Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 542/2120 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2024, 0,00 % Citace: 42/2021 Sb.
 • 3/2021 Sdělení o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
 • 4/2021 Sdělení o přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
 • 6/2021 Sdělení, kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC
 • 7/2021 Sdělení o o přijetí změn Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 • 8/2021 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
 • 9/2021 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • 10/2021 Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • 34/2021 Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
 • 35/2021 Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
 • 36/2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
 • 37/2021 Zákon o evidenci skutečných majitelů
 • 38/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
 • 39/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 40/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
 • 41/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
 • 42/2021 Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 %
 • 43/2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 44/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
 • 45/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
 • 46/2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
 • 49/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 50/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
 • 51/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
 • 52/2021 Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
 • 53/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
 • 54/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 55/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
 • 56/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 11. února 2021 č. 121 č. 56/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 57/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
 • 58/2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 59/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 č. 59/2021 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů
 • 60/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 126 č. 60/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 61/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 127 č. 60/2021 Sb. o přijetí krizového opatření
 • 62/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 128 č. 62/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 63/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 129 č. 63/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 64/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 130 č. 64/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 65/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 131 č. 65/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 66/2021 Usnesení vlády České republikyze dne 14. února 2021 č. 132 č. 66/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 67/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 133 č. 67/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 68/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 134 č. 68/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 69/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 135 č. 69/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 70/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 136 č. 70/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 71/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 č. 71/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 72/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 140 č. 72/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 73/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 141 č. 73/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 74/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 143 č. 74/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 75/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 15. února 2021 č. 167 č. 75/2021 Sb., o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
 • 76/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
 • 77/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 • 78/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
 • 79/2021 Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
 • 80/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
 • 81/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
 • 82/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
 • 83/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • 84/2021 Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
 • 85/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
 • 86/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
 • 87/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • 88/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 90/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 92/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
 • 93/2021 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • 94/2021 Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
 • 95/2021 Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
 • 96/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 č. 96/2021 Sb. o vyhlášení nouzového stavu
 • 97/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 197 č. 97/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 98/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 198 č. 98/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 99/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 199 č. 99/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 100/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 č. 100/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 101/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 201 č. 101/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 102/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 202 č. 102/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 103/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 203 č. 103/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 104/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 204 č. 104/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 105/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 205 č. 105/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 106/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 206 č. 106/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 107/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 207 č. 107/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 108/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 208 č. 108/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 109/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 209 č. 109/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 110/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 210 č. 110/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 111/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 211 č. 111/2021 Sb., o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
 • 112/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 212 č. 112/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 113/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 č. 213/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 114/2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 217 č. 114/2021 Sb., o přijetí krizového opatření
 • 48/2011 Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 č, 48/2021 Sb.,o změně krizového opatření
 • 2828 Informace MF ČR - Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února
 • LAGG Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 1. 2. 2021
 • MHD3 Metodický pokyn MF ČR CHJ č. 16 - Správa vozového parku
 • MYWA Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
 • RYWA Informace vlády České republiky - Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do konce března
 • ABBLE Informace vlády České republiky - Epidemie koronaviru
 • ANTYX MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN, Mimořádné opatření - změna mimořádných opatření k antigennímu testování ze dne 20. 11. 2020
 • AROFF Informace Ministerstva zdravotnictví - Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii covid-19 umožní Ministerstvu zdravotnictví vydávat některá opatření i bez nutnosti nouzového stavu
 • AWEST Informace vlády České republiky - Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubna, od čtvrtka budou muset lidé na vybraných místech nosit respirátor či chirurgické roušky
 • FYZKO Informace MPO - Zákon o prověřování zahraničních investic vstoupil v platnost, MPO nabízí investorům konzultaci
 • GARYS Informace MF ČR, GFŘ - Sdělení pro plátce daně v souvislosti s prominutím daně z příjmů z peněžních náhrad za výkon pracovní povinnosti studentů dle krizového zákona
 • HORRO Informace Ministerstva zdravotnictví - Epidemiologická data ukazují, že na horách je vyšší riziko nákazy onemocněním covid-19
 • IREKK Informace Ministerstva zdravotnictví - Irsko a Litva se přesunou do červené kategorie zemí, tmavě červené bude nově Chorvatsko a Madeira
 • MAPR4 Metodický pokyn MF ČR CHJ Metodický pokyn CHJ č. 15 - Správa majetku v souladu s principy 3E
 • MARRO Informace Ministerstva zdravotnictví - Zájem o očkování roste, vakcínu chce více než polovina lidí
 • MERYB Informace MF ČR - Poskytování dotací příspěvkovým organizacím obcí a krajů
 • MYVOT MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN, Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 26. 2. do 11. 4. 2021
 • NIVYZ Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • PAATL Informace MF ČR ke změně definice čisté prohry a definice identifikačních údajů v zákoně o hazardních hrách v kontextu přechodných ustanovení
 • PUWIK Informace Ministerstva zdravotnictví - ECDC reaguje na výskyt nových mutací onemocnění covid-19, tzv. cestovatelský semafor doplní tmavě červená kategorie zemí
 • PYRAS Informace vlády České republiky - výsledky jednání vlády dne 25. února a tisková konference po jednání vlády dne 25. února 2021
 • ROZSU Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. února 2021, ve věci sp. zn. 6 As 114/2020.
