Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 29/2018 Sdělení o přijetí změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese, přijatých v Kampale dne 11. června 2010
 • 30/2018 Sdělení o přijetí rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, přijaté v New Yorku dne 14. prosince 2017
 • 31/2018 Sdělení o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
 • 32/2018 Sdělení o přijetí změn „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 • 33/2018 Sdělení o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • 34/2018 Sdělení o sjednání Protokolu pozměňujícího Smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
 • 35/2018 Sdělení o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 • 131/2018 Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
 • 132/2018 Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
 • 136/2018 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
 • 137/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 • 138/2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
 • 139/2018 Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků
 • 140/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • 141/2018 Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
 • 142/2018 Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
 • 143/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 • 144/2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • 145/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
 • 146/2018 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea
 • 147/2018 Nařízení vláfy o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 - 2023
 • 148/2018 Sdělení o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • 84/2009 Sdělení o přijetí změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese, přijatých v Kampale dne 11. června 2010
 • D-37 Pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
 • IMF1 Informace MF ČR - IMF - Mezinárodní měnový fond
 • MFSE Informace MF ČR - Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až červen 2018
 • OOC1 Informace MF ČR - OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
 • HAZPP Informace MF ČR - Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 20. 7. 2018
 • HAZXX Informace MF ČR - Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 13. 7. 2018
 • MFOCE Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2018
 • MG111 Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - IV. 23. 6. 2018
 • MFCEAS Informace MF ČR - Orgány oprávněné k regulaci a kontrole cen 2017 - II
 • MFHAZ6 Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2048 III.
 • MFM111 Informace MF ČR - Ministerstvo uzavřelo se společností UBER daňové memorandum
 • MFPAUS Informace MF ČR - Stávající paušály jsou výhodné pro všechny
 • MIP111 Informace MF ČR - Vyměřování místních poplatků podle zákona o místních poplatcích a daňového řádu a vzory platebních výměrů
 • MF PROG Základní informace MF ČR - programové financování
 • MFCUREN Upozornění MF ČR na službu Dynamic Currency Conversion
 • RATING1 Informace MF ČR - JCR zvýšila ratingové hodnocení České republiky
 • MF AUDI II Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit II

Novelizace
 • 395/1992 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
 • 134/1998 Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami
 • 256/2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
 • 13/2005 Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • 48/2005 Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • 94/2005 Sdělení o sjednání Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 • 154/2005 Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
 • 41/2009 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
 • 211/2010 Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • 98/2012 Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
 • 45/2013 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • 319/2014 Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
 • 162/2015 Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky