Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

15.3 Leasingový majetek

Agenda Leasingový majetek značně usnadní zaúčtování pronajatého majetku. V momentě, kdy do programu vložíte záznam o novém majetku, otevře se průvodce zavedením leasingového majetku, ve kterém postupně zadáte všechny potřebné údaje.

POHODA připraví splátky podle splátkového kalendáře pro celou dobu nájmu a postará se o výpočet daňově uznatelných nákladů. Program však nepodporuje problematiku účtování leasingového majetku v souvislosti s hospodářským rokem. V tomto případě vytvořte splátky podle splátkového kalendáře ručně v agendě Ostatní závazky a hodnotu daňových nákladů proúčtujte v agendě Interní doklady.

Zavedení leasingového majetku

Zavedení leasingového majetku

Klávesou INSERT spusťte zápis nového leasingového majetku. Zobrazíte tak Průvodce zavedením leasingového majetku. V něm zvolte Typ leasingu, uveďte Číslo leasingové smlouvy, které bude zároveň variabilním symbolem plateb jednotlivých splátek. V dalších krocích zadejte Datum uzavření smlouvy, Datum zařazení majetku do používání, které je důležité pro správné stanovení doby pronájmu, a název předmětu leasingu.

Pokud vyberete v poli Odpisová skupina příslušnou odpisovou skupinu pronajatého majetku, POHODA automaticky nastaví údaj v poli Datum ukončení podle platné legislativy. V poli Doba nájmu se vygeneruje celková doba nájmu. Pokud ručně změníte údaj v poli Datum ukončení a zadanou změnou jste nesplnili zákonnou dobu nájmu podle odpisové skupiny, program vás upozorní.

Do pole Uplatnit zadejte procento, podle kterého dojde k výpočtu daňově uznatelných nákladů z leasingového majetku. Klikem na tlačítko Další zobrazíte následující stranu průvodce, kde zadáte údaje týkající se akontace, tzn. datum platby, které je automaticky vyplněno datem zařazení majetku do používání, částku akontace, její sazbu DPH a částku DPH. Zatržením volby Generovat akontaci umožníte, aby se v agendě Ostatní závazky vystavil doklad pro akontaci. Tento doklad bude zároveň automaticky zaúčtován.

Zadáte-li datum splatnosti druhé splátky 5. 5. 2022 a splátkové období je měsíční, budou následovat splátky se splatností ke dni 5. 6. 2022, 5. 7. 2022 atd.

Na další straně průvodce zadejte souhrnné informace o pravidelných leasingových splátkách. Nejprve uveďte celkový počet leasingových splátek bez akontace a vyberte správné splátkové období. Doplňte datum splatnosti první a druhé splátky. Podle data druhé splátky se v daném intervalu nastaví data splatnosti všech příštích splátek.

Další strana v průvodci je určena k doplnění výše splátek v členění na vstupní cenu, finanční činnostpojistné. Údaje, které zde musíte vyplnit, naleznete v leasingové smlouvě a v kalendáři splátek. Pokud máte u leasingu sjednanou zálohu, zadáte do pole Záloha poměrnou část zálohy, která připadá na jednu splátku. Do vedlejšího pole vyplníte předkontaci, podle níž bude odpočet této zálohy zaúčtován.

Zavedení leasingového majetku

Pole Předkontace Členění DPH budou vyplněna údaji uvedenými v agendě Globální nastavení v sekci Majetek/Leasing. Ve střední části okna můžete kontrolovat velikost celkové částky splátky, která by měla odpovídat údajům ve vaší smlouvě. Aby bylo zachováno stejné procento DPH po celou dobu leasingu, ponechte zatržený povel Neměnit DPH. Nebude-li toto pole zatrženo a v průběhu trvání leasingové smlouvy dojde k legislativní změně procentní sazby DPH, nastaví se pro splátky s datem legislativní změny nové sazby DPH.

Na další straně zvolte způsob zaúčtování daňově účinných nákladů.

  • Časově rozlišit akontaci včetně splátek

V praxi jde o nejčastěji používaný způsob, kdy se daňové náklady vypočítají z celé hodnoty leasingu a o splátkách se účtuje jako o nedaňových nákladech.