 • SOMPO Informace MF ČR - Kompenzační bonus bude od února 1 000 Kč denně, dosáhne na něj více lidí
 • TRROK Informace MPSV - Tři roky pomáhá otcovská novopečeným tatínkům
 • UIRES Dohody o ochraně investic sjednávané EU
 • UOLAS Informace MF ČR - Uplatňování DPH a výše náhrady škody za likvidaci léčiv odevzdaných fyzickými osobami
 • VYLLE MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN, Mimořádné opatření - izolace a karanténa s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání
 • 472021 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • 83ALAS Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události - 8. 2. 2021
 • ACTPLA Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 14. 2. 2021
 • ALLONA Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády 22. února 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 22. února 2021
 • ATTLAS Informace MF ĆR , GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021
 • BILONY Přehled dohod o podpoře a ochraně investic
 • CIVYLE Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 1. února 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 1. února 2021
 • COCLES Informace Ministerstva zdravotnictví - Epidemická situace v České republice je nadále nepříznivá, vláda ČR omezila pohyb na Chebsku, Trutnovsku a Sokolovsku
 • COMMOD MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 15. 2. 2021 do odvolání
 • FYMZAS Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události - 1. 2. 2021
 • IUROFF Vláda schválila návrhy změn krizové legislativy i pilotní projekt testování na covid-19 ve školách
 • JAKSPR Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021 ve znění opravy zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 11 z roku 2021 vydaném dne 17. 2. 2021 pod č. 16
 • JEMVLA Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 19. února 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 19. února 2021
 • LETDEN Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 1. 2021
 • LYTERE Úřední sdělení ČNB ze dne 12. února 2021 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • MAVVOU Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 22. 2. 2021
 • MCHJ18 Metodický pokyn MF ČR CHJ č. 18 - Manuál pro začínajícího interního auditora v orgánech veřejné správy
 • MICUMA MZDR 20599/2020-52/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 5. 2. 2021
 • MOSSTY Informace vlády České republiky -Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nouzový stav na 14 dnů - do dne 28. února 2021 do 23:59 hod
 • MYBALL Informace MF ČR, GFŘ k promíjení DPH u dodání respirátorů
 • MYROER MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání 22.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • NANNOR Informace Ministerstva zdravotnictví - Kapacita nemocnic je v některých regionech vyčerpána, limitující je především nedostatek personálu
 • NOWYNN MP/03/2021 - Poplatek z pobytu - Výběr poplatku od osob, které si lázeňskou péči hradí sami, nebo pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče
 • ONFINE Informace MF ČR, GFŘ k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti v oblastech ekonomiky, které byly bezprostředně omezeny v letních měsících roku 2020
 • PAXPLA Informace MF ČR, GFŘ - Paušální daň - platba za leden a únor se blíž
 • PERROF Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 15. února 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 15. února 2021
 • PILWES Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie
 • PROCDR Informace MF ČR - Stanovisko k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)
 • ROZRYB Informace MF ČR - Rozpočtové určení výnosu z pokut uložených rybářskou stráží ve více správních obvodech obcí s rozšířenou působností
 • SENNAT Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 1. 2. 2021
 • STAWYY Stanovisko CHJ č. 1/2021 k výkladu pojmů nezávislosti a objektivity z pohledu zákona č. 320/2001 Sb.
