Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

13.2 Vytváření analytické evidence

Při vytváření analytické evidence musíte brát v úvahu následující hlediska členění aktiv, pasiv, nákladů a výnosů:

1. Členění majetku podle:

 • jednotlivých druhů majetku,
 • hmotně odpovědných osob,
 • míst uložení,
 • majetku daného do zástavy.

2. Členění pohledávek podle jednotlivých odběratelů (dlužníků, zaměstnanců)

3. Členění závazků podle:

 • jednotlivých věřitelů,
 • časového hlediska – krátkodobé (splatné do 1 roku) a dlouhodobé (splatné nad 1 rok).

4. Členění pohledávek, závazků, peněžních prostředků a cenin, cenných papírů a vkladů atd. podle měny při účtování:

 • v české měně,
 • v cizí měně.

5. Členění podle položek účetní závěrky

6. Členění výnosů a nákladů na činnosti, ze kterých plynou příjmy:

 • daňové – odvádí se daň z příjmů,
 • osvobozené – jsou předmětem daně, ale jsou od ní osvobozeny,
 • nedaňové – nejsou předmětem daně.

7. Členění pro daňové účely pro potřeby zjištění:

 • základu daně z příjmů,
 • daně z přidané hodnoty,
 • spotřební daně apod.

8. Členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

9. Členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví

Účtová osnova

I přesto, že současná účtová osnova se blíží účtové osnově pro podnikatelské organizace, zůstávají i nadále některé podstatné rozdíly, a to zejména tyto:

 • Náklady – účtová třída 5 (dříve byla pro evidenci určena účtová třída 4):
 • Účtová skupina 54 Ostatní náklady sdružuje všechny ostatní provozní náklady, které mohou nevýdělečné účetní jednotce vzniknout.
 • Účtová skupina 55 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek je zjednodušena a zahrnuje náklady na prodej majetku.
 • Účtová skupina 58 Poskytnuté příspěvky slouží pro zachycování příspěvků poskytnutých organizacím nebo soukromníkům.
 • Účtová skupina 59 Daň z příjmů.
 • Výnosy – účtová třída 6:
 • Účtová skupina 64 Ostatní výnosy sdružuje všechny ostatní provozní výnosy, které mohou neziskové účetní jednotce vzniknout.
 • Účtová skupina 65 Tržby z prodeje majetku je zjednodušena a zahrnuje výnosy z prodeje majetku.
 • Účtová skupina 68 Přijaté příspěvky zahrnuje účty pro zaúčtování přijatých příspěvků od organizačních složek, organizací a soukromníků a členských příspěvků.
 • Účtová skupina 69 Provozní dotace.
 • Otevírání a uzavírání účetních knih:
 • Otevírání a uzavírání účetních knih je zahrnuto v účtové třídě 9 Vlastní jmění, fondy, oceňovací rozdíly, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry a závazky a závěrkové účty.

200.png

Požadavky na analytickou evidenci nákladů a výnosů

Členění pro zjištění základu daně z příjmů

Podle § 18a odst. 4 zákona o daních z příjmů jsou nevýdělečné organizace povinny vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně:

 • Výnosy (příjmy)
 • které nejsou předmětem daně,
 • které jsou předmětem daně,
 • které jsou předmětem daně, ale zároveň jsou od daně osvobozeny.
 • Náklady

Náklady je zapotřebí obdobně členit tak, aby mohly být přiřazené k jednotlivým výše uvedeným výnosům:

 • které souvisejí s příjmy (výnosy), které nejsou předmětem daně,
 • které souvisejí s příjmy (výnosy), které jsou předmětem daně – tyto náklady vyžadují ještě další členění:
 • daňově uznatelné (náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů),
 • daňově neuznatelné (náklady, které nelze uznat za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů),
 • které souvisejí s příjmy (výnosy), které jsou předmětem daně z příjmů, ale zároveň jsou od daně osvobozeny.

Členění podle jednotlivých činností

Činnosti vyvíjené nevýdělečnou organizací se rozdělují na:

 • Hlavní činnost – jednotlivé činnosti, které jsou posláním nevýdělečné organizace,
 • Ostatní činnosti – označují se různými pojmy v závislosti na typu nevýdělečné organizace – hospodářská činnost, vedlejší činnost, podnikatelská činnost, doplňková činnost apod.

Vzhledem k tomu, že při výpočtu daňové povinnosti se u nevýdělečných organizací posuzují jednotlivé činnosti odděleně, je důležité zohlednit tento požadavek při konstruování analytické evidence (přestože tento požadavek na účetnictví není přímo obsažen v účetních předpisech), aby byla v závěru roku zjednodušena transformace účetního hospodářského výsledku na daňový základ.

Návrh účtového rozvrhu a uspořádání analytické evidence nákladů a výnosů

V prvním stupni (první číslice analytické části čísla účtu) jsou náklady a výnosy děleny podle činností na:

 • Hlavní činnost č. 1, hlavní činnost č. 2, hlavní činnost č. 3 …
  Jde o jednotlivé činnosti, které vyplývají z poslání nevýdělečné organizace. Ty jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími či zakladatelskými listinami. Příjmy vyplývající z těchto činností nejsou předmětem daně z příjmů v případě, že jsou náklady na tyto konkrétní činnosti vyšší.
 • Vedlejší činnosti
  Vedlejšími činnostmi rozumíme ostatní činnosti nevýdělečné organizace, které nevyplývají z jejího poslání. Bývají nazývány různě – podnikatelská činnost, hospodářská činnost, vedlejší činnost, doplňková činnost atd. Příjmy z těchto činností jsou vždy předmětem daně z příjmů.
 • Správa
  Náklady a výnosy, které souvisejí se správou nevýdělečné organizace.
 • Ostatní
  Do této skupiny patří osvobozené výnosy nebo příjmy (a s nimi související náklady), dále výnosy, které nejsou předmětem daně (a s nimi související náklady), a náklady a výnosy, které nelze v průběhu účetního období přiřadit okamžitě do jednotlivých výše uvedených skupin a je nutno toto přiřazení posoudit až na konci účetního období podle zvoleného koeficientu.

Druhý stupeň (druhá číslice analytické části čísla účtu) zohledňuje požadavky zákona o daních z příjmů:

Náklady

 • (Potenciálně) daňově uznatelné
  Náklady vynaložené na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Pouze potenciálně daňově uznatelné jsou u činností, které vyplývají z poslání nevýdělečné organizace. U těchto činností totiž není v průběhu účetního období jasné, která z nich bude zisková a její výnosy se tedy stanou předmětem daně (potom náklady související s touto činností budou daňově uznatelné), a která činnost bude ztrátová, tzn. že výnosy z ní vyplývající nebudou předmětem daně a náklady s ní související nebudou daňově uznatelné.
 • Daňově neuznatelné
  Náklady, které nelze uznat za náklady vynaložené k dosažení, udržení a zajištění příjmů pro daňové účely. Tyto náklady jsou daňově neuznatelné vždy bez ohledu na to, se kterou činností (hlavní nebo vedlejší) jsou spojené.

Výnosy

 • (Potenciálně) podléhající dani z příjmů
  Pouze potenciálně podléhající jsou výnosy z činností, které vyplývají z poslání (tzv. hlavních činností), neboť u takových není v průběhu účetního období jasné, která z nich bude zisková a její výnosy se tedy stanou předmětem daně z příjmů (budou podléhat dani), a která činnost bude ztrátová, tedy že výnosy z ní plynoucí nebudou předmětem daně z příjmů (nepodléhají dani).
 • Nepodléhající dani z příjmů
  Výnosy, které za žádných okolností nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené (např. přijaté dotace z rozpočtu obce, přijaté úroky z vkladů na běžném účtu).

Příklad vytvoření analytických účtů pro spotřebu materiálu:

501000 Spotřeba materiálu
501100 Spotřeba materiálu hlavní činnost č. 1
501110 potenciálně daňově uznatelná
501120 daňově neuznatelná
501200 Spotřeba materiálu hlavní činnost č. 2
501210 potenciálně daňově uznatelná
501220 daňově neuznatelná
501600 Spotřeba materiálu vedlejší činnosti
501610 daňově uznatelná
501620 daňově neuznatelná
501700 Spotřeba materiálu správa
501710 potenciálně daňově uznatelná
501720 daňově neuznatelná

Příklad vytvoření analytických účtů pro tržby za služby:

602000 Tržby z prodeje služeb
602100 Tržby z prodeje služeb hlavní činnost č. 1
602110 potenciálně podléhající dani z příjmů
602120 nepodléhající dani z příjmů
602200 Tržby z prodeje služeb hlavní činnost č. 2
602210 potenciálně podléhající dani z příjmů
602220 nepodléhající dani z příjmů
602600 Tržby z prodeje služeb vedlejší činnosti
602610 podléhající dani z příjmů
602620 nepodléhající dani z příjmů
602700 Tržby z prodeje služeb správa
602710 potenciálně podléhající dani z příjmů
602720 nepodléhající dani z příjmů

V programu POHODA rozlišíte v účtové osnově účty na daňově uznatelné a neuznatelné pomocí pole Typ. Tady si můžete určit, je-li účet Daňový, nebo Nedaňový.

203.png

Jedním z úkolů účetnictví nevýdělečné organizace je správně rozklíčovat náklady (výdaje) mezi jednotlivé druhy činností, které jsou jejím posláním, a mezi doplňkovou hospodářskou (podnikatelskou) činnost. Za zdanitelnou činnost nevýdělečných organizací se mimo jiné považují činnosti, které jsou sice posláním organizace, ale u kterých příjmy přesahují související náklady (výdaje).

Pokud organizace zjistí na konci účetního období, že v některé z jejích hlavních činností dosáhla zisku, může jednoduchým způsobem změnit v účtové osnově typ účtu pro účel zjištění základu daně.

Příklad: Na konci období bylo zjištěno, že i v hlavní činnosti 2 pohádka dosáhl divadelní spolek zisku. Změňte u všech potenciálně daňových nákladových účtů pro činnost 2 pohádka typ účtu na daňový.

Řešení:
1. Vyhledání analytických účtů
Klikněte na sloupec Číslo účtu, název sloupce se zobrazí tučně. Začněte vepisovat hledanou skupinu účtů. Číslo můžete uvést buď přesně, nebo neznámé číslice nahradíte otazníky. V tomto případě zadáme údaj 5??2, kde otazníky znamenají účty ze všech skupin účtové třídy 5 s analytikou 2.

Po stisku klávesy ENTER se záznamy, které obsahují ve zvoleném sloupci zadaný text, vyberou v tabulce.

204_hromadna_uprava.png

Na záložce Dotaz bude uveden použitý dotaz (Číslo účtu = 5??2). K výsledku tohoto dotazu se můžete vrátit i později kliknutím na záložku.

2. Změna typu účtu
V nabídce Záznam/Editace zvolte povel Upravit vše… V dialogovém okně Hromadná úprava záznamů vyberte pole Typ, v poli Hodnota zvolte Daňový a potvrďte tlačítkem OK. POHODA provede změnu typu u všech aktuálně vybraných účtů.