Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.3 Předkontace

Předkontace určuje především zaúčtování dokladu do příslušných sloupců peněžního deníku, resp. rozlišuje záznamy v agendě Nepeněžní deník.

Zakládáte-li novou účetní jednotku, je seznam předkontací vyplněný standardními předkontacemi. Můžete jej samozřejmě doplnit, upravit stávající názvy a jejich zkratky, případně odstranit předkontace, které nebudete používat.

Předkontace

V agendě Účetnictví/Předkontace zvolíte pomocí pole Činnost, zda bude vybraná předkontace využívaná pro hlavní, nebo hospodářskou činnost. Na základě tohoto členění se příjmové a výdajové doklady zaúčtují do správného sloupce v peněžním deníku.

Výčet předkontací, které se týkají pouze jednoduchého účetnictví:

 • Pversb P Příjmy z veřejných sbírek – daňové
 • PNversb PN Příjmy z veřejných sbírek – nedaňové
 • Pdary P Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky – daňové
 • PNdary PN Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky – nedaňové
 • Pprisp P Přijaté členské příspěvky – daňové
 • PNprisp PN Přijaté členské příspěvky – nedaňové
 • Pdotace P Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů – daňové. Finanční prostředky přijaté na stanovený účel z veřejných rozpočtů.
 • PNdotace PN Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů  – nedaňové
 • PKR P Kurzový rozdíl peněžních prostředků. Kurzový rozdíl zjištěný u pokladen a bankovních účtů v cizí měně.
 • ZNcp Z Nedaňový příjem. Úbytek cenných papírů v pořizovací ceně (dlouhodobý finanční majetek).
 • qPNsú PN Splátka úvěru (bez úroků). Finanční prostředky ve formě splátky poskytnutých úvěrů.
 • fPNúvr PN Úvěr. Hodnota přijatých finančních prostředků z úvěrů.
 • VKR V Kurzový rozdíl peněžních prostředků. Kurzový rozdíl zjištěný u pokladen a bankovních účtů v cizí měně.
 • Vslužby V Služby. Výdaje za nakoupené služby.
 • Vosobní V Ostatní osobní výdaje – daňové.
 • VNosobní VN Ostatní osobní výdaje – nedaňové. Výběr peněžních prostředků na osobní výdaje (nedaňové).
 • jVNcen VN Ostatní výdaj nedaňový. Prostředky vynaložené na nákup cenin k úschově (krátkodobý finanční majetek).
 • jZcen Z Výdaje snižující základ daně. Ceniny vydané z úschovy v pořizovací ceně (krátkodobý finanční majetek).
 • kVNcp VN Ostatní výdaj nedaňový. Finanční prostředky vynaložené na nákup cenných papírů (dlouhodobý finanční majetek).
 • cVNnm VN Nákup dlouhodobého nehmotného majetku
 • cVNhm VN Nákup dlouhodobého hmotného majetku
 • fVNúvr VN Úvěr. Hodnota poskytnutých finančních prostředků ve formě úvěrů.
 • gVNsú VN Splátka úvěrů (bez úroků). Finanční prostředky ve formě splátky přijatých úvěrů.