Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Nevýdělečné organizace > Účtování příspěvků a dotací

13.4 Účtování příspěvků a dotací

Náklady na hlavní činnost hradí nevýdělečné organizace zejména z dotací, příspěvků a darů. Dotací se rozumí finanční prostředky poskytované na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých ze zahraničí (např. o prostředcích Národního fondu).

Provozní dotace

Dotace, které jsou poskytovány a určeny na provozní činnost účetní jednotky, se sledují v účtové skupině 69 – Provozní dotace. Předpis nároku na dotaci na provozní činnost účtujete ve prospěch účtu 691 – Provozní dotace a na vrub účtu 346 – Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem, resp. na vrub účtu 348 – Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních celků, a to až do okamžiku přijetí finančních prostředků na běžný účet (221) nebo do pokladny (211). Případný závazek k poskytovateli dotace z důvodu vrácení dotace nebo její části se zaúčtuje na vrub účtu 691 (pokud závazek vznikl ve stejném období jako předpis nároku na dotaci), resp. 548 – Manka a škody (pokud ke zjištění povinnosti vrátit dotaci došlo v následujícím období), a ve prospěch účtů 346, resp. 348.

Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky se sledují v účtové skupině 68 – Přijaté příspěvky. Přijaté příspěvky na provozní činnost od organizačních složek, pokud jsou účetními jednotkami, se zaúčtují ve prospěch účtu 681 – Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami a na vrub účtu 211, resp. 221. Přijaté příspěvky (dary) od právnických a fyzických osob na provozní činnost účetní jednotky se účtují ve prospěch účtů 682 – Přijaté příspěvky a na vrub účtu 211, resp. 221.

Přijaté členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin se účtují ve prospěch účtu 684 – Přijaté členské příspěvky a na vrub účtu 211, resp. 221. Pokud se na členských příspěvcích podílí vyšší (popř. nižší) organizační složka (účetní jednotka), účtuje se její podíl na stejných účtech, ale na obrácených stranách. Případný předpis podílu se zachytí v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy.

Příklad: Divadelní spolek získal na svou činnost dotaci z rozpočtu města ve výši 78 000 Kč a grant z projektu ve výši 40 000 Kč, úhrady byly provedeny na běžný účet. Dále byly do pokladny od členů spolku vybrány příspěvky ve výši 6 000 Kč. Zaúčtujte uvedené operace.

AgendaTypOperaceČástkaMDDal
Ostatní pohledávkyUplatnění nároku na provozní dotaci78 000348691
BankaPříjemDotace z rozpočtu města78 000221348
Ostatní pohledávkyUplatnění nároku na grant40 000348691
BankaPříjemGrant z projektu40 000221348
PokladnaPříjemÚhrada členských příspěvků6 000211684