Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 12. 2014

Novinky ve verzi WINLEX 2014, stav k 1. 12. 2014

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 1. 12. 2014
Předchozí verze: WINLEX 2014, stav k 1. 11. 2014
K dispozici od: 30. 11. 2014

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. prosinci 2014 přes 270 nových a novelizovaných předpisů. Nyní obsahuje více než 8 300 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů k 1. 12. 2014


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. prosinci 2014 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon o státní službě,
 • Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě,
 • Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
 • Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prekurzorech výbušnin),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a další související zákony,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a další související zákony,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a další související zákony,
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu,
 • Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno,
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem,
 • Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům,
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,
 • Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
 • Vyhlášky o zřízení nových přírodních rezervací a památek,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. října 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád,
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR, včetně důležitých dokumentů z Finančního zpravodaje č. 3 z letošního roku, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace