Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 51/2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos
 • 52/2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu
 • 53/2017 Sdělení o sjednání Minamatské úmluvy o rtuti
 • 54/2017 Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • 55/2017 Sdělení sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 • 56/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst
 • 57/2017 Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2017 pozměňující pravidla 32 a 33 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 3/17)
 • 58/2017 Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2016 Sb.m.s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • 281/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
 • 284/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
 • 285/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
 • 286/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • 287/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
 • 288/2017 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar
 • 289/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 290/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 291/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 292/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • 293/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 294/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
 • 295/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 296/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 297/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • 298/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 299/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 300/2017 Zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)
 • 301/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 302/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
 • 303/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
 • 304/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 305/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 306/2017 Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 • 307/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • 308/2017 Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
 • 310/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 311/2017 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
 • 312/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
 • 313/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
 • 314/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
 • 315/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 316/2017 Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
 • 317/2017 Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 318/2017 Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
 • 319/2017 Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
 • 292/1996 Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 1996 o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky
 • 42/1977 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
 • MF-16 Pokyn č. MF-16 k provádění fyzické likvidace pokutových bloků
 • MF726 Informace MF ČR - Aplikace daňového řádu v poplatkovém řízení
 • MFF572 Informace MF ČR - Finanční správa bude při zajišťování daně postupovat vstřícněji
 • MFF726 Informace MF ČR - Placení správních poplatků kolkovými známkami
 • MFH572 Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru - 2017
 • MP527X Informace MPO - Příručka pro zavádění informačního modelování staveb (BIM) evropským veřejným sektorem
 • MPOO22 Informace MPO - Změna nařízení REACH - přílohy XVII
 • MPOO25 Informace MPO k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren
 • AN5276X Sdělení Ministerstva financí čj. MF-24485/2017/1801-6, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
 • MP52767 Oznámení MPO pro příjemce dotace programů PO1 OP PIK - článek 61 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
 • MPO5276 Informace MPO - Spor taxislužeb s provozovatelem služby UBER
 • CUM5276X Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách) - aktualizované znění 21. 9. 2017
 • MFC5276X Informace MF ČR - Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (verze 1.0)
 • MFF5276X Informace MF ČR - GFŘ k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů
 • MPO52767 Informace MPO - Program Úspory energie: bezúročné úvěry podnikatelům na projekty zaměřené na energetické úspory
 • UCTENK11 Informace MF ČR - Náklady na účtenkovou loterii
 • UCTENK55 Informace MF ČR - Účtenkovka startuje již 1. října
 • MFF172617 Informace MF ČR - Poplatek za vydání rybářského lístku na dobu 30 dnů
 • MPO577772 Informace MPO - Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Novelizace
 • 99/1963 Občanský soudní řád
 • 455/1991 Zákon o živnostenském podnikání
 • 549/1991 Zákon o soudních poplatcích
 • 246/1992 Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 96/1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • 109/1994 Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu vazby
 • 111/1994 Zákon o silniční dopravě
 • 216/1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
 • 266/1994 Zákon o dráhách
 • 90/1995 Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
 • 114/1995 Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 48/1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 111/1998 Zákon o vysokých školách
 • 221/1999 Zákon o vojácích z povolání
 • 345/1999 Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
 • 359/1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 26/2000 Zákon o veřejných dražbách
 • 478/2000 Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • 120/2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • 6/2002 Zákon o soudech a soudcích
 • 69/2002 Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvě)
 • 585/2004 Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 108/2006 Zákon o sociálních službách
 • 118/2006 Vyhláška, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
 • 182/2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 378/2007 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
 • 147/2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
 • 273/2008 Zákon o Policii České republiky
 • 53/2009 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
 • 372/2011 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • 427/2011 Zákon o doplňkovém penzijním spoření
 • 92/2012 Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
 • 164/2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
 • 292/2013 Zákon o zvláštních řízeních soudních
 • 307/2014 Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
 • 75/2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • 146/2015 Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
 • 29/2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 45/2016 Zákon o službě vojáků v záloze
 • 66/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony