Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 47/2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení
 • 48/2019 Sdělení o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 2018
 • 241/2019 Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
 • 251/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
 • 252/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
 • 253/2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
 • 254/2019 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
 • 255/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
 • 256/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • 261/2019 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
 • 262/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 263/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • 264/2019 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
 • 265/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
 • 266/2019 Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
 • 268/2019 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
 • 269/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 • 270/2019 Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
 • 272/2019 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 611 Vystoupení Aleny Schillerové v Otázkách Václava Moravce
 • 1111 Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019 V.
 • 9927 Informace MF ČR - Do milionu bez papírování. Paušální daň usnadní živnostníkům život
 • IDDD Informace MFČR - SP/05/2019 - Zvýšení správního poplatku
 • POJD Praktické informace MF ČR k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
 • DPH10 Informace MF ČR - Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Novelizace
 • 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích
 • 128/2000 Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000 Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • 131/2000 Zákon o hlavním městě Praze
 • 152/2000 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • 233/2000 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/96 Sb., nálezu ÚS uveřejněného pod č. 243/99 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
 • 361/2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 59/2002 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • 409/2003 Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • 235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 215/2008 Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
 • 189/2009 Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • 55/2011 Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • 294/2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
 • 340/2013 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 112/2016 Zákon o evidenci tržeb