 • VYLETT Informace Ministerstva zdravotnictví - Příjezdový formulář pro potřebu zajištění opatření k ochraně veřejného zdraví - Public health Passenger Locator Form
 • WERROF Informace Ministerstva zdravotnictví - Vláda schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví
 • WEYRAS Informace vlády České republiky - Izolace a karanténa kvůli covid-19 se prodlouží na 14 dní, vláda se zabývala také přípravou nových krizových opatření
 • WYWALL Informace vlády České republiky - výsledky jednání vlády dne 24. února a tisková konference po jednání vlády dne 24. února 2021
 • YIVILE Informace vlády České republiky - Vláda souhlasila s dočasným odpuštěním DPH na respirátory, prodlouží i podporu pro potravináře
 • BRAUNER MZDR 3724/2021-3/OLZP, Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Bamlanivimab (LY-CoV-555, dříve LY3819253), koncentrát pro infuzní roztok, 700 mg
 • CANAPDA Sdělení týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2021
 • COAJAKA Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády České republiky - co aktuálně platí - 27. 2. 2021
 • INFERTY Informace vlády České republiky - Tripartita řešila aktuální epidemiologickou situaci nebo Národní plán obnovy
 • INTERAU Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit 25. 2. 2021
 • JENAMAP Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31. 12. 2020
 • MEROVEY MZDR 20599/2020-54/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 15. února 2021
 • METOODP Metodický pokyn MF ČR CHJ č. 17 - Audit vnitřního kontrolního systému v orgánech veřejné správy
 • MULEUSA MZDR 20599/2020-58/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 22. února 2021
 • MYFCYRY Jak správně zaplatit daň v roce 2021 - oprava Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní při placení daní ze zahraničí
 • MYYNERE Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 19 - Řídicí kontrola
 • NOVVCOM Informace MF ČR - Nový kompenzační bonus (2021) - nejčastější otázky a odpovědi
 • PAANTYX MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN, Mimořádné opatření - antigenní testování - zaměstnanci, s účinností od 21. 11. 2020
 • PODDYME Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2021
 • PONTPIL Informace MF ČR, GFŘ - Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb
 • POZDRAW MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5. 2. 2021 do odvolání
 • WXBORRA Informace Ministerstva zdravotnictví - Hlavní hygienička Jarmila Rážová: Současná opatření potrvají ještě asi měsíc
 • 1.2.2021 MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN, Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5. 2. 2021 do odvolání
 • IZOLACKA Informace MPSV - vyplácení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci.
 • MEZERDEV MZDR 20599/2020-57/MIN/KAN, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 16. února 2021
 • PANTHARR Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
 • RECHNUNG Úřední sdělení ČNB kterým se stanovuje roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize pro rok 2021
 • PASTPLAST Informace vlády České republiky - Výsledky jednání vlády dne 14. února 2021 a tisková konference po jednání vlády dne 14. února 2021

Novelizace
 • 99/1963 Občanský soudní řád
 • 2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • 44/1988 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
 • 84/1990 Zákon o právu shromažďovacím
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 593/1992 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • 97/1993 Zákon o působnosti správy státních hmotných rezerv
 • 189/1999 Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
 • 115/2000 Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • 121/2000 Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 110/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
 • 119/2001 Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
 • 120/2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • 471/2001 Vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • 150/2002 Zákon soudní řád správní
 • 54/2004 Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
 • 561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • 147/2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
 • 253/2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 111/2009 Zákon o základních registrech
 • 49/2011 Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod
 • 108/2011 Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
 • 70/2012 Vyhláška o preventivních prohlídkách
 • 459/2012 Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
 • 22/2013 Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • 252/2013 Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • 304/2013 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
 • 50/2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 73/2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
 • 74/2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
 • 76/2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
 • 320/2015 Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
 • 29/2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 43/2018 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 44/2018 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
 • 79/2019 Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
 • 330/2019 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
 • 331/2019 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
 • 39/2020 Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkován)
 • 161/2020 Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 172/2020 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
 • 191/2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
 • 215/2020 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • 437/2020 Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
 • 461/2020 Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • 600/2020 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021