Odemkněte potenciál systému POHODA

14.7 Podrobné nastavení

Legislativa

V agendě Legislativa jsou v kategorii Jízdy evidované základní údaje pro výpočet náhrad, které se týkají použití soukromých vozidel při podnikání a výpočtu, resp. krácení domácího i zahraničního stravného.

Globální nastavení

V sekci Cestovní příkazy jsou nastavené předkontace pro zaúčtování cestovních náhrad v ekonomickém systému POHODA. Jedná se o cestovní náhrady, které pracovníkům náleží z vyúčtování pracovních cest.

Globální nastavení

Volbu Automatické posuzování tuzemské pracovní cesty v rámci dvou dnů zatrhněte v případě, že budete chtít u tuzemské pracovní cesty, která spadá do dvou kalendářních dnů, upustit od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty, je-li to pro zaměstnance výhodnější.

Volbu Povolit ruční krácení stravného zatrhněte, pokud budete chtít ručně změnit procento krácení stravného u konkrétního cestovního příkazu.

Uživatelské nastavení

V sekci Tuzemské cest. příkazy a Zahraniční cest. příkazy si můžete vyplnit údaje (počátek cesty, místo jednání, konec cesty, účel cesty, číselnou řadu) o pracovní cestě, která je uskutečňována nejčastěji. Při zadávání nových záznamů do uvedených agend se budou tyto údaje automaticky předvyplňovat.

Zatržením volby Povolit vložení více jízd bude možné vytvořit cestovní příkaz s více jízdami. Slouží k tomu povel Záznam/Přenos →/Kniha jízd →. Vkládat lze pouze takové jízdy, které spolu souvisí a pracovníkovi za ně náleží cestovní náhrady.

Volba Používat Průvodce zavedením tuzemského cestovního příkazu vyvolá po zadání nového záznamu v agendě Tuzemské cestovní příkazy průvodce, ve kterém postupně zadáte všechny potřebné údaje pro vytvoření nebo vyúčtování cestovního příkazu.

Uživatelské nastavení