Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 37/2019 Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
 • 39/2019 Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
 • 40/2019 Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky
 • 41/2019 Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
 • 42/2019 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti
 • 43/2019 Sdělení o sjednání Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952
 • 190/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
 • 191/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
 • 192/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • 193/2019 Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
 • 194/2019 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 195/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
 • 196/2019 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
 • 197/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • 198/2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) - 1. 1. 2020
 • 199/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • 200/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • 201/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 202/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 • 203/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
 • 204/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
 • 205/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
 • 207/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • 210/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 211/2019 Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
 • 212/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • 213/2019 Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)
 • 214/2019 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 215/2019 Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
 • 217/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • 218/2019 Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
 • 219/2019 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • 221/2019 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
 • 222/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
 • IBM Informace MF ČR - V návaznosti na nepřesnosti, které byly publikovány v médiích v uplynulých dnech, chce Finanční správa uvést na pravou míru informace týkající se uzavřené smlouvy se společností IBM
 • ZRS Informace MF ČR - Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) České republiky a role Ministerstva financí při její realizaci
 • 6CNB Úřední sdělení ČNB ze dne 1. srpna 2019 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • ADIS Informace MF ČR - GFŘ - Závislost na jediném dodavateli IT systému ADIS po 30 letech skončí - Tisková zpráva
 • HZRE Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 2. 8. 2019
 • KURO Informace MPO - Malí a střední podnikatelé, kteří se zabývají těžkou dřeva napadeného kůrovcem, mohou využít zvýhodněné úvěry nebo záruky od ČMZRB
 • ODPD Informace MPO - S materiálovým a energetickým využitím odpadů podnikatelům nově pomůže program Expanze
 • PRAV Informace MPO - Zapsání právnické osoby v živnostenském a obchodním rejstříku bez listiny a povinnost náboženské společnosti nebo spolku mít živnostenské oprávnění
 • PREP Informace MF ČR - Odpovědnost za přestupky – časová působnost
 • SEEU Informace MF ČR - sekundární předpisy EU - základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - právo EU - 27. 8. 2019
 • SKAK Informace MF ČR - Organizace Společného nákupu
 • UHLY Reakce MŽP a MF na článek MF Dnes: Za Česko zelenější. Vláda připravuje zdanění uhlí a plynu
 • APRO3 Informace MF ČR - Číselník účelových znaků 2019
 • DANUJ Informace MPO - Boj s daňovými úniky a podvody funguje. Nyní je prioritou pomoc podnikatelům
 • DOSST Informace MF ČR - GFŘ - Dostupnost a kvalita služeb zůstane i po optimalizaci pracovišť Finanční správy zachována
 • DUCHV Alena Schillerová: Navrhnu, ať řešíme důchodový věk
 • HASKS Informace MF ČR - Na investice a provoz hasičů půjde více peněz
 • KLIMA Informace MF ČR - Dohoda s MŽP: Na boj se suchem a následky klimatických změn půjde dalších 250 mil. Kč
 • MAASK Informativní přehled povolených zařízení - stav k 20.8.2019
 • MALOS Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2019
 • MFRRR Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy IV.
 • MINSP Informace MF ČR - Ministerstvo spravedlnosti bude hospodařit s 31 mld. Kč
 • PREZ1 Prezentace MF ČR - Sociální a zdravotní pojištění (srpen 2019)
 • PRYPR Informace MF ČR - Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018
 • STRRA Informace MF ČR - Stravenky nerušíme, nabízíme volbu
 • TECHS Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon - CNG a elektromobily - 12. 8. 2019
 • VINTR Informace MF ČR - Stravenky pro další milion zaměstnanců. Bez poplatků a zbytečné administrativy
 • BYLOKY Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 21. 8. 2019
 • cultas Informace MF ČT - Na kulturu půjde příští rok dalších 440 milionů korun
 • DOTPOR Informace MF ČR - Jednotný dotační portál
 • FINSP4 Informace MF ČR - GFŘ - Finanční správa se zaměřila na kontrolu poskytovatelů ubytovacích služeb přes elektronické platformy -Tisková zpráva
 • HOSPAS Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2019
 • KONTVE Informace MF ČR - Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018
 • MAJET4 Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 7. 2019
 • MAWYNS Informace MF ČR - Vzor Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi ministerstvem financí a pověřujícím zadavatelem
 • ODBORY Komentář MF ČR - Odborář proti zaměstnancům
 • PAUZAS Informace MF ČR - Stravenkový paušál uleví zaměstnancům i podnikům
 • PROGR4 Základní informace MF ČR - programové financování - II.
 • REZSKO Informace MF ČR - Rezort školství získá v roce 2020 další více než 1 mld. Kč
 • SILPOP Informace MF ČR - Více peněz na silnice: ve skutečnosti a bez triků
 • SYPPPR Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na běžný pohon - 12. 8. 2019
 • TARICH Reakce ministryně financí Aleny Schillerové na zneužití vyjádření GFŘ
 • UCTEN8 Informace MF ČR - Dvaadvacáté kolo Účtenkovky už zná své výherce
 • WEAZBY Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 16.8.2019
 • 2019156 Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování publikovány v Úředním věstníku Evropské unie
 • PROKLIE Informace MF ČR - Daně jednoduše a online nebo mírnější sankce. Vláda schválila proklientský daňový balíček
 • RISPIII Informace MF ČR - RISPF - 16. 8. 2019
 • STRAPAU Informace MF ČR - Na stravenkovém paušálu vydělají firmy i zaměstnanci
 • ZIVBALI Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu - Pro snazší život podnikatelů. MPO a MF představují živnostenský balíček, který má ulevit od nadměrné byrokracie

Novelizace
 • 141/1961 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 589/1992 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 293/1993 Zákon o výkonu vazby
 • 153/1994 Zákon o zpravodajských službách České republiky
 • 154/1994 Zákon o Bezpečnostní informační službě
 • 117/1995 Zákon o státní sociální podpoře
 • 155/1995 Zákon o důchodovém pojištění
 • 236/1995 Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
 • 91/1996 Zákon o krmivech
 • 252/1997 Zákon o zemědělství
 • 15/1998 Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
 • 111/1998 Zákon o vysokých školách
 • 221/1999 Zákon o vojácích z povolání
 • 29/2000 Zákon o poštovních službách
 • 72/2000 Zákon o investičních pobídkách
 • 128/2000 Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000 Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • 131/2000 Zákon o hlavním městě Praze
 • 256/2000 Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
 • 383/2001 Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • 218/2003 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • 361/2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 256/2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
 • 435/2004 Zákon o zaměstnanosti
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 14/2005 Vyhláška o předškolním vzdělávání
 • 16/2005 Vyhláška o organizaci školního roku
 • 48/2005 Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání
 • 75/2005 Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • 289/2005 Zákon o Vojenském zpravodajství
 • 294/2005 Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 104/2008 Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
 • 313/2010 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • 86/2011 Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
 • 17/2012 Zákon o Celní správě České republiky
 • 415/2012 Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 • 186/2013 Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • 226/2013 Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • 234/2014 Zákon o státní službě
 • 59/2015 Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
 • 319/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 • 27/2016 Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • 94/2016 Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • 74/2017 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 123/2018 Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
 • 183/2018 Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu