Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

15.5 Podrobné nastavení

V agendě Globální nastavení v sekci Majetek můžete nastavit zaúčtování majetku.

Dlouhodobý majetek

V agendě Globální nastavení v sekci Majetek zvolte pomocí výběrových polí předkontace pro správné zaúčtování daňových a účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a účetních odpisů dlouhodobého drobného majetku. Tyto předkontace se automaticky přednastaví k jednotlivým řádkům odpisů na záložce Majetkové operace v agendě Dlouhodobý majetek.

Jestliže chcete zúčtovávat odpisy do agendy Účetní deník měsíčně, zatrhněte volbu Měsíční odpisy v úč. deníku. Pro každý zavedený majetek bude v deníku za každý měsíc, počínaje měsícem zařazení, zaúčtována poměrná část ročního odpisu. Zatrhnete-li volbu Výpočet úč. odpisů od násled. měsíce, zaúčtují se odpisy do deníku až od měsíce následujícího po měsíci zařazení. Přepočet je proveden po uložení změny nastavení. Pokud necháte pole nezatržené, bude roční odpis každého majetku zaúčtován jedním zápisem do deníku k poslednímu dni účetního období.

Dlouhodobý majetek

V daňové evidenci jsou vzhledem k jeho podstatě podporovány pouze roční daňové odpisy majetku, které se automaticky zúčtovávají do agendy Nepeněžní deník. Předkontace pro zaúčtování daňových odpisů u hmotného majetku je automaticky nastavena na Výdaje snižující základ daně. Předkontaci můžete ručně změnit a program automaticky v agendě Nepeněžní deník odpisy přeúčtuje na nově zadanou předkontaci.

Leasingový majetek

Zaúčtování leasingového majetku si usnadníte uvedením výchozích předkontací v agendě Globální nastavení v sekci Majetek/Leasing.

Pomocí výběrových polí v agendě Globální nastavení v sekci Majetek/Leasing si zvolte předkontace pro zaúčtování leasingových splátek, finanční činnosti a daňových nákladů leasingového majetku. Předkontace se nabídnou v průvodci zavedením leasingového majetku při zadávání nového pronajatého majetku.

Leasingový majetek

Prostřednictvím volby Zaokrouhlit na celé Kč ovlivníte zaokrouhlování daňových nákladů.