Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

15.2 Drobný majetek

CTRL+SHIFT+M
Otevře agendu Drobný majetek.

Drobný majetek, který nechcete odpisovat a jehož pořízení jste zaúčtovali do nákladů, můžete také zapsat do této přehledné evidence.

Pořízení drobného majetku

Při pořízení nového majetku si můžete vybrat, zda zadáte potřebné údaje pomocí formuláře agendy, nebo přes záložku Majetkové operace. Přímým zápisem majetku do formuláře agendy zapište počet kusů a celkovou částku. Po uložení záznamu formulář agendy zašedne a na záložku Majetkové operace se automaticky vytvoří operace typu Pořízení. Zápisem na záložku Majetkové operace se změny při uložení automaticky promítnou do formuláře agendy.

Vyřazení drobného majetku

Vyřazení majetku po jednotlivých kusech uděláte pomocí záložky Majetkové operace, na které u operace Vyřazení vyplníte datum a počet vyřazených kusů. Program převezme jednotkovou cenu z formuláře, spočítá celkovou částku vyřazeného majetku a zároveň zaktualizuje ve formuláři agendy hodnoty v polích Počet a Celkem. Po vyřazení posledního kusu majetku se zobrazí dialogové okno pro celkové vyřazení majetku z evidence. Datová uzávěrka vyřazený drobný majetek nepřenese do dalšího roku a bude tedy z majetkové agendy odstraněn.

Vyřazení všech kusů najednou můžete provést přímo přes povel Vyřazení… z nabídky Záznam/Operace.

Odpisování drobného majetku

Chcete-li drobný majetek odpisovat, musíte jej zadat do agendy Dlouhodobý majetek jako Typ DDHM nebo DDNM. V tomto případě jsou pole Způsob odpisu, Odpisová skupinaUplatněný odpis automaticky vyplněna a není možné je ovlivnit. Pro zavedení účetních odpisů zvolte plán účetních odpisů a případně vyplňte pole Životnost. Bližší informace naleznete v kapitole Dlouhodobý majetek.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách naleznete karty drobného majetku, inventurní soupis majetku (DDHM, DDNM), přehled drobného majetku, a to i podle jeho umístění nebo členění. Ke každému předmětu drobného majetku si můžete vytisknout inventární štítky včetně čárových kódů.