uhelná komise navrhla ukončit využívání uhlí v roce 2038
Informace MPO - ÚP ČR poskytne propouštěným zaměstnancům OKD maximum služeb
Informace MPO - Upozornění na změnu pravidel pro finanční vypořádání projektů výzkumu a vývoje
Informace MPO - upřesnění času příjmu plných žádostí dne 1. 12. 2015
Informace MPO - Úřednická zkouška
Informace MPO - Úvěry a záruky ve výši 17 miliard už poskytla podnikatelům ČMZRB
Informace MPO - Úvodní informace o energetické statistice v ČR
Informace MPO - Úvodní pokyny k nařízení CLP
Informace MPO - Uvolnění mimořádných opatření ve školách a školských zařízeních
Informace MPO - uznávání kvalifikace ze soukromých škol v ČR pro živnostenské podnikání
Informace MPO - uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání
Informace MPO - uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání - 2016
Informace MPO - v Úředním věstníku EU zveřejněno nové nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha XVII k nařízení REACH
Informace MPO - Vánoční rady pro spotřebitele a prodejce
Informace MPO - Větší podpora rodinných firem a malých nezávislých obchodů na venkově v přípravě. Spuštěna by měla být příští rok
Informace MPO - Víc než 180 tisíc příchozích hovorů, ve špičce i 13 tisíc denně. Linka 1212, která vznikla v kontextu s pandemií koronaviru, funguje dál
Informace MPO - Vláda potvrdila postupné uvolňování karantény a možnost zvýšit ošetřovné
Informace MPO - Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května
Informace MPO - Vláda projednala harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností
Informace MPO - Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince, od pondělí dojde k dílčímu zmírnění některých opatření
Informace MPO - Vláda schválila „ošetřovné“ pro OSVČ II
Informace MPO - Vláda schválila další kroky ohledně výstavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany a dala vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi mandát k dalším jednáním
Informace MPO - Vláda schválila plán útlumu těžby v dolech OKD
Informace MPO - Vláda: Platby sociálního pojištění se odloží, s pandemií pomůže speciální zákon, pro Hack the Crisis Czech Republic se využije finanční dar
Informace MPO - Vojenský materiál a zahraniční obchod s ním
Informace MPO - Vrtat v kontextu s hlubinným úložištěm vyhořelého jaderného paliva se bude nikoliv v 9, ale ve 4 lokalitách. Dřívější žádosti se podle slibu stahují
Informace MPO - vybavení bytů indikátory vytápění
Informace MPO - vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR
Informace MPO - Vyhlášení II. výzvy programu CzechAccelerator
Informace MPO - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, vyšla ve Sbírce zákonů
Informace MPO - Výklad garance udržitelnosti dotace OP PIK
Informace MPO - Výklad obecného ustanovení výzev v části 4.2 a) doložení vlastnické struktury žadatele
Informace MPO - Výroční zpráva OP PIK za rok 2016
Informace MPO - Výsledky kontroly účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU Informace MPO - Výsledky kontroly účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU
Informace MPO - výše základního jmění pro společnosti s ručením omezeným
Informace MPO - Významná změna u programu EFEKT pro rok 2018
Informace MPO - Výzva k předkládání žádostí na pozice externích odborníků do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Informace MPO - Výzvy OP PIK říjen 2017
Informace MPO - Watch List 2017 - Česká republika opětovně potvrdila dobrou úroveň ochrany práv k duševnímu vlastnictví
Informace MPO - Za příznivé situace se uvolnění podnikání a dalších činností urychlí
Informace MPO - Začala 2. vlna uvolnění mimořádných opatření v kontextu s koronavirem
Informace MPO - zahlazování následků hornické činnosti
Informace MPO - základní podmínky pro provozování nádrže pohonných hmot, ze které je povoleno pohonné hmoty vydávat (i prodávat)
Informace MPO - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace MPO - Zákon o prověřování zahraničních investic vstoupil v platnost, MPO nabízí investorům konzultaci
Informace MPO - Zapsání právnické osoby v živnostenském a obchodním rejstříku bez listiny a povinnost náboženské společnosti nebo spolku mít živnostenské oprávnění
Informace MPO - Zásady OSN k ochraně spotřebitelů
Informace MPO - zboží dvojího použití, zboží dvojího užití, kontrola vývozu, právní úprava unijní a národní, vývozní povolení, zprostředkovatelské služby, druhy vývozních povolení, kontaktní osoby
Informace MPO - zboží dvojího použití, zboží dvojího užití, kontrola vývozu, právní úprava unijní a národní, vývozní povolení, zprostředkovatelské služby, druhy vývozních povolení, kontaktní osoby - 2017
Informace MPO - zboží dvojího použití, zboží dvojího užití, kontrola vývozu, právní úprava unijní a národní, vývozní povolení, zprostředkovatelské služby, druhy vývozních povolení, kontaktní osoby 2016 II.
Informace MPO - Zjednodušení administrace projektů a žádostí o platbu v rámci programu APLIKACE
Informace MPO - Změna legislativy v oblasti energetického štítkování výrobků
Informace MPO - Změna nařízení REACH - přílohy XVII
Informace MPO - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Informace MPO - Změna projektu Welcome Package pro investory a Fast Track
Informace MPO - Změny pravidel finančního vypořádání projektů výzkumu a vývoje - zasílání vratek
Informace MPO - Změny v legislativě pohonných hmot
Informace MPO - Zpráva o stavu chlazení a chladicí technice v průběhu roku 2018 v souvislosti s členstvím České republiky v Mezinárodním ústavu chladírenském
Informace MPO - Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016
Informace MPO - zvláštní příspěvek horníkům
Informace MPO - Žádost o autorizaci profesní kvalifikace v gesci MPO dle zákona č. 179/2006 Sb.
Informace MPO - Živnostenské podnikání cizince, který v České republice již podnikal
Informace MPO a AKI - Jak vracet kritickou infrastrukturu k běžnému životu? Doporučení připravila AKI a MPO
Informace MPO a MZDV - Nouzový stav platí do 17. května, otvírání zrychluje, schvaluje se další pomoc
Informace MPO ČR - často kladené dotazy k nařízení o stavebních výrobcích (CPR)
Informace MPO ČR - Čeští výrobci ochranných prostředků pomáhají v boji proti koronaviru. Uveřejňujeme jejich seznam
Informace MPO ČR - ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie - 2017
Informace MPO ČR - kombinovaná výroba elektřiny a tepla v České republice
Informace MPO ČR - opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků
Informace MPO ČR - podmínky pro vysílání pracovníků do zemí EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska
Informace MPO ČR - podmínky vysílání pracovníků do zemí EU
Informace MPO ČR - Vyřizování „ošetřovného“ OSVČ se MPO snaží maximálně usnadnit i s pomocí inteligentního formuláře
Informace MPO ČR k § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Informace MPO k formulářům žádostí o autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu
Informace MPO k podávání žádostí o vydávání kontrolního dokladu k propuštění některých výrobků ze železa a oceli do volného oběhu
Informace MPO k pojmovým znakům živností
Informace MPO k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren
Informace MPO k rozváděčům
Informace MPO k tzv. kvízomatům
Informace MPO ke schvalování projektů pokusů podle zákona č. 246/1992 Sb.
Informace MPO o antidumpingové a antisubvenční legislativě a praxi v Evropské unii
Informace MPO o antidumpingové legislativě a praxi v Evropské unii
Informace MPO o antidumpingovém a antisubvenčním řízení v Evropské unii
Informace MPO o certifikaci
Informace MPO o certifikaci příjemců
Informace MPO o certifikaci příjemců vojenského materiálu
Informace MPO o dvouleté zákonné záruce na zboží po 1. lednu 2014
Informace MPO o komoditních burzách
Informace MPO o kontaktním místu pro stavební výrobky s označením CE podle nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích
Informace MPO o novém systému pro mimosoudní řešení sporů v EU
Informace MPO o ochranných opatřeních (Safeguards) v EU
Informace MPO o ochranných opatřeních obchodu (Safeguards) přijímaných v EU - 2013
Informace MPO o opatřeních při dovozu textilních a oděvních výrobků
Informace MPO o právních předpisech týkajících se zahraničního obchodu s vojenským materiálem
Informace MPO o špatném výpočtu RPSN
Informace MPO o úpravě programového vybavení Informačního systému Registru živnostenského podnikání (IS RŽP)
Informace MPO o vývoji komoditního trhu a činnosti komoditních burz v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2018
Informace MPO o výzvě ECHA
Informace MPO o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání
Informace MPO o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání - 2012, 2013
Informace MPO o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání - 2014
Informace MPO potvrzení přímého účinku dvou směrnic EU, které umožňují výjimky pro použití olova a kadmia v elektrozařízeních
Informace MPO pro dovozce textilního zboží původem z Běloruska nebo Severní Koreje v roce 2017
Informace MPO pro držitele kontrolních dokladů dovozu některých výrobků ze železa a oceli v případě změny kódu KN v průběhu platnosti kontrolního dokladu
Informace MPO pro žadatele o parametrech prvních výzev a požadavcích kladených na projekty předkládané v rámci žádostí o podporu do vybraných programů OP PIK
Informace MPO se údajů o najetých kilometrech a dotazů na určení počtu najetých kilometrů
Informace MPO -Těžba lithia na Cínovci bude v českých rukou. ČEZ získá 51 procent ve společnosti Geomet
Informace MPO -Změna ve vydávání českých technických norem a v úplatě za jejich poskytování
Informace MPO, AMPSV - Tahounem v krizi jsou rodinné firmy
Informace MPO, API - Firmy mohou začít žádat o dotace na projekty ke snížení energetické náročnosti provozu
Informace MPO, ČTÚ - Operátoři ruší poplatek za vrácení kreditu
Informace MPO, MZ a MMR - Jak je to s 5G sítěmi
Informace MPSC, ÚP ČR - OSVČ, kompenzační bonus MF a podpora v nezaměstnanosti
Informace MPSV - 5000 korun pro všechny důchodce. Příspěvek bude vyplacen do konce roku
Informace MPSV - Antivirus - podpora zaměstnanosti
Informace MPSV - Antivirus C Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců
Informace MPSV - co se mění od ledna 2014
Informace MPSV - důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2014
Informace MPSV - Jak bude ČSSZ vyplácet jednorázový příspěvek 5000 Kč důchodcům
Informace MPSV - Minimální mzda v příštím roce vzroste na 15 200 Kč
Informace MPSV - Ministerstvo poskytne zadavatelům maximální podporu při implementaci nové zákonné povinnosti odpovědného veřejného zadávání
Informace MPSV - Ministerstvo předložilo vládě zprávu o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
Informace MPSV - MPSV prosadilo významnou pomoc pro pěstouny a ohrožené děti - tisková zpráva
Informace MPSV - Odklad splatnosti sociálního pojištění pomůže zaměstnavatelům překonat obtíže Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy
Informace MPSV - Ošetřovné se zvýší na 80 %, počty přijatých žádostí o OČR z důvodu uzavření školských zařízení k 27. 4. 2020
Informace MPSV - Poslanci projednali zvýšení přídavku na dítě. Jednání budou pokračovat
Informace MPSV - Tři roky pomáhá otcovská novopečeným tatínkům
Informace MPSV - Upřesnění postupu v případě pochybení zaměstnavatelů čerpajících z Antiviru
Informace MPSV - Valorizace v lednu 2021 zvýší průměrný starobní důchod přibližně o 839 korun měsíčně.
Informace MPSV - Vláda schválila dofinancování krizových zařízení pro děti. MPSV mezi jejich provozovatele rozdělí 26 milionů.
Informace MPSV - Vláda schválila Kurzarbeit. Měl by plynule navázat na Antivirus
Informace MPSV - vyplácení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci.
Informace MPSV 16. 11. a 13. 11. - Minimální mzda v příštím roce, 5000 korun pro všechny důchodce
Informace MPSV ČR a ÚP ČR - Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní
Informace MPSV k sociálně-právní ochraně dětí
Informace MPSV, ÚP ČR - aktuální statistiky programu ANTIVIRUS k 3. 5. 2020
Informace MPSV, ÚP ČR - Nezaměstnanost v dubnu vzrostla na 3,4 procenta
Informace MSV - Ošetřovné
Informace MŠMT - 80 nových profesorek a profesorů převzalo jmenovací dekrety
Informace MŠMT - Aktuální opatření pro vysoké školy v souvislosti s COVID-19
Informace MŠMT - Aktuální změny v oblasti školství
Informace MŠMT - do škol se díky operačnímu programu MŠMT dostalo v posledních dvou letech téměř 60 tisíc pořítačů
Informace MŠMT - dohled nad žáky střední školy v době volna mezi konáním praktického vyučování a konáním teoretického vyučování ve škole
Informace MŠMT - informace k některým ustanovením vyhlášky č. 374/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Informace MŠMT - k finančnímu zabezpečení výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění a zkoušek odborné způsobilosti v případě žáků středních škol
Informace MŠMT - k maturitní zkoušce z volitelných předmětů
Informace MŠMT - k opakované maturitní zkoušce
Informace MŠMT - k podmíněnému vyloučení a vyloučení žáka plnícího povinnou školní docházku ze školy
Informace MŠMT - k pokračování v základním vzdělávání do 26 let věku
Informace MŠMT - k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů žákům a studentům v souvislosti s praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou
Informace MŠMT - k poskytování součinnosti Českou školní inspekcí v rámci řízení o přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria krajským úřadem
Informace MŠMT - k povinné školní docházce a základnímu vzdělávání osob se zdravotním postižením starších 20 let věku
Informace MŠMT - k přestupu žáka na jinou střední školu
Informace MŠMT - k výuce plavání v základních školách
Informace MŠMT - ke stanovení výsledného prospěchu zkoušky maturitní zkoušky
Informace MŠMT - klasifikace žáků střední školy na konci prvního a druhého pololetí školního roku
Informace MŠMT - kontrolovaná osoba při kontrole průběhu a výsledku závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či absolutoria ze strany České školní inspekce
Informace MŠMT - Korunovace letošního Zlatého Ámose Tomáše Míky
Informace MŠMT - Ministr školství předal jmenovací dekrety novým členům Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
Informace MŠMT - nahlížení do přijímacích testů v rámci řízení o přijetí ke studiu ve střední škole
Informace MŠMT - nárok na náhradní termín maturitní zkoušky
Informace MŠMT - Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru
Informace MŠMT - Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru 15. 10. 2020
Informace MŠMT - Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru 26. 8. 2020
Informace MŠMT - Novinky ve školním roce 2020 - 2021
Informace MŠMT - opakování písemné práce z českého jazyka a literatury při opakování celé maturitní zkoušky ve smyslu § 21 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích
Informace MŠMT - pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky
Informace MŠMT - právní moc rozhodnutí ředitele školy o vyloučení žáka nebo studenta ze školy
Informace MŠMT - prodloužení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením na deset ročníků
Informace MŠMT - Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020
Informace MŠMT - rozhodování ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky
Informace MŠMT - složení závěrečné zkoušky na základě vykonání zkoušek z příslušných vyučovacích předmětů za všechny ročníky studia
Informace MŠMT - Soubor hygienických a bezpečnostních opatření pro školy a školská zařízení - 27. 5. 2020
Informace MŠMT - Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Informace MŠMT . produktivní činnost žáka nebo studenta a odměna za produktivní činnost podle § 122 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
Informace MŠMT a Ministerstva zdravotnictví - Soubor hygienických a bezpečnostních opatření pro školy a školská zařízení
Informace MŠMT k docházce, školnímu stravování a ubytování žáků v době, kdy konají maturitní zkoušku nebo se připravují na její konání
Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020
Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platných od středy 25. listopadu a od pondělí 30. listopadu 2020
Informace MŠMT k provozu škol od 11. 1. do 22. 1. 2021
Informace MV ČR - Možnost cestování do ČR pro občany vybraných států EU+ a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta od 15. června 2020
Informace MZČR - Ministerstvo zdravotnictví odeslalo kompenzační vyhlášku do Sbírky zákonů
Informace MZČR - Ministerstvo zdravotnictví vybralo další Centra duševního zdraví, která doplní plánovanou pilotní síť
Informace MZČR - Nová koncepce popisuje postupy při vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů
Informace MZd - Senát schválil zvýšení plateb za státní pojištěnce
Informace MZd ČR - Ministerstvo upravilo opatření týkající se lázní a rezervních lůžek pro seniory, Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření, od pondělí mohou otevřít větší provozovny
Informace MZd ČR - Sněmovna změnila požadavky na očkování dětí a opětovně schválila nová pravidla pro volby do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven
Informace MZd ČR - Vláda schválila jednorázový příspěvek ve výši 6,6 miliard na oddlužení státních nemocnic
Informace MZV - Vychází čtvrté vydání brožury Rádce pacienta
Informace NF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2020
Informace NF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2020
Informace o Českých technických normách on - line
Informace o jednání vlády České republiky - dne 22. 2. 2020
Informace o koronaviru - MPO
Informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví a SZÚ
Informace o metodickém pokynu vlády pro očkovací kampaň
Informace o možnosti podniků v Evropské unii bránit se proti nedovoleným překážkám obchodu prostřednictvím nástroje TBR
Informace o obsahu předpisů EU
Informace o podmínkách udělení povolení k dovozu ocelářských výrobků
Informace o postupu Finanční správy ČR v případě ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň od 1. 10. 2013
Informace o povinnosti přiznat daň a uplatnění odpočtu daně při pořízení zboží z jiného členského státu za období na přelomu dubna a května 2004
Informace o právech cestujících v případech vis maior
Informace o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012
Informace o souhrnu hlavních novelizačních bodů zákona o účetnictví - účinných od 1. září 2012
Informace o uplatnění nároku na odpočet daně u institucí výzkumu a vývoje (vysoké školy, příspěvkové organizace Akademie věd ČR - od 1.1.2007 vědecko výzkumné instituce)
Informace o uplatňování DPH u finančního pronájmu
Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016
Informace o významu a používání označení CE
Informace o změnách v antidumpingové legislativě a praxi v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii
Informace o změnách v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011
Informace o zveřejnění technických parametrů pro novou webovou službu
Informace Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - nové účty od 1. ledna 2017
Informace pro daňové subjekty, kteří žádají o prominutí daně nebo příslušenství daně podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků")
Informace pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a z jiných podobných her
Informace Revírní bratrské pokladny - zdravotní pojišťovny - nové účty od 1. 1. 2017
Informace ÚZSVM a MF ČR - ÚZSVM snížil počet nemovitostí zapsaných na zaniklé instituce již o 68 procent
Informace vlády České republiky - 23. 11. 2020
Informace vlády České republiky - 25. ledna 2021
Informace vlády České republiky - Další etapy rozvolňování ve školách od 1. a 8. června
Informace vlády České republiky - Do Parlamentu míří návrh zákona o náhradním výživném, vláda pomůže i obcím s rozbitými cestami od těžařů dřeva
Informace vlády České republiky - Epidemie koronaviru
Informace vlády České republiky - Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách
Informace vlády České republiky - Hoteliéři budou moci požádat o půjčku se státní zárukou, vláda navrhuje i konec plastových příborů a brček
Informace vlády České republiky - Izolace a karanténa kvůli covid-19 se prodlouží na 14 dní, vláda se zabývala také přípravou nových krizových opatření
Informace vlády České republiky - Novoroční projev předsedy vlády
Informace vlády České republiky - OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2020
Informace vlády České republiky - Premiéři V4 jednali s německou kancléřkou o dopadech koronavirové krize
Informace vlády České republiky - Premiéři zemí V4 se dohodli na užší spolupráci v boji s covid-19
Informace vlády České republiky - Přísnější opatření 4. stupně PES začnou platit v pátek, rozhodla vláda, postiženým podnikatelům pomohou další kompenzace
Informace vlády České republiky - Tisková konference po jednání vlády, 5. října 2020
Informace vlády České republiky - Tripartita řešila aktuální epidemiologickou situaci nebo Národní plán obnovy
Informace vlády České republiky - V ČR bylo zahájeno očkování proti onemocnění covid-19
Informace vlády České republiky - Vláda chce prodloužit zrušení povinnosti používat EET do konce roku 2022 a vyplatit kompenzační bonus pro drobné živnostníky
Informace vlády České republiky - Vláda navrhne prodloužení nouzového stavu do 20. prosince, minimální mzda se má zvýšit o 600 korun - 16. 11. 2020
Informace vlády České republiky - Vláda navrhne snížení DPH na ubytování a vstupenky, rozhodla také o otevření všech železničních a silničních přechodů s Německem a Rakouskem
Informace vlády České republiky - Vláda pošle seniorům osobní ochranné prostředky, ke kurzarbeitu se vrátí v pondělí
Informace vlády České republiky - Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do konce března
Informace vlády České republiky - Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna
Informace vlády České republiky - Vláda prodloužila nouzový stav o dalších 30 dnů, přísnější opatření začnou platit od 27. prosince
Informace vlády České republiky - Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubna, od čtvrtka budou muset lidé na vybraných místech nosit respirátor či chirurgické roušky
Informace vlády České republiky - Vláda prodloužila trvání nouzového stavu do 14. února, umožní činnost dětských skupin
Informace vlády České republiky - Vláda projednala plán provedení očkovací kampaně, očkovací místa musí začít průběžně informovat o spotřebě vakcín
Informace vlády České republiky - Vláda přistoupila k úpravám opatření, od soboty bude nařízeno další omezení využívání hotelových služeb či kontaktů
Informace vlády České republiky - vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince, od pondělí dojde k dílčímu zmírnění některých opatření
Informace vlády České republiky - Vláda řešila aktuální pandemickou situaci, schválila navýšení platů zdravotníků a učitelů i návrh na zvýšení přídavků na děti
Informace vlády České republiky - Vláda se seznámila s očkovací strategií pro Českou republiku, očkovací místa musí začít průběžně informovat o spotřebě vakcín
Informace vlády České republiky - Vláda schválila další návrhy na pomoc podnikatelům, od 11. května se rozjede přeshraniční osobní hromadná doprava
Informace vlády České republiky - Vláda schválila další pomoc pro uzavřené provozovny, prodloužit chce i snazší administraci sociálních dávek během pandemie
Informace vlády České republiky - Vláda schválila návrh nového stavebního zákona, prodloužila Antivirus A a B i platnost víz zahraničních pracovníků
Informace vlády České republiky - Vláda schválila pomoc provozovatelům lyžařských středisek, studenti nemusí danit odměny za práci během pracovní povinnosti
Informace vlády české republiky - Vláda schválila pomoc školám s nákupem vybavení pro distanční výuku, navrhla, aby mohly volit i osoby v karanténě
Informace vlády České republiky - vláda schválila pravidla kurzarbeitu, podpořila i zaměstnávání hendikepovaných osob - 25. 9. 2020
Informace vlády České republiky - Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, nouzový stav platí do 17. května
Informace vlády České republiky - Vláda schválila programy na pomoc postiženým podnikatelům a zaměstnavatelům, podpoří kulturu i profesionální sport
Informace vlády České republiky - Vláda souhlasila s dočasným odpuštěním DPH na respirátory, prodlouží i podporu pro potravináře
Informace vlády České republiky - Vláda vyčlenila 3,2 milionu roušek pro krajské a senátní volby a navýšila rozpočet na výplatu dávek nezaměstnaným
Informace vlády České republiky - Vláda vyhlásila nouzový stav ode dne 5. října 2020
Informace vlády České republiky - Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády 22. února 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 22. února 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 1. června 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 1. února 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 1. února 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 10. prosince 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 10. prosince
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 11. května 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 11. ledna 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 11. ledna 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 12. říjma 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 12. října 2020
Informace vlády České republiky - výsledky jednání vlády dne 13. července. 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 13. ledna 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 13. ledna 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 14. prosince 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 14. prosince 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 14. října 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 14. října 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 14. února 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 14. února 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 15. června 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 15. června 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 15. února 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 15. února 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 16. listopadu 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 16. října 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 16. 10. 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 17. prosince 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 17. prosince 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 17. srpna 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 18. května 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 18. ledna 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 18. ledna 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 19. února 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 19. února 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 2. září 2020
Informace vlády České republiky - výsledky jednání vlády dne 20. července 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 20. listopadu 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 20. listopadu 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 21. prosince 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 21. prosince 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 21. září 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 21. září 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 22. června 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 22. června 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 22. ledna 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 22. ledna 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 23. prosince 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 23. prosince 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 24. srpna 2020
Informace vlády České republiky - výsledky jednání vlády dne 24. února a tisková konference po jednání vlády dne 24. února 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 25. ledna 2021 a tisková konference po jedníní vlády dne 25. ledna 2021
Informace vlády České republiky - výsledky jednání vlády dne 25. února a tisková konference po jednání vlády dne 25. února 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 25. září 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 25. září 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 26. října 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 26. října 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 27. července 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 27. října 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 27. října 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 28. ledna 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 28. ledna 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 29 listopadu 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 29. listopadu 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 29. června 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 30. listopadu 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 30. listopadu 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 30. října 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 30. října 2020
Informace vlády České republiky - výsledky jednání vlády dne 30. září 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 4. ledna 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 4. ledna 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 5. června 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 5. října 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 7. ledna 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 7. ledna 2021
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 7. prosince 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 7. prosince
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 7. září 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 8. června 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 8. června 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 8. října 2020 a tisková konference po jednání vlády dne 8. 10. 2020
Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 9. září 2020
Informace vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví - Od 15. června mohou občané EU vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy koronavirem přijet do ČR bez nutnosti testu
Informace vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví - Vláda prodloužila platnost krizových opatření do 22. ledna, pokračovat bude i bezplatné antigenní testování
Informace vlády České republiky a ministerstva zdravotnictví - Vláda přistoupila k úpravám opatření, od soboty bude nařízeno další omezení využívání hotelových služeb či kontaktů
Informace vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví o chytré karanténě
Informace vlády České republiky a MPO - co aktuálně platí?
Informace vlády České republiky a MPO - Nouzový stav skončil. Co aktuálně platí?
Informace vlády České republiky a MPO - Omezení pohybu i maloobchodního prodeje a služeb je prodlouženo do 11. dubna, spouští se projekt chytré karantény
Informace vlády České republiky a MPO - Přípravy Dukovan II postupují. Stálý vládní výbor projednal další kroky
Informace vlády České republiky a MPO - Studenti u přijímaček a státnic nebudou muset mít roušky, vláda schválila i snazší obchodování s léčebným konopím
Informace vlády České republiky a Rady hospodářské a sociální dohody dne 14. 12. 2020 - řešení velkých dopravních staveb, pomoc zaměstnavatelům a zaměstnancům
Informace vlády České republiky -Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nouzový stav na 14 dnů - do dne 28. února 2021 do 23:59 hod
Informace vlády České republiky -Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 21. února, schválila i další podpůrné programy pro podnikatele
Informace vlády ČR - Vybrané sociální služby se rozběhnou dříve, vláda za mimořádné nasazení v době epidemie odmění záchranáře i pracovníky v sociálních službách
Informace Vojenské zdravotní pojišťovny - nové účty od 1. 1. 2017
Informace VZP ČR - VZP převádí své účty do ČNB
Informace Zaměstnanecké pojišťovny Škoda - změna bankovního spojení pro platby pojistného
Informace ZP MV ČR pro plátce pojistného
Informační leták veřejného ochránce práv k promíjení místního poplatku za komunální odpad
Informativní brožura k zahraničnímu podplácení – rizika pro český business
Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 1. 1. 2021
Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 1. 2. 2021
Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 13. 4. 2020
Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 14. 9. 2020
Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 16. 3. 2020
Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 17. 8. 2020
Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 20. 7. 2020
Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 22. 6. 2020
Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 27. 4. 2020
Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 31.8.2020
Informativní přehled povolených zařízení - stav k 20. 11. 2018
Informativní přehled povolených zařízení - stav k 20.8.2019
Informativní přehled povolených zařízení - stav k 27. 11. 2018
Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30. 9. 2016
Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31. 7. 2016
Informativní přehled povolených zařízení - stav k 4. 12. 2018
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 1. 5. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 12. 6. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 14. 8. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 15. 1. 2021
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 15. 5. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 16. 8. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 19. 7. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 2. 8. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 21. 6. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 21. 8. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 22. 5. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 24. 4. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 24. 5. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 24. 7. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 26. 6. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 27.3.2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 28. 6. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 3. 4. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 3. 7. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 30. 8. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 31. 7. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 5. 7. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 6. 12. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 7.8.2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 8. 1. 2021
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 8. 5. 2020
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 1. 2. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 11. 1. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 15. 3. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 16. 11. 2018
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 18. 1. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 19. 10. 2018
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 22. 3. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 25. 1. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 4. 1. 2019
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 7. 9. 2018
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL- stav k 23. 11. 2018
Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL- stav k 30. 11. 2018
Instrukce, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru
Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu v roce 2013
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - 2010
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu od 1. ledna 2009
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu - 2014
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 - aktualizace
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2015
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021 ve znění opravy zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 11 z roku 2021 vydaném dne 17. 2. 2021 pod č. 16
Jak správně zaplatit daň v roce 2021 - oprava Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní při placení daní ze zahraničí
Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa - 2020
Jednací řád Rady pro reklamu
Jednotný evropský akt
K návrhu na posouzení souladu mezinárodní smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii s ústavním pořádkem podle čl. 87 odst. 2 Ústavy České republiky
K používání dodatků podnikateli nezapsanými v obchodním rejstříku
K pravomoci Ústavního soudu podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy
K problematice nájemního bydlení od roku 2011
K rozhodování ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky
K zákonu, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Kam mám poslat vyplněnou žádost o kompenzační bonus 25 tisíc?
Kodex reklamy
Komentář Aleny Schillerové k paušální dani: hrubé příjmy nejsou zisk
Komentář ČNB k rozhodnutí Ústavního soudu, kterým zamítl návrh na zrušení tzv. pravidla desetinásobku
Komentář k některým článkům nařízení (ES) č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady Evropy ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ke čtvrté směrnici Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 a sedmé směrnici Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o účetnictví
Komentář k určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabulka č. 3 a 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb.
Komentář MF ČR - Odborář proti zaměstnancům
Komentář MF ČR k aktuální zprávě Národní rozpočtové rady
Konsolidační manuál dle § 14 odstavce 1 a 2 vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
Konsolidační manuál pro rok 2017 - březen 2017
Konsolidované znění smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
Lenka Dupáková: Rozvoj kapitálového trhu posílí českou ekonomiku
Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení evropského společenství
Listina základních práv Evropské unie
Londýnská dohoda o německých patentech
Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020 - 2021 vzhledem ke COVOD-19
Memorandum o porozumění v oblasti těžby a zpracování lithia v České republice
Metodická pomůcka MF ČR k účtování některých zásob
Metodická pomůcka MF ČR pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled
Metodická pomůcka podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Metodické doporučení MF ČR k činnosti územních samosprávných celků
Metodické informace MF ČR - odboru 28 - Regulace a metodika účetnictví - CSÚIS
Metodické příklady MF ČR k elektronické evidenci tržeb
Metodické sdělení k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF
Metodické stanovisko MF ČR k bezúplatným převodům a přímému prodeji
Metodické stanovisko MF ČR ke schvalovacím mechanismům dle zákona o majetku státu
Metodický materiál MF ČR - změny Českých účetních standardů č. 703 a č. 704
Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru - 2017
Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. listopadu 2020)
Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. srpna 2016)
Metodický pokyn č. 1 FAÚ MF ČR ze dne 28. 5. 2012 určený povinným osobám k uplatňování mezinárodních sankcí zejména v souvislosti s financováním terorismu
Metodický pokyn č. 2 FAÚ MF ČR ze dne 16. 9. 2013 určený povinným osobám o přístupu povinných osob k digitálním měnám
Metodický pokyn č. 3 FAÚ MF ČR ze dne 29. 10. 2013 určený povinným osobám - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami
Metodický pokyn č. 5 FAÚ MF ČR ze dne 9. února 2016 určený povinným osobám - Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN
Metodický pokyn č. 6 FAÚ MF ČR ze dne 7. prosince 2016 určený povinným osobám podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb. - Provádění identifikace a kontroly klienta provozovateli hazardních her
Metodický pokyn č. 7 FAÚ MF ČR ze dne 22. prosince 2016 určený povinným osobám podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb.- Opatření vůči politicky exponovaným osobám v návaznosti na aktuální jednání v EU
Metodický pokyn FAÚ MF ČR ze dne 16. prosince 2015 určený povinným osobám - podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb
Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. ledna 2017)
Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018)
Metodický pokyn GFŘ k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu - 2014
Metodický pokyn CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky, verze 2.0
Metodický pokyn MF ČR - certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. září 2017)
Metodický pokyn MF ČR - certifikace výdajů pro programové období 2014 - 2020
Metodický pokyn MF ČR - GFŘ k aplikaci zákona o evidenci tržeb
Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 19 - Řídicí kontrola
Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 2 - Metodika řízení rizik
Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 3 - Metodika veřejného nakupování
Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky
Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 5 - Statut interního auditu
Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 6 - Manuál interního auditu
Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 8 - Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále - 11. 7. 2020
Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 8 - Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále - 14. 2. 2020
Metodický pokyn MF ČR - odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami - K plnění povinností
Metodický pokyn MF ČR - stanovisko k otázce odkladu právních účinků rozhodnutí povolujících provozování výherních hracích přístrojů
Metodický pokyn MF ČR - vládní záruky
Metodický pokyn MF ČR - výkladové stanovisko MF k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů
Metodický pokyn MF ČR a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru
Metodický pokyn MF ČR CHJ č. 16 - Správa vozového parku
Metodický pokyn MF ČR CHJ č. 17 - Audit vnitřního kontrolního systému v orgánech veřejné správy
Metodický pokyn MF ČR CHJ č. 18 - Manuál pro začínajícího interního auditora v orgánech veřejné správy
Metodický pokyn MF ČR CHJ Metodický pokyn CHJ č. 15 - Správa majetku v souladu s principy 3E
Metodický pokyn MF ČR k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
Metodický pokyn MF ČR k dokládání právního titulu k umístění loterií a jiných podobných her na provozovně
Metodický pokyn MF ČR k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Metodický pokyn MF ČR k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
Metodický pokyn MF ČR k uplatnění snížené sazby daně silniční u silničních vozidel splňujících limity úrovně EURO 3 a vyšší úrovně
Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)
Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách) - aktualizované znění 2. 3. 2017
Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách) - aktualizované znění 21. 9. 2017
Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách) - aktualizované znění 25. 11. 2016
Metodický pokyn MF ČR pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020
Metodický pokyn MF ČR upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni OLAF pro programové období 2014 - 2020
Metodický pokyn MF ČR upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni úřadu OLAF pro programové období 2014 - 2020 - platný od 1. 11. 2018
Metodický pokyn MF ČR, kterým se ruší vybrané metodické pokyny č. 2
Metodický pokyn MPO č. 1/2018 k aplikaci novely zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
Metodický pokyn MPO č. 3 z roku 2017 k aplikaci novely zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Metodický pokyn MPO č. 4 - 2017 k aplikaci novely zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
Metodický pokyn MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do 16 – ti třídního katalogu prací
Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014 - 2020
Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely
Metodický popis - Fiskální údaje OÚVI
Metodický popis – Fiskální údaje SPO
Metodický popis MF ČR - Fiskální údaje ostatní vládní instituce S.1313 (2019)
Metodický popis MF ČR - Fiskální údaje ostatní vládní instituce S.1313 (2020)
Metodický popis MF ČR - Fiskální údaje ostatní vládní instituce S.1314
Metodický postup MF ČR pro vymezení variant řídícího dokumentu (Programové financování)
Metodický výklad MF ČR k uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě po 1. 1. 2005
Metodický výklad MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací
Metodika MF ČR - metodické pokyny - 18. 1. 2021
Metodika MF ČR - odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů
Metodika MF ČR - odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů - 3. aktualizované vydání
Metodika MF ČR k programovému financování
Metodika MF ČR k programovému financování - 17. 7. 2019
Metodika zkoušky pro dílčí kvalifikaci 65-021-N Průvodce cestovního ruchu
Mezinárodní organizace práce o práci na zkrácený úvazek, 1994 (č. 175)
MF ČR navrhuje změny v kontrolním hlášení, které uleví poplatníkům
MF ČR přehledně ke koronaviru
MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ III
Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č. j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č. j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č. j. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN (organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků)
Mimořádné opatření č. j. MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN (organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb)
Mimořádné opatření č. j.: MZDR 20581/2020-9//MIN/KAN (omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání)
Mimořádné opatření č. j.: MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27. 7. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č.j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN (omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č.j. MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 25. 7. od 0.00 hodin do 26. 7. 2020 do 23:59 hodin)
Mimořádné opatření č.j. MZDR 39255/2020-1/MIN/KA (nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 21. 10. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 21. 11. 2020)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN (omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN (omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24. 9. 2020 do 7. 10. 2020)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN, (omezení provozu stravovacích, ubytovacích a jiných služeb, s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 24. 9. 2020 do 7. 10. 2020)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN (organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN (izolace a karanténa s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 41136/2020-1/MIN/KAN (hlášení některých poskytovatelů sociálních služeb do ISIN)
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN - antigenní testování - sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 21. 11. 2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. 6. do 30. 6. 2020
Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN, Mimořádné opatření (izolace a karanténa, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání)
Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19
Ministerstvo zdravotnictví vydává doporučení pro občany, kteří cestují do Chorvatska a Francie
Ministr Petříček jednal s představiteli úspěšných startupů o podpoře nadějných českých firem při pronikání na zahraniční trhy
Ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Duel
Ministryně financí debatovala v pořadu Události, komentáře o vládních opatřeních na podporu ekonomiky
Ministryně financí reaguje na výzvy zástupců samospráv
Ministryně financí v Otázkách Václava Moravce
Ministryně financí v rozhovoru pro ČT mluvila o podpoře dohodářů a zrušení daně z nabytí nemovitostí
Ministryně Schillerová pro 5plus2 ke stravenkovému paušálu
Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem a Protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919
Mírová smlouva s Bulharskem
Mírová smlouva s Finskem
Mírová smlouva s Itálií
Mírová smlouva s Maďarskem
Mírová smlouva s Rumunskem
Místní koeficienty podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí na rok 2013
Místní příslušnost správce daně pro cizí fyzické osoby
Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR) II
Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR) III
MP/01/2021 - Daňový řád - Prokázání nároku na osvobození či úlevu od poplatku
MP/02/2021 - Poplatek za užívání veřejného prostranství - Změna doby užívání veřejného prostranství
MP/03/2020 - Poplatek ze psů - Uplatnění snížené sazby pro osoby starší 65 let
MP/03/2021 - Poplatek z pobytu - Výběr poplatku od osob, které si lázeňskou péči hradí sami, nebo pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče
MP/04/2020 - Poplatek ze psů - Osvobození invalidních důchodců mladších 65 let
MP/14/2020 - Poplatek ze psů - Ohlašovací povinnost při dosažení věku poplatníka 65 let
MP/15/2020 - Poplatek ze psů - Stanovení sazby poplatku v rozdílné výši
MP/16/2020 - Daňový řád - Vrácení omylem provedené platby
MP/17/2020 - Daňový řád - Omylem provedená platba - vydání rozhodnutí/potvrzení
MP/18/2020 - Poplatek za komunální odpad - Určení osoby poplatníka v případě spoluvlastnictví nemovitosti
MP/19/2020 - Poplatek ze vstupného – zpoplatnění vstupného na zámky, hrady nebo do muzeí
MP/20/2020 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
MPO vydalo nové známky a aršíky
MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám
MZDR 12756/2020-7/OLZP, Zrušení mimořádného opatření ze dne 5. 8. 2020, kterým se reguluje předepisování a výdej léčivého přípravku PLAQUENIL, s účinností od 4. 1. 2021
MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání
MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN, Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 24. 11. 2020
MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN, Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání
MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN, Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 8. 12. 2020 do odvolání
MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání 22.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN, Mimořádné opatření - plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 14. 1. 2021 do odvolání
MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN, Mimořádné opatření - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 14. 1. 2021
MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN, Mimořádné opatření - omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání
MZDR 20581/2020-13/MIN/KAN, Zrušení mimořádného opatření ze dne 2. 10. 2020, č. j. 20581/2020-12 MIN/KAN od 3.12.2020
MZDR 20599/2020-23/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 24. 8. 2020 (včetně sdělení MZDR 20599/2020-24/MIN/KAN)
MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 25. 8. 2020 (včetně sdělení MZDR 20599/2020-26/MIN/KAN)
MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 17. 11. 2020 do odvolání
MZDR 20599/2020-39/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 30. 11. 2020
MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání
MZDR 20599/2020-41/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 7. prosince 2020
MZDR 20599/2020-44//MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 18. 12. 2020
MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5. 1. 2021 do odvolání
MZDR 20599/2020-48/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 11. 1. 2021
MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 18. 1. 2021
MZDR 20599/2020-50/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 25. 1. 2021
MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5. 2. 2021 do odvolání
MZDR 20599/2020-52/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 5. 2. 2021
MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5. 2. 2021 do odvolání
MZDR 20599/2020-54/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 15. února 2021
MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 15. 2. 2021 do odvolání
MZDR 20599/2020-57/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 16. února 2021
MZDR 20599/2020-58/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 22. února 2021
MZDR 3724/2021-3/OLZP, Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Bamlanivimab (LY-CoV-555, dříve LY3819253), koncentrát pro infuzní roztok, 700 mg
MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN, Mimořádné opatření - izolace a karanténa s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání
MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN, Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 28. 10. 2020
MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN, Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 24. 11. 2020
MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN, Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12. 2020
MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN, Mimořádné opatření - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1. 2. 2021
MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN, Mimořádné opatření - změna mimořádných opatření k antigennímu testování ze dne 20. 11. 2020
MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN, Mimořádné opatření - antigenní testování - zaměstnanci, s účinností od 21. 11. 2020
MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN, Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel, s účinností od 18. 12. 2020 do 15. 1. 2021
MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN, Mimořádné opatření - antigenní testování - pedagogičtí pracovníci, s účinností od 4. do 18. 12. 2020
MZDR 60876/2020-1/MIN/KAN, Mimořádné opatření - povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27. 12. 2020
MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN, Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 26. 2. do 11. 4. 2021
Nález Ústavního soud ze dne 1. 10. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu - I. senátu č. 3296/12 k vracení soudního poplatku v případě zpětvzetí žaloby před prvním jednáním
Nález Ústavního soudu - I. senátu ze dne 6. března 2012 sp. zn. I. ÚS 1586/09 ve věci ústavní stížnosti - k rozhodování soudu o výši peněžité náhrady za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práva na ochranu osobnosti uveřejněním nepravdivé informace v tisku
Nález Ústavního soudu - IV. senátu ze dne 31. července 2006 sp. zn. IV. ÚS 408/05 ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2004 č. j. 30 Ca 135/2003-41 a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005 č. j. 1 Afs 95/2004-67, vydaným ve věci rozhodnutí správce daně o převedení daňového přeplatku na úhradu daňového nedoplatku úpadce
Nález Ústavního soudu 329/08 ze dne 20. 6. 2011 N 118/61 SbNU 717 K požadavkům na rozhodnutí věci rozsudkem pro zmeškání
Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku ze vstupného na hrad přijaté dne 19. února 1991
Nález Ústavního soudu dne 13. 11. 1997 ve věci ústavní stížnosti proti usnesením Nejvyššího soudu z 20. srpna 1997 sp. zn. 2 Tvno 33/97 a Vrchního soudu v Praze z 25. července 1997 sp.zn. 4 Ntv28/97 o prodloužení vazby
Nález Ústavního soudu Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
Nález Ústavního soudu zde dne 19. 9. 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7 z roku 2004, požárního řádu města Ostrova
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2 z roku 2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2011 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 1 z roku 2010 o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2009 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení čl. II odst. 1 vyhlášky č. 233/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2 z roku 2004 o stavební uzávěře
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a na vyslovení protiústavní nečinnosti Parlamentu České republiky
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2001 na vyslovení protiústavnosti § 18a odst. 1 písm. c), § 18a odst. 2 písm. b) věty za středníkem a § 18a odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 5/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením konzumace alkoholu a jiných návykových látek na veřejném prostranství
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2 z roku 2004 o místním poplatku ze vstupného
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona č. 247/1991 Sb., a části ustanovení § 1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona České národní rady č. 312/1991 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2002 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 (poznámka: na vyhlášce je omylem uvedeno č. 04/20001) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona č.154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, vyjádřeného slovy "fyzických a"
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 2/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 8 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 8 z roku 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění dalších obecně závazných vyhlášek
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2005 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 131 odst. 1 věty první a ustanovení § 226 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 1995 ve věci návrhu na zrušení § 2 písm. i), části § 33 a § 33a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 5/16 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Jirkova č. 4 z roku 2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2004 na zrušení ustanovení bodu 18 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 3. 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2003 na zrušení § 24 odst. 4 zákona č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 26/94 ze dne 21. září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města Pardubic
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003 ve věci návrhu na zrušení slova "soudcům" v § 1 zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2006 ve věci návrhu na zrušení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2001 ve věci návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4 z roku 2002 o provedení speciální ochranné deratizace
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova č. 2 z roku 2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1 z roku 2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 55 odst. 2, ustanovení vyjádřeného v § 74 odst. 1 slovy "(§ 68, 69, 72, 73, 73a), s výjimkou rozhodnutí o jejím prodloužení (§ 71 odst. 2, 5)," a ustanovení § 209 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 31/08 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 42 odst. 11 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „nebo dopravní prostředek“
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2002 ve věci návrhu na zrušení části čl. III bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2003 ve věci návrhu na zrušení § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 1994 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení části ustanovení § 102 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 557/1991 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 1995 na zrušení některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24. ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 3 z roku 2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 1994 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2011 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. V bodu 1 věty druhé zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupky č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017s p. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 1999 ve věci návrhu na zrušení části § 85 druhé věty zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 1995 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40 - 1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 253/2003 Sb., a ustanovení čl. VI části třetí zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, a některé další zákony
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 17 z roku 2004 o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje prostituce, a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 3 z roku 2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje prostituce
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2008 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, nebo jeho jednotlivých ustanovení, a na zrušení jednotlivých ustanovení některých dalších zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2011 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 1998 ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 446 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 1994 ve věci návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a písm. a), b) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14 z roku 2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež jsou v § 3 odst. 1 písm. b) a v § 30 písm. b) zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, vyjádřena slovy "na právnické fakultě"
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisůNález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 1998 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3 z roku 2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 3. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 1995 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.,
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2005 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 16 až 22 (oddíl IV.) obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 30. 12. 2003 č. 5 z roku 2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 24. 5. 2004 č. 1 z roku 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 2 ve vztahu k ustanovení § 1 písm. h/ zákona č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2011 ve věci návrhu na zrušení čl. I a čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 5 z roku 2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2005 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území ČR
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony, v části "týkající se jedné poloviny dalšího platu za první pololetí roku 2004 ve vztahu k soudcům okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu [ustanovení § 2 ve vztahu k ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 427/2003 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 25/19 ve věci návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Nález Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 15/12 ve věci návrhu na zrušení části § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2011 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 1994 návrhu na zrušení článku I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2007 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2000 ve věci návrhu na zrušení části některých ustanovení zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 1996 ve věci na zrušení ustanovení § 35, 65 a § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2012 ve věci návrhu na zrušení § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2012 ve věci návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, článku II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a ustanovení některých dalších zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 268/1998 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění účinném od 1. 1. 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 425/2002 Sb., některých ustanovení zákona č. 427/2003 Sb., některých ustanovení zákona č. 309/2002 Sb. a některých ustanovení zákona č. 626/2004 Sb., pokud se týkají soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 2. 1999 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu Praha-západ na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 52 - 1996 ze dne 23. prosince 1996 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 1999 na zrušení § 202 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu přijaté dne 22. dubna 1994
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 11. 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 7 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Chuchelna ze dne 25. 9. 2003 č. 2/2003 o zásadách chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území obce
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15. prosince 1993 č. 22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 9. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35 z roku 1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 9. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 10. 1995 ve věci návrhu na zrušení § 17 odst. 2 a 3, § 18 odst. 2, 3, 4 a 5 a slov "a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu" v § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 1999 o opravném prostředku proti rozhodnutím Senátu Parlamentu České republiky ze dne 16. prosince 1998 a Mandátového a imunitního výboru Senátu Parlamentu České republiky č. 18 ze dne 15. prosince 1998 ve věci ověření volby senátorky JUDr. Dagmar Lastovecké a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. prosince 1998 sp. zn. 11 Zp 54/98
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/ /2016 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 3. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2002 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 9. 1995 ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 22. března 1995 sp. zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. února 1995 sp. zn. 7 T 14/95
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1994 o návrhu na zrušení zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Žďár nad Sázavou o zásadách prodejní doby na území města Žďár nad Sázavou
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 20 odst. 4, 5 a 6 a v odstavci 7 slov "na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a", případně celého ustanovení § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 76g a § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 10. 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25. července 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 362/2003 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky města Písku ze dne 10. 11. 1998 č. 8/1998 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 19. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1 z roku 2004 o veřejné zeleni
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2003 ve věci na zrušení ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2003 na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2011 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 5. 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 12/97 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 5. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „,které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň
Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 8/16 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů......
