Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na další nákup nebo 50% slevu na 1. hodinu individuálních služeb
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 23/2020 Sdělení o přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
 • 24/2020 Sdělení, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
 • 25/2020 Sdělení, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
 • 26/2020 Sdělení, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
 • 27/2020 Sdělení, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
 • 261/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • 282/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 283/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 307/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
 • 308/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • 309/2020 Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
 • 310/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • 311/2020 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • 312/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • 313/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
 • 314/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
 • 315/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
 • 316/2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 317/2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 318/2020 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
 • 319/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
 • 320/2020 Sdělení Ministerstva financí jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %
 • 321/2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 322/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
 • 323/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
 • 324/2020 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 325/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
 • 326/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
 • 327/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
 • 328/2020 Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech - od 1. 8. 2020
 • 329/2020 Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
 • 330/2020 Sdělení o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
 • STA Informace Ministerstva pro místní rozvoj - MMR precizuje stavební zákon dle pokynů Legislativní rady vlády, znovu se bude projednávat na začátku srpna MMR precizuje stavební zákon dle pokynů Legislativní rady vlády, znovu se bude projednávat na začátku srpna
 • 5882 MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN, Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 25. 7. od 0.00 hodin do 26. 7. 2020 do 23:59 hodin
 • AA86 Informace MŠMT - Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020
 • BB22 Informace Ministerstva zdravotnictví - Nařízení mimořádných opatření Krajských hygienických stanic
 • DOHO Tisková zpráva MF ČR, GFŘ - „Dohodáři“ mohou vyplňovat a posílat žádosti o kompenzační bonus
 • KK33 Informace Ministerstva zdravotnictví - Nové povinnosti nosit roušku
 • LL36 Informace MPSV - Ministerstvo předložilo vládě zprávu o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
 • MYXA Aktuální informace MZv k cestám do zahraničí
 • OBVY Tisková zpráva MF ČR a GFŘ - Obvinění 10 osob z krácení daně
 • PPUR Informace MF ČR - Peněžní plnění nahrazující úrok
 • REKY Informace MF ČR - Většina měst snížila cenu vodného a stočného
 • RRIK Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro dohodáře a OSVČ s dohodou prošel Senátem
 • USTY Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
 • ZFYK Informace MF ČR - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30. 6. 2020
 • ZKAS MP/17/2020 - Daňový řád - Omylem provedená platba - vydání rozhodnutí/potvrzení
 • 15857 MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN, Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27. 7. 2020 do odvolání
 • CYRKA Úřední sdělení ČNB ze dne 8. července 2020 - Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
 • JYTKA Informace Ministerstva zahraničí - Češi se opět setkají se svými trvalými partnery ze třetích zemí
 • MDDAN Informace MF ČR, GFŘ - Projekt vedoucí ke zlepšení komunikace s daňovými subjekty byl kvůli pandemii odložen
 • MRAZY Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro DPP a DPČ - nejčastější otázky a odpovědi
 • OCHPA Informace Ministerstva zdravotnictví - Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 20. 7. 2020
 • PERPI Informace vlády České republiky - program a výsledky jednání vlády 13. 7. 2020
 • POURA Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 20. 7. 2020
 • PROOF Informace MŠMT - 80 nových profesorek a profesorů převzalo jmenovací dekrety
 • ZARUC Informace MF ČR - Rozhovor s Janem Procházkou, generálním ředitelem pojišťovny EGAP - Záruky COVID plus už jedou
 • ZHH26 Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 26. 6. 2020
 • ZKDRA Informace Ministerstva zdravotnictví - Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob
 • 288888 Informace MF ČR - Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Sněmovna podpořila paušální daň pro živnostníky
 • ALEKSI Informace Ministerstva zdravotnictví - Náměstkem pro zdravotní péči se stal Aleksi Šedo
 • AMOSAS Informace MŠMT - Korunovace letošního Zlatého Ámose Tomáše Míky
 • DUKIJA Informace MF ČR - Stát a investor podepsali smlouvy k novému jadernému zdroji v Dukovanech, začíná další fáze přípravy
 • GENRED Rozhovor s generální ředitelkou GFŘ Tatjanou Richterovou pro Lidové noviny
 • LEAS16 Informace Ministerstva zdravotnictví - Dostupnější moderní léky či více kompetencí pro sestry přináší jedna z největších novel za poslední dvě dekády
 • MAAKTO Informace MF ČR - Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31. 10. 2020
 • MOPJSA Komentář Aleny Schillerové k paušální dani: hrubé příjmy nejsou zisk
 • PLATOP Informace vlády České republiky a MPO - co aktuálně platí?
 • PROZAS Informace MF ČR k protikrizovému balíčku MF
 • PRREHL Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 3. 7. 2020
 • SDEZAS Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 133/2013 Sb. o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb. a vyhlášky č. 467/2017 Sb
 • SEENAS MP/16/2020 - Daňový řád - Vrácení omylem provedené platby
 • ZKIKIZ Informace Ministerstva zdravotnictví - Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19
 • CCOVIAS Informace Ministerstva zdravotnictví - Zaměstnavatelé budou povinni u vybraných zahraničních pracovníků vyžadovat negativní test na covid-19
 • CKCOVID Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 - 27. července 2020
 • COMIZSA Informace Ministerstva pro místní rozvoj - Práva spotřebitelů v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu v souvislosti s onemocněním COVID-19
 • COVZSAE Informace Ministerstva pro místní rozvoj - Zrušení zájezdu z důvodu šíření onemocnění COVID - 19
 • DPHOTEL Informace MF ČR - Dotaz na činnosti poskytované v hotelovém zařízení - uplatnění DPH - aktualizováno k 1. 7. 2020
 • DPHZESA Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020
 • FLEURZK Informace Ministerstva zdravotnictví - Švédsko se od pondělí 27. 7. 2020 zařadí mezi země s nízkým rizikem nákazy
 • FOZBNAS Alena Schillerová pro Radiožurnál k jednání s bankami o Covid III
 • HROMASI Informace Ministerstva zdravotnictví - Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 22. 6. 2020 do odvolání- Č. j.: MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN
 • LIVORNO Informace vlády České republiky - program jednání vlády 20. 7. 2020
 • NAROZVO Informace Ministerstva pro místní rozvoj - Na rozvoj cestovního ruchu míří téměř 111 milionů korun
 • OTAZPSA Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy VISA - 16 7. 2020
 • PAANVOK Informace MF ČR - Rada Ecofin: Německo představilo priority svého předsednictví. Ministři financí diskutovali o evropském plánu obnovy
 • PANDEMY Informace MF ČR - Vyjádření ke zprávě NKÚ ohledně správy zahraničních pohledávek
 • PERNYNG Informace MPO - Víc než 180 tisíc příchozích hovorů, ve špičce i 13 tisíc denně. Linka 1212, která vznikla v kontextu s pandemií koronaviru, funguje dál
 • PREMAPS Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 6. 2020
 • VOUCHER Informace Ministerstva pro místní rozvoj - Od dnešního dne je možné stáhnout slevový voucher do lázní
 • ZICHASE Informace Ministerstva pro místní rozvoj - Ministerstvo představí 280 tipů na výlety k projektům podpořeným z evropských fondů
 • HROMASII Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání - č. j.: MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN
 • MYVLAKYK Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 27. července 2020
 • 16.7.2020 Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 16. 7. 2020

Novelizace
 • 141/1961 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • 555/1992 Zákon o Vězeňské službě a Justiční stráži České republiky
 • 293/1993 Zákon o výkonu vazby
 • 48/1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 169/1999 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
 • 326/1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • 257/2000 Zákon o Probační a mediační službě
 • 62/2003 Zákon o volbách do Evropského parlamentu
 • 561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • 14/2005 Vyhláška o předškolním vzdělávání
 • 332/2006 Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
 • 145/2008 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
 • 318/2008 Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
 • 40/2009 Zákon trestní zákoník
 • 410/2009 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • 378/2010 Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
 • 372/2011 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • 129/2012 Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 • 30/2014 Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
 • 282/2014 Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
 • 280/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
 • 314/2016 Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
 • 316/2017 Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
 • 354/2019 Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
 • 355/2019 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020