Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 64/2017 Sdělení o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015
 • 65/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci
 • 66/2017 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
 • 67/2017 Sdělení o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • 68/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu
 • 69/2017 Sdělení o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961
 • 71/2017 Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • 361/2017 Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
 • 362/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
 • 363/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
 • 364/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
 • 365/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 366/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
 • 367/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 368/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
 • 369/2017 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017
 • 370/2017 Zákon o platebním styku
 • 371/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
 • 372/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
 • 373/2017 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
 • 374/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
 • 375/2017 Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • 376/2017 Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • 377/2017 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta
 • 378/2017 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 379/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.
 • 382/2017 Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
 • 383/2017 Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
 • 384/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
 • 385/2017 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017
 • 386/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
 • 388/2017 Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
 • 389/2017 Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
 • 390/2017 Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
 • 391/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
 • 393/2017 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti
 • 394/2017 Sdělení o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
 • 395/2017 Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017
 • 396/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
 • 397/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • 398/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 • 401/2017 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
 • FZ817 Sdělení MF ČR o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv
 • MFKAS Stanovisko MFČR - odboru 34 k označení kasina
 • MPNEM Informace MPO - Provádění činnosti firmou, která pro ně nemá oprávnění
 • MPSME Informace MPO - SME INSTRUMENT
 • CNB311 Úřední sdělení ČNB ze dne 2. listopadu 2017 o úpravě základních úrokových sazeb
 • EURMET Sdělení Komise - Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací) (2017/C 215/01)
 • MFCESE Sdělení MF ČR - GFŘ k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvy
 • MFCRPU Informace MF ČR - Místní poplatek z ubytovací kapacity - využité lůžko a den
 • MFHAZA Informace MF ČR - Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 15. 11. 2017
 • MFPOPL Informace MF ČR - Přístup k informacím z poplatkového řízení
 • MFZRAK Informace MF ČR - Zrakově postižení podnikatelé budou dočasně vyjmuti z evidence tržeb
 • MPHAR5 Informace MPO - Nová unijní pravidla pro prodej zboží
 • MPOFOR Informace MF ČR - Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH jsou zakotveny v zákoně
 • MPONAR Informace MPO - Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a Trestněprávní směrnice
 • MPOPOD Sdělení MPO, zda činnost uváděná žadatelkou je považována za samostatný výkon výdělečné činnosti
 • MPOUSP Informace MPO - Možnosti podpory v oblasti úspor energie
 • MPSTAV Informace MPO - Stavební prvek světlovod - sestava tubusových světlovodů
 • CNB5217 Úřední sdělení ČNB ze dne 2. listopadu 2017 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • CNB687X Úřední sdělení ČNB ze dne 13. listopadu 2017 o zrušení některých úředních sdělení České národní banky souvisejících s pravidly obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry a pojišťoven a zajišťoven
 • EU52017 Informace MPO - RoHS: 15. listopadu 2017 byla vyhlášena novela směrnice RoHS 2
 • EUR1212 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • EUR1217 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
 • EURMETZ Pokyny MPO pro vykazování nefinančních informací
 • MF11208 Sdělení MF ČR pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů k § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů
 • MFNEMOV Informace MF ČR - Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele
 • MFSPOTB Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017
 • MP56X78 Memorandum o porozumění v oblasti těžby a zpracování lithia v České republice
 • MPOOPIK Informace MPO - Výzva k předkládání žádostí na pozice externích odborníků do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
 • MPOPPIK Informace MPO - Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017
 • MPOSTAT Metodický pokyn MPO č. 4 - 2017 k aplikaci novely zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
 • MPOTEZB Informace MPO - Formulář pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence
 • MFEUVECA Informace MF ČR - Novela nařízení o fondech EuVECA a EuSEF publikována v Úředním věstníku Evropské unie
 • MFJ567X8 Informace MF ČR o prvním slosování Účtenkovky

Novelizace
 • 23/1994 Vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
 • 40/1995 Zákon o regulaci reklamy
 • 252/1997 Zákon o zemědělství
 • 147/2002 Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • 326/2004 Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • 434/2004 Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 564/2006 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • 64/2009 Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
 • 212/2009 Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
 • 55/2011 Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • 139/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
 • 350/2011 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • 420/2011 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • 5/2014 Sdělení o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • 142/2014 Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
 • 261/2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
 • 268/2014 Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 306/2015 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
 • 258/2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
 • 452/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 5/2017 Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Chile
 • 68/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu
 • 183/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích