Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 10. 4. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 10. 4. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 10. 4. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2019, stav k 1. 3. 2019
K dispozici od: 11. 4. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 10. dubnu 2019 přes 142 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 800 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Dubnový WINLEX obsahuje i tzv. daňový balíček 2019, který přináší důležité změny v oblasti daní. Jedná se zejména o novely zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu. Dochází například ke zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Dále se zavádí nová pravidla pro uplatňování DPH v případě poukazů či dochází ke zdanění zahřívaných tabákových výrobků.

WINLEX k 10. dubnu 2019 obsahoval například tyto předpisy:

 • 80/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
 • 74/2019 Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
 • 72/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • 65/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
 • 35/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
 • 32/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 31/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 86/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
 • 90/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 94/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019
 • 96/2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny
 • 79/2018 Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
 • 521/1990 Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti
 • PHD1 Informace MF ČR - Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019
 • 353/2003 Novela zákona o spotřebních daních
 • 235/2004 Novela zákona o dani z přidané hodnoty
 • 595/2006 Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
 • 280/2009 Novela zákona daňový řád
 • 277/2013 Novela zákona o směnárenské činnosti
 • 187/2016 Novela zákona o dani z hazardních her