Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 9. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 9. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 9. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 8. 2018
K dispozici od: 4. 9. 2018

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. září 2018 přes 190 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 300 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2018, stav k 1. 9. 2018 - dopis k nové verzi


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


V zářijové verzi programu WINLEX najdete například velmi důležitý nález Ústavního soudu, kterým došlo ke zrušení tzv. druhé restituční tečky, stát tak bude opět poskytovat restituentům náhradní pozemky, nejen finanční odškodnění. Součástí nové verze programu jsou také některé důležité novely, konkrétně novela zákona o daních z příjmů, zákoníku práce či zákona o střetu zájmů. Vaší pozornosti by neměla uniknout ani vyhláška o kybernetické bezpečnosti či sdělení GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s nařízením GDPR. Určitě Vás bude zajímat i nařízení vlády stanovující podmínky použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, které jsou formou úvěru poskytované na modernizaci nebo pořízení obydlí.

WINLEX k 1. září 2018 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
 • Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
 • Vyhláška o tabákových nálepkách
 • Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
 • Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 • Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019–2023
 • Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • Pokyny, metodiky, sdělení a informace MF ČR a GFŘ, včetně dokumentů z Finančních zpravodajů č. 6 a 7
 • Informace ČNB o zvýšení úrokových sazeb od 28. 6. 2018 a od 3. 8. 2018
 • Sdělení GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.