Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 54/2019 Sdělení o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
 • 55/2019 Sdělení o přístupu České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
 • 56/2019 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava
 • 57/2019 Sdělení o sjednání Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 • 58/2019 Sdělení o vyhlášení opravy českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
 • 59/2019 Sdělení, kterým se vyhlašuje změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
 • 60/2019 Sdělení, kterým se vyhlašuje změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
 • 319/2019 Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
 • 320/2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 • 321/2019 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • 322/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • 323/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
 • 324/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.
 • 325/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • 326/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • 327/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
 • 329/2019 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
 • 330/2019 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
 • 331/2019 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
 • 332/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
 • 333/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
 • 334/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • 335/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
 • 337/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
 • 338/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
 • 339/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019
 • 340/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019
 • 341/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
 • 343/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • 344/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 345/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
 • 346/2019 Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • 347/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • 349/2019 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • 350/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
 • 351/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 352/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
 • 353/2019 Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
 • 354/2019 Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
 • 355/2019 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
 • 356/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
 • 357/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • 358/2019 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 • 359/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
 • 360/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
 • 361/2019 Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
 • 362/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení) o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
 • 363/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • 364/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
 • 365/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 366/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • 367/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 368/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 369/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 370/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
 • 371/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.
 • 372/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, 1,50 %
 • 373/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, CPI %
 • 374/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, FIX %
 • 3333 Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019 V.
 • 5588 Dodatek č. 4 GFŘ č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • FERR Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů 2020
 • JEDM Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa - 2020
 • RESS Informace MF ČR - Více času pro plošný reverse charge a užší provázanost daní s účetnictvím, žádají podnikatelé a odborníci
 • RORE Úřední sdělení ČNB ze dne 13. prosince 2019 - Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
 • UCXA Informace MF ČR - Účetní výkazy za Českou republiku III
 • UVKS Informace MF ČR - Ministerstvo financí vydává účetní závěrku České republiky za rok 2018
 • APRO3 Informace MF ČR - Číselník účelových znaků 2019
 • LUJYS Informace MF ČR - Vyšší ochrana před závislostmi a méně daňových výjimek. Parlament schválil daňový balíček na rok 2020
 • MYNOS Informace MF ČR - Plán legislativních prací MF ČR na rok 2020
 • MYXEW Informace MF ČR - GFŘ - V prosinci vyprší platnost u 10 tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET - Tisková zpráva
 • PIAPS Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ke dni 23. 12. 2019
 • PIPAS Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy IV - 23. 12. 2019
 • PPOLS Informace MF ČR - MP/09/2019 - Zpoplatnění rodičů doprovázejících děti při pobytu v dětské léčebně poplatkem z pobytu Zdroj: MF ČR - odbor 39 - Správní činnosti
 • REGYP Informace MF ČR - MP/07/2019 - Automatizovaný přístup do registrů nebo evidencí
 • ROSSS Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) tohoto zákona
 • SLYNS Informace NF ČR - Kompletní technická specifikace - RVO
 • VYHRY Úřední sdělení ČNB ze dne 27. listopadu 2019 k výkonu činnosti bank a spořitelních a úvěrních družstev - individuální ocenění nemovitých věcí, které zajišťují nevýkonné expozice
 • WEBUW Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek
 • 576888 Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, odatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-0122871 Č. j.: 111096/16/7100-20116-050484 a dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287
 • LENSED Informace MPO - Co čeká podnikatele v roce 2020? Přehled hlavních změn a podpory
 • MAPARA Informace MF ČR - Pomocný analytický přehled (PAP) - otázky a odpovědi II
 • MAWETE Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30. 11. 2019
 • MOJESS Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 6. 12. 2019
 • PREPRY Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020
 • SATZOP Informace MF ČR - Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2020
 • TECHLS Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020
 • VYRAZU Informace MFČR - Upozornění na možnost vyřazení účtenek ze slosování
 • 328/219 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 342/219 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů
 • POLARMA Informace MF ČR - MP/08/2019 - Vybírání místního poplatku z pobytu v případě pobytů delších než 60 dnů
 • SAMLENS Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020
 • SIPO2020 Informace MF ČR - možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO - 2020

Novelizace
 • 338/1992 Zákon o dani z nemovitých věcí
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 593/1992 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • 96/1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • 117/1995 Zákon o státní sociální podpoře
 • 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích
 • 134/1998 Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami
 • 328/1999 Zákon o občanských průkazech
 • 211/2000 Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
 • 245/2000 Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
 • 245/2002 Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvířat
 • 323/2002 Vyhláška o rozpočtové skladbě
 • 353/2003 Zákon o spotřebních daních
 • 190/2004 Zákon o dluhopisech
 • 209/2004 Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • 435/2004 Zákon o zaměstnanosti
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 72/2005 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • 378/2005 Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
 • 36/2006 Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 448/2006 Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
 • 567/2006 Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • 54/2008 Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
 • 277/2009 Zákon o pojišťovnictví
 • 280/2009 Zákon daňový řád
 • 364/2009 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 • 222/2010 Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • 424/2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
 • 426/2013 Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
 • 5/2014 Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 • 302/2014 Nařízení vlády o katalogu správních činností
 • 50/2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • 59/2015 Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
 • 74/2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
 • 75/2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • 76/2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
 • 122/2015 Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
 • 374/2015 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
 • 403/2015 Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
 • 27/2016 Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • 172/2016 Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
 • 186/2016 Zákon o hazardních hrách
 • 187/2016 Zákon o dani z hazardních her
 • 257/2016 Zákon o spotřebitelském úvěru
 • 318/2017 Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
 • 389/2017 Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
 • 424/2017 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
 • 132/2018 Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin