Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 1/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 1/2017 Sdělení o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
 • 2/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 2/2017 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
 • 3/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 3/2017 Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
 • 4/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 4/2017 Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury
 • 5/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 5/2017 Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Chile
 • 6/2017 Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 • 6/2017 Sdělení o pozbytí platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsané ve Vídni dne 18. listopadu 1982, a Protokolu k Dohodě, podepsaného v Praze dne 24. května 1985
 • 7/2017 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • 7/2017 Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16)
 • 8/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
 • 8/2017 Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16)
 • 9/2017 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 10/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.
 • 11/2017 Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • 12/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
 • 13/2017 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
 • 14/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 15/2017 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016
 • 16/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 17/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
 • 18/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • 19/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
 • 20/2017 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)
 • rs1/2017 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
 • RS02/2017 Sdělení RS02/2017 o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb., zveřejněné v částce 2 Sbírky zákonů z roku 2017
 • 9/1985 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
 • BAT Informace MPO - Nejlepší dostupné techniky (BAT
 • FAT Základní informace MF ČR k Dohodě FATCA
 • CLAI Informace MF ČR - GFŘ - Forma a struktura podání daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání pro právnické a fyzické osoby po novele zákona č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních
 • 5DOMA Informace MF ČR - Dohody EU se 3. státy k CRS - ledem 2017
 • 62938 Informace MF ČR - GFŘ - Lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně ze zelené nafty po novele zákona č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních
 • A5CEN Informace MF ČR pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2016
 • GIRDS Informace MPO - Výklad garance udržitelnosti dotace OP PIK
 • INTRI Informace MPO pro držitele kontrolních dokladů dovozu některých výrobků ze železa a oceli v případě změny kódu KN v průběhu platnosti kontrolního dokladu
 • OME55 Informace MPO - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
 • PR585 Informace MPO - Žádost o autorizaci profesní kvalifikace v gesci MPO dle zákona č. 179/2006 Sb.
 • ST873 Informace MF ČR - Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček
 • VEST1 Úřední sdělení ČNB ze dne 4. ledna 2017 o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 25 z roku 2010 Věst. ČNB ze dne 27. prosince 2010 o aplikačním přístupu k některým ustanovením zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
 • 5XX2XX Informace MF ČR - Dohoda FATCA - informace ke srážení částky odpovídající dani Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy ze zahraničních průtokových platebInformace MF ČR - Dohoda FATCA - informace ke srážení částky odpovídající dani Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy ze zahraničních průtokových plateb
 • DK2017 Daňový kalendář pro rok 2017
 • ETR456 Informace MF ČR - Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola Zdroj: MF ČR
 • EUUC55 Informace MF ČR - Právní rámce - účetnictví
 • HAZ333 Metodický pokyn MF ČR - odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami - K plnění povinností
 • IN5X2X Informace Generálního ředitelství cel - Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (CETA)
 • JUR555 Informace MPO - Seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • MAREN5 Informace MPO - Aktualizace programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
 • MERPO9 Informace MPO - Seznam držitelů koncese na alkohol
 • MUA5XX Informace MF ČR - Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2015
 • WF8799 Informace MPO - Roční přehled podnikatelů a živností
 • WM3333 Informace MF ČR - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2016
 • BUDER44 Informace MF ČR - Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 1. 1. 2017
 • MAT0008 Sdělení MF ČR pro plátce daně ze závislé činnosti
 • MPO2017 Sdělení MPO k informačnímu systému Registr živnostenského podnikání
 • QUI5555 Informace MPO - Výklad obecného ustanovení výzev v části 4.2 a) doložení vlastnické struktury žadatele
 • WA5X9XX Informace MF ČR o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2017
 • WEL4557 Informace MPO - "Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí" - Ekoaudit
 • MURI5X2X Informace MPO -Změna ve vydávání českých technických norem a v úplatě za jejich poskytování
 • TIPO2222 Informace MPO - Posuzování souladnosti právní úpravy okruhu plátců do vyrovnávacího fondu dle zákona o poštovních službách s právní úpravou EU
 • JEJX9X2XX Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016

Novelizace
 • 2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • 99/1995 Vyhláška o skladování výbušnin
 • 231/2001 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
 • 6/2002 Zákon o soudech a soudcích
 • 159/2006 Zákon o střetu zájmů
 • 456/2011 Zákon o Finanční správě České republiky
 • 343/2014 Vyhláška o registraci vozidel
 • 74/2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
 • 76/2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
 • 185/2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády