Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 64/2016 Sdělení o přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
 • 67/2016 Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • 68/2016 Sdělení o neplatnosti výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem
 • 69/2016 Sdělení o sjednání Dohody o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
 • 387/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • 388/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
 • 389/2016 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
 • 390/2016 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017
 • 391/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • 392/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.
 • 393/2016 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 5/16 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • 394/2016 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 43/16 ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
 • 395/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 396/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
 • 397/2016 Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
 • 398/2016 Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
 • 399/2016 Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
 • 400/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.
 • 401/2016 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • 402/2016 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • 403/2016 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 404/2016 Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
 • 405/2016 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 • 406/2016 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
 • 407/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
 • 408/2016 Vyhláška o požadavcích na systém řízení
 • 409/2016 Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
 • 410/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
 • 411/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • 412/2016 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 413/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 414/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
 • 415/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
 • 416/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
 • 417/2016 Vyhláška o některých způsobech označování potravin
 • 418/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
 • 419/2016 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
 • 420/2016 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
 • 421/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 • 422/2016 Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
 • 423/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
 • 424/2016 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
 • 425/2016 Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
 • 426/2016 Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
 • 427/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • 428/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
 • 429/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
 • 430/2016 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
 • 431/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů
 • 432/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
 • 433/2016 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • 434/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.
 • 435/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
 • 436/2016 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 44/16 k interpretaci § 7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
 • 437/2016 Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
 • 438/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
 • 439/2016 Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
 • 440/2016 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 • 441/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
 • 442/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
 • 443/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 • 444/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • 445/2016 Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
 • 446/2017 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
 • 447/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 • 448/2016 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • 449/2016 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • 450/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
 • 451/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
 • 452/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 453/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • 454/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 455/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 456/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 457/2016 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
 • 458/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • 459/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • 460/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
 • 461/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • 462/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • 463/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • 464/2016 Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
 • 465/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
 • 466/2016 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • rs164/2016 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb.
 • rs178/2016 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb.
 • rs186/2016 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 449/2016 Sb.
 • MU4 Metodický pokyn č. 7 FAÚ MF ČR ze dne 22. prosince 2016 určený povinným osobám podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb.- Opatření vůči politicky exponovaným osobám v návaznosti na aktuální jednání v EU
 • 45UZ Informace MF ČR - Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017 a informace k partnerům uváděným v Části III Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)
 • HOD2 Informace MPO - Hodnocení systému investičních pobídek
 • MF-8 Pokyn č. MF-8, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcí
 • MF-9 Pokyn č. MF-9, kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí
 • MUFG Informace MF ČR - MF vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic
 • RRRF Informace MPO - Metody pro senzibilizaci kůže nyní bez testování na zvířatech - předložte správné informace Informace MPO - Metody pro senzibilizaci kůže nyní bez testování na zvířatech - předložte správné informace
 • UKA5 Informace MF ČR k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2016
 • 5HAZ5 Standard MF ČR k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • COUNT Informace MPO - Diskontování v systému investičních pobídek
 • FAU45 Metodický pokyn č. 6 FAÚ MF ČR ze dne 7. prosince 2016 určený povinným osobám podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb. - Provádění identifikace a kontroly klienta provozovateli hazardních her
 • IRO50 Informace MPO - Princip vzájemného uznávání na vnitřním trhu se zbožím
 • MF-10 Pokyn č. MF-10, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku spotřebních daní
 • MF-11 Pokyn č. MF-11 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty
 • MF-12 Pokyn č. MF-12 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daní z příjmů
 • MF-13 Pokyn č. MF-13. kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
 • MF-14 Pokyn č. MF-14 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku evidence daní
 • MIR55 Informace MPO - v Úředním věstníku EU zveřejněno nové nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha XVII k nařízení REACH
 • MIRO5 Informace MPO pro dovozce textilního zboží původem z Běloruska nebo Severní Koreje v roce 2017
 • MYF59 Informace MF ČR - Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách
 • PIB27 Informace MPO - Administrativní spolupráce v EU se rozvíjí prostřednictvím IMI systému
 • TEM55 Informace MPO - Textilní režimy platné pro rok 2017
 • FOR655 Informace MF ČR - Formuláře - Záruční listiny
 • ICO000 Informace MF ČR - Formuláře
 • IS8888 Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF ČR pro rok 2017
 • LEG555 Informace MF ČR - Zákon o mezinárodní spolupráci
 • MAZ555 Informace MF ČR - Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám
 • MUL555 Informace MF ČR - metodici EET odpovídali čtenářům iDNES.cz
 • MUP554 Informace MF ČR - Priority zadávání ekologických zakázek
 • NW5555 Informace MPO - Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2017 - 2021
 • TY5555 Informace MF ČR k tiskopisům pro závislou činnost za zdaňovací období 2016
 • UND555 Informace MF ČR - Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017
 • UPOR56 Informace MPO - Pokyny k uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách
 • UW5249 Úřední sdělení ČNB ze dne 15. prosince 2016 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • WUR888 Informace MF ČR - s účinností zákona o evidenci tržeb se snižuje DPH u stravovacích služeb
 • ZEW524 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/670 ze dne 28. dubna 2016, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí
 • ZIV592 Informace MF ČR - možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO - 2017
 • ZURBA5 Informace MF ČR - Komise schválila návrh na obecný reverse chargé
 • 59XXX24 Informace MPO - Směrnice OECD pro nadnárodní podniky
 • ABR4444 Informace MF ČR k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí
 • ADER592 Informace MPO - přeshraniční spolupráce orgánů v členských státech EU
 • AUZT564 Informace MPO - Konsolidační manuál pro rok 2017
 • CNB5555 Úřední sdělení ČNB ze dne 21. prosince 2016 k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí
 • FRU5249 Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014 - 2020
 • HODERA2 Informace MPO - Provádění kontrol v systému investičních pobídek
 • KLU5555 Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017
 • LA592XX Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13g odst. 5 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
 • MURZ546 Informace MPO - Terminologie používaná v souvislosti se Směrnicí o službách na vnitřním trhu
 • NOVU555 Metodický pokyn MF ČR a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru
 • PONM655 Informace MF ČR - Povinná náležitost mzdového listu
 • WARD592 Informace MF ČR - Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 • ZE59247 Informace MPO k podávání žádostí o vydávání kontrolního dokladu k propuštění některých výrobků ze železa a oceli do volného oběhu
 • FINDA592 Informace MF ČR - jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2017
 • GFR-D-30 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou
 • INW52967 Informace MPO - Novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění zákona č. 84/2015 Sb.
 • MAF59276 Informace MPO - zboží dvojího použití, zboží dvojího užití, kontrola vývozu, právní úprava unijní a národní, vývozní povolení, zprostředkovatelské služby, druhy vývozních povolení, kontaktní osoby 2016 II.

Novelizace
 • 141/1961 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • 64/1986 Zákon o České obchodní inspekci
 • 61/1988 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • 526/1990 Zákon o cenách
 • 549/1991 Zákon o soudních poplatcích
 • 563/1991 Zákon o účetnictví
 • 358/1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • 360/1992 Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 96/1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • 173/1997 Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
 • 134/1998 Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami
 • 325/1999 Zákon o azylu
 • 326/1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • 328/1999 Zákon o občanských průkazech
 • 133/2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • 207/2001 Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
 • 330/2001 Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora
 • 383/2001 Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • 119/2002 Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
 • 229/2002 Zákon o finančním arbitrovi
 • 232/2002 Vyhláška, kterou se provádí zákon o církvích a náboženských společnostech
 • 323/2002 Vyhláška o rozpočtové skladbě
 • 37/2003 Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • 221/2003 Zákon o dočasné ochraně cizinců
 • 353/2003 Zákon o spotřebních daních
 • 489/2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (CZEM)
 • 294/2005 Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • 410/2005 Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • 36/2006 Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • 89/2006 Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 522/2006 Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
 • 341/2008 Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
 • 486/2008 Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
 • 40/2009 Zákon trestní zákoník
 • 111/2009 Zákon o základních registrech
 • 194/2009 Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • 284/2009 Zákon o platebním styku
 • 364/2009 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 • 383/2009 Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • 424/2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
 • 71/2011 Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu
 • 274/2011 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
 • 300/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 359/2011 Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
 • 363/2011 Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
 • 418/2011 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • 89/2012 Nový občanský zákoník
 • 90/2012 Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • 167/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 470/2012 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
 • 481/2012 Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • 83/2013 Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
 • 256/2013 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • 292/2013 Zákon o zvláštních řízeních soudních
 • 304/2013 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
 • 441/2013 Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
 • 458/2013 Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
 • 5/2014 Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 • 298/2014 Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • 307/2014 Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
 • 50/2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 59/2015 Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
 • 60/2015 Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
 • 68/2015 Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
 • 132/2015 Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
 • 318/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 349/2015 Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem