Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi Září 2014

Novinky ve verzi WINLEX 2014, stav k 1. 9. 2014

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 1. 9. 2014
Předchozí verze: WINLEX 2014, stav k 1. 8. 2014
K dispozici od: 1. 9. 2014

Nová verze programu WINLEX obsahuje k 1. září 2014 přes 750 nových a novelizovaných předpisů. Nyní obsahuje více než 8 100 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů k 1. 9. 2014


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Nově jsme do programu WINLEX zařadili aktuální vzory smluv podle nového občanského zákoníku, podle nového zákona o obchodních korporacích a zákoníku práce. Uživatelé zde najdou například varianty smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce jednatele, příkazní smlouvy, smlouvy o výprose nebo smlouvy o zápůjčce a výpůjčce. WINLEX obsahuje zároveň řadu nájemních smluv, včetně nájmu bytu a prostoru sloužícího k podnikání. Uživatelé mohou zároveň pracovat se vzory zástavní smlouvy, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

WINLEX k 1. září 2014 obsahuje například tyto předpisy:

 • Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry,
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR, včetně důležitých dokumentů z Finančního zpravodaje č. 3 z letošního roku, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace