Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 1. 1. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 1. 1. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 12. 2018
K dispozici od: 2. 1. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. lednu 2019 přes 150 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 600 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2019, stav k 1. 1. 2019 - dopis k nové verzi


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. lednu 2019 obsahuoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
 • Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 • Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
 • Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Novela zákona o daních z příjmů
 • Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • Novela zákona o dani z přidané hodnoty
 • Novela zákona o sociálních službách
 • Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Novela zákona o nemocenském pojištění

Zařazeny byly i metodiky, pokyny a informace MF ČR, GFŘ, všechny dokumenty z finančních zpravodajů 8 až 11 z roku 2018, důležité informace MPO, týkající se podnikání, informace z Věstníku ČNB, mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána a nálezy a stanoviska Ústavního soudu.