Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

10.7 Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

ELDP se vedou pro každého pojištěnce vždy za jednotlivý kalendářní rok a předkládají se České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) prostřednictvím místně příslušné okresní (pražské) správy sociálního zabezpečení.

Před vygenerováním evidenčních listů je nutné mít pro zaměstnance vystavené mzdy.

Nejdříve v agendě Personalistika pomocí povelu Podání ELDP z nabídky Záznam vygenerujte evidenční listy pro všechny nebo vybrané zaměstnance. Vytvořené ELDP se zobrazí na záložce Položky. Jednotlivá pole evidenčních listů jsou už předem vyplněna z vystavených mezd a personalistiky, ale potřebujete-li, můžete je ručně změnit. Pro přehled a odeslání zpracovaných evidenčních listů slouží agenda Podání ELDP v nabídce Mzdy/Podání/Podání ELDP. Až vyplníte a důkladně zkontrolujete hodnoty ve všech polích, můžete ELDP podat buď písemně, anebo elektronicky. Způsob podání evidenčních listů si zvolíte povelem Odevzdání ELDP… v nabídce Záznam.

Pokud zvolíte typ Podat písemně, vyplňte pole Datum odevzdání Čas odevzdání a otevřeného průvodce dokončete. Jednotlivé položky s evidenčními listy zaměstnanců zašednou, do pole Stav podání se nastaví Odevzdáno písemně a podání už nebude možné smazat. Jestliže některé evidenční listy ČSSZ nepřijme, změňte u nich stav podání na záložce Položky na Nepřijato a vystavte je znovu.

388_ELDP.png

Volbou Podat elektronicky můžete na ČSSZ odevzdat evidenční listy v elektronické podobě. Přenos je možné uskutečnit prostřednictvím portálu VREP (Veřejné rozhraní pro e-Podání) nebo datové schránky. Pokud je budete zasílat na portál VREP, musíte data zašifrovat a podání opatřit elektronickým podpisem.

Za pomoci průvodce vytvoříte soubor ve formátu XML, který odpovídá specifikaci stanovené ČSSZ a který můžete podat přes portál VREP. Pokud si chcete ELDP uložit také do počítače, zatrhněte volbu Uložit ELDP do souborů a zadejte složku pro uložení datové věty. Bližší informace získáte v nápovědě dostupné po stisku klávesy F1.

Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI)

Agenda Podání NEMPRI slouží ke zpracování podkladů pro uplatnění nároku na výplatu dávek nemocenského pojištění prostřednictvím tzv. přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Zaměstnavatel je povinen od zaměstnanců přijímat žádosti o dávku a neprodleně je zasílat na příslušnou OSSZ včetně tiskopisu Příloha k žádosti o dávku. OSSZ dávku vyplatí nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž jí byly všechny potřebné podklady pro stanovení výše nároku na dávku doručeny.

Po zadání nepřítomnosti, za kterou náleží zaměstnanci nemocenská dávka (pracovní neschopnost trvající déle než 14 kalendářních dnů, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), vygenerujte podklady pro přílohu prostřednictvím povelu Záznam/Podání NEMPRI… Po vyplnění měsíce, za který chcete podání odevzdat, vyplňte pro každého zaměstnance údaje z druhé strany tiskopisu. Po stisku tlačítka OK se otevře agenda Podání NEMPRI z nabídky Mzdy/Podání/Podání NEMPRI s vyplněnými položkami pro jednotlivé zaměstnance. Každý záznam má čtyři řádky. Názvy jednotlivých polí odpovídají polím na tiskopisu, takže můžete záznamy zkontrolovat a podle potřeby upravit.

Před použitím povelu Podání NEMPRI… z nabídky Záznam proveďte výběr zaměstnanců, pro které se mají podklady vygenerovat.

Po vyplnění a zkontrolování všech polí můžete přílohu k žádosti o dávky nemocenského pojištění podat buď písemně, nebo elektronicky. V nabídce Záznam zvolte povel Odevzdání NEMPRI…, kterým vyvoláte Průvodce pro elektronické podání NEMPRI. Pokud zvolíte typ Podat písemně, vyplňte datum a čas odevzdání tiskopisu a klikněte na tlačítko Dokončit. Položky záznamů pro jednotlivé zaměstnance zašednou, editovat lze pouze pole Stav podání, ve kterém bude automaticky nastaven typ Odevzdáno písemně. Pokud nebudou některé přílohy od OSSZ akceptovány, změňte u těchto zaměstnanců stav podání na Nepřijato. Jakmile je u některé položky nastaven tento stav, je možné pro daného zaměstnance vygenerovat nový záznam. Pro znovuvytvoření podkladů pro přílohu k žádosti použijte klávesovou zkratku pro kopírování CTRL+K.

Volbou Podat elektronicky můžete odevzdat přílohu v elektronické podobě prostřednictvím portálu VREP nebo datové schránky. Pokud jsou vyplněny všechny povinné údaje a data jsou opatřena elektronickým podpisem, lze podání NEMPRI odeslat na portál VREP. K evidenci elektronických podání přes portál VREP slouží agenda Elektronická podání dostupná v nabídce Soubor/Datová komunikace, kde můžete sledovat stav podání.