Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2015

Novinky ve verzi WINLEX 2015, stav k 1. 1. 2015

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2015, stav k 1. 1. 2015
Předchozí verze: WINLEX 2014, stav k 1. 12. 2014
K dispozici od: 2. 1. 2015

Nová verze programu WINLEX obsahuje k 1. lednu 2015 přes 700 nových a novelizovaných předpisů. Nyní obsahuje více než 8 400 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů k 1. 1. 2015

WINLEX 2015, stav k 1. 1. 2015 - dopis k nové verzi

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Nová verze programu WINLEX přináší velmi důležité změny a novinky v legislativě. Je zde například obsažen zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů nebo také zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Právě novela zákona o DPH č. 262/2014 Sb. zavádí s účinností od 1. 1. 2015 druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %.

WINLEX k 1. lednu 2015 dále obsahuje například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech,
 • Nařízení vlády o katalogu správních činností,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským,
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem,
 • Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném,
 • Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • Zákon o zdravotnických prostředcích,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 • Změny Českých účetních standardů na rok 2015.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR, včetně důležitých dokumentů z Finančního zpravodaje č. 4 (např. změny ČSÚ) z letošního roku, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace