Odemkněte potenciál systému POHODA

13.2 Vytváření analytické evidence

Při vytváření analytické evidence musíte brát v úvahu následující hlediska členění aktiv, pasiv, nákladů a výnosů:

1. Členění majetku podle:

 • jednotlivých druhů majetku,
 • hmotně odpovědných osob,
 • míst uložení,
 • majetku daného do zástavy.

2. Členění pohledávek podle jednotlivých odběratelů (dlužníků, zaměstnanců)

3. Členění závazků podle:

 • jednotlivých věřitelů,
 • časového hlediska – krátkodobé (splatné do 1 roku) a dlouhodobé (splatné nad 1 rok).

4. Členění pohledávek, závazků, peněžních prostředků a cenin, cenných papírů a vkladů atd. podle měny při účtování:

 • v české měně,
 • v cizí měně.

5. Členění podle položek účetní závěrky

6. Členění výnosů a nákladů na činnosti, ze kterých plynou příjmy:

 • daňové – odvádí se daň z příjmů,
 • osvobozené – jsou předmětem daně, ale jsou od ní osvobozeny,
 • nedaňové – nejsou předmětem daně.

7. Členění pro daňové účely pro potřeby zjištění:

 • základu daně z příjmů,
 • daně z přidané hodnoty,
 • spotřební daně apod.

8. Členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

9. Členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví

Účtová osnova

I přesto, že současná účtová osnova se blíží účtové osnově pro podnikatelské organizace, zůstávají i nadále některé podstatné rozdíly, a to zejména tyto:

 • Náklady – účtová třída 5:
  • Účtová skupina 54 Ostatní náklady sdružuje všechny ostatní provozní náklady, které mohou nevýdělečné účetní jednotce vzniknout.
  • Účtová skupina 55 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek je zjednodušena a zahrnuje náklady na prodej majetku.
  • Účtová skupina 58 Poskytnuté příspěvky slouží pro zachycování příspěvků poskytnutých organizacím nebo soukromníkům.
  • Účtová skupina 59 Daň z příjmů.
 • Výnosy – účtová třída 6:
  • Účtová skupina 64 Ostatní výnosy sdružuje všechny ostatní provozní výnosy, které mohou neziskové účetní jednotce vzniknout.
  • Účtová skupina 65 Tržby z prodeje majetku je zjednodušena a zahrnuje výnosy z prodeje majetku.
  • Účtová skupina 68 Přijaté příspěvky zahrnuje účty pro zaúčtování přijatých příspěvků od organizačních složek, organizací a soukromníků a členských příspěvků.
  • Účtová skupina 69 Provozní dotace.
 • Otevírání a uzavírání účetních knih:
  • Otevírání a uzavírání účetních knih je zahrnuto v účtové třídě 9 Vlastní jmění, fondy, oceňovací rozdíly, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry a závazky a závěrkové účty.

Účtová osnova

Požadavky na analytickou evidenci nákladů a výnosů

Členění pro zjištění základu daně z příjmů

Podle § 18a odst. 4 zákona o daních z příjmů jsou nevýdělečné organizace povinny vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně:

 • Výnosy (příjmy)
  • které nejsou předmětem daně,
  • které jsou předmětem daně,
  • které jsou předmětem daně, ale zároveň jsou od daně osvobozeny.

Náklady je zapotřebí obdobně členit tak, aby mohly být přiřazené k jednotlivým výše uvedeným výnosům:

 • Náklady
  • které souvisejí s příjmy (výnosy), které nejsou předmětem daně,
  • které souvisejí s příjmy (výnosy),které jsou předmětem daně – tyto náklady vyžadují ještě další členění:
   • daňově uznatelné (náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů),
   • daňově neuznatelné (náklady, které nelze uznat za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů),
  • které souvisejí s příjmy (výnosy), které jsou předmětem daně z příjmů, ale zároveň jsou od daně osvobozeny.

Členění podle jednotlivých činností

Činnosti vyvíjené nevýdělečnou organizací se rozdělují na:

 • Hlavní činnost – jednotlivé činnosti, které jsou posláním nevýdělečné organizace,
 • Ostatní činnosti – označují se různými pojmy v závislosti na typu nevýdělečné organizace – hospodářská činnost, vedlejší činnost, podnikatelská činnost, doplňková činnost apod.

Vzhledem k tomu, že při výpočtu daňové povinnosti se u nevýdělečných organizací posuzují jednotlivé činnosti odděleně, je důležité zohlednit tento požadavek při konstruování analytické evidence (přestože tento požadavek na účetnictví není přímo obsažen v účetních předpisech), aby byla v závěru roku zjednodušena transformace účetního hospodářského výsledku na daňový základ.

Návrh účtového rozvrhu a uspořádání analytické evidence nákladů a výnosů

V prvním stupni (první číslice analytické části čísla účtu) jsou náklady a výnosy děleny podle činností na:

 • Hlavní činnost č. 1, hlavní činnost č. 2, hlavní činnost č. 3 …
  Jde o jednotlivé činnosti, které vyplývají z poslání nevýdělečné organizace. Ty jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími či zakladatelskými listinami. Příjmy vyplývající z těchto činností nejsou předmětem daně z příjmů v případě, že jsou náklady na tyto konkrétní činnosti vyšší.
 • Vedlejší činnosti
  Vedlejšími činnostmi rozumíme ostatní činnosti nevýdělečné organizace, které nevyplývají z jejího poslání. Bývají nazývány různě – podnikatelská činnost, hospodářská činnost, vedlejší činnost, doplňková činnost atd. Příjmy z těchto činností jsou vždy předmětem daně z příjmů.
 • Správa
  Náklady a výnosy, které souvisí se správou nevýdělečné organizace.
 • Ostatní
  Do této skupiny patří osvobozené výnosy nebo příjmy (a s nimi související náklady), dále výnosy, které nejsou předmětem daně (a s nimi související náklady), a náklady a výnosy, které nelze v průběhu účetního období přiřadit okamžitě do jednotlivých výše uvedených skupin a je nutno toto přiřazení posoudit až na konci účetního období podle zvoleného koeficientu.

Druhý stupeň (druhá číslice analytické části čísla účtu) zohledňuje požadavky zákona o daních z příjmů:

Náklady

 • (Potenciálně) daňově uznatelné
  Náklady vynaložené na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Pouze potenciálně daňově uznatelné jsou u činností, které vyplývají z poslání nevýdělečné organizace. U těchto činností totiž není v průběhu účetního období jasné, která z nich bude zisková a její výnosy se tedy stanou předmětem daně (potom náklady související s touto činností budou daňově uznatelné), a která činnost bude ztrátová, tzn. že výnosy z ní vyplývající nebudou předmětem daně a náklady s ní související nebudou daňově uznatelné.
 • Daňově neuznatelné
  Náklady, které nelze uznat za náklady vynaložené k dosažení, udržení a zajištění příjmů pro daňové účely. Tyto náklady jsou daňově neuznatelné vždy bez ohledu na to, se kterou činností (hlavní nebo vedlejší) jsou spojené.

Výnosy

 • (Potenciálně) podléhající dani z příjmů
  Pouze potenciálně podléhající jsou výnosy z činností, které vyplývají z poslání (tzv. hlavních činností), neboť u takových není v průběhu účetního období jasné, která z nich bude zisková a její výnosy se tedy stanou předmětem daně z příjmů (budou podléhat dani), a která činnost bude ztrátová, tedy že výnosy z ní plynoucí nebudou předmětem daně z příjmů (nepodléhají dani).
 • Nepodléhající dani z příjmů
  Výnosy, které za žádných okolností nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené (např. přijaté dotace z rozpočtu obce, přijaté úroky z vkladů na běžném účtu).

Příklad vytvoření analytických účtů pro spotřebu materiálu:

501000 Spotřeba materiálu
501100 Spotřeba materiálu – hlavní činnost č. 1
501110 potenciálně daňově uznatelná
501120 daňově neuznatelná
501200 Spotřeba materiálu – hlavní činnost č. 2
501210 potenciálně daňově uznatelná
501220 daňově neuznatelná

501600 Spotřeba materiálu – vedlejší činnosti
501610 daňově uznatelná
501620 daňově neuznatelná
501700 Spotřeba materiálu – správa
501710 potenciálně daňově uznatelná
501720 daňově neuznatelná

Příklad vytvoření analytických účtů pro tržby za služby:

602000 Tržby z prodeje služeb
602100 Tržby z prodeje služeb – hlavní činnost č. 1
602110 potenciálně podléhající dani z příjmů
602120 nepodléhající dani z příjmů
602200 Tržby z prodeje služeb – hlavní činnost č. 2
602210 potenciálně podléhající dani z příjmů
602220 nepodléhající dani z příjmů

602600 Tržby z prodeje služeb – vedlejší činnosti
602610 podléhající dani z příjmů
602620 nepodléhající dani z příjmů
602700 Tržby z prodeje služeb – správa
602710 potenciálně podléhající dani z příjmů
602720 nepodléhající dani z příjmů

V programu POHODA rozlišíte v účtové osnově účty na daňově uznatelné a neuznatelné pomocí pole Typ, kde si nastavíte, je-li účet Daňový, nebo Nedaňový.

Výnosy

Jedním z úkolů účetnictví nevýdělečné organizace je správně rozklíčovat náklady (výdaje) mezi jednotlivé druhy činností, které jsou jejím posláním, a mezi doplňkovou (hospodářskou, podnikatelskou) činnost. Za zdanitelnou činnost nevýdělečných organizací se mimo jiné považují činnosti, které jsou sice posláním organizace, ale u kterých příjmy přesahují související náklady (výdaje).

Pokud organizace zjistí na konci účetního období, že v některé z jejích hlavních činností dosáhla zisku, může jednoduchým způsobem změnit v účtové osnově typ účtu pro účel zjištění základu daně.

Příklad: Na konci období bylo zjištěno, že i v hlavní činnosti 2 pohádka dosáhl divadelní spolek zisku. Změňte u všech potenciálně daňových nákladových účtů pro činnost 2 pohádka typ účtu na daňový.

Řešení:

1. Vyhledání analytických účtů

Klikněte do sloupce Číslo účtu, název sloupce se zobrazí tučně. Začněte vepisovat hledanou skupinu účtů. Číslo můžete uvést buď přesně, nebo neznámé číslice nahradit otazníky. V tomto případě zadáme údaj 5??2, kde otazníky znamenají účty ze všech skupin účtové třídy 5 s analytikou 2.

Po stisku klávesy ENTER se záznamy, které obsahují ve zvoleném sloupci zadaný text, vyberou v tabulce.

Na záložce Dotaz bude uveden použitý dotaz (Číslo účtu = 5??2). Opakovaný výběr záznamů můžete provést i později kliknutím přímo na záložku dotazu.

2. Změna typu účtu

V poli Typ poté nastavte u všech vybraných záznamů možnost Daňový.