Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 19/2019 Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT
 • 20/2019 Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky
 • 21/2019 Sdělení o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017
 • 115/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • 117/2019 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
 • 118/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
 • 119/2019 : Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 119/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
 • 120/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
 • 125/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 126/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • 127/2019 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč
 • 128/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů
 • 129/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.
 • 130/2019 Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
 • 131/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • 132/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
 • WU Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2019
 • BYT Informace MF ČR - Oznámení podle § 38da zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
 • U35 Úřední sdělení ČNB ze dne 2. května 2019 o úpravě základních úrokových sazeb
 • VER Informace MF ČR - Prostředky na sociální služby rostou. Obce se musí obracet na MPSV
 • WUM Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 28. 5. 2019
 • 1555 Informace MF ČR - ČR již zavedla dluhovou brzdu do svého právního systému
 • 5CNB Úřední sdělení ČNB ze dne 2. května 2019 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • ASFO Informace MPO - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, vyšla ve Sbírce zákonů
 • GERF Informace MF ČR - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31. 3. 2019 včetně Komentáře
 • HZH6 Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 28. 5. 2019
 • MY69 Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 24. 5. 2019
 • MYPR Informace MF ČR k promíjení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • MYRR Informace MF ČR - Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi - II.
 • NEP4 Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 6. 5. 2019
 • SUEU Informace MF ČR - Návrh z dílny MF přispěje k omezení přeshraničních daňových úniků v Evropské unii
 • UPVP Informace MPO - Nová unijní úprava práv z vadného plnění
 • WYTZ Rozhovor s Alenou Schillerovou o financování sociálních služeb
 • APRO3 Informace MF ČR - Číselník účelových znaků 2019 I
 • DIGI6 Informace MF ČR - Česká republika zavede digitální daň ve výši 7 % - Tisková zpráva
 • KONAS Informace MF ČR - Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2018
 • M6969 Alena Schillerová: Stav veřejných financí je vynikající
 • PROGO Informace MF ČR - Program 29822
 • RODFA Informace MPO - Jak rozpoznat status malého a středního podniku? MPO pořádalo kulatý stůl
 • RODFI Informace MPO - Rodinné firmy se dočkaly, vláda schválila definici rodinného podnikání
 • RU666 Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2019 III.
 • SA111 Informace MPO - NEMOVITOSTI - ITI (Hradec-Pardubice) - II. výzva
 • UDY44 Informace MF ČR - Statut Auditního orgánu
 • WUZAS Informace MF ČR - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31. 3. 2019 včetně Komentáře
 • 111111 Sdělení k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)
 • 197771 Směrnice EP a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, Směrnice EP a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES
 • BRO111 Informativní brožura k zahraničnímu podplácení – rizika pro český business
 • FINZP5 Finanční zpravodaj číslo 5 z roku 2019
 • FUTURE Informace MPO - The Country for the Future. Vláda schválila program, který pomůže firmám s inovacemi
 • HAZAAS Informace MF ČR - Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi - III.
 • M44444 Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30. 4. 2019
 • MPBREX Informace MPO - Brexit - přehled aktualit
 • MPVYSO Informace MPO - Firmy mohou začít žádat o dotace na vysokorychlostní internet
 • SP3333 Informace MF ČR - Sazbový balíček MF reaguje na poznatky odborníků na závislosti
 • VOD111 Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019
 • DIVMOJE Informace MF ČR - Rozhovor s Tatjanou Richterovou na Radiožurnálu
 • MOD1111 Informace MF ČR - MOderní a JEdnoduché daně nebo mírnější sankce. MF představilo novelu daňového řádu
 • SAZHAKD Informace MF ČR - Vláda schválila Sazbový balíček MF

Novelizace
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 120/2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • 247/2001 Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 • 320/2001 Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě
 • 6/2002 Zákon o soudech a soudcích
 • 157/2005 Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti
 • 182/2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • 312/2006 Zákon o insolvenčních správcích
 • 35/2007 Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
 • 313/2007 Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
 • 427/2008 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
 • 428/2012 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
 • 321/2014 Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
 • 132/2015 Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
 • 373/2016 Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • 191/2017 Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • 296/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony