Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Nevýdělečné organizace > Postup při uzavírání účetních knih

13.5 Postup při uzavírání účetních knih

Před zpracováním účetní závěrky musíte zaúčtovat všechny případy, které s účetním obdobím souvisí, provést kontrolu úplnosti a správnosti účetnictví a inventarizaci majetku a závazků. Postup naleznete v kapitole 12.

Výpočet a zaúčtování daně z příjmů

Základ daně z příjmů právnických osob je v případě nevýdělečných organizací vymezen jako součet dílčích základů daně za činnosti, které jsou posláním organizace, pokud příjmy přesahují související náklady (výdaje), a dílčího základu daně za oblast podnikatelské činnosti.

Za zdanitelné činnosti nevýdělečných organizací se považují:

  • činnosti, které jsou sice posláním organizace, ale u kterých příjmy přesahují související náklady (výdaje),
  • činnosti, které jsou sice posláním organizace, ale které nevýdělečná organizace realizuje na základě obchodní smlouvy s kalkulovaným ziskem,
  • činnosti, na které organizace získala či měla získat živnostenské oprávnění.

Výši nákladů a výnosů na konkrétní činnost zjistíte v agendě Účtová osnova pomocí sloupce Činnost.

Příklad: Zjistěte celkové náklady na hlavní činnost 2 – pohádka, která je rozlišena analytickými účty.

Řešení: Výběr účtů provedete stejným způsobem jako byl popsán u příkladu v části Vytváření analytické evidence.

Celkové náklady naleznete v tiskových sestavách Obratová předvaha a Obraty účtů.

Za zdanitelné činnosti nevýdělečných organizací se považují:

Splatnou daňovou povinnost zaúčtujete v agendě Interní doklady na účty 591/341.

Uzavření účetních knih

Uzavření účetních knih provedete pomocí příkazu Účetní uzávěrka… z nabídky Účetnictví/Uzávěrka. Tato funkce převede zůstatky rozvahových účtů na účet 962 – Konečný účet rozvažný a zůstatky výsledkových účtů na účet 963 – Účet výsledku hospodaření. Rozdíl stran MD a Dal účtu 963 představuje buď zisk (pokud jsou výnosy vyšší než náklady), anebo ztrátu (jestliže jsou náklady vyšší než výnosy).

Na rozdíl od datové uzávěrky je účetní uzávěrka vratná, tzn. můžete zrušit provedené převody zůstatků, upravit a doplnit účetní doklady a znovu ji provést.

Příklad: Uzavřete nákladové a výnosové účty divadelního spolku za rok 2020 a zjistěte výši ztráty. Náklady na materiál činí 65 920 Kč, na energii 23 740 Kč, cestovné 8 310 Kč a ostatní služby 3 560 Kč. Tržby z představení a dalších akcí činí 97 620 Kč.

Řešení:

Tržby celkem: 97 620 Kč

Náklady celkem: 65 920 + 23 740 + 8 310 + 3 560 = 101 530 Kč

Ztráta: 97 620 - 101 530 = 3 910 Kč

Název účtu Částka MD Dal
Spotřeba materiálu 65 920 963 501
Spotřeba energie 23 740 963 502
Náklady na cestovné 8 310 963 512
Ostatní služby 3 560 963 518
Tržby z prodeje služeb 97 620 602 963
Uzavření účtu 963 – ztráta 3 910 962 963

Výkazy

Nevýdělečné organizace musí odevzdávat tiskopisy:

  • rozvahu,
  • výkaz zisku a ztráty,
  • přílohu.

V agendě Účetní deník naleznete tiskopisy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha ve zkráceném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu. Sestavu Přehled o peněžních tocích (cash flow), která může být součástí přílohy, naleznete v nabídce Účetnictví/Analýza.

Datová uzávěrka

Po ukončení závěrky za minulý rok můžete příkazem Datová uzávěrka… z nabídky Účetnictví/Uzávěrka rozdělit účetní data do dvou samostatných souborů. Účetnictví starého roku se uzavře a nadále slouží pouze k prohlížení, vyhledávání dokladů a tisku sestav. Vytvoří se nová účetní jednotka stejného jména, ale s účetnictvím na další rok. Ta bude obsahovat všechny doklady nového roku vytvořené na přelomu období. Více informací zjistíte v kapitole 12/10.

Účetní souvztažnosti pro uzavření účetních knih
Operace MD Dal
Uzavření aktivních účtů rozvahy (pokladna, banka atd.) 962 aktivní účty
Uzavření pasivních účtů rozvahy pasivní účty 962
Uzavření nákladových účtů a převod zůstatků 963 účt. třída 5
Uzavření výnosových účtů a převod zůstatků účt. třída 6 963
Uzavření účtu 963 v případě ztráty 962 963
Uzavření účtu 963 v případě zisku 963 962