Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 46/2018 Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou
 • 47/2018 Sdělení o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
 • 48/2018 Sdělení o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách
 • 49/2018 Sdělení, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
 • 50/2018 Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • 249/2018 Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019
 • 250/2018 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
 • 251/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 • 252/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
 • 253/2018 Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
 • 254/2018 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
 • 255/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
 • 256/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
 • 257/2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
 • 258/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
 • 259/2018 Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 • 260/2018 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
 • 261/2018 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 262/2018 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 263/2018 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
 • 264/2018 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
 • 265/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • 266/2018 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 267/2018 Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
 • 268/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
 • NRR Vyjádření MF ČR ke Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí Národní rozpočtové rady
 • MFDA Informace MF ČR - Daňové pokyny
 • PPZ1 Informativní přehled povolených zařízení - stav k 20. 11. 2018
 • PPZ2 Informativní přehled povolených zařízení - stav k 27. 11. 2018
 • STS1 Společná tisková zpráva STC a MF - STC smí jako jediná v EU provozovat systém sledovatelnosti tabákových výrobků
 • AFA88 Metodický pokyn MPO č. 1/2018 k aplikaci novely zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
 • APRO3 Informace MF ČR - Číselník účelových znaků 2018 IV
 • CBCRV Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR) III
 • EET2R Zhodnocení dvou let s elektronickou evidencí tržeb - tisková zpráva
 • MFHH8 Informace MF ĆR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 1. čtvrtletí 2019
 • MP/33 Informace MF ČR - MP/33/2018 - Zveřejnění osobních údajů a výše platebních povinností na alonži složenky
 • MP/34 Informace MF ČR - MP/34/2018 - Vyměření uhrazeného místního poplatku a zvýšení místního poplatku (k MP/24/2018)
 • MP/35 Informace MF ČR - MP/35/2018 - Vyměření již uhrazeného místního poplatku a oznámení platebního výměru (k MP/24/2018)
 • MP/36 Informace MF ČR - MP/36/2018 - Možnost prokázání údajů rozhodných pro osvobození od místního poplatku čestným prohlášení
 • MPOUZ Informace MPO - Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání
 • UZSVM Společná tisková zpráva ÚZSVM a MF - ÚZSVM již vyřešil přes 23 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem
 • ZAV11 Informace MF ČR - Závazky z činnosti veřejných společností
 • ZHHHV Informace MF ČR - Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 19. 11. 2018
 • CNB211 Úřední sdělení ČNB ze dne 1. listopadu 2018 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • FINZ12 Pokyn GFŘ D - 32 Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny
 • FIRUM6 Úřední sdělení ČNB ze dne 21. listopadu 2018 k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • FZ2818 Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017)
 • GFR545 Upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti - dříve sdružení bez právní subjektivity -tisková zpráva
 • HAZKAS Doplnění stanoviska k pojmu „hlavní činnost“ v § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách
 • HZD111 Informace MF ČR k možnosti vzdát se práva podat odvolání (rozklad) k určitému datu
 • MAJUC1 Informace MF ČR - Majetkové účasti držené vládním sektorem v soukromých a veřejných společnostech k 30. 11. 2018
 • MB1111 Informace MF ČR - Finanční správa ČR usnadní placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání
 • MFSAZB Informace MF ČR - Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • MFZADO Základní informace .- obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich evidenci a jejich vyřizování Informační kanceláří MF
 • OECDII Informace MF ČR - OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj II
 • PPBLOK Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - V. 30. 10. 2018
 • ZHH218 Informace MF ČR - Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH - platný ke dni 21. 11. 2018
 • ZHZ111 Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 16. 11. 2018
 • ALSCHI1 Rozhovor s Alenou Schillerovou o růstu minimální mzdy
 • FZ20181 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů - V
 • MFHAZPO Stanovisko MF ČR k povinnosti identifikace a registrace v herním prostoru
 • OBCEHAZ Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2018 VI.
 • ZHZ1212 Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL- stav k 23. 11. 2018
 • ZKOUSKA Informace MF ČR k úřednické zkoušce
 • CBUROKII Úřední sdělení ČNB ze dne 1. listopadu 2018 o úpravě základních úrokových sazeb
 • MPO26118 Sdělení MPO, v jakém ustanovení zákona o živnostenském podnikání a jeho prováděcích předpisů je upravena soustavná činnost

Novelizace
 • 34/1986 Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
 • 455/1991 Zákon o živnostenském podnikání
 • 182/1993 Zákon o Ústavním soudu
 • 58/1995 Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • 229/2002 Zákon o finančním arbitrovi
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 36/2006 Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • 84/2008 Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
 • 146/2008 Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 • 229/2008 Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
 • 277/2009 Zákon o pojišťovnictví
 • 222/2010 Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • 428/2010 Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
 • 89/2012 Nový občanský zákoník
 • 358/2013 Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 • 304/2014 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
 • 306/2015 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
 • 250/2016 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • 404/2016 Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
 • 425/2016 Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
 • 5/2017 Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Chile
 • 27/2017 Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970
 • 341/2017 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • 110/2018 Vyhláška o tabákových nálepkách