Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 8. 2014

Novinky ve verzi WINLEX 2014, stav k 1. 8. 2014

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 1. 8. 2014
Předchozí verze: WINLEX 2014, stav k 1. 7. 2014
K dispozici od: 1. 8. 2014

Do aktualizace programu WINLEX k 1. srpnu 2014 bylo zařazeno přes 260 nových a novelizovaných předpisů. Nyní obsahuje více než 8 100 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů k 1. 8. 2014


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. srpnu 2014 obsahuje například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
 • Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005
 • Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace