Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

15.1 Dlouhodobý majetek

CTRL+M
Otevře agendu Dlouhodobý majetek.

Tato agenda slouží k evidenci nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku (pořizovací cena vyšší než 80 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok) včetně souborů movitých věcí (pořizovací cena vyšší než 80 000 Kč a provozně technické funkce delší než jeden rok).

POHODA automaticky vypočítá a zaúčtuje daňové odpisy (v souladu se zákonem o daních z příjmů) a v účetnictví volitelně i účetní odpisy, které vyjadřují skutečné opotřebení majetku.

V daňové evidenci se daňový odpis automaticky zaúčtuje do agendy Nepeněžní deník. Dlouhodobý nehmotný majetek se do daňové evidence zadává v pořizovací ceně, která byla v roce pořízení celá uplatněna do daňově uznatelných výdajů. Způsob odpisu je nastaven na Neodepisovat.

V účetnictví je důležité, abyste nejprve správně vyplnili předkontace zaúčtování odpisů v sekci Majetek v agendě Globální nastavení a následně je zkontrolovali v tabulce na záložce Majetkové operace u konkrétního majetku. Na základě těchto předkontací jsou odpisy zaúčtovány do účetního deníku.

U HM je možné v účetnictví zadat rozdílnou pořizovací cenu pro výpočet účetních a daňových odpisů. Při zadávání karty majetku se částka uvedená do pole Účetní pořizovací cena automaticky doplní i do pole Daňová pořizovací cena. V případě potřeby částku upravte. Účetní a daňové odpisy se vypočtou z jednotlivých pořizovacích cen, a to od data zařazení, které je stejné pro daňové i účetní odpisy.

Vložení dlouhodobého majetku

Zápis majetku je velmi jednoduchý. Postačí vyplnit několik polí formuláře, jejichž podrobný popis je uveden v nápovědě dostupné po stisku klávesové zkratky CTRL+F1. V této příručce zmíníme jen ty nejdůležitější.

Po uložení nového záznamu dojde k automatickému vyplnění tabulek Majetkové operace, Daňové odpisy a případně Účetní odpisy.

Data pořízení a zařazení

Prostřednictvím sériové čtečky můžete rychle vybrat záznamy majetku, jejichž číslo odpovídá čárovému kódu.

Data pořízení a zařazení jsou automaticky vyplněna aktuálním (dnešním) datem. Pokud ponecháte data shodná, POHODA vygeneruje jednu majetkovou operaci Zařazení. Jestliže uvedete data rozdílná, vygeneruje majetkové operace PořízeníZařazení. Chcete-li zapsat pořízení i v prvním případě, zapište tuto operaci ručně na záložku Majetkové operace. Pokud požadujete nejprve zaevidovat pouze pořízení majetku a majetek zařadit později, smažte Datum zařazení stiskem klávesové zkratky SHIFT+DELETE v příslušném poli.

Odpisování

Pole Způsob odpisuOdpisová skupina ovlivňují výši daňového odpisu. Rozhodnout se můžete mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním. V případě, že majetek nelze odpisovat, zvolte u něj hodnotu Neodpisovat. Přerušit odpisování v daném účetním období můžete tak, že zvolíte hodnotu Přerušen. Hmotný majetek podle § 30a a 30b se odpisuje podle zákona o daních z příjmů rovnoměrně bez přerušení.

Odpisy majetku se zaúčtují pouze pokud je vyplněna předkontace u majetkové operace Daňový odpis nebo Rozdíl úč. a daň. odpisu.

Pro dlouhodobý drobný majetek (DDHM a DDNM) lze vybrat způsob Pouze účetní odpis.

Nehmotný majetek s datem zařazení od 1. 1. 2021 se odpisuje pouze účetně. V účetnictví u nehmotného majetku nastavte způsob odpisu Pouze účetní odpis a doplňte pole Plán a Životnost. V případě, že nehmotný majetek nebudete účetně odpisovat, nastavte u karty způsob odpisu Neodpisovat.

Hodnotu pole Odpisová skupina u hmotného majetku změňte podle zatřídění zadávaného hmotného majetku do příslušné odpisové skupiny na základě zákona o daních z příjmů.

Jestliže nevyužíváte majetek stoprocentně jen pro podnikání, uveďte v poli Uplatněný odpis procentuální část ročního odpisu, která má být uplatněna do daňových výdajů.

V účetnictví můžete v poli Plán zvolit nadefinovaný plán účetních odpisů, který jste zapsali do agendy Odpisové plány. Stanovený plán by měl vyjadřovat skutečné opotřebení majetku, a proto POHODA umožňuje počítat účetní odpisy i podle životnosti majetku. V tomto případě uveďte do pole Životnost předpokládaný počet let životnosti majetku. Po uložení majetku dojde k výpočtu účetních odpisů, a to buď od měsíce zařazení majetku, nebo následujícího měsíce. Podrobnější informace uvádíme níže.

V případě, že budete chtít nastavit životnost například pro dva roky a tři měsíce, uveďte do pole Životnost hodnotu 2,25 (= 2 roky a 1/4 z 12 měsíců).

Odpisování

Do pole Životnost můžete zadat maximální hodnotu 200 let.

Když uložíte záznam a podíváte se v daňové evidenci do agendy Nepeněžní deník, resp. v účetnictví do agendy Účetní deník, zjistíte, že do něj přibyl záznam s datem posledního dne účetního období, který obsahuje odpis zapsaného majetku.

Chcete-li v účetnictví zúčtovávat odpisy do účetního deníku měsíčně, zatrhněte v agendě Globální nastavení v sekci Majetek volbu Měsíční odpisy v úč. deníku. Pro každý zavedený majetek bude v deníku pro každý měsíc zaúčtována poměrná část ročního odpisu. Pokud nebude zatržena volba Výpočet úč. odpisů od násled. měsíce, zaúčtují se odpisy od měsíce zařazení. Zatržením volby se budou odpisy účtovat až od následujícího měsíce po měsíci zařazení. Přepočet se provede po uložení změny nastavení.

Položky souboru movitých věcí

Agenda Majetek vám umožňuje evidovat také soubory movitých věcí od chvíle, kdy v poli Typ záznamu majetku zvolíte hodnotu Soubor HM. Tímto krokem zpřístupníte mimo jiné záložku Položky souboru, která slouží pro zápis položek souboru movitých věcí.

Hlavní funkční předmět souboru uvedete do prvního řádku tabulky. Tabulka obsahuje názvy položek souboru a jejich pořizovací ceny. Cenu předmětu lze později změnit pouze v případě, že jste neprováděli úpravy na záložce majetkových operací.

V dalších polích je potom přímo programem POHODA vypočítána zůstatková cena a cena vyřazení předmětu. V poli Likvidace (% odpis) můžete vybrat příslušné procento odpisu při vyřazení položky souboru. Ve sloupci Způsob vyřazení můžete uvést důvod vyřazení položky souboru, např. prodej, darování apod. Pole Odhad vyplníte pouze tehdy, když byl předmět vyřazen pomocí zápisu do tabulky majetkových operací a vypočítaná cena vyřazení neodpovídá skutečnosti (skutečná cena je například určena soudním znalcem). Pokud je toto pole vyplněno, nebere se na cenu spočítanou programem POHODA v poli Vyřazení ohled, počítá se s vámi zadanou cenou vyřazení v poli Odhad.

Chcete-li přidat do souboru další předmět, uveďte jej na záložku Položky souboru a na záložce Majetkové operace upravte data pořízení či zařazení podle potřeby.

Položky souboru movitých věcí

K vyřazení majetku jako celku je určen povel Vyřazení… z nabídky Záznam. Jestliže ale požadujete vyřadit jeden konkrétní předmět souboru, aktivujte záložku Majetkové operace a do posledního prázdného řádku zapište datum vyřazení předmětu. V poli Operace zvolte Vyřazení a dále v poli Předmět vyberte název předmětu, který potřebujete vyřadit.

Majetkové operace

V tabulce na záložce Majetkové operace jsou zaznamenány veškeré operace, které jsou s majetkem prováděny.

První rok obsahuje tabulka následující typy operací:

 • Pořízení – Majetek byl pořízen a zatím se neodpisuje.
 • Zařazení – Majetek byl zařazen do užívání a od tohoto data se začíná odpisovat.
 • Zařazení (daňová cena) – Majetek byl zařazen do užívání a od tohoto data se začíná daňově odpisovat. Tuto operaci je možné vyplnit pouze pro hmotný majetek v účetnictví. Daňové odpisy se vypočtou z uvedené částky. Datum musí být shodné s datem u operace Zařazení. Pokud jsou účetní a daňové pořizovací ceny stejné, není nutné tuto operaci zadávat.
 • Daňový odpis – Vkládá se automaticky po uložení nebo změně odpisů v tabulce Daňové odpisy.
 • Rozdíl úč. a daň. odpisu – V účetnictví se vkládá automaticky po uložení nebo změně odpisů v tabulce Účetní odpisy.
Účetní i daňové odpisy se počítají dle data a částky, které jsou uvedené u operace Zařazení.

Majetkové operace

Další typy majetkových operací pak můžete do tabulky zapisovat ručně:

 • Technické zhodnocení – podle § 33 zákona o daních z příjmů.
 • Technické zhodnocení (pouze daňové) – vztahuje se pouze k daňové pořizovací ceně a daňovým odpisům.
 • Technické zhodnocení (pouze účetní) – vztahuje se pouze k účetní pořizovací ceně a účetním odpisům.
 • Zvýšení ceny, např. vrácená část budovy z restitučního nároku.
 • Snížení ceny, např. dotace k zařazenému majetku.
 • Daňový limit – Tento typ majetkové operace vyplňte v případě, že byla pro majetek zákonem stanovena maximální výše jeho vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. Daňový limit musí být zadán s datem 1. 1. aktuálního roku. Změny ceny majetku, které jsou provedeny nad limit, se projeví pouze v účetních odpisech. V daňových odpisech se k těmto změnám ceny nepřihlíží. U majetku pořízeného od 1. 1. 2008 byl tento limit zrušen. Odpisy lze uplatnit z celé výše pořizovací ceny majetku.
 • Vyřazení předmětu – Vyřazení předmětu ze souboru movitých věcí.
 • Vyřazení z evidence – Vyplňuje se automaticky ve výši pořizovací ceny majetku při vyřazení majetku z evidence.
 • Daňová ZC – Vyplňuje se automaticky. Vyjadřuje daňový náklad, kdy je pořizovací cena ponížena o daňové oprávky.
 • Účetní ZC – Obsahuje účetní zůstatkovou cenu majetku.
 • Rozdíl úč. a daň. ZC – Nedaňový náklad, který je vyplněn automaticky jako rozdíl mezi účetní daňovou a zůstatkovou cenou.
 • Změna střediska, Změna činnosti, Změna zakázky – V průběhu období může dojít k přeřazení majetku do jiného střediska nebo na jinou činnost, či zakázku. V takové situaci uvedete do pole s datem, kdy k přeřazení došlo, a v dalším poli vyberete nové středisko, činnost a zakázku. Tím zajistíte, že každé středisko, činnost nebo zakázka bude mít přiřazenou odpovídající částku nákladů. Doporučujeme, abyste právě v tomto případě účtovali odpisy měsíčně.
 • Oprávky ČÚS č. 708 – Tento typ se nabízí pouze u účetní jednotky typu Příspěvková organizace a v poli uvedete zjištěnou hodnotu oprávek dle ČÚS č. 708 k datu 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2012.

Po ručním vložení některé majetkové operace POHODA sama přepočítá odpisy. V účetnictví můžete u majetkových operací změnit předkontaci pro zaúčtování.

Daňové odpisy

V případě změny legislativy můžete nastavit způsob odpisování v konkrétním roce změnou údajů v této tabulce.

Pokud byl zapsaný majetek zařazen, pak záložka Daňové odpisy obsahuje úplný plán daňových odpisů, které jsou vytvořené na základě hodnot uvedených v polích Způsob odpisu a Odpisová skupina. Ve výjimečných případech můžete provést korekci odpisu prostřednictvím políček plus a mínus (+/–). Více se dozvíte v nápovědě programu po stisku tlačítka F1.

Daňové odpisy

Účetní odpisy

Záložka Účetní odpisy je pouze v účetnictví.

Pokud byl majetek zařazen a zvolili jste odpisový plán účetních odpisů, záložka Účetní odpisy obsahuje úplný plán účetních odpisů. POHODA podporuje roční nebo měsíční výpočet plánu účetních odpisů.

Roční výpočet

Pokud požadujete roční výpočet plánu účetních odpisů, tak v agendě Odpisové plány definujte odpisový plán pro konkrétní počet let a při zadávání majetku nevyplňujte pole Životnost. Rovněž v případě, kdy chcete odpis (nebo odpisové procento) zadávat každý rok ručně, toto pole nevyplňujte. Upozorňujeme, že pokud pole Životnost nevyplníte, budou se odpisy počítat pro celý rok bez ohledu na datum zařazení majetku. Dle zákona o účetnictví je nutné odpisy zahájit právě tehdy, když jsme k odpisování oprávněni (nikoliv dříve), tj. zahájit účetní odpisování lze až od měsíce, v němž byl majetek pořízen, nebo až od měsíce následujícího. Pro splnění legislativních zásad doporučujeme pole Životnost vyplnit.

Měsíční výpočet

Měsíční výpočet, který přesněji vyjadřuje změny odpisování v průběhu životnosti majetku, vyvoláte a zpřístupníte vyplněním pole Životnost. Odpisy budou počítány od měsíce zařazení majetku nebo od následujícího měsíce po měsíci zařazení.

Odpisový plán na záložce Účetní odpisy bude vypočítaný po jednotlivých měsících a uvedené měsíční částky můžete navíc upravit ručně prostřednictvím sloupce korekce plus a mínus (+/–).

Částky ze sloupce Uplat. odpis pro aktuální účetní období jsou automaticky zaúčtovány do agendy Účetní deník s předkontací nastavenou na záložce Majetkové operace.

Měsíční výpočet

Pokud v agendě Globální nastavení/Majetek zvolíte měsíční odpisování, bude daňový odpis zaúčtován do deníku vždy k poslednímu dni měsíce, při ročních odpisech k poslednímu dni účetního období.

Při změně účetního období nebo koncového data hospodářského období jsou odpisy přepočítány, přeneseny do majetkových operací a zaúčtovány do deníku.

Pro zaúčtování odpisů byl zvolený takový postup, který vám zaručuje, že na syntetickém účtu (např. 551) je zaúčtována pouze hodnota účetních odpisů, a přitom je možné snadno zjistit výši daňových odpisů. Daňové odpisy se účtují na zvolený analytický účet (např. 551001) v plné výši, takže souhlasí s částkou uvedenou na záložce Daňové odpisy.

Účetní odpisy se účtují na jiný analytický účet (např. 551002) rozdílovou částkou tak, aby zůstatek syntetického účtu odpisů byl roven účetním odpisům. Uvedený způsob účtování se využívá při výpočtu podkladů pro daňové přiznání, kdy je POHODA schopna vyčíslit rozdíl účetních a daňových odpisů. S účetními odpisy velmi úzce souvisí i agenda Odpisové plány, kterou více popisujeme dále v této kapitole.

Odpisové plány

Pokud pracujete s účetními odpisy, uveďte v agendě Majetek/Odpisové plány alespoň jeden odpisový plán účetních odpisů. Rozpis pro jednotlivé roky uveďte na záložce Odpisový plán.

Odpisové plány

Výpočet účetních odpisů podle odpisových plánů závisí na tom, zdali je nebo není v agendě Dlouhodobý majetek vyplněno pole Životnost. Jestliže nemáte pole Životnost vyplněno, zadejte do sloupce Počet období počet let, za které chcete účetně odpisovat procento z pořizovací ceny majetku uvedené ve sloupci Poměr. Součet hodnot v poli Poměr vynásobený počtem období (celkové odpisové procento) by měl být za příslušný odpisový plán roven 100 %. V případě, že celkové odpisové procento nebude představovat 100 %, odpisové procento pro konkrétní rok bude odvozeno jako výsledek vzorce (Poměr × 100/Celkové odpisové procento).

Je-li pole Životnost vyplněno, sloupec Počet období v tabulce Odpisový plán nemá vliv na dobu odpisování, která je určena životností majetku. Definice odpisu v tabulce Odpisový plán potom vyjadřuje jakýsi „graf průběhu“ odpisování, který můžete uplatnit na majetek s různou životností. Tento graf představuje celou pořizovací cenu majetku a vyplněním pole Životnost je rozdělený na jednotlivé dílky podle počtu měsíců životnosti. Měsíčně bude uplatněna do odpisů poměrná část pořizovací ceny, která je rovna jednomu dílku zmiňovaného grafu.

Poznámky

Doplňující údaje, které chcete mít u konkrétního majetku uvedené v evidenci i na tiskových sestavách, si zapište na záložku Poznámky.

Poznámky

Vyřazení majetku

Vyřazení majetku

Pro vyřazení majetku jako celku je vám k dispozici povel Vyřazení… z nabídky Záznam/Operace. V dialogovém okně uveďte datum vyřazení majetku, informaci o způsobu vyřazení a zvolte procento uplatněného odpisu s ohledem na legislativní úpravu platnou v roce vyřazení. Zvolíte-li například Odpis 50 %, bude v daném účetním období ještě uplatněn poloviční odpis ze zákonné, celkové roční výše daňového odpisu.

Chcete-li účtovat odpisy majetku pro následující období ještě před datovou uzávěrkou, zvolte povel Účtování na přelomu období… z nabídky Účetnictví/Uzávěrka.

Chcete-li, aby program automaticky zaúčtoval vyřazení majetku do agendy Účetní deník, zatrhněte volbu Zaúčtovat vyřazení majetku a vyplňte příslušné předkontace pro vyřazení majetku z evidence a zároveň doúčtování zůstatkové ceny majetku do nákladů.

Vyřazujete-li majetek zcela odepsaný, stačí vyplnit pouze předkontaci pro zaúčtování pořizovací ceny majetku na příslušný účet oprávek. Pro potřeby doúčtování zůstatkové ceny majetku do nákladů lze pomocí předkontace rozlišit daňový, resp. nedaňový náklad. Pokud máte pouze účetní odpisy, program POHODA vám umožňuje zadat předkontaci pro zaúčtování Účetní ZC. (Téma zaúčtování vyřazeného majetku popisujeme v příručce Účtujeme v Pohodě.)

Záznamy vyřazeného majetku jsou označené v horní části formuláře. Při založení nového účetního období spuštěním funkce Datová uzávěrka se vyřazený majetek do dalšího roku nepřevede a bude z majetkové agendy odstraněn.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V agendě Dlouhodobý majetek si můžete vytisknout karty dlouhodobého majetku, informace o plánovaných i skutečných odpisech majetku, přehled účetních zůstatkových cen vybraného dlouhodobého majetku, u kterého jsou účetní odpisy nastaveny nebo inventurní soupis HM, NM a jednotlivých předmětů souboru hmotného majetku. Ke každému majetku můžete vytisknout inventární štítky, a to i s čárovým kódem, který vám usnadní následnou inventarizaci.