Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 43/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
 • 44/2017 Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015
 • 45/2017 Sdělení o sjednání Změny č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
 • 46/2017 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava
 • 186/2017 Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů
 • 187/2017 Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti
 • 189/2017 Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
 • 193/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 194/2017 Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
 • 195/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 196/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
 • 197/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
 • 198/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
 • 199/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 200/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 201/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • 202/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 203/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 204/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 205/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
 • 206/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 207/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 208/2017 Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
 • 209/2017 Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
 • 210/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • 211/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
 • 212/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 213/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikro-organismů
 • 214/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 • 215/2017 Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
 • 216/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.
 • 217/2017 Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
 • 218/2017 Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
 • 219/2017 Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
 • 220/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
 • 221/2017 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
 • 222/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 223/2017 Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
 • 224/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
 • 225/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 226/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
 • 227/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 228/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • 229/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
 • 230/2017 Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • 231/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 232/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
 • 233/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • 234/2017 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • M5756 Informace MPO - Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů (verze 2.1) společně s Prováděcími pokyny
 • OB576 Metodické doporučení MF ČR k činnosti územních samosprávných celků
 • FFM552 Informace GFŘ - k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017
 • HAZ576 Stanovisko MF ČR - odboru 34 k nejvyšší hodinové prohře dle ustanovení § 53 zákona o hazardních hrách
 • MA5756 Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 3
 • MF5726 Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění
 • MF8552 Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek
 • MPO127 Informace MPO - Certifikovaná metodika: Eliminace investičních bariér
 • MPO527 Informace MPO - Hodnocení dopadů regulace – Regulatory Impact Assessment - RIA
 • MVF555 Sdělení GFŘ k rozsudku NSS ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců
 • MF55672 Metodický pokyn MF ČR - certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. září 2017)
 • MPO1621 Informace MPO - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • FIX52765 Uřední sdělení ČNB ze dne 26. července 2017 o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 3/2015 Věst. ČNB ze dne 1. dubna 2015 o vydání páté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb PRIBOR
 • MGH57757 Informace MF ČR k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemsku
 • MH555777 Informace MF ČR - Standard finanční gramotnosti

Novelizace
 • 00222 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
 • 00333 Daň z pevných paliv
 • 00999 Daň z elektřiny
 • 141/1961 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • 2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • 527/1990 Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích
 • 451/1991 Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR
 • 529/1991 Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
 • 549/1991 Zákon o soudních poplatcích
 • 563/1991 Zákon o účetnictví
 • 582/1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 21/1992 Zákon o bankách
 • 114/1992 Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 126/1992 Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
 • 229/1992 Zákon o komoditních burzách
 • 246/1992 Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 327/1992 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
 • 334/1992 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
 • 478/1992 Zákon o užitných vzorech
 • 539/1992 Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
 • 555/1992 Zákon o Vězeňské službě a Justiční stráži České republiky
 • 6/1993 Zákon o České národní bance
 • 96/1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • 97/1993 Zákon o působnosti správy státních hmotných rezerv
 • 38/1994 Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
 • 71/1994 Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 • 102/1994 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
 • 200/1994 Zákon o zeměměřictví
 • 266/1994 Zákon o dráhách
 • 269/1994 Zákon o Rejstříku trestů
 • 37/1995 Zákon o neperiodických publikacích
 • 87/1995 Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 89/1995 Zákon o státní statistické službě
 • 114/1995 Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 155/1995 Zákon o důchodovém pojištění
 • 289/1995 Zákon o lesích (lesní zákon)
 • 91/1996 Zákon o krmivech
 • 97/1996 Zákon o ochraně chmele
 • 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích
 • 19/1997 Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • 22/1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 48/1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 49/1997 Zákon o civilním letectví
 • 61/1997 Zákon o lihu
 • 110/1997 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
 • 252/1997 Zákon o zemědělství
 • 15/1998 Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
 • 111/1998 Zákon o vysokých školách
 • 156/1998 Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
 • 167/1998 Zákon o návykových látkách
 • 106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • 159/1999 Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • 166/1999 Zákon o veterinární péči
 • 168/1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • 189/1999 Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
 • 219/1999 Zákon o ozbrojených silách ČR
 • 221/1999 Zákon o vojácích z povolání
 • 222/1999 Zákon o zajišťování obrany České republiky
 • 325/1999 Zákon o azylu
 • 326/1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • 328/1999 Zákon o občanských průkazech
 • 329/1999 Zákon o cestovních dokladech
 • 359/1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 368/1999 Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
 • 29/2000 Zákon o poštovních službách
 • 61/2000 Zákon o námořní plavbě
 • 101/2000 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • 118/2000 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • 122/2000 Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
 • 128/2000 Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000 Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • 131/2000 Zákon o hlavním městě Praze
 • 133/2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • 154/2000 Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
 • 156/2000 Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva
 • 158/2000 Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři
 • 207/2000 Zákon o ochraně průmyslových vzorů
 • 218/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 239/2000 Zákon o integrovaném záchranném systému
 • 240/2000 Zákon o krizovém řízení
 • 241/2000 Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • 242/2000 Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 245/2000 Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
 • 250/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • 256/2000 Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
 • 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 301/2000 Zákon o matrikách, jménu a příjmení
 • 361/2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 365/2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy
 • 406/2000 Zákon o hospodaření energií
 • 408/2000 Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
 • 458/2000 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • 56/2001 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • 115/2001 Zákon o podpoře sportu
 • 117/2001 Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
 • 164/2001 Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
 • 185/2001 Zákon o odpadech
 • 231/2001 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
 • 254/2001 Zákon o vodách (vodní zákon)
 • 257/2001 Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • 274/2001 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • 302/2001 Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
 • 312/2001 Zákon o státních hranicích
 • 320/2001 Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě
 • 352/2001 Zákon o užívání státních symbolů České republiky
 • 449/2001 Zákon o myslivosti
 • 452/2001 Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
 • 477/2001 Zákon o obalech
 • 76/2002 Zákon o integrované prevenci
 • 119/2002 Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
 • 146/2002 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • 147/2002 Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • 150/2002 Zákon soudní řád správní
 • 214/2002 Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
 • 281/2002 Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
 • 285/2002 Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů
 • 312/2002 Zákon o úřednících územních samosprávných celků
 • 323/2002 Vyhláška o rozpočtové skladbě
 • 148/2003 Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
 • 149/2003 Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování
 • 162/2003 Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
 • 219/2003 Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
 • 276/2003 Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů
 • 361/2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 440/2003 Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
 • 441/2003 Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
 • 458/2003 Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
 • 38/2004 Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
 • 78/2004 Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • 95/2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • 96/2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • 99/2004 Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • 100/2004 Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
 • 122/2004 Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 190/2004 Zákon o dluhopisech
 • 215/2004 Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • 256/2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
 • 321/2004 Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
 • 326/2004 Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • 420/2004 Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • 435/2004 Zákon o zaměstnanosti
 • 499/2004 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • 585/2004 Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • 594/2004 Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 107/2005 Vyhláška o školním stravování
 • 127/2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 • 206/2005 Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
 • 228/2005 Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
 • 251/2005 Zákon o inspekci práce
 • 341/2005 Zákon o veřejných výzkumných institucích
 • 377/2005 Zákon o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
 • 412/2005 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • 69/2006 Zákon o provádění mezinárodních sankcí
 • 108/2006 Zákon o sociálních službách
 • 111/2006 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 159/2006 Zákon o střetu zájmů
 • 179/2006 Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
 • 182/2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 187/2006 Zákon o nemocenském pojištění
 • 227/2006 Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
 • 247/2006 Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 312/2006 Zákon o insolvenčních správcích
 • 319/2006 Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • 340/2006 Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
 • 261/2007 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
 • 378/2007 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
 • 25/2008 Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
 • 38/2008 Zákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 104/2008 Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
 • 167/2008 Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
 • 253/2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 273/2008 Zákon o Policii České republiky
 • 296/2008 Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
 • 300/2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • 40/2009 Zákon trestní zákoník
 • 93/2009 Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
 • 157/2009 Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
 • 277/2009 Zákon o pojišťovnictví
 • 284/2009 Zákon o platebním styku
 • 395/2009 Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
 • 416/2009 Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
 • 132/2010 Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
 • 194/2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
 • 136/2011 Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • 213/2011 Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)
 • 315/2011 Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
 • 329/2011 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • 341/2011 Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
 • 350/2011 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • 372/2011 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • 373/2011 Zákon o specifických zdravotních službách
 • 374/2011 Zákon o zdravotnické záchranné službě
 • 426/2011 Zákon o důchodovém spoření
 • 427/2011 Zákon o doplňkovém penzijním spoření
 • 17/2012 Zákon o Celní správě České republiky
 • 73/2012 Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • 85/2012 Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
 • 165/2012 Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
 • 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší
 • 202/2012 Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
 • 255/2012 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
 • 383/2012 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • 496/2012 Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
 • 70/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 • 83/2013 Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
 • 226/2013 Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • 229/2013 Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
 • 240/2013 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
 • 272/2013 Zákon o prekursorech drog
 • 277/2013 Zákon o směnárenské činnosti
 • 300/2013 Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
 • 304/2013 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
 • 307/2013 Zákon o povinném značení lihu
 • 377/2013 Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
 • 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
 • 234/2014 Zákon o státní službě
 • 247/2014 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
 • 259/2014 Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
 • 268/2014 Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 313/2014 Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
 • 355/2014 Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
 • 224/2015 Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • 320/2015 Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
 • 374/2015 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
 • 376/2015 Zákon o ukončení důchodového spoření
 • 90/2016 Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek
 • 186/2016 Zákon o hazardních hrách
 • 191/2016 Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
 • 223/2016 Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
 • 242/2016 Zákon celní zákon
 • 257/2016 Zákon o spotřebitelském úvěru
 • 263/2016 Zákon atomový zákon
 • 297/2016 Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • 300/2016 Zákon o centrální evidenci účtů
 • 324/2016 Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
 • 457/2016 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
 • 25/2017 Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
 • 65/2017 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek