Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 70/2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
 • 72/2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 73/2017 Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 74/2017 Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • 75/2017 Sdělení o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke karibské části Nizozemska (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)
 • 76/2017 Sdělení o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau
 • 77/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)
 • 78/2017 Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států
 • 79/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy
 • 80/2017 Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 387/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • 392/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • 399/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
 • 400/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • 402/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
 • 403/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 404/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
 • 405/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • 406/2017 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • 407/2017 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • 408/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
 • 409/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • 410/2017 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
 • 411/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 • 412/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
 • 413/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 414/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.
 • 415/2017 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
 • 416/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.
 • 417/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • 418/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 • 419/2017 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství
 • 421/2017 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
 • 422/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 423/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
 • 424/2017 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
 • 425/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
 • 426/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
 • 427/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
 • 428/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
 • 429/2017 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • 430/2017 Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
 • 431/2017 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
 • 432/2017 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
 • 434/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
 • 435/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • 436/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 • 437/2017 Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
 • 438/2017 Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 439/2017 Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • 440/2017 Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • 441/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • 442/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
 • 443/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
 • 444/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 445/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
 • 446/2017 Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
 • 447/2017 Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • 448/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • 449/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
 • 450/2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 • 450/2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
 • 451/2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 • 452/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • 453/2017 Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • 454/2017 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
 • 455/2017 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
 • 456/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 • 457/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 • 458/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
 • 459/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
 • 460/2017 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 28.11. 2017 sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16 k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti
 • 461/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 462/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • 463/2017 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 • 464/2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
 • 465/2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
 • 466/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 467/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.
 • 468/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 469/2017 Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
 • 470/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • 471/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
 • 472/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
 • 473/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 474/2017 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
 • 475/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
 • 476/2017 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
 • 49/2005 Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
 • 53/2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv a o revizi smluvně-právního systému mezi Českou republikou a Polskou republikou ze dne 29. března 1996
 • CNBÚ Úřední sdělení ČNB ze dne 4. prosince 2017 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • GRC1 Informace Generálního ředitelství cel - Prodloužení přechodného období v rámci Systému registrovaných vývozců (REX)
 • EUGFR Popis a základní pojmy GDPR (General Data Protection Regulation)
 • MF13b Informace MF ČR - Seznam smluvních států, zúčastněný stát uplatňující společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
 • MF370 Sdělení MF ČR a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku
 • MF442 Sdělení MF ČR k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
 • MFCNB Sdělení MF ČR a ČNB ze dne 1. prosince 2017 k přechodnému období podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku
 • MFMOV Informace MF ČR - Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem
 • MFURR Sdělení MF ČR - Doložení informace o ekonomické činnosti může urychlit registraci k DPH
 • MFUST Stanovisko MF ČR k rozhodnutí Ústavního soudu
 • MPOEV Informace MPO - Popis a základní pojmy GDPR
 • MPOGD Informace MPO - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • CUS502 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro pojišťovny“), platný stav k 1. 1. 2018
 • FINZ16 Informace MF ČR - Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 • FINZ17 Informace MF ČR - Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 • FINZ18 Informace MF ČR - Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018
 • FINZ21 Informace MF ČR - Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu
 • GFR106 Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 4
 • HAF527 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “České účetní standardy pro podnikatele”), ve znění pozdějších sdělení
 • MFCRII Upozornění MF ČR - GFŘ pro registrované daňové subjekty žádající vrácení přeplatku na dani na účet neuvedený v registraci (II.)
 • MFDZ18 Informace MF ČR - Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018
 • MFJANE Informace MF ČR - Martin Janeček: Online finanční úřad ušetří lidem spoustu času a práce
 • MFOVYH Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek
 • MFPODN Metodický pokyn CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky
 • MFUCET Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2018
 • MFUCVY Informace MF ČR - Účetní výkazy za Českou republiku
 • MPOAKR Informace MPO - Pověření Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. k provádění akreditace výrobců referenčních materiálů
 • MPOENE Informace MPO - Jak se stát energetickým specialistou?
 • MPOOPY Informace MPO - Výroční zpráva OP PIK za rok 2016
 • MPOSPO Informace MPO - Rozhodování spotřebitelských a doménových sporů
 • 433/201 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
 • CUS5018 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2018
 • FINZP14 Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017)
 • FINZP15 Informace MF ČR - Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
 • MFAUDIT Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit
 • MFAUDIT Stanovisko MF ČR k problematice zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro interní auditory ÚSC
 • MFCELCR Informace MF ČR - Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu
 • MFCR420 Informace MF ČR - Často kladené dotazy k přezkoumávání hospodaření územních celků
 • MFEULEG Informace MF ČR - Úřední věstník EU - Pokyny pro vykazování nefinančních informací
 • MFPBLOK Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků
 • MFTCHAJ Informace MF ČR - Zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu ve vztahu k Tchaj-wanu
 • MFZPRAV Zprávy MF - číslo 8 z roku 2017
 • MPOINOV Informace MPO - INOVACE VI. - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
 • MPOUOCH Informace MPO - Role Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva vnitra ČR
 • CUSZM218 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2018
 • JMASELXX Sdělení MF ČR ke zveřejnění sdělení Evropské komise „Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)”
 • MFREGDPH Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty
 • MPO2POUZ Informace MPO - zboží dvojího použití, zboží dvojího užití, kontrola vývozu, právní úprava unijní a národní, vývozní povolení, zprostředkovatelské služby, druhy vývozních povolení, kontaktní osoby - 2017
 • MPOCIZIN Informace MPO - Živnostenské podnikání cizince, který v České republice již podnikal
 • FINZ92017 Finanční zpravodaj č. 9 z roku 2017
 • MF58867XX Metodický pokyn MF ČR - GFŘ k aplikaci zákona o evidenci tržeb
 • MFCRHAZ11 Stanovisko MF ČR - odboru 34 k postupu při vydávání souhlasu s uvolněním jistoty složené v souladu s § 4b loterního zákona
 • MFZME2018 Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018
 • MPOANTDUMP Informace MPO - Nová antidumpingová legislativa EU vůči dovozům ze třetích zemí
 • GFFR D-29 18 Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 1, č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287 ze dne 2. 3. 2017 a dodatku č. 2, čj. 130204/17/7100-20118-012287 ze dne 22. 12. 2017

Novelizace
 • 99/1963 Občanský soudní řád
 • 133/1985 Zákon o požární ochraně
 • 20/1987 Zákon o státní památkové péči
 • 44/1988 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
 • 62/1988 Zákon o geologických pracích
 • 388/1991 Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
 • 455/1991 Zákon o živnostenském podnikání
 • 21/1992 Zákon o bankách
 • 37/1992 Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
 • 114/1992 Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 334/1992 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
 • 338/1992 Zákon o dani z nemovitých věcí
 • 443/1992 Nařízení vlády o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 634/1992 Zákon o ochraně spotřebitele
 • 96/1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • 166/1993 Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
 • 283/1993 Zákon o státním zastupitelství
 • 153/1994 Zákon o zpravodajských službách České republiky
 • 266/1994 Zákon o dráhách
 • 58/1995 Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • 87/1995 Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 114/1995 Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 289/1995 Zákon o lesích (lesní zákon)
 • 79/1996 Vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
 • 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích
 • 49/1997 Zákon o civilním letectví
 • 151/1997 Zákon o oceňování majetku
 • 134/1998 Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami
 • 166/1999 Zákon o veterinární péči
 • 189/1999 Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
 • 205/1999 Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • 349/1999 Zákon o Veřejném ochránci práv
 • 10/2000 Vyhláška o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
 • 131/2000 Zákon o hlavním městě Praze
 • 152/2000 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • 218/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 233/2000 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/96 Sb., nálezu ÚS uveřejněného pod č. 243/99 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
 • 239/2000 Zákon o integrovaném záchranném systému
 • 248/2000 Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 406/2000 Zákon o hospodaření energií
 • 458/2000 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • 31/2001 Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • 164/2001 Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
 • 185/2001 Zákon o odpadech
 • 254/2001 Zákon o vodách (vodní zákon)
 • 274/2001 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • 312/2001 Zákon o státních hranicích
 • 418/2001 Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
 • 428/2001 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • 449/2001 Zákon o myslivosti
 • 59/2002 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • 76/2002 Zákon o integrované prevenci
 • 130/2002 Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
 • 139/2002 Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • 150/2002 Zákon soudní řád správní
 • 244/2002 Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti
 • 281/2002 Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
 • 474/2002 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
 • 500/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • 501/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
 • 502/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
 • 361/2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 409/2003 Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • 136/2004 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
 • 235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 435/2004 Zákon o zaměstnanosti
 • 500/2004 Zákon správní řád
 • 518/2004 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 641/2004 Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • 39/2005 Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
 • 104/2005 Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
 • 127/2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 • 251/2005 Zákon o inspekci práce
 • 522/2005 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
 • 36/2006 Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 184/2006 Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • 499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb
 • 505/2006 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • 522/2006 Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
 • 537/2006 Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
 • 54/2008 Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
 • 84/2008 Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
 • 112/2008 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
 • 253/2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 318/2008 Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
 • 128/2009 Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
 • 157/2009 Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
 • 198/2009 Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
 • 233/2009 Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob
 • 364/2009 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 • 383/2009 Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • 410/2009 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • 416/2009 Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
 • 105/2010 Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
 • 222/2010 Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • 270/2010 Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
 • 401/2010 Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
 • 408/2010 Zákon o finančním zajištění
 • 388/2011 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • 17/2012 Zákon o Celní správě České republiky
 • 57/2012 Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu
 • 117/2012 Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu
 • 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší
 • 215/2012 Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu
 • 257/2012 Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
 • 294/2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
 • 327/2012 Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
 • 341/2012 Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu
 • 345/2012 Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 • 415/2012 Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 • 425/2012 Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance
 • 465/2012 Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
 • 470/2012 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
 • 503/2012 Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
 • 79/2013 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 • 133/2013 Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání
 • 256/2013 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • 323/2013 Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek
 • 351/2013 Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
 • 441/2013 Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
 • 474/2013 Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
 • 5/2014 Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 • 163/2014 Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • 298/2014 Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • 302/2014 Nařízení vlády o katalogu správních činností
 • 312/2014 Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 • 43/2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 • 50/2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 224/2015 Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • 367/2015 Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • 27/2016 Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • 169/2016 Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • 172/2016 Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek