Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 10. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 10. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 10. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 9. 2017
K dispozici od: 2. 10. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. říjnu 2017 přes 170 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 600 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. říjnu 2017 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony
 • Zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (stykový zákon)
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a některé související zákony
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a některé další zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.

Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ, zejména k významné novelizaci daňové legislativy od 1. července 2017 včetně dokumentů z Finančních zpravodajů.

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.