Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 4. 2014

Novinky ve verzi WINLEX 2014, stav k 1. 4. 2014

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 1. 4. 2014
Předchozí verze: WINLEX 2014, stav k 1. 3. 2014
K dispozici od: 1. 4. 2014

Dubnová aktualizace právních předpisů WINLEX obsahuje více než 180 nových a novelizovaných předpisů. V programu je nyní obsaženo více než 7 700 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů k 1. 4. 2014


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. dubnu 2014 obsahuje například tyto předpisy:

 • rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu,
 • vyhlášku, kterou se mění vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady,
 • vyhlášku, kterou se mění vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 • nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou,
 • nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnost,
 • vyhlášku, kterou se mění vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití,
 • sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
 • nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky,
 • vyhlášku, kterou se mění vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,
 • sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání,
 • nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů atd.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace