Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 8. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 1. 8. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 1. 8. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2019, stav k 1. 7. 2019
K dispozici od: 1. 8. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. srpnu 2019 přes 90 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 100 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. srpnu 2019 obsahoval například tyto předpisy:

 • 167/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %
 • 172/2019 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
 • 176/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 177/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
 • 179/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • 181/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 182/2019 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 184/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.
 • 185/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
 • 189/2019 Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
 • 455/1991 Novela zákona o živnostenském podnikání
 • 634/1992 Novela zákona o ochraně spotřebitele
 • 236/1995 Novela zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
 • 18/2004 Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
 • 435/2004 Novela zákona o zaměstnanosti
 • 634/2004 Novela zákona o správních poplatcích