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Břeclav č. 5/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) a části ustanovení § 36 odst. 1 ve slovech "na období kalendářního pololetí" vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 138/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení části třicáté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, týkajících se platů soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 1 písm. b) a části § 5 odst. 2 zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 o ochraně nočního klidu
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení § 49 odst. 2, 3 a 4, části § 50 odst. 1 a části § 51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části § 200n odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4 z roku 1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2008 ve věci návrhu na zrušení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 8. 2011 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 2. 9. 1998 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2004 na zrušení vyhlášky č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2004 ve věci návrhu na zrušení slov "představitelům státní moci a některých orgánů" v § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2002 ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2002 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28. 2. 2001 o místních poplatcích
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2007 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení přílohy č. 2 k tomuto zákonu
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2011 ve věci návrhu na zrušení § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2001 ve věci návrhu na zrušení slov "advokátů a" v § 46 odst. 4 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2001 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mladá Boleslav č. 25 z roku 2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1, čl. 5, čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 4 a 6, čl. 12 odst. 2 a 5, čl. 13 odst. 1 písm. b) a c), čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a čl. 31 odst. 3 oddílu IX. obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 74 odst. 2 věty druhé části za středníkem zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/ /2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003 ve věci návrhu na zrušení § 78 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 12 z roku 1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993 o návrhu skupiny 41 poslanců Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Rtyně v Podkrkonoší o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2004 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 582/1998 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2003
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 871 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000 ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000 ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a na zrušení § 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8 z roku 2003 o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 242 odst. 2 zákona č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 ze dne 7. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2 z roku 2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 věty druhé obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6 z roku 2003 o místním poplatku ze psů
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/92 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 116/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 7 z roku 2001, kterou se stanovují podmínky a povinnosti při ochraně, údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o veřejné zeleni)
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 9.1999 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 věty první zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 5 téhož zákona ve slovech "která nebyla do 31. ledna 1993 nebo do 1. září 1993 oprávněnou osobou pouze"
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení čl. I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - oblast sociálního zabezpečení
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 33/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013 ve věci návrhu na zrušení článku 5 odst. 3 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 1 z roku 2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3 z roku 2010 a obecně závazné vyhlášky č. 4 z roku 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2000 ve věci návrku na zrušení § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 7. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Olomouce ze dne 13. března 1991 o úpravě podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Olomouci
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 16/15 ve věci návrhu na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 1995 ve věci návrhu na částečné zrušení čl. III. obecně závazné vyhlášky obce Vráž ze dne 13. června 1994 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Ledenice ze dne 3. listopadu 1993 o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2001 ve věci návrhů na zrušení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 49 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 3 písm. b), c) a d), § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova o veřejném pořádku a čistotě ve městě ze dne 26. června 1997
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení č. 3/2005
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 31 odst. 9 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012 ve věci návrhu na zrušení § 171 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., respektive na vyslovení protiústavnosti § 171 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění do 31. 12. 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012 ve věci návrhu na zrušení částí ustanovení některých zákonů týkajících se karenční doby
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Lukovany č. 5 z roku 2008 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 5.1994 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2003 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty druhé zákona č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2012 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1996 věci návrhu na zrušení ustanovení § 250f občanského soudního řádu
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1 z roku 2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2011 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2011 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 4 z roku 2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 338zo odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2011 ve věci návrhu na vyslovení rozporu § 22 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platném do 31. 7. 2011, s ústavním pořádkem
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež je v § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřeno slovy "od 25. února 1948"
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 8. 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vikýřovice č. 9/96 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku přijaté dne 22. ledna 1996
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 1996 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z. R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 1996
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005 o opravném prostředku podle čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy České republiky
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/ /1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 1992 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 451/1991 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2008 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 1996 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2003 ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 1994 o návrhu na zrušení článku III odst. 6, článku IV odst. 1a článku V odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města přijaté dne 10. prosince 1992
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení na zrušení části I odst. 4 a částí II, III a IV obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté dne 14. prosince 1991
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 77k odst. 6 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 44 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v části vyjádřené výrazem "3,"
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 133a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č.123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4 z roku 2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 odst. 1 bodu 5 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, vyjádřené slovy „v době mezi 15. březnem 1939 a 4. květnem 1945“ podaného spolu s ústavní stížností
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č.111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci návrhu na zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a § 85 věty třetí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2001ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku z 29. září 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2008 ve věci návrhu na zrušení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 1999 ve věci na zrušení části I - Hrací přístroje obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou k veřejnému pořádku ze dne 26. června 1997
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty první zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění platném k 8. srpnu 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 5. 1998 ve věci návrhu na zrušení § 9b až 9h zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 250h odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté "Správní soudnictví" zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 věta druhá a věta třetí, § 34 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 6, § 40 a příloha k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2011 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Kladna č. 46/10 o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Kladna
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2004 ve věci návrhu na zrušení § 42 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 1996 ve věci stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 22. července 1996, č.j. To 191/96-15
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 1996 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru pracovníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 685 až 716 zákona č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 1995 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 711 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 711 odst. 1 písm. h) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 3/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 5. září 2003, obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 5/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 31. října 2003 a obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 1/2004, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12. března 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2011 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 418/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/20 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře
Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 230/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008 ve věci návrhu na zrušení § 400 odst. 1 a § 398 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení položky č. 14a bodu 2 písm. a) přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 1998 na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
Nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
Nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1 z roku 2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 89 věty druhé zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 347/2007 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění zákona č. 314/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2009 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3 z roku 2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, a na zrušení § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2012 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25. října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města Hořice
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve slovech, ode dne účinnosti tohoto zákona
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 4a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 287/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2011 ve věci návrhu na zrušení přechodných ustanovení k části první, čl. II bodů 3, 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2002 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2002 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 10 odst. 5 věty druhé zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změněně kterých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2007 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010 ve věci návrhu na zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 1997 ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2002 ve věci návrhu na zrušení § 31 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2002 ve věci návrhu na zrušení § 46a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1 z roku 2007 o místních poplatcích
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2004 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 poslední věty, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., ve slovech „nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při kontrole podle § 134“
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 9. 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Nález Ústavního soudu ze dne 30. 9. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci
Nález Ústavního soudu ze dne 30.7. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012 ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3 z roku 2009 o veřejném pořádku
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 272 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Psáry o stavební uzávěře, vydaného Zastupitelstvem obce Psáry dne 23. června 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2011 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov "§ 114b odst. 5" v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 29/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1 z roku 2015, tržní řád
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jívka ze dne 14. března 1994 o financování věcných nákladů dětí, které navštěvují základní školy
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2005 ve věci návrhu na zrušení článku 3 odst. 1 věta třetí a čtvrtá, článku 5 odst. 8 písm. b) a článku 6 odst. 1, odst. 2, odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Louny č. 1 z roku 2003, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 11. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2006 ve věci návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 58 odst. 6 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2003 ve věci návrhu zrušení části věty druhé ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy "ani v souvislosti s poskytnutím této péče"
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 7. 1977 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 a části ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 7. 2000 o návrhu na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži,
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1996 ve věci návrhu na zrušení § 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1996 ve věci návrhu na zrušení § 90 odst. 1 věta první ve slovech "§ 5 odst. 6" zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2014 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6 z roku 2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ze dne 26. dubna 2012, za účasti města Cheb jako účastníka řízení
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2001 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č.15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2003 ve věci návrhu na zrušení bodů 2, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 čl. CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na částečné zrušení obecně závazné vyhlášky obce Bludov, kterou byl přijat „Domovní řád“
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny o ochraně majetku občanů a města a zabezpečení veřejného pořádku ve městě Bílině
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Krupky k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o převodu a pronájmu majetku města Kuřimi
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 62 a 62a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 212 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 5. 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Šumice ze dne 2. dubna 1997 č. 1/97 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 1999 ve věci nárhu na zrušení části ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy „, splňují-li podmínky uvedené v § 3 odst. 1 nebo 2 zákona,“
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2007 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 31 odst. 4 věty třetí zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2002 ve věci návrhu na zrušení druhé, třetí a čtvrté věty § 10 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 81/2001 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 6 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006 na zrušení ustanovení § 5 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 zákona č. 582/1991 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat
Nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2011 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009 ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. 5. 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 1994 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a na zrušení § 27 odst. 8 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 1995 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb. a č. 275/1994 Sb.,
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 2 z roku 2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 2 odst. 2 a části § 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Jeseník č. 1 z roku 2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 418/2009 Sb., pokud se týká soudce
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2011 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu
Nález Ústavního soudu ze dne 7.10. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 1997 ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10 z roku 1994 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 17 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupka č. 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají trvalý pobyt na teritoriích jiných měst
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 1995 ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006 ve věci návrhu na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a návrhu na zrušení § 3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 32/01 o zajištění veřejného pořádku při poskytování hostinských činností a pořádání veřejných produkcí na území města Kladna
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/96 ze dne 11. července 1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 83a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města České Velenice č. 2/2005 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
Nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2013 ve věci návrhu na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2013 ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2008 ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2010 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, nebo jejích jednotlivých ustanovení
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II"
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 4.1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/61 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 1 odst. 2 písm. b), § 2 odst. 2 věty druhé, § 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 věty druhé a § 6 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.
Nařízení EU o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 000/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě
Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů
Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ("nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele")
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471-2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 9. března 2011 č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území
Nařízení Komise (EU) č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče
Nařízení o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině
Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Nařízení Rady (ES) ze dne 5. 5. 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Nařízení Rady (EU) č. 2014/269 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady Evropy (EU) č. 216/013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie
Nařízení vlád\y o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
Nařízení vlády České republiky o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny
Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
Nařízení vlády k transplantačnímu zákonu
Nařízení vlády k výši vyměřovacího základu důchodového pojištění 1995
Nařízení vlády k výši vyměřovacího základu důchodového pojištění 1996
Nařízení vlády k zákonu o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
Nařízení vlády k zákonu o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
Nařízení vlády kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky
Nařízení vlády kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
Nařízení vlády kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Nařízení vlády kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku
Nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
Nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Nařízení vlády o centrální adrese
Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 1996
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2008
Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně
Nařízení vlády o finančním hospodaření státních podniků
Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Nařízení vlády o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti MZ ČR
Nařízení vlády o Hydrometeorologickém ústavu
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
Nařízení vlády o chráněné oblasti Pražského hradu
Nařízení vlády o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
Nařízení vlády o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky
Nařízení vlády o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje
Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů
Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování
Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
Nařízení vlády o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer"
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání
Nařízení vlády o katalogu správních činností
Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek
Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Nařízení vlády o lodní výstroji
Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Nařízení vlády o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Nařízení vlády o minimální mzdě
Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
Nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
Nařízení vlády o náhradách zaměstnanců v zahraničí
Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky
Nařízení vlády o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace
Nařízení vlády o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 až 2007
Nařízení vlády o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 - 2012
Nařízení vlády o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády o Národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
Nařízení vlády o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
Nařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Nařízení vlády o některých změnách v organizaci Univerzity Karlovy v Praze
Nařízení vlády o nezabavitelných částkách
Nařízení vlády o Obchodním věstníku
Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Nařízení vlády o oborech státní služby
Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Nařízení vlády o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa
Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole
Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Nařízení vlády o ochraně ústavních činitelů ČR
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
Nařízení vlády o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy
Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
Nařízení vlády o památkové rezervaci v hlavním městě Praze
Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu
Nařízení vlády o plánování obrany státu
Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky
Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu ČR
Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydl
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Nařízení vlády o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)
Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
Nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky
Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí a evidence obyvatel
Nařízení vlády o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 a 1998
Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů odstranění staveb pro bydlení
Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
Nařízení vlády o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
Nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
Nařízení vlády o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu postiženým povodněmi
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009
Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 17. června 2010
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 30. září 2010
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. 7. 2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 1. října 2010 do 31. října 2010
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 31. března 2006
Nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
Nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích
Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití
Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
Nařízení vlády o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací
Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad
Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Nařízení vlády o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku
Nařízení vlády o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
Nařízení vlády o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku
Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
Nařízení vlády o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
Nařízení vlády o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
Nařízení vlády o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci
Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace
Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Nařízení vlády o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny
Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva
Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
Nařízení vlády o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách
Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní dopravu
Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí
Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví
Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
Nařízení vlády o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.
Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám
Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Nařízení vlády o sazbách úhrady
Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
Nařízení vlády o seznamech návykových látek
Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti
Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro zemědělské výrobky
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků
Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech
Nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014
Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012
Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory v rámci zvláštního opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa
Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původcích druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
Nařízení vlády o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících
Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst.3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015
Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor
Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
Nařízení vlády o stanovení rozsahu poštovního oprávnění
Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu
Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění státu
Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky
Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/ /2005
Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů
Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
Nařízení vlády o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků
Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
Nařízení vlády o státní podpoře hypotečního úvěrování
Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)
Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení
Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
Nařízení vlády o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.
Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji
Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Nařízení vlády o ukončení omezení placení v hotovosti
Nařízení vlády o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1993, 1994
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1994, 1995
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1995, 1996
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1996, 1997
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1997, 1998
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1998, 1999
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1999, 2000
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2000, 2001
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2001, 2002
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2003
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2004
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2005
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2006
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2007
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2008
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) - 2012
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku vojáků - 2005, 2006
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku vojáků - 2007
Nařízení vlády o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení vlády o vojenských zdravotnících
Nařízení vlády o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Nařízení vlády o vyměřovacích základech pro důchodové pojištění - 1994
Nařízení vlády o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů
Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky
Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář
Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší
Nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací
Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Nařízení vlády o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
Nařízení vlády o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky
Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Nařízení vlády o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Nařízení vlády o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru
Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, ničení střeliva a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
Nařízení vlády o zóně havarijního plánování
Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách
Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem
Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
Nařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost
Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice
Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu
Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby ČR
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima od 1. 1. 2006
Nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1996
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1997
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1998
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1999
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2000
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2003
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2005
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2006
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2009
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
Nařízení vlády úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Nařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistických režimem
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Nařízení vlády, kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpor pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek
Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení
Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky
Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků
Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
Nařízení vlády, kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti
Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady
Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Nařízení vlády, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
Nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
Nařízení vlády, kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta
Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby
Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby
Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Nařízení vlády, kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace Českých drah
Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policií
Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev
Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah poštovního oprávnění
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem "max."
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet některých dalších věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu
Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů
Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů, kterým se ohlašuje pracovní úraz
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky
Nařízení vlády, kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona
Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
Nařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku "Ropovod Ingolstadt"
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Mladá
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Cheb
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Litoměřice
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ralsko
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
Nařízení vlády, kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky
Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Nařízení vlády, kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
Nařízení vlády, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
Nařízení vlády, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
Nařízení vlády, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1. 10. 1996
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1. 10. 2001
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1. 4. 1998
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1. 4. 2000
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1. 7. 1997
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1.1. 2005
Nařízení vládyo prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
Nařízení vláfy o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 - 2023
Návod EU pro podání antidumpingového podnětu
Návrh věcného záměru zákona o účetnictví
Nejčastěji kladené otázky k pokutovým blokům - platným s účinností od 1. 1. 2013 - aktualizace 12. 12. 2013
Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1. 1. 2008
Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1.1.2008 – II.
Nemůžete kvůli nouzovému stavu splácet? Dáme vám oddechový čas
Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
Notifikace non-EU státům k Dohodám mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, Lichtenštejnským knížectvím, Monackým knížectvím, Andorrským knížectvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví z 8. 2. 2016
Nové stanovisko Ministerstva financí k problematice oceňovacích rozdílů
Nový občanský zákoník
Občanský soudní řád
Občanský zákoník
Obecné informace MF ČR - zákon o daních z příjmů
Obecné podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (§ 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
Obchodní zákoník
Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů - od 1. 1. 2012
Odvolací soud potvrdil vítězství MF ve sporu kvůli internetové ruletě
Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)
Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)
Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)
Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)
Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)
Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)
Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)
Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)
Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)
Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)
Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)
Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)
Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)
Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)
Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby se sídlem v EU)
Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)
Ochranné opatření č.j.: MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 21. 9. 2020 - včetně sdělení MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN)
Ochranné opatření č.j.: MZDR 20599/2020-32/MIN/KA (omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání)
Ochranné opatření č.j.: MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9. 11. 2020 do odvolání)
Okamžik vzniku povinnosti vést podvojné účetnictví podle nového zákona o účetnictví
Opatření ČNB č. 1 ze dne 24. listopadu 2009, kterým se zrušují opatření ČNB pro oblast pravidel obezřetného podnikání institucí elektronických peněz
Opatření ČNB č. 1 ze dne 29. července 2013, kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince 2011, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Opatření ČNB č. 2 z roku 2003, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Opatření ČNB č. 2 ze dne 3. prosince 2013, kterým se zrušují opatření České národní banky pro oblast předkládání výkazů ČNB bankami a pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy
Opatření ČNB č. 5 ze dne 1. srpna 2002, kterým se stanoví metodika předkládaných vybraných údajů pro centrální registr údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Opatření ČNB č. 5 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu
Opatření ČNB, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám
Opatření MF ČR k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Opatření MF ČR, kterým se stanoví postup při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině
Opatření MF ČR, kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku
Opatření o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Opatření o uveřejňování údajů institucemi elektronických peněz
Opatření o výši stravného při zahraničních cestách
Opatření, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Opatření, kterým se stanoví zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací a určení zdroje úroků
Opatření, kterým se vyhlašuje přehled zahraničních burz cenných papírů, ze kterých lze přebírat kurzy určené k oceňování veřejně obchodovatelných tuzemských a zahraničních cenných papírů
Opatření, MF ČR, kterým se stanoví postup účtování vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků vzniklých před 8. únorem 1993 vůči subjektům ve Slovenské republice a neuhrazených do 30. září 1995
Otázky a odpovědi Ministerstva financí k zákonu o dani z přidané hodnoty
Ověřování DIČ osob registrovaných v jiných členských státech EU
Oznámení MPO pro příjemce dotace programů PO1 OP PIK - článek 61 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
Oznámení o odnětí oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci OOA-S)
Oznámení o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci DILIA)
Oznámení o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákona (ve věci DILIA)
Oznámení o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona
Oznámení o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci GESTOR)
Oznámení o vyhlášení výsledků referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii konaného ve dnech 13. června a 14. června 2003
Oznámení ÚOHS o aplikaci § 22ba odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže (program Leniency)
Oznámení ÚOHS o aplikaci konceptu obrany společnosti v hospodářských potížích při posuzování spojení soutěžitelů
Oznámení ÚOHS o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže
Oznámení ÚOHS o pojmu spojujících se soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže
Oznámení ÚOHS o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů
Oznámení ÚOHS o zákazu uskutečňování spojení před jeho povolením a výjimkách z něj
Oznámení ÚOHS o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů
Oznámení ÚOHS ze dne 8. 11. 2013 o alternativním řešení soutěžních problémů a o odložení věci
Oznámení ÚOHS ze dne 8. listopadu 2013 Oznámení ÚOHS o proceduře směřující k urychlení průběhu správního řízení využití institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže (procedura narovnání)
Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení některých soutěžních problémů
Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný
Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o přednotifikačních kontaktech se spojujícími se soutěžiteli
P-21 Pokyny pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
Podání žádosti o informace poskytované Ústavním soudem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Podkladová studie MF ČR - Finanční technologie a jejich vazba na online identifikaci a AML/CFT
Pokyn č. 33 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 13. ledna 2005 č.j. 69/2005-22, o postupu katastrálních pracovišť katastrálních úřadů při vybírání správních poplatků
Pokyn č. 35 k postupu katastrálních úřadů při kontrole úplnosti souborů pozemkových knih
Pokyn č. GFŘ - D - 48 kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou
Pokyn č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou
Pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
Pokyn č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Pokyn č. GFŘ-D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018
Pokyn č. GFŘ-D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018
Pokyn č. GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019
Pokyn č. GFŘ-D-49 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020
Pokyn č. MF-1 o stanovení lhůt při správě daní
Pokyn č. MF-10, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku spotřebních daní
Pokyn č. MF-11 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty
Pokyn č. MF-12 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daní z příjmů
Pokyn č. MF-13. kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
Pokyn č. MF-14 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku evidence daní
Pokyn č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci
Pokyn č. MF-16 k provádění fyzické likvidace pokutových bloků
Pokyn č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
Pokyn č. MF-2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1.1. 2013
Pokyn č. MF-3 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012
Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní
Pokyn č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní
Pokyn č. MF-6 kterým se ruší Pokyn D-349
Pokyn č. MF-7 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční
Pokyn č. MF-8, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcí
Pokyn č. MF-9, kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí
Pokyn č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
Pokyn D - 73 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Pokyn D - 92 k uplatňování jednotného postupu při vymezení právnické osoby - organizační jednotky občanského sdružení pro daňové účely
Pokyn D - 97 k postupu při vymáhání nedoplatků daní (odvodů) nebo vrácení přeplatku daní (odvodů) za státní podniky privatizované formou prodeje prostřednictvím Fondu národního majetku ČR nebo Pozemkového fondu ČR
POKYN D - 99 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994, ve znění pokynu č. D - 117
Pokyn D-80 ke zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob
Pokyn D-98 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pokynu č. D - 116
Pokyn GFŘ - D - 21 k promíjení příslušenství daně
Pokyn GFŘ - D - 45 k promíjení příslušenství daně
Pokyn GFŘ č. 15 z roku 2012 k aplikaci § 157 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn GFŘ D - 1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Pokyn GFŘ D - 10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/ sdruženými podniky
Pokyn GFŘ D - 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
Pokyn GFŘ D - 12 o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části
Pokyn GFŘ D - 13 ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu
Pokyn GFŘ D - 14 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Pokyn GFŘ D - 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně č. j. 46732/12-1710
Pokyn GFŘ D - 16 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Pokyn GFŘ D - 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Č.j. 17493/14/7000-51000
Pokyn GFŘ D - 18 k ručení v daňovém řízení
Pokyn GFŘ D - 2 k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisování
Pokyn GFŘ D - 20 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Pokyn GFŘ D - 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn GFŘ D - 23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Pokyn GFŘ D - 24 kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
Pokyn GFŘ D - 25 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Pokyn GFŘ D - 26 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
Pokyn GFŘ D - 32 Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny
Pokyn GFŘ D - 34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
Pokyn GFŘ D - 36 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017
Pokyn GFŘ D - 4 kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“)
Pokyn GFŘ D - 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení
Pokyn GFŘ D - 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn GFŘ D - 7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek
Pokyn GFŘ D - 8 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn GFŘ D - 9 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287 a dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-0122871 Č. j.: 111096/16/7100-20116-050484
Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-0122871 č. j.: 111096/16/7100-20116-050484 a dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287
Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 1, č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287 ze dne 2. 3. 2017 a dodatku č. 2, čj. 130204/17/7100-20118-012287 ze dne 22. 12. 2017
Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-0122871 č. j.: 111096/16/7100-20116-050484 a dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 a dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287
Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, ve znění Dodatku č. 1, č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287 ze dne 2. 3. 2017
Pokyn GFŘ-D-43 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
Pokyn GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Pokyn k neuplatnění nároku na odpočet DPH
Pokyn MF ČR, kterým se stanoví jednotný postup při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona o správě daní a poplatků
Pokyn MŽP ČR k přepravě odpadů do ČR ze zahraničí („dovoz“)
Pokyny MF ČR pro refundaci cestovních nákladů ve 3. čtvrtletí roku 2016
Pokyny MF ČR pro refundaci cestovních nákladů ve 4. čtvrtletí roku 2015
Pokyny MPO pro vykazování nefinančních informací
Pokyny MŠMT k podzimním maturitním a závěrečným zkouškám
Popis a základní pojmy GDPR (General Data Protection Regulation)
Postup pro kraje a dotčené obce při podávání žádostí o dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených účetních jednotek - usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012
Postup při poskytnutí stravného při zahraničních pracovních cestách v jiné cizí měně než stanoví vyhláška č. 444/2001 Sb.
Používání kursu při přepočtu majetku v cizí měně
Praktické informace MF ČR k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů
Právní úprava dočasného a příležitostného poskytování služeb pro oblast živnostenského podnikání v České republice
Právní výklad k postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona
Právní výklad MŠMT - K některým otázkám k ustanovení § 5 odst. 4 a 7 zákona č. 306/1999 Sb.
Právní výklad MŠMT - Stravování zaměstnanců škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Právní výklad MŠMT a ČOSPŠ k § 23 zákona č. 563/2004 Sb. a k § 8a zákona č. 143/1992 Sb.
Prezentace MF ČR - Sociální a zdravotní pojištění (duben 2020)
Prezentace MF ČR - Sociální a zdravotní pojištění (srpen 2019)
Prezentace MF ČR - Sociální a zdravotní pojištění (září 2020)
Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut podle § 22 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých předpisů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále jen „zákon“), u zakázaných dohod narušujících soutěž, při jejichž splnění lze stranám takových zakázaných dohod neuložit pokutu nebo výši pokuty podstatně snížit (dále též „Leniency program“)
Projev ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Prominutí příslušenství daní u státních podniků
Protisubvenční opatření v Evropské unii
Protokol k Dohodě mezi vládami České a Slovenské Federativní Republiky a Spolkové republiky Německo a Evropským hospodářským společenstvím o Mezinárodní komisi na ochranu Labe ze dne 8. října 1990
Protokol k provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
Protokol k Úmluvě o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami
Protokol o článku 40.3.3 Ústavy Irska
Protokol o přechodných ustanoveních
Protokol o statutu soudního dvora Evropské unie
Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii
Protokol o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů Evropské unie
Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/670 ze dne 28. dubna 2016, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH - prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí směrnice komise 2014/37/EU kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech
Prováděcí úmluva k Schengenské dohodě
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 130 - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich systému varování při vybočení z jízdního pruhu
Předpisy Exekutorské komory - Zkušební řád
Předpisy Exekutorské komory - Zkušební řád - kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora
Předpisy Exekutorské komory České republiky - Kancelářský řád
Předpisy Exekutorské komory České republiky - Kárný řád
Předpisy Exekutorské komory České republiky - Náhrada za ztrátu času a hotové výdaje
Předpisy Exekutorské komory České republiky - Organizační řád
Předpisy Exekutorské komory České republiky - Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Předpisy Notářské komory České republiky - Kancelářský řád
Předpisy Notářské komory České republiky - Zkušební řád
Předpisy Prezidia Exekutorské komory - o Rejstříku nařízených exekucí
Předpisy Prezidia Exekutorské komory České republiky - Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění o svobodném přístupu k informacím
Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 9. 2016
Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 12. 2014
Přehled časových lhůt a přehled sazeb srážkových daní pro zdaňování ve státě zdrojů
Přehled dohod o podpoře a ochraně investic
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty - 2018
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů - 2019
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů - 2020
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů - 2021
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Přehled hlavních ukazatelů Makroekonomické predikce ČR (duben 2020) - tabulka
Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
Přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodních daňových vztahů a smluv o zamezení dvojího zdanění
Přehled právních předpisů souvisejících s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 od 24. 4. 2020 do 25 2 2021
Přehled soudních i mimosoudních prostředků, které můžete využít na obranu proti rozhodnutí kontrolního orgánu
Přehled statistických klasifikací a číselníků k 1. lednu 2014 zavedených sdělením ve Sbírce zákonů
Přehled zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou platnou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic
R 1-07 Pokyn k řízení programů a provozování Informačního systému programového financování
Reakce Aleny Schillerové na tvrzení o údajném odmítnutí kompromisního požadavku MPSV na dofinancování sociálních služeb
Reakce MF ČR na studii o dopadech zvýšení spotřební daně na tabák
Reakce ministryně financí Aleny Schillerové na zneužití vyjádření GFŘ
Reakce MŽP a MF na článek MF Dnes: Za Česko zelenější. Vláda připravuje zdanění uhlí a plynu
Rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (EU) 2018/796 ze dne 22. května 2018 dočasně omezit rozdílové smlouvy v Unii v souladu s článkem 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014
Rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (EU) 2018/796 ze dne 22. května 2018 o dočasném zákazu uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům v Unii v souladu s článkem 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014
Rozhodnutí komise ES ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory příslušným orgánům členských států v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES
Rozhodnutí MF ČR o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona o dani z přidané hodnoty
Rozhodnutí MF ČR o stanovení místní příslušnosti jinak pro skupiny dle zákona o dani z přidané hodnoty
Rozhodnutí MF ČR o zrušení povinnosti daň zálohovat
Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 52876/2017-2/FAR, zn. L70/2017
Rozhodnutí ministra financí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Rozhodnutí ministra financí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
Rozhodnutí ministra financí o prominutí daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2011 a v roce 2012 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ustanovení § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů
Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2013 a v roce 2014 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů
Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob vzniklého v souvislosti s investičními pobídkami poskytnutými před účinností zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na daňových povinnostech splatných v roce 2011 nebo později.
Rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí
Rozhodnutí ministra financí o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnutí MK dle dle § 98 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském
Rozhodnutí MK ve věci agentury DILIA - od 7. 1. 2009
Rozhodnutí MK ve věci agentury DILIA ze dne 27. března 2007
Rozhodnutí MK ve věci OOA - S - od 13 .8. 2009
Rozhodnutí MK ve věci OSA, DILIA a OOA - S - 30. 11. 2006
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - zastavení exekuce nařízené podle platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny - České republiky 3045/2014 Sb. NSS
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. února 2021, ve věci sp. zn. 6 As 114/2020.
Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události - 1. 2. 2021
Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události - Finanční zpravodaj č. 35 z roku 2020 vydaný dne 16. 12. 2020, pod č. 48.
Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události - 8. 1. 2021
Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události - Finanční zpravodaj č. 22 z roku 2020 vydaný dne 14. 10. 2020 pod č. 31
Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události - 21. 12. 2020
Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události - 8. 2. 2021
Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů
Rozhodnutí o ukončení mimořádného opatření čj. MZDR 33888/2012, ze dne 27. 9. 2012
Rozhodnutí o vyhlášení 4. mimořádného opatření ministra zdravotnictví - Čj.: MZDR 33888/2012
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 1. ledna 1990
Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
Rozhodnutí prezidenta republiky podle článku 61 odst. 1 písm. a) ústavního zákona č.143/1968 Sb., o československé federaci o sjednávání mezinárodních smluv
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 1996 o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky
Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu o sazebníku úhrad za poskytování informací
Rozhodnutí Rady ze dne 15. března 1993 o uzavření Úmluvy o dočasném použití a o přijetí jejích příloh
Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2013, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (2013/52/EU)
Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 1988, kterým se jménem Společenství přijímá příloha B.2 k Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů (88/355/EHS)
Rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání
Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy
Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje
Rozhovor - Schillerová: Přelévání piva do džbánku kvůli DPH? Nesmysl
Rozhovor Aleny Schillerové o zrušení superhrubé mzdy
Rozhovor Aleny Schillerové pro Blesk
Rozhovor Aleny Schillerové pro Forbes o podpoře OSVČ
Rozhovor Aleny Schillerové pro Právo o podpoře OSVČ a společníků malých s.r.o.
Rozhovor ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha pro deník Hospodářské noviny
Rozhovor ministryně financí o zvyšování důchodů v příštím roce
Rozhovor ministryně financí pro Deník Sport
Rozhovor ministryně financí pro MF Dnes
Rozhovor ministryně financí pro server Seznamzpravy.cz
Rozhovor s Alenou Schillerovou o ekonomických opatřeních kvůli koronaviru
Rozhovor s Alenou Schillerovou o financování sociálních služeb
Rozhovor s Alenou Schillerovou pro novinky.cz
Rozhovor s generální ředitelkou GFŘ Tatjanou Richterovou pro Lidové noviny
Rozhovor s Liborem Kazdou, ředitelem FAÚ o aktuální agendě FAÚ
Rozhovor s náměstkyní Alenou Schillerovou o novém zákonu o daních z příjmů
Rozhovor s ředitelkou Generálního finančního ředitelství Tatjanou Richterovou
Rozhpdnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události - 20. 1. 2021
Rozsudek Městského soudu v Praze ke zrušení mimořádných opatření ze dne 13. 1. 2020 č. j. 18 A 59/2020- 226
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020 - zrušení dvou mimořádných opatření MZdr ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a dvou mimořádných opatření MZdr ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 o omezení volného pohybu osob
Sankce a zvláštní opatření (Írán, Sýrie, KLDR)
Sděení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. . 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
Sdělení - školská právnická osoba zřízená dobrovolným svazkem obcí
Sdělení a nóta Spolkového ministerstva zahraničních věcí ze dne 20. srpna 2012, kterou německá strana oznámila české straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně a vyhlášené pod č. 91/2002 Sb. m. s. a změněné pod č. 131/2002 Sb. m. s. a č. 88/2010 Sb. m. s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Arménské republice o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana oznámila německé straně změnu v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana sdělila německé straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana sdělila polské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané dne 21. června 2006 ve Varšavě
Sdělení a nóta, kterou česká strana sdělila rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 20. dubna 1959
Sdělení č. 25/2010 Sb. m. s., kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2010 Sb. m. s.
Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) - 1. 1. 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG - 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG - 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (CZEM)
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu využití kmitočtového spektra
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny plánu přidělených kmitočtových pásem
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016
Sdělení ČNB - Ekonomicky spjatá skupina
Sdělení ČNB - Kategorie retailových expozic v přístupech pro výpočet kapitálového požadavku
Sdělení ČNB - Výklad ustanovení § 1 písm. i), § 3 odstavce 1, 2 a 3 a § 9 devizového zákona
Sdělení ČNB č. 2 - 2012 Věst. ČNB k notifikaci standardního fondu a podmínkám distribuce zahraničního standardního fondu v České republice
Sdělení ČNB k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání životního pojištění
Sdělení ČNB k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele
Sdělení ČNB k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu
Sdělení ČNB k některým pravidlům jednání s účastníky penzijního připojištění a zájemci o uzavření smlouvy o penzijním připojištění
Sdělení ČNB k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2 z roku 2011 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank
Sdělení ČNB k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2009 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Sdělení ČNB k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2011 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Sdělení ČNB k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí
Sdělení ČNB k posuzování auditora banky, družstevní záložny, pojišťovny a zajišťovny ČNB
Sdělení ČNB k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Sdělení ČNB k ustanovení § 116 odst. 1 zákona o platebním styku týkající se ztráty z neautorizované platební transakce, kterou nese plátce
Sdělení ČNB k vyhlášce České národní banky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
Sdělení ČNB k výkladu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
Sdělení ČNB k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Sdělení ČNB kterým se zveřejňuje maximální výše technické úrokové míry
Sdělení ČNB kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů
Sdělení ČNB o agresivní obchodní praktice spočívající ve zpoplatňování reklamací spotřebitelů označených prodávajícími za neoprávněné
Sdělení ČNB o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
Sdělení ČNB o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných Českou národní bankou
Sdělení ČNB o podmínkách přípustnosti pobídek při poskytování investičních služeb a v kolektivním investování
Sdělení ČNB o poskytování informací o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
Sdělení ČNB o pravidlech řízení při uznávání srovnatelnosti povinností emitenta ze třetího státu
Sdělení ČNB o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
Sdělení ČNB o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Sdělení ČNB o spuštění internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností a registraci subjektů
Sdělení ČNB o úpravě základních úrokových sazeb - 2. 11. 2012
Sdělení ČNB o úpravě základních úrokových sazeb - 29. 6. 2012
Sdělení ČNB o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro druhé čtvrtletí 2012
Sdělení ČNB o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro třetí čtvrtletí 2011
Sdělení ČNB o úrokových sazbách pro účty klientů vedené ČNB pro čtvrté čtvrtletí 2011
Sdělení ČNB o územní působnosti poboček České národní banky
Sdělení ČNB o uznání některých odborných zkoušek organizovaných Evropskou asociací finančního plánování Česká republika
Sdělení ČNB o vydání Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Sdělení ČNB o vydání Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů
Sdělení ČNB o vydání Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
Sdělení ČNB o změně lhůty pro oznamování požadavků na výběry hotovostí bank
Sdělení ČNB o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu
Sdělení ČNB ze dne 21. května 2010 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost
Sdělení ČNB, jímž se oznamuje praxe České národní banky k výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů
Sdělení ČNB, jímž se stanoví jazyky, v nichž lze uveřejňovat a předkládat dokumenty České národní bance pro účely některých ustanovení zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
Sdělení ČNB, kterým se zveřejňuje maximální výše technické úrokové míry
Sdělení ČNB, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů
Sdělení doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 112/2004 Sb. m. s.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Sdělení Evropské komise o stanovení Evropského akčního plánu pro obchod
Sdělení GFŘ k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb.
Sdělení GFŘ k důvodu využívání údajů z registru obyvatel
Sdělení GFŘ k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih na poukázky
Sdělení GFŘ k problematice studia za trvání služebního poměru
Sdělení GFŘ k rozsudku NSS ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců
Sdělení GFŘ k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů
Sdělení GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR
Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Sdělení k § 45e zákona o dani z přidané hodnoty
Sdělení k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002
Sdělení k aktualizaci Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2000
Sdělení k aplikaci Pokyn č. D – 279 od 1. 1. 2007
Sdělení k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb.
Sdělení k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.
Sdělení k aplikaci ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 216/2009 Sb.
Sdělení k daňovému režimu příjmů menšinových akcionářů - fyzických osob při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem dle ustanovení § 183i a následně zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení k Dohodě mezi ČR a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Sdělení k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
Sdělení k platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Arménskou republikou
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Estonskou republikou
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Gruzií
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Litevskou republikou
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Novým Zélandem
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Turkmenistánem
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou
Sdělení k Pokynu č. D-287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 88/2005 Sb. m. s.)
Sdělení k postupu plátců daně z přidané hodnoty při uplatnění daně u dovozu zboží od 1. 1. 2005
Sdělení k posuzování úhrad za vyšetření řidičů podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.
Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 5/2017 Sb. m. s.)
Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017)
Sdělení k praktické aplikaci Pokynu č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR
Sdělení k praktické aplikaci ustanovení § 6 odst. 13 a 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném od 1.1.2009.
Sdělení k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Sdělení k problematice elektronického obchodu při uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
Sdělení k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)
Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
Sdělení k účetnímu a daňovému režimu - financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti podle § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení k účtování a daňové povinnosti vlastníků jednotek právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.
Sdělení k účtování provozoven českých podniků na Slovensku
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 95/2000)
Sděleni k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdaněni a zabránění daňovému uniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 163/1996 Sb.)
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015)
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č.1/2020 Sb. m. s.)
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb. m. s.)
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 65/2011)
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 42/2013)
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Hongkongem
Sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH)
Sdělení k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, určené devizovým místům
Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 480/2019 Sb. a pozdějších předpisů
Sdělení k vyhlášce č. 294/1998 Sb. ze dne 30. listopadu 1998, kterou se stanoví sazby stravného v cizí měně pro rok 1999
Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Č.j.: MF- 40 778/2013/11
Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010Sb.
Sdělení k výkladu některých pojmů - ekologické daně
Sdělení k výkonu činnosti na finančním trhu – operační riziko v oblasti informačního systému
Sdělení k vymezení repo operací
Sdělení ke smlouvám o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku ve vztahu k Republice Kosovo
Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Indickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech (Varšava, 8. června 2000)
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění
Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgií
Sdělení ke zdaňování majetkových podílů na transformaci družstva
Sdělení Komise - Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací) (2017/C 215/01)
Sdělení Komise 2014/C 188/02 - Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem
Sdělení kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
Sdělení kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 12/2014 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Sdělení kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/2012 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Sdělení kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Sdělení kterým se vyhlašuje Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
Sdělení MF ČR - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Sdělení MF ČR - Doložení informace o ekonomické činnosti může urychlit registraci k DPH
Sdělení MF ČR - dotazy a odpovědi k uplatnění DPH po novele zákona č. 87/2009 Sb., účinné od 1. 4. 2009 - odpočet u osobních automobilů
Sdělení MF ČR - GFŘ k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvy
Sdělení MF ČR - předmět daně ze staveb podle zákona o dani z nemovitostí
Sdělení MF ČR - vyměření daně z nemovitostí pro zdaňovací období 2010
Sdělení MF ČR - Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 545/2005 Sb., s účinností od 1. 1. 2006
Sdělení MF ČR a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku
Sdělení MF ČR a ČNB ze dne 1. prosince 2017 k přechodnému období podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Sdělení MF ČR k § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Sdělení MF ČR k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Sdělení MF ČR k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Sdělení MF ČR k § 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn
Sdělení MF ČR k § 45e zákona o DPH
Sdělení MF ČR k § 47a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH - závazné posouzení sazby daně z přidané hodnoty
Sdělení MF ČR k aplikaci nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13
Sdělení MF ČR k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Sdělení MF ČR k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Sdělení MF ČR k aplikaci Pokynu č. D - 280 od 1. 1. 2007
Sdělení MF ČR k aplikaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 46/1979 Sb.)
Sdělení MF ČR k aplikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003)
Sdělení MF ČR k aplikaci ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
Sdělení MF ČR k bezúplatnému převodu (darování) vlastnictví k bytu
Sdělení MF ČR k daňovému posouzení regulovaného nájemného v bytech v režimu podnikového bytového hospodářství v souvislosti se zrušením cenové regulace nájemného
Sdělení MF ČR k evidenci příjmů z pronájmu
Sdělení MF ČR k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016
Sdělení MF ČR k Pokynu D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení MF ČR k postupu při uplatnění společného zdanění manželů
Sdělení MF ČR k problematice pojmů "místo vedení" a "skutečný vlastník"
Sdělení MF ČR k prohlášení Výboru evropských orgánů pro dohled nad auditem ze dne 25. 3. 2020 v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 na povinný audit účetních závěrek
Sdělení MF ČR k regulačním poplatkům ve zdravotnictví z hlediska daně z přidané hodnoty a daně z příjmů
Sdělení MF ČR k účtování a vykazování digitálních měn
Sdělení MF ČR k uplatnění DPH při dodání elektrické energie nebo plynu v souvislosti s účinností nového zákona o DPH
Sdělení MF ČR k uplatnění zákona o daních z příjmů
Sdělení MF ČR k uplatňování DPH u swapových a forwardových operací
Sdělení MF ČR k uplatňování odčitatelné položky od základu daně z příjmů ve vztahu k vypořádání transformačních nároků k družstvům podle zákona č. 42/1992 Sb.
Sdělení MF ČR k uplatňování plateb příspěvků účastníka penzijního připojištění se státním příspěvkem
Sdělení MF ČR k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
Sdělení MF ČR k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 184/1995)
Sdělení MF ČR k úrokům z prodlení a ke smluvním pokutám
Sdělení MF ČR k vedení jednoduchého účetnictví - k ustanovení § 38a zákona o účetnictví
Sdělení MF ČR k vedení účetnictví politických stran a hnutí
Sdělení MF ČR k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
Sdělení MF ČR k vracení DPH zahraničním osobám - 2001
Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 444/2001 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného
Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Č.j.: MF- 42166/2013/11-1101
Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2013
Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
Sdělení MF ČR k zákonu č. 120/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (k § 36a - cena obvyklá jako základ daně u plnění pro osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k plátci; zaměstnanecké benefity)
Sdělení MF ČR k zákonu o daních z příjmů
Sdělení MF ČR ke zdanění příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006
Sdělení MF ČR ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny
Sdělení MF ČR ke zrušení Pokynu č. D - 108
Sdělení MF ČR ke zveřejnění sdělení Evropské komise „Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)”
Sdělení MF ČR o elektronické podobě formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
Sdělení MF ČR o používání pevného kursu pro přepočet cizích měn v účetnictví podnikatelů
Sdělení MF ČR o účtování ve sdružení
Sdělení MF ČR o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Sdělení MF ČR o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení MF ČR o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost
Sdělení MF ČR o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv
Sdělení MF ČR o vyhlášení dvou dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv (a jejich vstupu v platnost
Sdělení MF ČR o zrušení 22 pracovišť finančních úřadů
Sdělení MF ČR pro plátce daně ze závislé činnosti
Sdělení MF ČR pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů k § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů
Sdělení MF ČR v souvislosti s vládním návrhem zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli
Sdělení MF ČR, GFŘ pro plátce daně při poskytnutí mimořádných odměn zaměstnancům na základě dotačních programů, vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s epidemií COVID - 19
Sdělení MF ČR, GFŘ v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu
Sdělení Ministerstva financí čj. MF-24485/2017/1801-6, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
Sdělení Ministerstva financí jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %
Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 133/2013 Sb. o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb. a vyhlášky č. 467/2017 Sb
Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, 1,50 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026, 1,25 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, CPI %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, CPI %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026, CPI %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027, CPI %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, CPI %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky 2019-2025 III, FIX %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, FIX %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, FIX %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, FIX %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026, FIX %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027, FIX %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2019, 1,50 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2017, 0,00 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2023, 0,45 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2022, 0,00 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75%
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75%
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2022, 0,10 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2025, 1,25 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2029, 0,05 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2040, 1,50 %
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2024, 0,00 % Citace: 42/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. ledna 2021 č. 26/2021 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí - 13. 2. 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí - 30. 10. 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí - 8. 7. 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 449/2016 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, zveřejněné v částce 229Sb. z roku 2020 vydané dne 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví Švýcarska v České republice ze dne 22. prosince 2014, kterou švýcarská strana oznámila české straně změnu názvu orgánu uvedeného v článku 6 Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán o spolupráci
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv a o revizi smluvně-právního systému mezi Českou republikou a Polskou republikou ze dne 29. března 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 - 27. července 2020
Sdělení MPO k informačnímu systému Registr živnostenského podnikání
Sdělení MPO, v jakém ustanovení zákona o živnostenském podnikání a jeho prováděcích předpisů je upravena soustavná činnost
Sdělení MPO, zda činnost uváděná žadatelkou je považována za samostatný výkon výdělečné činnosti
Sdělení MPO, zda společnost svým jednáním neporušuje zákon o živnostenském podnikání a zákon o regulaci reklamy
Sdělení MZDR 20599/2020-27/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 1. 9. 2020
Sdělení MZDR 20599/2020-28/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 14. 9. 2020
Sdělení MZDR 20599/2020-29/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 14. 9. 2020
Sdělení MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání
Sdělení MZDR 20599/2020-38/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 23. 11. 2020 do odvolání
Sdělení MŽP o výkladu k § 37a zákona č. 185/2001 Sb., ve znění zákona 154/2010 Sb.
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Sdělení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Sdělení o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Sdělení o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Sdělení o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Sdělení o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Sdělení o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2013
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020
Sdělení o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012
Sdělení o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013
Sdělení o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
Sdělení o definici nanomateriálů
Sdělení o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014
Sdělení o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsané v Praze dne 12. listopadu 2004
Sdělení o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 10. května 1993
Sdělení o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bratislavě dne 2. července 2002
Sdělení o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bonnu dne 3. listopadu 1994
Sdělení o dodatečném prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981
Sdělení o Dodatkovém protokolu k Evropské sociální chartě
Sdělení o Dodatkovém protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)
Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o předávání odsouzených osob (č. 167)
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a o vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Ruskou federací o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČR a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČR a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČR a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČR a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČR a republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČR a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Čínskou lidovou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Francouzskou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi ČSSR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky o mezinárodní kombinované dopravě
Sdělení o Dohodě mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací
Sdělení o Dohodě mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
Sdělení o Dohodě mezi Spojenými státy americkými a ČSFR o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokolu k ní
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochraně před zářením
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o obchodu s některými ocelářskými výrobky
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a Sekretariátem Rady Evropské unie o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze státních orgánů a státních organizací ČSFR v souvislosti se zánikem ČSFR
Sdělení o dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělání
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře o vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků ČR a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o přechodném zaměstnávání občanů ČR a občanů Ruské federace
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci v dopravě a spojích
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou SR o železniční dopravě přes státní hranice
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou SRN o hraničních přechodech na společných státních hranicích
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání občanů ČR a občanů Ukrajiny
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Filipinské republiky o letecké dopravě
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Spolkové republiky Německa o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek
Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou SRN o vnitrozemské vodní dopravě
Sdělení o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
Sdělení o Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu
Sdělení o Dohodě o ochraně populací evropských netopýrů
Sdělení o Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
Sdělení o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČR a vládou republiky Slovinsko
Sdělení o Dohodě o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi ČSFR a Španělským královstvím
Sdělení o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícím se trestu smrti
Sdělení o Evropské dohodě o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
Sdělení o Evropské kulturní úmluvě
Sdělení o Evropské sociální chartě
Sdělení o Evropské úmluvě o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami
Sdělení o Evropské úmluvě o odškodňování obětí násilných trestných činů.
Sdělení o Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu
Sdělení o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení
Sdělení o Evropské úmluvě o přeshraniční televizi ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi
Sdělení o Evropské úmluvě o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách
Sdělení o Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)
Sdělení o Evropské úmluvě o státním občanství
Sdělení o Evropské úmluvě o vydávání
Sdělení o Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
Sdělení o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu
Sdělení o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu
Sdělení o Implementační dohodě o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech
Sdělení o jednání České pojišťovny, a. s., jménem České kanceláře pojistitelů před soudy a postavení České pojišťovny, a. s., a České kanceláře pojistitelů jako zástupce a zastoupeného
Sdělení o Konvenci o organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Sdělení o korekturách anglického autentického znění Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Sdělení o Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu
Sdělení o Mezinárodní úmluvě o sladění hraničních kontrol zboží
Sdělení o Montrealském protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatém v Montrealu dne 16.9.1987
Sdělení o neplatnosti výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem
Sdělení o nótě Ministerstva zahraničních věcí Albánské republiky, kterou byly české straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o nótě Velvyslanectví České republiky v Tiraně, kterou byly albánské straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o novele zákona o pohonných hmotách - povinná registrace
Sdělení o o přijetí změn Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Sdělení o o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Sdělení o o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Sdělení o Občansko-právní úmluvě o korupci
Sdělení o odborné způsobilosit k výkonu činnosti ostraha majetku a osob
Sdělení o odkupu neplatných kolkových známek dle vyhlášky č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách
Sdělení o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
Sdělení o odstoupení Republiky Kazachstán od smluv RVHP o dvojím zdanění
Sdělení o odvolání výhrad České republiky k Evropské úmluvě o vydávání, Evropské úmluvě o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli a Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
Sdělení o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
Sdělení o odvolání výhrady Československé republiky k Protokolu o zákazu použití ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků, přijatému v Ženevě dne 17. června 1925
Sdělení o odvolání výhrady k Úmluvě Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a o odvolání prohlášení k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
Sdělení o Opčním protokolu k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech
Sdělení o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2016 Sb. m. s.
Sdělení o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
Sdělení o Oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání (Paříž, 13. prosince 1957) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV)
Sdělení o oznámení podle článku 28 odst.3 Evropské úmluvy o vydávání
Sdělení o podepsání Dohoda mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů a Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích a o Ujednání k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994
Sdělení o podepsání Memoranda o porozumění mezi vládou ČR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ
Sdělení o podepsání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi ČSFR a Francouzskou republikou
Sdělení o postupu při zavádění hotovostního eura od 1. 1. 2002
Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace
Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace
Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012
Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017
Sdělení o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem
Sdělení o pověření provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Sdělení o povinném rozsahu údajů při podávání žádosti o udělení povolení k vydání hypotečních zástavních listů a plnění informačních povinností hypotečních bank
Sdělení o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey, vyhlášené pod č. 49/2008 Sb. m. s.
Sdělení o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey, vyhlášené pod č. 50/2008 Sb. m. s.
Sdělení o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man
Sdělení o pozastavení provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
Sdělení o pozbytí platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsané ve Vídni dne 18. listopadu 1982, a Protokolu k Dohodě, podepsaného v Praze dne 24. května 1985
Sdělení o pravidlech postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu podle usnesení vlády ČR č. 334 ze dne 14. dubna 1999 včetně jeho přílohy
Sdělení o prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 - 2012
Sdělení o Programu kulturní spolupráce mezi Českou republikou a Bulharskou republikou na léta 2012 - 2014
Sdělení o Protokolu a změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách
Sdělení o Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícím se zrušení trestu smrti za všech okolností
Sdělení o Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňujícím Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971
Sdělení o Protokolu o porozumění
Sdělení o Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Sdělení o Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Sdělení o Protokolu z roku 2014 k Úmluvě o nucené práci z roku 1930
Sdělení o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Rakouskem po zahájení plné aplikace schengenského acquis
Sdělení o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy
Sdělení o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem
Sdělení o přijetí Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Sdělení o přijetí České republiky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci (IMO), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků
Sdělení o přijetí České republiky za člena Organizace spojených národů, o změnách článku 109 a článku 61 Charty spojených národů a o opravě vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb.
Sdělení o přijetí Českou republikou Manilských změn přílohy Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
Sdělení o přijetí Českou republikou novely čl. 38 Stanov Světové organizace cestovního ruchu
Sdělení o přijetí Českou republikou změn Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596
Sdělení o přijetí Českou republikou změn Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
Sdělení o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Sdělení o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Sdělení o přijetí Českou republikou změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
Sdělení o přijetí Českou republikou změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137
Sdělení o přijetí Českou republikou změny článku 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
Sdělení o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016
Sdělení o přijetí Českou republikou změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Sdělení o přijetí Českou republikou změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
Sdělení o přijetí Dalšího dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
Sdělení o přijetí Devátého dodatkového protokolu k Ústavě SPU - První dodatkový protokol ke Generálnímu řádu světové poštovní unie
Sdělení o přijetí Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí
Sdělení o přijetí Dodatku k Dohodě o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj za účelem zařazení Mongolska mezi země, ve kterých banka působí
Sdělení o přijetí Dohody NATO o předávání technických informací pro účely obrany
Sdělení o přijetí Dohody o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
Sdělení o přijetí Dohody o právním postavení misí a zástupců třetích států při Organizaci Severoatlantické smlouvy
Sdělení o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu
Sdělení o přijetí Dohody o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb
Sdělení o přijetí Dohody o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově a Protokolu doplňujícího Dohodu o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově
Sdělení o přijetí Evropské dohody o ochraně jatečných zvířat (č. 102)
Sdělení o přijetí Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
Sdělení o přijetí Evropské charty místní samosprávy
Sdělení o přijetí Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých
Sdělení o přijetí Evropské prozatímní dohody o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých
Sdělení o přijetí Evropské rámcové úmluvy o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o filmové koprodukci
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o osvojení dětí
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
Sdělení o přijetí Evropského zákoníku sociálního zabezpečení
Sdělení o přijetí Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního soudu, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního zbytkového mechanismu, Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního zbytkového mechanismu Organizace spojených národů pro trestní tribunály, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
Sdělení o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997
Sdělení o přijetí Mezinárodní úmluvy o potlačování teroristických bombových útoků
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu)
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard)
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
Sdělení o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
Sdělení o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
Sdělení o přijetí Osmého dodatkového protokolu k Ústavě světové poštovní unie, Prvního dodatkového protokolu ke Generálnímu řádu Světové poštovní unie, Světové poštovní úmluvě a Ujednání o poštovních peněžních službách
Sdělení o přijetí Protokolu k Evropské prozatímní dohodě o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých
Sdělení o přijetí Protokolu k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých
Sdělení o přijetí Protokolu o autentickém čtyřjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1977)
Sdělení o přijetí Protokolu o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1968)
Sdělení o přijetí Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) a o přístupu České republiky k Ujednání týkajícího se mezinárodního obchodu textilním zbožím a k Protokolu o prodloužení Ujednání, k Dohodě o technických překážkách obchodu, k Dohodě o provádění článku VI GATT, k Dohodě o dovozním licenčním řízení a k Dohodě o provádění článku VII GATT
Sdělení o přijetí Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno
Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1974)
Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1990)
Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1971)
Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1989)
Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis) (1984)
Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 83 bis) (1980)
Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Final Clause) (1977)
Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] (1962)
Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] (1971)
Sdělení o přijetí Přílohy G Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Sdělení o přijetí rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, přijaté v New Yorku dne 14. prosince 2017
Sdělení o přijetí Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii
Sdělení o přijetí rozhodnutí ze dne 1. 6. 2010 o atrahování působnosti
Sdělení o přijetí rozhodnutí ze dne 30. 11. 2010 o atrahování působnosti
Sdělení o přijetí Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
Sdělení o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce
Sdělení o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Sdělení o přijetí Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích
Sdělení o přijetí Úmluvy o dočasném použití
Sdělení o přijetí Úmluvy o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami
Sdělení o přijetí Úmluvy o mezinárodním přístupu k soudům
Sdělení o přijetí Úmluvy o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)
Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované)
Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť
Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (č. 164)
Sdělení o přijetí Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Sdělení o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
Sdělení o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluvy č. 182)
Sdělení o přijetí Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení
Sdělení o přijetí Úmluvy o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
Sdělení o přijetí usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády
Sdělení o přijetí Všeobecné dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy a Protokolů k ní
Sdělení o přijetí změn „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR
Sdělení o přijetí změn „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Sdělení o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Sdělení o přijetí změn Akt Světové poštovní unie, přijatých v Dauhá dne 11. října 2012
Sdělení o přijetí změn článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
Sdělení o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2012
Sdělení o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce2014
Sdělení o přijetí změn příloh 1, 6 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
Sdělení o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
Sdělení o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
Sdělení o přijetí změn příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/
Sdělení o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Sdělení o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017
Sdělení o přijetí změn příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
Sdělení o přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Sdělení o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Sdělení o přijetí změn přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Sdělení o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
Sdělení o přijetí změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese, přijatých v Kampale dne 11. června 2010
Sdělení o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Sdělení o přijetí změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Sdělení o přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady Mezinárodní finanční korporace č. 256
Sdělení o přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
Sdělení o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
Sdělení o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijaté v Bruselu dne 17. září 2014
Sdělení o přijetí změny přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
Sdělení o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Sdělení o přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
Sdělení o přijetí změny Úmluvy TIR
Sdělení o přistoupení ČR k Evropské úmluvě o právním postavení dětí narozených mimo manželství
Sdělení o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu
Sdělení o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo
Sdělení o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
Sdělení o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. 12. 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. 11. 1972, 23. 10. 1978 a 19. 3. 1991
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) a k Protokolu z roku 1978 týkajícího se Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
Sdělení o přístupu České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
Sdělení o přístupu České republiky k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovanému Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o Statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace pro pohyblivé služby
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu z roku 1997 pozměňujícího Mezinárodní úmluvu o zamezení znečištění z lodí z roku 1973
Sdělení o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě
Sdělení o přístupu České republiky k Šestému protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
Sdělení o přístupu České republiky k Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR)
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvě)
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zřízení Evropské organizace pro jaderný výzkum
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné Protokolem ze dne 16. listopadu 1989
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě Světové meteorologické organizace, přijaté ve Washingtonu dne 11. října 1947
Sdělení o přístupu České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím
Sdělení o přístupu České republiky ke Stanovám Světové organizace cestovního ruchu
Sdělení o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978
Sdělení o přístupu ČR k Dohodě mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil
Sdělení o přístupu ČR k Dohodě o mezinárodním energetickém programu
Sdělení o přístupu ČR k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství
Sdělení o přístupu ČR k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství
Sdělení o přístupu ČR k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
Sdělení o přístupu ČR k Úmluvě o založení společnosti "EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkovému protokolu k Úmluvě o založení společnosti "EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů
Sdělení o přístupu ČR k Úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely
Sdělení o přístupu ČR ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP)
Sdělení o přístupu ČR ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském
Sdělení o přístupu ČR ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech
Sdělení o publikování právně závazných znění právních aktů Evropských společenství a Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal of the European Union)
Sdělení o Rámcové dohodě mezi ČR a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v ČR
Sdělení o Rámcové dohodě o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou.
Sdělení o Rámcové dohodě o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj jako takovou a jako správcem Prototypového uhlíkového fondu
Sdělení o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Sdělení o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému
Sdělení o Rozhodnutí prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky o přístupu ČSFR k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu sjednané dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednané dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci sjednané dne 25. 5. 1955 ve Washingtonu, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednané dne 11. 10. 1985 ve Washingtonu a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednané dne 26. 1. 1960 ve Washingtonu
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 - 2016
Sdělení o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
Sdělení o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic
Sdělení o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008
Sdělení o sjednání Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a Západoevropskou unií
Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou ČR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy
Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou ČR a vládou Estonské republiky
Sdělení o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
Sdělení o sjednání Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
Sdělení o sjednání Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti
Sdělení o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem
Sdělení o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Antidopingové úmluvě
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (Protokol III)
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu o podpoře kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů ČR a Spolkovým ministerstvem vědy a dopravy Rakouské republiky k článkům 4, 5, 6, 8, 12 a 14 Dohody mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží
Sdělení o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
Sdělení o sjednání dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992
Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Dodatku č. 4 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
Sdělení o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Dodatku č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
Sdělení o sjednání Dodatku č. 5 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Sdělení o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Sdělení o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Dodatku k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Dodatku k Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
Sdělení o sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
Sdělení o sjednání Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
Sdělení o sjednání Dohody k energetické chartě
Sdělení o sjednání Dohody mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
Sdělení o sjednání Dohody mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi Československem a Finskem o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi Československem a Irskem o leteckých službách mezi jejich územími
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Valletě
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
Sdělení o sjednání Dohody mezi členskými státy Evropské unie o statusu vojenského a civilního personálu vyslaného k institucím Evropské unie, o statusu velitelství a ozbrojených sil, které mohou být poskytnuty Evropské unii v souvislosti s přípravou a plněním úkolů uvedených v článku 17 (2) Smlouvy o Evropské unii, včetně cvičení, a o statusu vojenského a civilního personálu členských států poskytnutého Evropské unii k působení v této souvislosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Organizací spojených národů o Informačním centru OSN v Praze
Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Ukrajinou o provádění plateb sociálního charakteru
Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Českou republikou o účasti České republiky v policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BaH)
Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
Sdělení o sjednání Dohody mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi Islandskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o zjednodušených postupech při přepravě minerálních olejů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně prostřednictvím produktovodu
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království o vzájemné spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném zabezpečování jakosti výrobků
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Národním úřadem pro snímkování a mapování o výměně a spolupráci v oblasti geoprostorových informací a služeb
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o strategické letecké přepravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení v rámci vojenské a technické spolupráce
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států amerických o poskytování pomoci v boji proti terorismu a při vojenských a stabilizačních operacích
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje SR o způsobech a podmínkách využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků a uznávání výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty ČR a SR
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli ohledně splátkového kalendáře České republiky na E-ELT
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytování konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci a Dohody o vypuštění článku 4 z Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství Republiky Litva o spolupráci v oblasti zemědělství
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Spolkovým ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství a lesního hospodářství
Sdělení o sjednání Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií ("CEEPUS II")
Sdělení o sjednání Dohody mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou o leteckých službách mezi jejich územími
Sdělení o sjednání Dohody mezi republikou Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Głucholazy
Sdělení o sjednání Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) o právním postavení UNHCR a jeho personálu v České republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o částečném zrušení vízové povinnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách (Soul, 26. 10. 1999)
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky a předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Mongolska
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D 47 a polské dálnice A 1 na česko-polských státních hranicích
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách výrobků vojenského určení v rámci částečné úhrady zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o odvracení nebezpečné vojenské činnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států členů posádek letadel leteckých podniků České republiky a Ruské federace
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zrušení vízové povinnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasné úpravě užívání pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky, které se nacházejí v katastrálním území Hodonín v České republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o nástupnictví České republiky a Slovenské republiky k mezivládním dohodám o účasti na výstavbě Krivorožského těžebního a úpravárenského kombinátu na Ukrajině (KTUK) a o vypořádání závazků státního rozpočtu federace z této účasti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pomoci České republiky při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o propojení české rychlostní silnice R 49 a slovenské rychlostní silnice R 6 na česko-slovenských státních hranicích
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu základní (náhradní) služby vojáků ve vojskách Ministerstva vnitra a ve Federálním policejním sboru a vojáků v základní (náhradní) službě povolaných k plnění úkolů ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů Slovenské republiky na území České republiky
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zajištění vojenského letového provozu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o včasném oznamování jaderné nehody
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vnitrozemské plavbě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o finanční pomoci při likvidaci přenosných protiletadlových raketových kompletů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti protiraketové obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě podepsané v Praze dne 10. září 1996
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsané dne 19. září 1995
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o školské a kulturní spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele českých diplomatických a služebních pasů a pro držitele mexických diplomatických a úředních pasů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Španělského království o vzájemném zastupování při vydávání schengenských víz
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Francouzské republiky a vládou Slovenské republiky o majetkových důsledcích rozdělení České a Slovenské Federativní republiky na území Francie
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a Radou Evropy o právním postavení Informační kanceláře Rady Evropy v Praze
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Belgického království o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Bulharské republiky o vzájemném zaměstnávání občanů ČR a občanů Bulharské republiky
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Lotyšské republiky o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Lucemburského velkovévodství o přijímání stážistů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Maďarské republiky o mezinárodní kombinované dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Maďarské republiky o výměně stážistů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Portugalské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě a Memoranda k článkům 5, 6, 7 a 8 Dohody mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o přepravě osob v mezinárodní linkové autobusové dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Chorvatsko o vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Slovinsko o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil ČR a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v ČR
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o letecké dopravě
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o přeshraniční spolupráci
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v ČR a v SR
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o leteckých službách
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČSFR a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
Sdělení o sjednání Dohody o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
Sdělení o sjednání Dohody o antarktické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
Sdělení o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
Sdělení o sjednání Dohody o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou ČR a vládou Korejské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Dánského království
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Norského království
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Švédského království
Sdělení o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním
Sdělení o sjednání Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Myanmarský svaz
Sdělení o sjednání Dohody o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických
Sdělení o sjednání Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
Sdělení o sjednání Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé
Sdělení o sjednání Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé
Sdělení o sjednání Dohody o partnerství při rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
Sdělení o sjednání Dohody o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
Sdělení o sjednání Dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou
Sdělení o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
Sdělení o sjednání Dohody o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění
Sdělení o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982
Sdělení o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. června 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
Sdělení o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
Sdělení o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí vlády Nepálu
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o rozvoji mírového využití jaderné energie
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a památek Jordánského hášimovského království
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu Chilské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ukrajiny
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou ČR a spolkovou vládou Rakouské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Státním lesnickým úřadem Čínské lidové republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, potravin a ochrany spotřebitelů Albánské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael
Sdělení o sjednání Dohody o statusu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
Sdělení o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií (CEEPUS III)
Sdělení o sjednání Dohody o ukončení platnosti Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
Sdělení o sjednání Dohody o ukončení platnosti Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení výměny překladů standardizačních dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy
Sdělení o sjednání Dohody o úplném financování mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Programem dobrovolníci Organizace spojených národů
Sdělení o sjednání Dohody o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru
Sdělení o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
Sdělení o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu
Sdělení o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky
Sdělení o sjednání Dohody o Visegrádském patentovém institutu
Sdělení o sjednání Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
Sdělení o sjednání Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
Sdělení o sjednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
Sdělení o sjednání Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace
Sdělení o sjednání Dohody o změně Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním, přijaté v Bruselu dne 27. listopadu 2008
Sdělení o sjednání Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)
Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970
Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)
Sdělení o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky
Sdělení o sjednání Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
Sdělení o sjednání Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
Sdělení o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
Sdělení o sjednání Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu 2018/2019
Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2012-2013
Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2016/2017
Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008 - 2009
Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2010 - 2011
Sdělení o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)
Sdělení o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech (AGTC)
Sdělení o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě
Sdělení o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu
Sdělení o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
Sdělení o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva
Sdělení o sjednání Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech -1996
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o krajině
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o potlačování terorismu
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách č. 21
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy č.15
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice
Sdělení o sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
Sdělení o sjednání Charty Mezinárodního energetického fóra
Sdělení o sjednání Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
Sdělení o sjednání Listiny Programu evropského spolupracujícího státu
Sdělení o sjednání Memoranda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou
Sdělení o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem Armády Spojených států amerických o styčných důstojnících
Sdělení o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků
Sdělení o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků
Sdělení o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Salvadorské republiky
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu v České republice
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Dánského království, Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem národní obrany Polské republiky a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkajícího se CIMIC - Skupiny Sever
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a zahraničního obchodu Egyptské arabské republiky o hospodářské spolupráci
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království, ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Francouzské republiky, spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Helénské republiky, ministrem obrany Italské republiky, ministrem veřejných sil Velkovévodství lucemburského, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Portugalské republiky, ministrem obrany Španělského království, ministrem národní obrany Turecké republiky, ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení a Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení upravujícího přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda o porozumění
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o použití JAS 39 GRIPEN Českou republikou
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou Rakouské republiky zastoupenou spolkovým ministrem obrany a ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Dánského království a ministrem obrany Finské republiky a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a vládou Maďarské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Lucemburského velkovévodství a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009-2014 mezi Českou republikou dále jen „přijímající stát“ a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím dále jen „donorské státy“ dále společně označované jako „strany“
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014 - 2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009-2014 mezi Českou republikou dále jen „přijímající stát“ a Norským královstvím dále jen „Norsko“ dále společně označované jako „strany“
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Egyptské arabské republiky
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peruánské republiky
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírodních zdrojů a životního prostředí Vietnamské socialistické republiky
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku č. 1 k Memorandu, přijatého v Bruselu dne 15. května 2001, a Dodatku č. 2 k Memorandu, přijatého v Římě dne 16. května 2002
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE), přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku 1 k Memorandu, přijatého v Portu dne 15. května 2000, a Dodatku 2 k Memorandu, přijatého v Marseille dne 13. listopadu 2000, a Doprovodného dopisu ze dne 13. listopadu 2000
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení Společných operačních středisek letectva (CAOCs) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Bulharské republiky
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro vědu a ochranu životního prostředí Srbské republiky
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem turismu a životního prostředí Republiky Černá Hora
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a přírodních zdrojů Spojených států mexických
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky
Sdělení o sjednání Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006
Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením
Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974
Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu
Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969
Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů
Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
Sdělení o sjednání Minamatské úmluvy o rtuti
Sdělení o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Sdělení o sjednání Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
Sdělení o sjednání Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského Hášimovského království
Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
Sdělení o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015
Sdělení o sjednání podpisu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Sdělení o sjednání Programu dvoustranné spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky v oblasti školství a jazykového vzdělávání na léta 2008-2010
Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2006, 2007 a 2008
Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015
Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko na období 2007-2009
Sdělení o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království
Sdělení o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky
Sdělení o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2006 - 2008
Sdělení o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009 - 2011
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010-2012
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Pákistánské islámské republiky na léta 2009 - 2011
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2005 - 2007
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2014-2016
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2006 - 2009
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 - 2012
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009 - 2011
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Korejské lidově demokratické republiky na léta 2008 - 2011
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 - 2011
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012-2015
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2016 - 2019
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy a techniky - společné vědeckotechnické projekty 2010-2011
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky na léta 2006 - 2009
Sdělení o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2006 - 2008
Sdělení o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 - 2013
Sdělení o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky
Sdělení o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky
Sdělení o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně, a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení několika dalších států k Evropské unii
Sdělení o sjednání Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
Sdělení o sjednání Protokolu k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
Sdělení o sjednání Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP)
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané 8. ledna 1996 v Kuvajtu
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o sociální a kulturní výměně personálu
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání části dokumentace vzniklé před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném využívání kapacit pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Estonské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany SR o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012 - 2016
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na léta 2011 - 2014
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky během hlavní turistické sezony
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Slovinsko k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 30. června 1997
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra SR k provádění Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra SR o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Panamské republiky o ustavení mechanismu politických konzultací o otázkách zajímajících obě strany
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v zahraničí
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 1997
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států
Sdělení o sjednání Protokolu o dalším snižování emisí síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Oslo dne 14. června 1994
Sdělení o sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích
Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2007 - 2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2012-2014 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2015-2018 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
Sdělení o sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
Sdělení o sjednání Protokolu o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Sdělení o sjednání Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
Sdělení o sjednání Protokolu o omezení emisí těkavých organických látek nebo jejich toků přes hranice k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Ženevě dne 18. listopadu 1991
Sdělení o sjednání Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Göteborgu dne 30. listopadu 1999
Sdělení o sjednání Protokolu o omezování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Sofii dne 31. října 1988
Sdělení o sjednání Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
Sdělení o sjednání Protokolu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině
Sdělení o sjednání Protokolu o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky z 27. dubna 2007
Sdělení o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách
Sdělení o sjednání Protokolu o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické Smlouvě
Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Bulharské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Estonské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Litevské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Lotyšské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Republiky Slovinsko k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Rumunska k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Slovenské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsaných v Bruselu dne 26. března 2003
Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě
Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
Sdělení o sjednání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
Sdělení o sjednání Protokolu o snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Helsinkách dne 8.července 1985
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Chorvatské republiky
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a územního plánování Makedonské republiky
Sdělení o sjednání Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Sdělení o sjednání Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
Sdělení o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Sdělení o sjednání Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Sdělení o sjednání Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Sdělení o sjednání Protokolu o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992
Sdělení o sjednání Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu
Sdělení o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
Sdělení o sjednání Protokolu pozměňujícího Smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi ČSSR a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Sdělení o sjednání Prováděcí dohody k Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství v České republice
Sdělení o sjednání Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
Sdělení o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008
Sdělení o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014 - 2017
Sdělení o sjednání Prováděcího programu mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury na léta 2015-2018
Sdělení o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014-2016
Sdělení o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009-2011
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zpětném přebírání osob
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006
Sdělení o sjednání Prováděcího ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
Sdělení o sjednání Prováděcího ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015, týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů
Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT
Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství
Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
Sdělení o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank
Sdělení o sjednání Rámcové dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky
Sdělení o sjednání Rámcové dohody o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky
Sdělení o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
Sdělení o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
Sdělení o sjednání Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných částí hranic
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestní činnosti
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení (Praha, 8. prosince 2011)
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generálním vymezení společných státních hranic
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B 20
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Litevskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Rumunskem o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a SR o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a státem Izrael o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení a Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Federální agenturou pro cestovní ruch (Ruské federace) o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu - Botswana
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Sdělení o sjednání Smlouvy o obchodu se zbraněmi
Sdělení o sjednání Smlouvy o otevřeném nebi
Sdělení o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích
Sdělení o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem
Sdělení o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou a Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Španělským královstvím
Sdělení o sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí a Českou republikou
Sdělení o sjednání Smlouvy o spolupráci v oblasti ochrany svědků
Sdělení o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady na základě záruk členských států ve prospěch Evropské investiční banky
Sdělení o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady podle Smlouvy o poskytnutí záruky týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích
Sdělení o sjednání Smlouvy o záruce mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka na financování investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a na zámořských územích
Sdělení o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey a jejím prozatímním provádění
Sdělení o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey a jejím prozatímním provádění
Sdělení o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man a jejím prozatímním provádění
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Anguilly
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Rumunskem o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Státem Izrael o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Španělským královstvím
Sdělení o sjednání Správního ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 2018
Sdělení o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
Sdělení o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
Sdělení o sjednání Správního ujednání pro provádění Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
Sdělení o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)
Sdělení o sjednání Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Sdělení o sjednání Tamperské úmluvy o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce
Sdělení o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Sdělení o sjednání Třetího dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
Sdělení o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem informatiky České republiky a Ministerstvem informací a komunikací Korejské republiky o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Belgického království o zabezpečení letecké přepravy
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti vojenských geoprostorových informací
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Kazachstán o spolupráci ve vojenské oblasti
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Makedonie o vzájemné spolupráci
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Srbsko o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ruské federace o spolupráci
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky radiační, chemické a biologické ochrany v zahraničí
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 2011 (Moskva, 8. srpna 2014)
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o spolupráci při boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků a s tím souvisejícímu přeshraničnímu zneužívání sociálních dávek a neodvádění pojistného
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským