Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 9/2019 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • 10/2019 Sdělení o přijetí změny Úmluvy TIR
 • 11/2019 Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
 • 12/2019 Sdělení o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
 • 13/2019 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • 14/2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
 • 15/2019 Sdělení o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 • 31/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 32/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 35/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
 • 36/2019 Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 • 38/2019 Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
 • 39/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
 • 44/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 • 45/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
 • 62/2019 Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • 63/2019 Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny
 • 64/2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky
 • 65/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
 • 66/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • 67/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
 • 68/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
 • 69/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
 • 70/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
 • 71/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
 • 72/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • 73/2019 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
 • 74/2019 Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
 • 75/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 76/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019
 • 77/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, CPI %
 • 78/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky 2019-2025 III, FIX %
 • 80/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
 • 81/2019 Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
 • 82/2019 Vyhláška o tabákových nálepkách
 • 83/2019 Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 • 84/2019 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 • 85/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
 • 85/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
 • 86/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
 • 86/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
 • 87/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
 • 88/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
 • 89/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 90/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 91/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
 • 93/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 94/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019
 • 95/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
 • 96/2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny
 • 99/2019 Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 79/2018 Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
 • 521/1990 Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti
 • EKK Informace MF ČR - MF vykazuje pohledávky za EK správně, programové období stále nebylo uzavřeno
 • FOC Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon - CNG a elektromobily - 8. 4. 2019
 • ROM Informace MF ČR - Na podporu lidských práv, inkluzi Romů a potírání násilí na ženách půjde z Norských fondů přes půl miliardy
 • WAP Informace MF ČR - Zákon o mezinárodní spolupráci 2019
 • XER Informace MF ČR - Technický standard pro xerografický papír
 • 2018 Informace MPO - Rádce (nejen pro začínající) podnikatele 2018
 • AZ54 Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 15. 3. 2019
 • DKAT Informace MF ČR k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ve zdaňovacím období započatém v roce 2018
 • DPOJ Informace MF ČR - Hospodaření systému důchodového pojištění 20. 3. 2019
 • IN66 Informace MF ČR - Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda
 • KYGY Informace MF ČR k podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem o zamezení dvojímu zdanění
 • MEPO Metodický popis MF ČR - Fiskální údaje ostatní vládní instituce S.1313 (2019)
 • NEP3 Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků - 12. 3. 2019
 • PARY Informace MF ČR o zpracování osobních údajů
 • PFI1 Základní informace MF ČR k programovému financování. Vymezení základních pojmů.
 • PHD1 Informace MF ČR - Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019
 • STR1 Informace MF ČR - Národní strategie ochrany
 • VD11 Informace MF ČR o vrácení přeplatku na dani
 • ZSAH Tisková zpráva MF ČR - Novela zákona o směnárenské činnosti dnes vstoupila v účinnost
 • AWARD Informace MPO - Cena EU za bezpečnost výrobků (Product Safety Award)
 • DA832 Informace MF ČR - Sněmovna schválila návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitost - tisková zpráva
 • DABAL Informace MF ČR - Poslanecká sněmovna znovu projedná daňový balíček
 • DANPR Informace MF ČR - GFŘ - Finanční správa přináší souhrn nejčastějších chyb v daňových přiznáních -tisková zpráva
 • DP444 Informace MF ČR - Daňové přiznání lze podat i jednoduše
 • EKOKA Informace MF ČR - Priority zadávání ekologických zakázek 2019 I.
 • H4444 Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH - 18. 3. 2019
 • HAZR4 Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 22. 3. 2019
 • HZ683 Informace MF ČR - Vzory obsahu minimálních datových balíčků
 • MUU28 Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28. 2. 2019
 • PROF1 Metodika MF ČR k programovému financování
 • SCH77 Alena Schillerová v pořadu Otázky Václava Moravce diskutovala o daňových reformách a státním rozpočtu
 • ZFASH Informace MF ČR - Výroční zpráva OLAF za rok 2017
 • CNBVAH Úřední sdělení ČNB ze dne 5. března 2019 ke způsobu výpočtu rizikových vah pro účely stanovení příspěvků do Fondu pojištění vkladů 12 3. 2019
 • IBV111 Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2018
 • IFO555 Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 19. 3. 2019
 • INTRAS Úřední sdělení ČNB ze dne 20. března 2019, kterým se uveřejňuje adresa internetové stránky České národní banky obsahující informace o právech zákazníka podle zákona o směnárenské činnosti
 • MFREFV Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy III.
 • OCHSPO Informace MF ČR - Právní rámce k tématu ochrana spotřebitele
 • PRIJMM Informace MF ČR - GFŘ k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani
 • RE1111 Alena Schillerová: Vybudování on-line finančního úřadu je pro mě prioritou číslo jedna
 • REUVER Informace MF ČR k regulacím spotřebitelských úvěrů - produktová regulace
 • RISPII Informace MF ČR - RISPF - 25. 3. 2019
 • RO1111 Informace MF ČR - Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (duben 2019) - tabulka
 • SPOTUV Informace MF ČR - Oprávnění k činnosti - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
 • YTSAHK Informace MF ČR - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2019
 • ZA1111 Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na běžný pohon - 8. 4. 2019
 • ZDPRAC Informace MF ČR - Alena Schillerová vysvětluje záměr MF snížit a zpřehlednit zdanění práce
 • 14MEZ20 Informace MF ČR- Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 - 2020
 • 5362014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
 • CODECIV Informace MF ČR - Kodex správy a řízení společností ČR (2018)
 • GAR1218 Informace MF ČR - Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31. 12. 2018
 • HAZ3333 Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek - hazardní hry 2019 II
 • MFAUDI6 Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit 2019 II
 • TECHSTP Informace MF ČR - Technický standard kancelářských potřeb
 • TECHSTU Informace MF ČR - Technický standard úklidových služeb
 • ZSAHXXX Informace MF ČR k novelám zákona o DPH
 • DANP2019 Tisková zpráva MF ČR - GFŘ - Na odevzdání daňového přiznání zbývá už jen týden
 • HZ5748XX Informace MF ČR - Seznam vstupních kontrol automatizovaných výstupů
 • IN5874XXX Informace MF ČR - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 2. 4. 2019
 • WOLSEM111 Informace MF ČR k novele zákona o daních z příjmů

Novelizace
 • 247/1995 Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
 • 108/1997 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 130/2000 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • 491/2001 Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
 • 150/2002 Zákon soudní řád správní
 • 62/2003 Zákon o volbách do Evropského parlamentu
 • 353/2003 Zákon o spotřebních daních
 • 22/2004 Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
 • 235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 645/2004 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • 182/2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • 595/2006 Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
 • 289/2007 Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
 • 280/2009 Zákon daňový řád
 • 118/2010 Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů
 • 428/2010 Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
 • 456/2011 Zákon o Finanční správě České republiky
 • 17/2012 Zákon o Celní správě České republiky
 • 259/2012 Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
 • 275/2012 Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
 • 164/2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
 • 189/2013 Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • 277/2013 Zákon o směnárenské činnosti
 • 304/2014 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
 • 343/2014 Vyhláška o registraci vozidel
 • 187/2016 Zákon o dani z hazardních her
 • 242/2016 Zákon celní zákon
 • 79/2017 Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
 • 370/2017 Zákon o platebním styku