Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 4. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 4. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 4. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 3. 2020
K dispozici od: 1. 4. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. dubnu 2020 přes 180 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 700 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

Březen letošního roku byl bohatým obdobím na legislativní změny, a to jak na zcela nové předpisy, tak na aktualizace těch stávajících. Tyto změny se svým způsobem dotýkaly všech ekonomických subjektů působících v ČR a díky programu WINLEX si můžete být jisti, že vám žádná z těchto novinek neunikne. Výrazné změny se týkaly především osob samostatně výdělečně činných. Došlo například k pozastavení povinnosti evidovat tržby pro podnikatele spadající do všech čtyř vln EET.

WINLEX k 1. dubnu 2020 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
 • Upřesňující sdělení MF ČR k činnosti daňových poradců, účetních a auditorů během nouzového stavu
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
 • Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o bankách
 • Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon o dluhopisech
 • Zákon o správních poplatcích
 • Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 • Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
 • Zákon o distribuci pojištění a zajištění
 • Informace MF ČR - Ministerstvo financí prodlouží termín pro daňové přiznání, promine některé pokuty a 3 měsíce nebude pokutovat dodržování EET
 • Informace ČNB o úrokových sazbách - repo sazba, diskontní sazba, lombardní sazba
 • Informace MPO - Definice rodinného podniku
 • Informace MPO - O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady
 • Informace MF ČR - Když se posouvá datum podání daňového přiznání, platí toto i pro přehledy ČSSZ?
 • Informace MF ČR - Poslední vlna EET se fakticky odkládá
 • Informace MPO - Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům
 • Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
 • Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
 • Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové k přímé podpoře OSVČ
 • Informace MF ČR - Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem
 • Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů
 • Upozornění MF ČR ohledně účinnosti sazbové novely zákona o DPH od 1. 5. 2020

Součástí dubnové aktualizace programu WINLEX byla také usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.