Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 20/2018 Sdělení, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
 • 21/2018 Sdělení o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018
 • 49/2018 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 50/2018 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 51/2018 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 52/2018 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 • 53/2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • 54/2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • 55/2018 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč
 • 56/2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 57/2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018
 • 58/2018 Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
 • 59/2018 Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • 60/2018 Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017s p. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
 • 61/2018 Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
 • 62/2018 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015
 • 63/2018 Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
 • 64/2018 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
 • 65/2018 Sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 • 66/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 • 67/2018 Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 68/2018 Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 69/2018 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017
 • 70/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • 71/2018 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019
 • DANNZ Informace MF ČR k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018
 • MDANN Informace MF ČR ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018
 • MUPRY Informace MF ČR - Priority zadávání ekologických zakázek
 • MYXIS Stanovisko GFŘ k nařčením na sociálních sítích
 • METOFB Metodika MF ČR - odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů
 • MF144zb Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • MFPRAXX Informace MF ČR - Sdílení dobré praxe
 • MFCSÚISS Metodické informace MF ČR - odboru 28 - Regulace a metodika účetnictví - CSÚIS
 • AML/CTF18 Podkladová studie MF ČR - Finanční technologie a jejich vazba na online identifikaci a AML/CFT

Novelizace
 • 252/2004 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • 503/2006 Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu