Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 2. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 2. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 2. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 1. 2018
K dispozici od: 2. 2. 2018

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. únoru 2018 přes 80 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 000 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. únoru 2018 obsahoval například tyto předpisy:

  • Velmi důležitý nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
  • Pokyn GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou, včetně přílohy
  • Pokyn GFŘ-D-36 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
  • Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
  • Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  • Pokyny, metodiky a informace MF ČR a GFŘ, zejména k významné novelizaci daňové legislativy od 1. července 2017 včetně dokumentů z Finančního zpravodaje č. 1 z roku 2018.

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.