Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 5. 2014

Novinky ve verzi WINLEX 2014, stav k 1. 5. 2014

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 1. 5. 2014
Předchozí verze: WINLEX 2014, stav k 1. 4. 2014
K dispozici od: 2. 5. 2014

Květnová aktualizace právních předpisů WINLEX obsahuje více než 7 800 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Všimněte si, že jsme do květnové aktualizace zařadili úplná znění důležitých Českých účetních standardů.

WINLEX k 1. květnu 2014 obsahuje například tyto předpisy:

 • vyhláška, kterou se mění vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití,
 • vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech,
 • rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu,
 • vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,
 • vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě,
 • vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
 • vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry,
 • vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,
 • vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní,
 • nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou,
 • nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky atd.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace