Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 32/2017 Sdělení o Protokolu z roku 2014 k Úmluvě o nucené práci z roku 1930
 • 33/2017 Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
 • 34/2017 Sdělení, kterým se vyhlašují změny pravidel 12bis, 23bis, 41, 86 a 95 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 • 35/2017 Sdělení, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 • 36/2017 Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
 • 37/2017 Sdělení o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man
 • 38/2017 Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
 • 39/2017 Sdělení o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
 • 40/2017 Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021
 • 41/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů
 • 160/2017 Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
 • 161/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 162/2017 Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
 • 163/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.
 • 164/2017 Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
 • 165/2017 Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • 167/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.
 • 168/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • 169/2017 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova
 • 170/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
 • 171/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
 • 172/2017 Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
 • 173/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • 174/2017 Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 175/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • 176/2017 Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
 • 177/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 • 178/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 • 179/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
 • 180/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání , kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
 • 181/2017 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016
 • 182/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • 182/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 183/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
 • 184/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 188/2017 Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby
 • 190/2017 Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
 • 191/2017 Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • 192/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
 • JAL Úřední sdělení ČNB ze dne 13. června 2017 - Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
 • 2588F Usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky
 • LKL42 Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH
 • MF576 Metodická pomůcka MF ČR pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled
 • GM7135 Doplňující informace MF ČR pro plátce daně ze závislé činnosti ke sdělení zveřejněnému dne 6. ledna 2016
 • MF5763 Metodický pokyn MF ČR upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni OLAF pro programové období 2014 - 2020
 • MFC565 Informace MF ČR - Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky
 • MR5555 Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH
 • MU2336 Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • MUJ455 Informace MF ČR - Informace k novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017 (zákon č. 170/2017 Sb.)
 • PP5627 Důležité upozornění MPO k podávání žádostí k zahraničnímu obchodu se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru
 • ZSRPXJ Informace MF ČR - Rozsah cenové regulace
 • DBSL526 Informace MPO - Seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • DIO5555 Sdělení k Pokynu č. D-287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 88/2005 Sb. m. s.)
 • FMV52X7 Informace MF ČR - Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty
 • IHV752X Informace MPO - Prostředky pro OKD, a.s.
 • JA522X7 Informace MF ČR - Orgány oprávněné k regulaci a kontrole cen
 • JS522X7 Základní informace MF ČR - Liberalizace cen, ochrana trhu, cenová stabilita a konkurence, perspektivy cenové regulace, cenová kontrola
 • MER5267 Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH
 • MF56201 Informace MF ČR - MF navrhuje dočasné vyjmutí zrakově postižených podnikatelů z evidence tržeb
 • MFCR333 Informace MF ČR - Daňové pokyny
 • MFCR576 Doporučení MF ČR spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
 • MIR4556 Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017
 • MP57X22 Informace MPO - Seznam právnických osob, ve kterých má MPO většinovou majetkovou účast
 • MPO6657 Informace MPO - Změny v legislativě pohonných hmot
 • MUH5225 Pokyn č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci
 • MUZ1111 Informace MPO - Seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • PAL2222 Informace MF ČR k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů, vykonávajících zaměstnání na palubách lodí
 • QNOR555 Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech
 • WUZ8845 Úřední sdělení ČNB ze dne 15. června 2017 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • IHV557X2 Informace MPO - Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek
 • MFCR1716 Informace MF ČR - Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 - aktualizace na 2. pololetí
 • MUZ55665 Informace MFCR - 6 mýtů o zdanění nabytí bytové jednotky v rodinném domě
 • IHAVE725X Informace MPO - Výsledky kontroly účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU Informace MPO - Výsledky kontroly účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Novelizace
 • 141/1961 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • 36/1967 Zákon o znalcích a tlumočnících
 • 64/1986 Zákon o České obchodní inspekci
 • 20/1987 Zákon o státní památkové péči
 • 44/1988 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
 • 61/1988 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • 62/1988 Zákon o geologických pracích
 • 84/1990 Zákon o právu shromažďovacím
 • 505/1990 Zákon o metrologii
 • 526/1990 Zákon o cenách
 • 527/1990 Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích
 • 565/1990 Zákon o místních poplatcích
 • 231/1991 Zákon o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
 • 282/1991 Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
 • 424/1991 Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
 • 451/1991 Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR
 • 455/1991 Zákon o živnostenském podnikání
 • 529/1991 Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
 • 551/1991 Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
 • 553/1991 Zákon o obecní policii
 • 563/1991 Zákon o účetnictví
 • 582/1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 17/1992 Zákon o životním prostředí
 • 279/1992 Zákon o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
 • 280/1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 589/1992 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 592/1992 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 593/1992 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • 634/1992 Zákon o ochraně spotřebitele
 • 23/1994 Vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
 • 42/1994 Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
 • 40/1995 Zákon o regulaci reklamy
 • 117/1995 Zákon o státní sociální podpoře
 • 48/1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 46/2000 Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
 • 121/2000 Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • 247/2000 Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • 101/2001 Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
 • 102/2001 Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
 • 120/2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • 143/2001 Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • 370/2002 Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
 • 512/2002 Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • 353/2003 Zákon o spotřebních daních
 • 235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 254/2004 Zákon o omezení plateb v hotovosti
 • 480/2004 Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
 • 500/2004 Zákon správní řád
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 355/2006 Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
 • 449/2006 Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
 • 564/2006 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • 311/2007 Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
 • 278/2008 Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
 • 422/2008 Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
 • 280/2009 Zákon daňový řád
 • 360/2010 Vyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
 • 418/2011 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • 210/2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
 • 256/2013 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • 355/2014 Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
 • 9/2015 Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
 • 59/2015 Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
 • 112/2016 Zákon o evidenci tržeb
 • 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek