Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 1/2019 Nařízení vlády o oborech státní služby
 • 1/2019 Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
 • 2/2019 Vyhláška o evidenci krytých bloků
 • 2/2019 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
 • 3/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 3/2019 Sdělení o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016
 • 4/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • 4/2019 Sdělení týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2019
 • 5/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
 • 5/2019 Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
 • 6/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • 6/2019 Sdělení o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • 7/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 • 8/2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
 • 9/2019 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
 • 10/2019 Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
 • 11/2019 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem
 • 12/2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I
 • 13/2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
 • 14/2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III
 • 15/2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • 16/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 17/2019 Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, FIX %
 • 18/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
 • 19/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města
 • 20/2019 Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
 • 21/2019 Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny
 • 22/2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže
 • 24/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
 • 24/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
 • 25/2019 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
 • 26/2019 Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 • 27/2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
 • BYR Finanční správa zveřejnila interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů
 • K54 Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 4. 1. 2019
 • 10AS Upozornění MF ČR, GFŘ na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob
 • FF11 Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 25. 1. 2019
 • TT11 Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 7. 1. 2019
 • WU19 Informace MF ČR - Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019
 • ZSAT Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH a ZoL - platný ke dni 1. 1. 2019
 • CSUIS Informace MF ČR o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019
 • DEAL1 Základní informace MF ČR - primární dealeři českých státních dluhopisů a dealeři českých státních dluhopisů a jejich výběr
 • M86X7 Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 12. 2018
 • MET44 Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 29. 1. 2019
 • MFHA4 Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 11. 1. 2019
 • MJJ11 Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH - 29. 1. 2019
 • NA588 Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 1. 1. 2019
 • AKCI18 Informace MF ČR - Akciové společnosti ovládané ČR - MF 2018
 • HAZ195 Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH - 3. 1. 2019
 • HHH111 Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 18. 1. 2019
 • JASHTX Úřední sdělení ČNB ze dne 7. ledna 2019 o vydání třetí verze Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
 • MFSKO1 Informace MF ČR o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD 2019
 • OBV111 Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2018
 • OD4444 Informace MF ČR - Kalendář zveřejňování statistických informací požadovaných zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • POM111 Informace MPO - Analýza vývoje ekonomiky - leden 2019
 • ROZPEU Informace MF ČR - Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2018
 • SKO111 Informace MF ČR - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2018
 • CMSPIII Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31. 12. 2018
 • DEALIII Informace MF ČR - Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů a dealerů českých státních dluhopisů
 • LANSEAT Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019
 • MPOREGF Informace MPO - Jednotný registrační formulář
 • NA54687 Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 8. 1. 2019
 • GFR-D-38 Pokyn č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
 • GFR-D-39 Pokyn č. GFŘ-D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018
 • GFR-D-40 Pokyn č. GFŘ-D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018
 • MP/1/2019 Informace MF ČR - MP/1/2019 - Osvobození od místního poplatku ze psů
 • ZKOUSKAII Informace MF ČR k úřednické zkoušce II
 • MF AUDI III Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit III

Novelizace
 • 99/1963 Občanský soudní řád
 • 358/1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • 325/1999 Zákon o azylu
 • 326/1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • 109/2003 Sdělení o Montrealském protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatém v Montrealu dne 16.9.1987
 • 353/2003 Zákon o spotřebních daních
 • 235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty