Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 9/2017 Sdělení, kterým se vyhlašuje Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
 • 10/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
 • 11/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
 • 21/2017 Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
 • 23/2017 Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • 24/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
 • 25/2017 Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
 • 26/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 27/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 28/2017 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017
 • 29/2017 Vyhláška o báňsko-technické evidenci
 • 30/2017 Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
 • 31/2017 Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %
 • 32/2017 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %
 • 33/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • 34/2017 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
 • 35/2017 Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
 • 36/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 37/2017 Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
 • 38/2017 Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
 • 39/2017 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 40/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • 41/2017 Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
 • 42/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
 • 43/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
 • 44/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
 • 45/2017 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2022, 0,00 %
 • 46/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
 • 47/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • 48/2017 Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
 • 49/2017 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
 • 50/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
 • 51/2017 Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
 • 52/2017 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
 • 53/2017 Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
 • 54/2017 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 54/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 12/2007 Sdělení, kterým se vyhlašuje opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb. m. s.
 • SFDR Informace MF ČR - Metodický popis - Fiskální údaje SR a OSS za rok 2017
 • 37012 Informace MF ČR - Metodický popis - Fiskální údaje za státní fondy (2017)
 • 187006 Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací
 • FIN558 Výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016
 • FM2017 Informace MF ČR - Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017
 • 1112017 Informace MF ČR - Příjmy ze závislé činnosti pro rok 2016/2017
 • 22.2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • MART222 Informace MF ČR - Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních jednotek zařazených do S.1313 - čtvrtletní 2017
 • MF20173 Informace MF ČR - Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních jednotek zařazených do S.1313 - čtvrtletní 2017
 • MPO3131 Informace MPO - Žádost o autorizaci profesní kvalifikace v gesci MPO dle zákona č. 179/2006 Sb.
 • MPO5217 Informace MPO k rozváděčům
 • RE14217 Informace MPO - Povinnost označit reklamu dle § 5j i v případě rozhlasové reklamy
 • GFR17214 Stanovisko GFŘ k posouzení charakteru činnosti fotbalových rozhodčích a s tím související možnosti uplatnit výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)
 • MF270217 Informace MF ČR - Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy
 • MPO12001 Informace MPO - Sídlo společnosti
 • MPO30117 Informace MPO - Rádce (nejen pro začínající) podnikatele
 • ROZSP555 Informace MF ČR - Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce
 • VM622017 Informace MPO - Seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • CNB132017 Úřední sdělení ČNB ze dne 27. února 2017 o poskytování informací o změně platebního účtu a o základním platebním účtu
 • CNB722017 Úřední sdělení ČNB ze dne 7. února 2017, kterým se stanovuje roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize pro rok 2017

Novelizace
 • 2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • 133/1985 Zákon o požární ochraně
 • 451/1991 Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR
 • 551/1991 Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
 • 582/1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 280/1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
 • 589/1992 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 40/1995 Zákon o regulaci reklamy
 • 155/1995 Zákon o důchodovém pojištění
 • 236/1995 Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
 • 110/1997 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
 • 252/1997 Zákon o zemědělství
 • 111/1998 Zákon o vysokých školách
 • 309/1999 Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
 • 218/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 243/2000 Zákon o rozpočtovém určení daní
 • 248/2000 Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • 250/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • 146/2002 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • 235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 321/2004 Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
 • 420/2004 Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • 435/2004 Zákon o zaměstnanosti
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 153/2005 Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
 • 154/2005 Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
 • 341/2005 Zákon o veřejných výzkumných institucích
 • 187/2006 Zákon o nemocenském pojištění
 • 45/2007 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
 • 47/2007 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
 • 79/2007 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
 • 239/2007 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
 • 95/2008 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
 • 147/2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
 • 53/2009 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
 • 87/2010 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
 • 60/2012 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
 • 229/2013 Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
 • 463/2013 Nařízení vlády o seznamech návykových látek
 • 142/2014 Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
 • 234/2014 Zákon o státní službě
 • 50/2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 72/2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
 • 73/2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
 • 74/2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
 • 75/2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • 76/2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
 • 137/2015 Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
 • 185/2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 262/2015 Vyhláška o regulačním výkaznictví
 • 29/2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 61/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
 • 236/2016 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů