Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Nevýdělečné organizace > Postup při otevírání účetních knih

13.3 Postup při otevírání účetních knih

Pro otevření účetních knih je určena agenda Počáteční stavy účtů. Použijte účet 961 – Počáteční účet rozvažný. Doplňte počáteční stavy všech potřebných účtů a z agendy Účetní deník můžete vytisknout zahajovací rozvahu (např. tiskovou sestavu Rozvaha).

Zavedení počátečních stavů banky a pokladny je nutné provést na dvou místech:

  • v agendě Počáteční stavy účtů, kde otevřete účty 221 a 211 pomocí účtu 961,
  • v agendách BankaPokladna, ve kterých nejprve zavedete první příjmový doklad. Bude znít na částku, kterou máte uvedenou v počátečních stavech. Dále pak k tomuto dokladu přiřadíte předkontaci Bezčlenění DPH zvolíte UN – Nezahrnovat do přiznání DPH.

Příklad: Divadelní spolek byl založen se základním kapitálem 280 000 Kč. Ke dni vzniku složili zakladatelé do pokladny 50 000 Kč, do banky 230 000 Kč. Sestavte zahajovací rozvahu a otevřete účetní knihy.

Zahajovací rozvaha ke dni vzniku společnosti
Aktiva Pasiva
Pokladna 50 000 Vlastní jmění 280 000
Bankovní účty 230 000
Celkem aktiva 280 000 Celkem pasiva 280 000

Řešení: V agendě Počáteční stavy účtů i agendách PokladnaBanka zadejte jednotlivé počáteční stavy a z agendy Účetní deník vytiskněte tiskovou sestavu Rozvaha, resp. Rozvaha analyticky.

Název účtu Částka MD Dal
Pokladna 50 000 211 961
Bankovní účty 230 000 221 961
Vlastní jmění 280 000 961 901

Účetní souvztažnosti pro otevření knih
Operace MD Dal
Otevření aktivních účtů rozvahy (pokladna, banka atd.) aktivní účty 961
Otevření pasivních účtů rozvahy 961 pasivní účty
Otevření účtu 931 – Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení
zisk z předchozího účetního období 961 931
ztráta z předchozího účetního období 931 961
Převod nerozděleného zisku z minulých let 931 932
Převod nerozdělené ztráty z minulých let 932