Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 20/2017 Sdělení o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
 • 21/2017 Sdělení o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 • 22/2017 Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
 • 23/2017 Sdělení o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.
 • 98/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • 99/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 100/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 101/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 102/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 103/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 104/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
 • 105/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 106/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 107/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 108/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 109/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 110/2017 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 111/2017 Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
 • 112/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • 114/2017 Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
 • 115/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 • 116/2017 Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu
 • 117/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
 • 118/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
 • 119/2017 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5000 Kč
 • 120/2017 Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • 121/2017 Sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 • 122/2017 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
 • 123/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 124/2017 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017
 • 125/2017 Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
 • 126/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
 • 127/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
 • 128/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
 • 129/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
 • 130/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.
 • 132/2017 Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 133/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
 • 134/2017 Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
 • 135/2017 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • 136/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
 • 231/2017 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
 • 113/2014 Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
 • RIV17 Informace MPO - Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI 2.0 - RIV17
 • MBO456 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016
 • MF3504 Informace MF ČR - úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru
 • MFC134 Informace MF ČR - postup při vyřizování stížností, petic a podnětů
 • MFR137 Základní informace MF ČR - OLAF
 • GFR2717 Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • HUR5972 Informace MF ČR - přehled nejčastějších dotazů týkající se sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu
 • MFC4545 Informace MF ČR pro příjemce výnosu daně z hazardních her
 • MPO2147 Informace MPO - Seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • MPO2222 Informace MPO - Seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • NOTIFMF Notifikace non-EU státům k Dohodám mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, Lichtenštejnským knížectvím, Monackým knížectvím, Andorrským knížectvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
 • CNB11417 Úřední sdělení ČNB ze dne 11. dubna 2017 o uznání odborné zkoušky organizované Vysokou školou finanční a správní, o.p.s.
 • MFCR2041 Informace MF ČR - Osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje

Novelizace
 • 582/1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 114/1992 Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 589/1992 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 100/1995 Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
 • 101/1995 Vyhláška, kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
 • 117/1995 Zákon o státní sociální podpoře
 • 155/1995 Zákon o důchodovém pojištění
 • 177/1995 Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah
 • 252/1997 Zákon o zemědělství
 • 121/2000 Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • 128/2000 Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000 Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • 131/2000 Zákon o hlavním městě Praze
 • 219/2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • 365/2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy
 • 285/2002 Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů
 • 320/2002 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • 215/2004 Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • 561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • 47/2005 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • 520/2005 Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • 111/2006 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 187/2006 Zákon o nemocenském pojištění
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 319/2006 Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • 296/2008 Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
 • 395/2009 Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
 • 16/2012 Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
 • 165/2012 Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
 • 243/2013 Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
 • 300/2013 Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
 • 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
 • 250/2014 Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
 • 304/2014 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
 • 408/2015 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
 • 178/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 330/2016 Nařízení vlády kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017