Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 1. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 1. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 12. 2017
K dispozici od: 2. 1. 2018

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. lednu 2018 přes 500 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 900 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2018, stav k 1. 1. 2018 - dopis k nové verzi


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


V roce 2018 můžeme očekávat rozsáhlou legislativní aktivitu v souvislosti s činností nové vlády. Dojde k významným změnám daňových zákonů, např. úpravy EET v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu, zákona o daních z příjmů (předpokládané úpravy daňových pásem, otázky superhrubé mzdy), zákona o DPH (uvažované změny sazeb daně či kontrolního hlášení) a daňového řádu. Předpokládat můžeme i aktualizace majetkových daní, zejména daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí, a nepřímých daní. Zároveň dojde k úpravám zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek k němu. Veškeré změny se samozřejmě hned po schválení promítnou v systému WINLEX.

Kromě toho, už na začátku roku 2018 nabydou účinnosti důležité nové a novelizované právní předpisy. Za všechny připomeňme rozsáhlou a významnou novelu stavebního zákona a prováděcí vyhlášky k němu, nový zákon o platebním styku a změny souvisejících norem a nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí.

WINLEX k 1. lednu 2018 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a další související zákony.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, a řada dalších mzdových a platových předpisů a předpisů z úpravy důchodového pojištění.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 • Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb.
 • Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).
 • Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018.
 • Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a další související zákony.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
 • Novelizace Českých účetních standardů pro rok 2018 pro podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru.
 • Pokyny, metodiky a informace MF ČR a GFŘ a Generálního ředitelství cel, včetně dokumentů z Finančních zpravodajů, zejména č. 9 a 10, např. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu v roce 2018.
 • Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.