Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 5. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 5. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 5. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 4. 2018
K dispozici od: 2. 5. 2018

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. květnu 2018 přes 220 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 100 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2018, stav k 1. 5. 2018 - dopis k nové verzi


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


V nové verzi programu WINLEX najdete například informace MF ČR a GFŘ ke zdanění příjmů z internetových platforem, což se týká například často diskutovaných služeb, jako je Uber či Airbnb. Dále byl do programu zařazen zákon o léčivech, vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu či vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku. Pozornost můžete věnovat i pokynu GFŘ ke stanovení daně paušální částkou.

WINLEX k 1. květnu 2018 obsahoval například tyto předpisy:

 • Velmi důležitý nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
 • Pokyny, metodiky, sdělení a informace MF ČR a GFŘ, např. informace ke zdanění příjmů z internetových platforem, tj. informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER), informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další), informace o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH, dokumenty z Finančních zpravodajů č. 1 až 4 z roku 2018
 • Pokyn GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou, včetně přílohy
 • Pokyn GFŘ-D-36 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
 • Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
 • Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.