Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 13/2017 Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením
 • 14/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
 • 15/2017 Sdělení o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
 • 16/2017 Sdělení o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob
 • 17/2017 Sdělení o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic
 • 18/2017 Sdělení o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)
 • 19/2017 Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
 • 55/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 56/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
 • 57/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 58/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 59/2017 Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
 • 60/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 61/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
 • 62/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 63/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 64/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 65/2017 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • 66/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 67/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpi
 • 68/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
 • 69/2017 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • 70/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 • 71/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
 • 72/2017 Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
 • 73/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009
 • 74/2017 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 75/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
 • 76/2017 Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
 • 77/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
 • 78/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
 • 79/2017 Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
 • 80/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
 • 81/2017 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie
 • 82/2017 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
 • 83/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
 • 84/2017 Sdělení o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
 • 85/2017 Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • 86/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • 87/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • 88/2017 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
 • 89/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • 90/2017 Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
 • 91/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
 • 92/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
 • 93/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • 94/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 95/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • 96/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
 • 97/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
 • MPO3/2017 Metodický pokyn MPO č. 3 z roku 2017 k aplikaci novely zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 • FZ55 Informace MF ČR - Nové účty pro placení daně z hazardních her - Finanční zpravodaj č. 4 z roku 2017
 • 16182 Informace GFŘ k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • MF54B Konsolidační manuál pro rok 2017 - březen 2017
 • 7XCLHN Metodický pokyn MF ČR a formulář k vyplnění žádosti o vydání základního povolení
 • CNB222 Úřední sdělení ČNB ze dne 16. března 2017 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • MF1002 Metodické příklady MF ČR k elektronické evidenci tržeb
 • MF1542 Informace MF ČR - Namísto složenky e-mail. Finanční správa takto může poslat poplatníkům údaje pro placení daně z nemovitých věcí
 • MF7317 Informace MF ČR - Peněžní plnění nahrazující úrok
 • MFCR28 Informace MF ČR - Metodika tvorby PAP pro rok 2017 (CSÚIS)
 • MFCR95 Informace MF ČR - Neziskové organizace evidují pouze příjmy z podnikání
 • MF15317 Upozornění MF ČR - Finanční správa upozorňuje na chybně uplatňované slevy na dani
 • MF31317 Sdělení MF ČR ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny
 • MPO3233 Informace MPO ČR - ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie - 2017
 • MPOSTIT Informace MPO - štítkování výrobků spojených se spotřebou energie - 2017
 • MF163017 Informace MF ČR - V přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo ke změně u příloh
 • MFCR5051 Informace MF ČR - Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení
 • MPO43017 Základní informace MPO o obchodu službami
 • GFR-D-29-1 Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, ve znění Dodatku č. 1, č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287 ze dne 2. 3. 2017

Novelizace
 • 141/1961 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • 2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • 64/1986 Zákon o České obchodní inspekci
 • 200/1990 Zákon o přestupcích
 • 455/1991 Zákon o živnostenském podnikání
 • 553/1991 Zákon o obecní policii
 • 555/1992 Zákon o Vězeňské službě a Justiční stráži České republiky
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 16/1993 Zákon o dani silniční
 • 182/1993 Zákon o Ústavním soudu
 • 283/1993 Zákon o státním zastupitelství
 • 293/1993 Zákon o výkonu vazby
 • 40/1995 Zákon o regulaci reklamy
 • 173/1995 Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah
 • 247/1995 Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
 • 289/1995 Zákon o lesích (lesní zákon)
 • 48/1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 156/1998 Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
 • 167/1998 Zákon o návykových látkách
 • 168/1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • 169/1999 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
 • 130/2000 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • 152/2000 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • 154/2000 Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
 • 218/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 219/2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • 233/2000 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/96 Sb., nálezu ÚS uveřejněného pod č. 243/99 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
 • 56/2001 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • 491/2001 Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
 • 6/2002 Zákon o soudech a soudcích
 • 59/2002 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • 146/2002 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • 62/2003 Zákon o volbách do Evropského parlamentu
 • 149/2003 Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování
 • 218/2003 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • 279/2003 Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
 • 353/2003 Zákon o spotřebních daních
 • 392/2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • 409/2003 Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • 29/2004 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • 95/2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • 205/2004 Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
 • 435/2004 Zákon o zaměstnanosti
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 251/2005 Zákon o inspekci práce
 • 108/2006 Zákon o sociálních službách
 • 182/2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 312/2006 Zákon o insolvenčních správcích
 • 376/2006 Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
 • 449/2006 Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
 • 58/2007 Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
 • 378/2007 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
 • 273/2008 Zákon o Policii České republiky
 • 40/2009 Zákon trestní zákoník
 • 277/2009 Zákon o pojišťovnictví
 • 478/2009 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
 • 86/2011 Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
 • 372/2011 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • 373/2011 Zákon o specifických zdravotních službách
 • 375/2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
 • 418/2011 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • 45/2012 Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006
 • 73/2012 Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • 275/2012 Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
 • 294/2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
 • 330/2012 Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
 • 45/2013 Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
 • 104/2013 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - 1/1
 • 164/2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
 • 357/2013 Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • 234/2014 Zákon o státní službě
 • 247/2014 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
 • 343/2014 Vyhláška o registraci vozidel
 • 9/2015 Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
 • 105/2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
 • 120/2016 Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
 • 445/2016 Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky