Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

13.4 Nastavení mezd

Mzdy si nastavíte v sekcích Mzdy, Instituce, Příplatky Předkontace v agendě Globální nastavení.

Mzdy

Nejprve si krátce představíme sekci Mzdy, ve které můžete vyplnit řadu důležitých údajů. Tato sekce slouží ke globálnímu nastavení mezd. Obsahuje tři podsekce – Instituce, Příplatky a Předkontace. Před každým zpracováním mezd zkontrolujte a případně upravte nastavení mezd, zvláště v případě změny legislativy. Úpravu proveďte před zpracováním mezd měsíce, od kterého změna platí.

Do pole Den výplat uveďte termín výplat doplatků mezd. Počet zbývajících dnů do určeného termínu výplaty uvidíte na informační ploše.

V poli Nezd. náhrady uveďte uživatelské (vámi zvolené) pojmenování nezdanitelných náhrad, které se pravidelně opakují každý měsíc (například stravné).

V poli Osvob. příjmy uveďte uživatelské (vámi zvolené) pojmenování osvobozených příjmů, které se pravidelně opakují každý měsíc (například stravné zaměstnavatele). Jedná se o nepeněžní benefity poskytované zaměstnavatelem.

V poli Roční nárok uveďte nárok na dovolenou za aktuální kalendářní rok v týdnech.

Volbu Nad 50 % invalidních aktivujte, pokud z celkového průměru přepočteného počtu zaměstnanců zaměstnáváte více než 50 % osob se zdravotním postižením. U zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu 3., 2. nebo 1. stupně, se ve vystavené mzdě sníží základ pro výpočet zdravotního pojištění o legislativní částku s typem Stát plátcem do limitu.

Volbu Měsíční mzdy – svátky platit náhradou zatrhněte, když požadujete platit svátky náhradou ve výši průměrného výdělku také u měsíční mzdy. Toto platí u zaměstnanců, kteří mají v agendě Personalistika přednastaven druh mzdy měsíční.

Po vystavení mzdy v měsíci, kdy den svátku připadá na pracovní den zaměstnance, se automaticky poníží měsíční mzda a za odpadlou pracovní dobu se vypočítá náhrada mzdy.

Volbu Ponižovat zálohy na daň o přepl. z RZ zatrhněte v případě, že požadujete, aby závazek vůči příslušnému finančnímu úřadu vzniklý zaúčtováním měsíčních mezd byl ponížen o vyplacené roční zúčtování daně. Pokud pole zůstane odtržené, zaúčtováním mezd bude vytvořena pohledávka na celé vyplacené roční zúčtování.

Volbu Vytvářet hotovostní doklady dle zaměstnanců využijete v případě, že požadujete, aby se pro každého zaměstnance, který má v agendě Personalistika nastavenu úhradu doplatku mzdy hotově, vytvořil samostatný výdajový pokladní doklad na výplatu mzdy v hotovosti, a to s uvedením jména a adresy zaměstnance. V případě, že pole není zatržené, vytvoří se jeden souhrnný výdajový pokladní doklad všech zaměstnanců, kteří mají nastavenu úhradu mzdy hotově.

Volba Uvádět jméno a adresu zaměstnance je implicitně přednastavena. V případě, že požadujete, aby se na závazcích a výdajových pokladních dokladech neuváděly adresní údaje o zaměstnancích, a to konkrétně v polích Jméno, Ulice, Obec a PSČ, zrušte nastavení této volby. V poli Firma bude uvedeno osobní číslo zaměstnance.

Instituce

Podsekci Instituce využijete k nastavení údajů pro komunikaci s institucemi v rámci zpracování mzdové agendy.

V oddíle Daň ze mzdy uveďte číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro odvod daní ze mzdy, stejné nastavení proveďte v oddíle Daň ze mzdy zvl. sazba pro odvod daní ze mzdy zvláštní sazbou.

Instituce

Při stanovení výše pojistného na úrazové pojištění se vychází ze součtu vyměřovacích základů pro sociální pojistné za předchozí kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, který se vynásobí zde uvedenou sazbou.

V oddíle Úrazové pojištění zaměstnanců zadejte název pojišťovny, u které má organizace sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Nezapomeňte ani na ostatní nastavení pro správný výpočet a vytvoření závazku z úrazového pojištění.

V oddíle Sociální pojištění zadejte číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro odvod sociálního pojištění. Dále vyberte místně příslušnou správu sociálního zabezpečení, u které je zaměstnavatel veden v registru zaměstnavatelů, a ID příslušné datové schránky pro zasílání elektronických podání ČSSZ.

Příplatky

Podsekce Příplatky slouží k nastavení procentních a korunových příplatků.

V oddíle Procentní příplatky zadejte nejdříve procentem výši příplatků za přesčasy a odpracované svátky. POHODA umožňuje definovat i další procentní příplatky, jako příplatek za práci v sobotu a v neděli nebo příplatky za prostředí a práci v noci.

V oddíle Korunové příplatky vyplňte výši příplatků za odpracované směny. Rovněž si můžete nadefinovat další korunové příplatky – např. příplatek za vedení, osobní příplatek apod.

V případě, že svým zaměstnancům poskytujete stravenkový paušál, zadejte do stejnojmenného pole hodnotu denního paušálu.

Příplatky

Předkontace

Pro zaúčtování bezhotovostních mezd je určena vlastní předkontace Bez. Tato předkontace slouží k výběru účtu, který bude použit při likvidaci závazku na doplatek mzdy.

V podsekci Předkontace si nastavíte zejména předkontace analytického členění. Ty budou použity při zaúčtování mzdových údajů do vašeho účetnictví. Zadané předkontace se automaticky přednastaví na doklady, které vzniknou zaúčtováním záloh z agendy Personalistika, resp. zaúčtováním doplatků mezd z agendy Mzdy. V jednotlivých oddílech můžete uvést předkontace mezd zaměstnanců, v účetnictví i předkontace pro zaúčtování mezd společníků.

Oddíl s názvem Ostatní předkontace obsahuje předkontace, které slouží pro zaúčtování penzijního připojištění, životního a úrazového pojištění.