  • Časově rozlišit pouze akontaci, vytvořit splátky

V případě, že jste při zadávání leasingového majetku zvolili typ výpočtu Časově rozlišit pouze akontaci, splátky nevytvářet, není možné používat povely Přidání splátek… a Smazání splátek…

Při tomto způsobu se daňové náklady vypočítají pouze rovnoměrným rozlišením akontace, a proto je nutné, abyste splátky vytvořené programem POHODA, účtovali jako daňově uznatelné náklady. Popsaný typ výpočtu je vhodný, pokud nejsou splátky po celou dobu leasingu stejné.

  • Časově rozlišit pouze akontaci, splátky nevytvářet

Stejně jako v předchozím způsobu, i tady se daňové náklady vypočítají pouze rovnoměrným rozlišením akontace, ale POHODA žádné splátky nevytváří. Tento typ výpočtu použijte tehdy, když leasingová firma splátky fakturuje a výše těchto splátek je proměnná (například závislá na kurzu cizí měny). O splátkách účtujete v agendě Přijaté faktury a způsob jejich zaúčtování a časového rozlišení si volíte podle své vlastní potřeby.

  • Uplatnit výdaje včetně akontace bez časového rozlišení

Tento způsob výpočtu můžete podle zákona o dani z příjmů uplatnit pouze u drobného majetku. Jednotlivé výdaje budou daňově uplatněné v tom období, ve kterém byly skutečně vynaložené.

V účetnictví i v daňové evidenci se můžete rozhodnout, jak budete časově rozlišovat nájemné v případě, kdy se doba nájmu nekryje s hranicí kalendářních měsíců. To znamená, jestli do výpočtu zahrnete neúplné měsíce na začátku a konci nájmu. Když zavádíte leasingový majetek, k dispozici jsou vám tyto kombinace:

  • počáteční neúplný měsíc – do výpočtu daňově uznatelných nákladů se počítá první měsíc nájmu a poslední se nepočítá,
  • koncový neúplný měsíc – do výpočtu daňově uznatelných nákladů se počítá poslední měsíc nájmu a první se nepočítá,
  • počáteční i koncový neúplný měsíc – do výpočtu daňově uznatelných nákladů se počítá první i poslední měsíc nájmu.

Pro daňovou uznatelnost nájemného je nutné splnit podmínku minimální doby nájmu. Délka nájmu nesmí být kratší, než je doba odpisování uvedená v § 30 odst. 1 zákona o dani z příjmů. Kontrolu vám usnadní údaj Odpovídající počet měsíců.

Na poslední straně průvodce si vyberte, k jakému datu budou daňově uznatelné náklady zaúčtovány. Na výběr máte roční zúčtování (tzn. k 31. 12. aktuálního účetního období) nebo měsíční po dobu trvání smlouvy (od data zařazení).

Stiskněte tlačítko Dokončit, po vyplnění všech povinných údajů ve formuláři agendy nový záznam majetku uložte a určete, zdali chcete vytvořit závazky pro aktuální rok. Zvolíte-li Ano, POHODA automaticky vygeneruje odpovídající počet splátek pro současné účetní období do agendy Ostatní závazky. Pokud se rozhodnete závazky prozatím nevytvářet, pak máte možnost vytvořit je později povelem Vytvoření závazků z nabídky Záznam.

Pokud dodavatel vystaví při předání leasingového majetku daňový doklad na celou částku předmětu leasingu, tak odběratel musí zaplatit DPH dodavateli hned na začátku leasingu. Dodavatel tuto daň musí přiznat a zaplatit ji finančnímu úřadu. Odběratel naopak, pokud je plátce daně, si tuto daň může nárokovat zpět (nadměrný odpočet). Obdržíte-li daňový doklad na úhradu částky DPH, zadejte ho do agendy Ostatní závazky. Aby se k úhradě nabízela pouze hodnota DPH, tak částku základu odečtěte na dokladu další položkou minusem. Další možností je na dokladu zlikvidovat hodnotu základu pomocí funkce Likvidace bez vazby.

Splátky

Záložka Splátky obsahuje přehled splátek, které by měly odpovídat leasingové smlouvě a splátkovému kalendáři. Všechny uvedené údaje (včetně data splatnosti) můžete obměňovat do té doby, než jsou vytvořeny závazky v agendě Ostatní závazky.

V případě, že už máte odpovídající závazek vytvořen a potřebujete ve splátce provést změny, jednoduše závazek otevřete prostřednictvím místní nabídky a vymažte ho z agendy Ostatní závazky. V agendě Leasingový majetek proveďte změny a závazek znovu vytvořte povelem Vytvořit závazek z místní nabídky, která je dostupná po stisku pravého tlačítka myši v tabulce. K dispozici je také povel Záznam/Vytvoření závazků. Tato funkce vždy vytvoří pouze chybějící závazky.

Provedete-li změnu údajů, POHODA se vás při uložení změn dotáže, zda si přejete přepočítat i daňové náklady. V účetnictví dojde k zaúčtování splátek, jakmile jsou vygenerované doklady v agendě Ostatní závazky.

Daňové náklady

Záložka Daňové náklady je přehledem daňových nákladů, které byly nebo budou uplatněny do účetnictví.

Daňové náklady

Údaje o daňových nákladech změníte kdykoliv až do chvíle, než byl daňový náklad zaúčtovaný do agendy Účetní deník. Daňové náklady pro aktuální účetní období jsou s příslušným datem ihned po uložení uplatněny do deníku. Předkontace pro zaúčtování je vyplněna podle zadaných údajů v agendě Globální nastavení v sekci Majetek/Leasing. Zaúčtování můžete otevřít povelem Otevřít zaúčtování v místní nabídce.

Výši daňových nákladů může ovlivnit i úprava částek v tabulce Splátky. Zaúčtovaná částka se v tomto případě automaticky změní v tabulce Daňové náklady a v agendě Účetní deník.

Roční daňové náklady v jednotlivých letech nájmu se zaokrouhlí podle zatržené volby Zaokrouhlit na celé Kč v agendě Globální nastavení v sekci Majetek/Leasing, a to buď na celé koruny, nebo na dvě desetinná místa nahoru.

Předčasné ukončení leasingové smlouvy

Předčasné ukončení leasingové smlouvy

Při předčasném ukončení finančního leasingu nedojde k odkoupení majetku nájemcem, proto je celá smlouva z hlediska daně z příjmů považována za smlouvu o pronájmu. Do daňových výdajů je možné uplatnit pouze poměrnou část nájemného, která připadá na skutečnou dobu nájmu, případně skutečně zaplacené nájemné, je-li nižší.

POHODA (v souladu s platnou legislativou) umožní po vyvolání povelu Předčasné ukončení… z nabídky Záznam/Operace uplatnit do daňových nákladů poměrnou část nájemného.

Řádné ukončení leasingové smlouvy

Po ukončení leasingové smlouvy ponechá nájemce předmět nájmu v agendě Leasingový majetek, protože POHODA ho v rámci datové uzávěrky už nepřevede do nového účetního období.

V průběhu datové uzávěrky vám POHODA umožní vytvořit ostatní závazky pro následující účetní období.

Přidání splátek…

Nabídka Záznam/Operace agendy Leasingový majetek obsahuje několik funkcí pro dodatečné úpravy splátek a závazků.

Když založíte leasingový majetek přes průvodce zavedením leasingového majetku, POHODA následně sama vytvoří a rozepíše všechny splátky. Jestliže ale chcete splátky zadat znovu, použijte povel Přidání splátek… z nabídky Záznam/Operace. Chybně vypočítané splátky je však třeba nejprve odstranit funkcí Smazání splátek… Průvodce pro přidání splátek nabídne datum první splátky, které logicky navazuje na poslední existující splátku.

Smazání splátek…

Chybně zadané splátky můžete odstranit funkcí Smazání splátek… Povel smaže pouze ty splátky, z nichž dosud nebyly vytvořeny závazky. Ostatní splátky, které jsou už uvedeny v agendě Ostatní závazky, musíte odstranit ručně pomocí klávesové zkratky CTRL+DEL.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Na tiskových sestavách Karta leasingového majetku (1. část a 2. část) naleznete podrobný rozpis skutečných a daňových nákladů, které se vztahují k danému majetku. Přehledy jednotlivých splátek a daňových nákladů najdete v samostatných tiskových sestavách, stejně jako soupisku leasingového majetku seskupenou podle členění či umístění majetku.