Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 47/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech
 • 48/2017 Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17)
 • 49/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky
 • 50/2017 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany
 • 235/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • 236/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
 • 237/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
 • 238/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • 239/2017 Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
 • 240/2017 Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 241/2017 Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 242/2017 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 243/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
 • 244/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • 245/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
 • 246/2017 Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
 • 247/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
 • 248/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • 249/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
 • 250/2017 Zákon o elektronické identifikaci
 • 251/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
 • 252/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
 • 253/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • 254/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 255/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • 256/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 257/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • 258/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 259/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 260/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
 • 261/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 262/2017 Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
 • 263/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • 264/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • 265/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 266/2017 Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
 • 267/2017 Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání
 • 268/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • 269/2017 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017
 • 270/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • 271/2017 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
 • 272/2017 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
 • 273/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • 274/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 • 275/2017 Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
 • 276/2017 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • 277/2017 Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
 • 278/2017 Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
 • 279/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
 • 280/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
 • 282/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • 283/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.
 • CN555 Uřední sdělení ČNB ze dne 3. srpna 2017 o úpravě základních úrokových sazeb
 • CN656 Úřední sdělení ČNB o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • FM555 Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2017
 • MPOZ5 Informace MPO - Adresář živnostenských úřadů
 • MPU55 Informace MPO - Hodnotící zpráva o podmínkách na spotřebitelských trzích pro rok 2017
 • FMF547 Stanovisko odboru 34 a odboru 32 k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním
 • GFR762 Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017
 • MA5555 Informace MF ČR - Často kladené otázky k příkazovým blokům - platným s účinností od 1. 7. 2017
 • MF5627 Tisková zpráva MF ČR - Novinka u vybraných elektronických podání: namísto sankce výzva
 • MFC325 Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon - CNG a elektromobily
 • MFC553 Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na běžný pohon
 • MFCC55 Sdělení GFŘ k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih na poukázky
 • MPO111 Informace MPO - Energetické služby se zárukou - Energy Performance Contracting (EPC)
 • CNB5762 Informace ČNB o zvýšení úrokových sazeb
 • FMF8787 Rozhovor s náměstkyní Alenou Schillerovou o novém zákonu o daních z příjmů
 • MFF5762 Informace MF ČR - Certifikace a akreditace
 • MPO2121 Informace MPO - Změna legislativy v oblasti energetického štítkování výrobků

Novelizace
 • 99/1963 Občanský soudní řád
 • 2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • 229/1991 Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • 455/1991 Zákon o živnostenském podnikání
 • 483/1991 Zákon o České televizi
 • 582/1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 358/1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 589/1992 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 283/1993 Zákon o státním zastupitelství
 • 31/1995 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
 • 117/1995 Zákon o státní sociální podpoře
 • 85/1996 Zákon o advokacii
 • 22/1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 325/1999 Zákon o azylu
 • 326/1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • 359/1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 128/2000 Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000 Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • 131/2000 Zákon o hlavním městě Praze
 • 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 301/2000 Zákon o matrikách, jménu a příjmení
 • 474/2000 Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva
 • 120/2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • 143/2001 Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • 256/2001 Zákon o pohřebnictví
 • 274/2001 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • 449/2001 Zákon o myslivosti
 • 69/2002 Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvě)
 • 119/2002 Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
 • 139/2002 Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • 150/2002 Zákon soudní řád správní
 • 18/2004 Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
 • 95/2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • 96/2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • 326/2004 Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • 435/2004 Zákon o zaměstnanosti
 • 561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 48/2005 Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • 127/2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 • 492/2005 Vyhláška o krajských normativech
 • 2/2006 Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
 • 108/2006 Zákon o sociálních službách
 • 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 187/2006 Zákon o nemocenském pojištění
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 273/2008 Zákon o Policii České republiky
 • 177/2009 Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • 108/2011 Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
 • 372/2011 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • 306/2012 Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • 341/2014 Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • 340/2015 Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • 27/2016 Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • 90/2016 Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • 353/2016 Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání