Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 24/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
 • 25/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích
 • 26/2017 Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
 • 27/2017 Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970
 • 28/2017 Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
 • 29/2017 Sdělení o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
 • 30/2017 Sdělení o sjednání Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 • 31/2017 Sdělení o sjednání Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 • 137/2017 Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
 • 138/2017 Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • 139/2017 Nařízení vlády o plánování obrany státu
 • 140/2017 Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
 • 141/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
 • 142/2017 Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 143/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 144/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
 • 145/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • 146/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
 • 147/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • 148/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 149/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
 • 150/2017 Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
 • 151/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • 152/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 153/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.
 • 154/2017 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara
 • 155/2017 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 156/2017 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
 • 157/2017 Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
 • 158/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • 159/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže
 • KH57 Výkladové stanovisko MF ČR - odboru 16 - Cenová politika k problematice pronájmu pozemků
 • FMFG8 Informace MF ČR - Možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou do 31. května 2017
 • MF165 Informace MF ČR - Finanční správa vychází vstříc veřejně prospěšným poplatníkům a zvyšuje limit pro uplatnění výjimky
 • FM5777 Výkladové stanovisko MF ČR - odboru 16 - Cenová politika k problematice označení zboží
 • FMF547 Informace MF ČR - Méně daňové administrativy pro podnikatele díky rozšíření paušální daně
 • MF5572 Informace MF ČR - První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazily do schránek poplatníků
 • MF25217 Informace MF ČR - Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách
 • MP525X7 Informace MPO - Seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • MPO1527 Informace MPO - Přehlednější portál s informacemi pro podnikatele
 • MPO1572 Informace MPO - Stažení chemických výrobků se zastaralým označením
 • QP5X257 Informace MPO - Watch List 2017 - Česká republika opětovně potvrdila dobrou úroveň ochrany práv k duševnímu vlastnictví
 • UBER555 Informace MF ČR k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)
 • ZAV5775 Výkladové stanovisko MF ČR - odboru 16 - Cenová politika k problematice zaokrouhlování při platbě kartou
 • MF552017 Informace MF ČR - Otázky a odpovědi k zákonu o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášce - květen 2017
 • MPO2222B Informace MPO - ČSN ONLINE

Novelizace
 • 582/1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 592/1992 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 155/1995 Zákon o důchodovém pojištění
 • 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích
 • 48/1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 458/2000 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • 477/2001 Zákon o obalech
 • 130/2002 Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
 • 361/2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 187/2006 Zákon o nemocenském pojištění
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 311/2006 Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
 • 58/2007 Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
 • 133/2010 Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
 • 91/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
 • 234/2014 Zákon o státní službě
 • 343/2014 Vyhláška o registraci vozidel
 • 172/2015 Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
 • 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek