Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 1/2018 Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
 • 1/2018 Sdělení o přijetí změn Akt Světové poštovní unie, přijatých v Dauhá dne 11. října 2012
 • 2/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 2/2018 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
 • 3/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky
 • 3/2018 Sdělení o sjednání Změny č. 4 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
 • 4/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.
 • 4/2018 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany
 • 5/2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018
 • 5/2018 Sdělení, kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru
 • 6/2018 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
 • 6/2018 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
 • 7/2018 Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
 • 8/2018 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
 • 9/2018 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • 10/2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)
 • 11/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
 • 12/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • 13/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
 • 14/2018 Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
 • 15/2018 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy
 • 16/2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)
 • 574/2002 Zákon o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
 • ACT8 Ústava Světové poštovní unie
 • AKTAP Informace MPO - Akta Světové poštovní unie - Istanbul, 2016
 • AMR55 Sdělení o přijetí Devátého dodatkového protokolu k Ústavě SPU - První dodatkový protokol ke Generálnímu řádu světové poštovní unie
 • CNBV1 Úřední sdělení ČNB ze dne 8. ledna 2018 o zrušení některých úředních sdělení České národní banky v návaznosti na zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • DPR77 Informace MPO - GDPR by mělo zvýšit ochranu osobních dat občanů a spotřebitelů
 • MF435 Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • MFCRZ Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků 2018 II.
 • MFIMS Informace MF ČR - Příručka pro vnější hlášení v IMS
 • MFKAL Informace MF ČR - Kalendář zveřejňování
 • MFNAH Informace MF ČR - Stanovení výše náhrady škody
 • MFZAM Informace MF ČR - Zaměstnanci mohou využít zjednodušený formulář daňového přiznání k dani z příjmů
 • MFZVY Informace MF ČR - Podnikatelé a pronajímatelé, máte možnost volby: Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění
 • MIP22 Informace MPO - Povinnosti správců a zpracovatelů a práva subjektu údajů
 • MPCSA Informace MPO - Kontrolní činnost odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2017
 • UBERF Informace MPO - UBER -Rozsudkem ve věci C-434/15 Soudní dvůr EU klíčovým způsobem doplnil výklad práva týkající se služeb informační společnosti
 • ACTIST Světová poštovní úmluva - Závěrečný protokol světové poštovní úmluvy
 • CNBBEZ Úřední sdělení ČNB ze dne 8. ledna 2018 k hlášení bezpečnostních a provozních incidentů
 • CNBINF Úřední sdělení ČNB ze dne 8. ledna 2018 k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
 • MFCENY Základní informace MF ČR o cenových předpisech
 • MFCRMM Informace MF ČR - Středa 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání
 • MFEET1 Informace MF ČR - EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn
 • MFH181 Informace MF ČR - Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 16. 1 .2018
 • MFHLAS Informace MF ČR - Časté dotazy a odpovědi ke kontrolnímu hlášení
 • MFKONO Informace MF ČR - Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu
 • MFNEPB Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků
 • MFPOL7 Informace MF ČR - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2017
 • MFSDEU Informace MF ČR o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
 • MFSKOL Informace MF ČR o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD
 • MFTAXI Informace MF ČR - Taxislužba osobní na území obce
 • MPOAUT Informace MPO - Podpora nákupu elektromobilů
 • MPOPOV Informace MPO - Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
 • MFBLOKY Informace MF ČR - Vzory příkazových bloků na rok 2018
 • MFCR444 Informace MF ČR pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2017
 • MFMAJ17 Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 12. 2017
 • MPOCMOB Informace MPO - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
 • MPOINNO Informace MPO - INNOSUP
 • MPOPLAT Informace MPO - Evropská komise zveřejnila Strategii pro plasty a další dokumenty k oběhovému hospodářství
 • MPOPROJ Informace MPO - Upozornění na změnu pravidel pro finanční vypořádání projektů výzkumu a vývoje
 • CUS50122 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro finanční instituce“)
 • EIBAELSX Informace MF ČR - EIB - Evropská investiční banka II.
 • EURSECUR Informace MF ČR - Nařízení o sekuritizaci publikováno v Úředním věstníku Evropské unie
 • GFR-D-33 Pokyn č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou
 • GFR-D-36 Pokyn GFŘ D - 36 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017
 • MFAKCI17 Informace MF ČR - Akciové společnosti ovládané ČR - MF
 • MFCRSKOL Informace MF ČR k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD
 • MFOBHA17 Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek
 • MP/03/2018 Informace MF ČR - Postup při vracení poplatku podle § 254 daňového řádu
 • MP/04/2018 Informace MF ČR - Zavedení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku po rekonstrukci ČOV
 • MP/05/2018 Informace MF ČR - Vyměření místního poplatku za komunální odpad pěstounům
 • MP/01/2/2018 Informace MF ČR - k ustanovení § 14a zákona o místních poplatcích

Novelizace
 • 155/1995 Zákon o důchodovém pojištění
 • 108/1997 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 323/2002 Vyhláška o rozpočtové skladbě
 • 331/2004 Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby
 • 500/2006 Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • 378/2010 Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
 • 61/2011 Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
 • 112/2016 Zákon o evidenci tržeb
 • 331/2017 Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy