Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 59/2017 Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014 - 2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou
 • 60/2017 Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
 • 61/2017 Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
 • 62/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech
 • 320/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • 321/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
 • 322/2017 Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
 • 323/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
 • 324/2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 • 325/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 326/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • 327/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
 • 328/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • 329/2017 Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení
 • 330/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
 • 331/2017 Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
 • 332/2017 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč
 • 333/2017 Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
 • 334/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
 • 335/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 336/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • 337/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • 338/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.
 • 339/2017 Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • 340/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • 341/2017 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • 342/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 • 343/2017 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
 • 344/2017 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
 • 345/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
 • 346/2017 Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
 • 347/2017 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
 • 348/2017 Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem
 • 349/2017 Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
 • 350/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 351/2017 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • 352/2017 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 • 353/2017 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018
 • 354/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 • 355/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
 • 356/2017 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
 • 357/2017 Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • 358/2017 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
 • 359/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.
 • 360/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
 • MF34 Informace MF ČR - Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH - platný ke dni 23. 10. 2017
 • MFZS Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 9. 2017
 • MIOP Informace MPO - Úvodní informace o energetické statistice v ČR
 • MFARB Informace MF ČR k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)
 • MFDAN Informace MF ČR - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech - 25. 6. 2016
 • MPODE Informace MPO - Výzvy OP PIK říjen 2017
 • NALUP Informace MPO - Vyhlášení II. výzvy programu CzechAccelerator
 • NAUMU Informace MPO - Změna projektu Welcome Package pro investory a Fast Track
 • FIRUM1 Úřední sdělení ČNB k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • MF1685 Informace MF ČR - přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu podle stavu k 26. 10. 2017
 • MF3901 Informace MF ČR - Tiskopisy k evidenci
 • MPO614 Informace MPO - Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016
 • MPOAPI Informace MPO - Nejčastější pochybení příjemců dotace (VŘ a ŽoPl)
 • MPOVET Informace MPO - Koncept větrání - pravidlo správné praxe
 • SVETB1 Informace MF ČR - Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR
 • CNB2020 Úřední sdělení ČNB ze dne 24. října 2017 k prokazování odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb odbornou zkouškou vykonanou před 3. lednem 2018
 • MFCRPOP Informace MF ČR - Regulace mezibankovních poplatků umožnila snížení nákladů obcí na přijímání platebních karet
 • MFDDHH1 Stanovisko MF ČR k procesu přizpůsobení technických zařízení, totalizátorových sázek, kursových a dostihových sázek a živých her povolených podle loterního zákona, povinnostem upraveným v zákoně o hazardních hrách
 • MFGR111 Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • MFHAZAV Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek
 • MFR2501 Informace MF ČR - Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)
 • MPOEFE1 Informace MPO - Významná změna u programu EFEKT pro rok 2018
 • MFCR2502 Informace MF ČR - Mnohostranná dohoda (CbCR)
 • MFCR572X Informace MF ČR - EIB - Evropská investiční banka
 • MFCRTIVYZ Informace - tisková zpráva MF ČR - GFŘ - Podmínkou pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je bezchybně zpracovaný projekt

Novelizace
 • 64/1986 Zákon o České obchodní inspekci
 • 424/1991 Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
 • 455/1991 Zákon o živnostenském podnikání
 • 553/1991 Zákon o obecní policii
 • 246/1992 Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 592/1992 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 634/1992 Zákon o ochraně spotřebitele
 • 97/1993 Zákon o působnosti správy státních hmotných rezerv
 • 49/1997 Zákon o civilním letectví
 • 110/1997 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
 • 111/1998 Zákon o vysokých školách
 • 156/1998 Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
 • 275/1998 Vyhláška o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
 • 166/1999 Zákon o veterinární péči
 • 168/1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • 349/1999 Zákon o Veřejném ochránci práv
 • 359/1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 115/2000 Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • 243/2000 Zákon o rozpočtovém určení daní
 • 256/2000 Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
 • 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 100/2001 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • 3/2002 Zákon o církvích a náboženských společnostech
 • 139/2002 Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • 146/2002 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • 285/2002 Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů
 • 219/2003 Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
 • 99/2004 Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 412/2005 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 176/2008 Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
 • 111/2009 Zákon o základních registrech
 • 189/2009 Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby
 • 383/2009 Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • 410/2009 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • 329/2011 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • 373/2011 Zákon o specifických zdravotních službách
 • 89/2012 Nový občanský zákoník
 • 129/2012 Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 • 286/2012 Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
 • 503/2012 Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
 • 292/2013 Zákon o zvláštních řízeních soudních
 • 304/2013 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
 • 304/2014 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
 • 59/2015 Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
 • 137/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 257/2016 Zákon o spotřebitelském úvěru
 • 330/2016 Nařízení vlády kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017